O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natječaji Općine Dubravica
   
   
Obavijest o testiranju kandidata 4.3.2024.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni Odjel Općine Dubravica na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 20/2024 od 21.02.2024. na rok od 8 dana i na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Lista kandidata prijavljeni na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te s kojima će se provesti prethodna provjera znanja (pisati test) mogu se vidjeti OVDJE (LISTA KANDIDATA).

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja:


1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
4. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)
7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/2021)
8. Statut Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021)

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera traje 60 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima;
- niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisanu provjeru znanja i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog provjere znanja i intervjua.

INTERVJU (razgovor sa Povjerenstvom za provedbu oglasa)

Kandidati koji su uspješno položili pisanu provjeru, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom koji će se održati:

dana 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica,

neposredno nakon provedenog pisanog testa te bodovanja istog.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Dubravica. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASAJavni natječaj 22.2.2024.

Općina Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu službenika.

Opširnije / Javni natječaj

Upute za kandidateJavni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica  

Općinsko vijeće Općine Dubravica objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Dubravica.

Ovim Javnim pozivom pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Dubravica. Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Dubravica. Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

U trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet, kandidati moraju biti u dobi od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina sa prebivalištem ili boravištem na području Općine Dubravica.

Savjet ima tri (3) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

SM-1

SM-2

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine DubravicaJavni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini 4.12.2023.
 
Zaključak o odabiru korisnika financijskih potpora programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024.g.
 

Općinski načelnik Općine Dubravica raspisuje Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.

Elektronički mediji su definirani Zakonom o elektroničkim medijima (NN 111/21, 114/22), a odnose se na: audiovizualne programe, radijske programe i elektroničke publikacije. Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se objave od interesa za Općinu Dubravica koje su izdvojene u tematske cjeline ili pojedinačno.
Pod programskim sadržajem ne podrazumijeva se elektronička publikacija (portal) u cijelosti. Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Općinu Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

JAVNI POZIV (NATJEČAJ) 06.11.2023.

Općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje dana 06. studenog 2023. godine

JAVNI POZIV (NATJEČAJ) za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Dubravica i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Dubravica u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja).

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV (NATJEČAJ)ODLUKA O ODABIRU


   
   

   
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA - za dodjelu na korištenje poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora - PREUZMI
   

   
OBAVIJEST o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA) 23.05.2023.

Obavještavaju se zainteresirani prijavitelji o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA), objavljen na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr sa rokom za predaju prijava do 24.07.2023. godine do 14:00 sati.

Poslovni prostori koji se dodjeljuju na korištenje temeljem Javnog poziva su:

1. Poslovni prostor 1: I. kat lijevo, površine 45,39 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 35,20 m2, hodnik 6,66 m2, sanitarni čvor (WC) 3,53 m2
2. Poslovni prostor 2: I. kat desno, površine 67,86 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 57,89 m2, hodnik 4,69 m2, spremište/arhiva 2,59 m2, sanitarni čvor (WC) 2,69 m2
Poslovni prostori daju se na korištenje na rok od 3 (tri) godine.
Prijavitelji mogu biti:

A) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica
B) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica
C) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica, ali imaju otvoren izdvojeni pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica,

te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 (tri) godine,
- obavljaju sljedeće djelatnosti:
a) djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a (multimedije, digitalne grafike, digitalni mediji)
b) servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor poduzeća/obrta, turistička djelatnost
c) ostale „tihe“ uslužne djelatnosti (masaža, manikura, pedikura i sl.)
- nemaju duga prema državi i Općini Dubravica

Naknada za korištenje poslovnih prostora za potrebe Poduzetničkog inkubatora za 1. (prvu), 2. (drugu) i 3. (treću) godinu poslovanja utvrđena je formiranom cijenom sukladno Studiji izvodljivosti.

Pisane prijave sa propisanom dokumentacijom u Javnom pozivu u zatvorenoj omotnici dostavljaju se Odboru za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša Općine Dubravica:
- preporučenom poštom na adresu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica ili
- osobnom predajom u pisarnici Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Pregled poslovnih prostora koji su predmet Javnog poziva može se obaviti svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 01/3399-360.

OPĆINA DUBRAVICA
v.r. Načelnik Marin Štritof


Javni poziv

Prilog 1 – Obrazac prijave

Prilog 2 – Izjava

Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši referent 06.03.2023.

Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: Zakon),

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto

VIŠI REFERENT – 1 izvršitelj/ica,

uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

OPŠIRNIJE / OGLAS

UPUTE ZA KANDIDATE

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA


Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 06.03.2023.

Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: Zakon),

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto

REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica,

uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

OPŠIRNIJE / OGLAS

UPUTE ZA KANDIDATE

OBAVIJEST o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA) 16.01.2023.
opcinaObavještavaju se zainteresirani prijavitelji o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA), objavljen na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr sa rokom za predaju prijava do 16.03.2023. godine do 14:00 sati.

Poslovni prostori koji se dodjeljuju na korištenje temeljem Javnog poziva su:

1. Poslovni prostor 1: I. kat lijevo, površine 45,39 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 35,20 m2, hodnik 6,66 m2, sanitarni čvor (WC) 3,53 m2

2. Poslovni prostor 2: I. kat desno, površine 67,86 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 57,89 m2, hodnik 4,69 m2, spremište/arhiva 2,59 m2, sanitarni čvor (WC) 2,69 m2

Poslovni prostori daju se na korištenje na rok od 3 (tri) godine.

Prijavitelji mogu biti:

A) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica

B) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica

C)
poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica, ali imaju otvoren izdvojeni pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica,

te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 (tri) godine,
- obavljaju sljedeće djelatnosti:
a) djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a (multimedije, digitalne grafike, digitalni mediji)
b) servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor poduzeća/obrta, turistička djelatnost
c) ostale „tihe“ uslužne djelatnosti (masaža, manikura, pedikura i sl.)
- nemaju duga prema državi i Općini Dubravica

Naknada za korištenje poslovnih prostora za potrebe Poduzetničkog inkubatora za 1. (prvu), 2. (drugu) i 3. (treću) godinu poslovanja utvrđena je formiranom cijenom sukladno Studiji izvodljivosti.

Pisane prijave sa propisanom dokumentacijom u Javnom pozivu u zatvorenoj omotnici dostavljaju se Odboru za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša Općine Dubravica:

- preporučenom poštom na adresu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica ili
- osobnom predajom u pisarnici Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Pregled poslovnih prostora koji su predmet Javnog poziva može se obaviti svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 01/3399-360.

Cijeli tekst Javnog poziva sa obrascima prijave objavljen je na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr


Javni poziv iz priloga


Prilog 1 – Obrazac prijave


Prilog 2 – Izjava


Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18

OPĆINA DUBRAVICA
Načelnik Marin Štritof


ZAKLJUČAK O ODABIRU korisnika financijskih potpora programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini 05.01.2022.

Zaključak o odabiru korisnika financijskih potpora programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini


JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini 22.12.2022.

1. Javni poziv – elektronički mediji - u word formatu iz priloga2. Obrazac 1 (iz priloga)


3. Obrazac 2 (iz priloga)
ZAKLJUČAK O ODABIRU korisnika financijskih potpora programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini 31.12.2022.

 

ZAKLJUČAK O ODABIRU korisnika financijskih potpora programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

 

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini 22.12.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine broj 111/21) te članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 01/2021) načelnik Općine Dubravica raspisuje

JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022. godini

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2


Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
3.5.2021.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 32. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica.

Predmet Javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica, na području katastarske općine Dubravica i katastarske općine Kraj, koje je Izmjenom i dopunom Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica predviđeno za zakup.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

ODLUKA O RASPISIVANJ JAVNOG NATJEČAJA

OBRASCI ZA NATJEČAJ

OBRAZAC PONUDE


Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda
22.12.2020.
IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda
7.12.2020.

opcinaNa temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 12. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje IZMJENU JAVNOG NATJEČAJA za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

OPŠIRNIJE / IZMJENA JAVNOG NATJEČAJAJAVNI NATJEČAJ za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica
30.11.2020.

opcinaNa temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 12. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

OPŠIRNIE / JAVNI NATJEČAJ


Odluka o poništenju Javnog natječaja
13.11.2020.

opcinaNa temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19,) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja.


OPŠIRNIJE / ODLUKA


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
29.10.2020.

opcinaNa temelju članka 19. stavka 6. i 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja izdaje

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Javni natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica
28.10.2020.

opcinaNa temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: ZSN), članka 6. Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/19) i članka 37. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 07/2020) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto referenta–komunalnog redara/komunalnog djelatnika.

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ


ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU
2.10.2020.

opcinaNa temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" br. 4/15), Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 02. listopada 2020. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU.

ODLUKA / OPŠIRNIJE

Javni poziv za udruge
24.8.2020.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 07/2019) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/2020) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 24.08.2020. godine do 24.09.2020. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

Ponovljeni javni natječaj za prodaju dijela nekretnine
26.5.2020.
Ponovljeni javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda

OPŠIRNIJE...Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini
3.4.2020.

Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

PREDMET PRODAJE (adresa i opis):

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica
1.4.2020.

opcinaPovjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica dana 01.04.2020. godine raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica

Rok je 30 dana, zaključno sa danom 04.05.2020. godine do 14:00 sati.

Javna priznanja dodjeljuju se prigodom obilježavanja Dana Općine Dubravica, u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
1.4.2020.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. veljače 2020. godine objavljuje Ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica.

Predmet ponovljenog javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica, na području katastarske općine Dubravica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica predviđeno za zakup.

Ponovljeni Javni natječaj

Odluku Općinskog vijeća o raspisivanju Ponovljenog Javnog natječaja

Obrasci za natječaj

Obrazac ponude

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
2.12.2019.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 20. sjednici održanoj dana 04. studenog 2019. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica, na području katastarske općine Dubravica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica predviđeno za zakup.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

ODLUKA O RASPISIVANJ JAVNOG NATJEČAJA

OBRASCI ZA NATJEČAJ

OBRAZAC PONUDE

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
11.6.2019.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2019. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2019. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva
5. Sektor mljekarstva
6. Sektor ratarstva

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 30% dokumentiranih troškova, a najviše 15.000,00 kn po korisniku. Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti fizičke i pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju upisane u ARKOD, evidentirane su kao obveznici plaćanja komunalne naknade za proizvodne objekte u koje se ulaže, upisane u Upisnik poljoprivrednika (poljoprivrednih gospodarstava) pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te koje su podmirile sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: 15 dana od dana objave Natječaj na internetskoj stranici Općine Dubravica odnosno do 26.06.2019. godine

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi". Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Javni poziv za udruge
23.4.2019.
opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/18) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 23. svibnja 2019. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA


JAVNI POZIV (NATJEČAJ) - organiziranje rada dječjeg vrtića
31.10.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje dana 31. listopada 2018. godine JAVNI POZIV (NATJEČAJ) za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Dubravica i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Dubravica u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja)

OPŠIRNIJE...

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
3.9.2018.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zaključka Općinskog vijeća Općine Dubravica o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica (KLASA:021-05/18-01/4,URBROJ:238/40-02-18-21) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Prodaje se nekretnina izvan građevinskog područja u katastarskoj općini Dubravica u naselju: Bobovec Rozganski i to zemljište oznake:

1. k.č.br. 1429/1 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: oranica krč u Bobovcu, površine 2 jutra i 195 čhv, 3054 m2
2. k.č.br. 1420 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: pašnjak krč u Bobovcu, površine 457 čhv, 230 m2

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljene traktor kosilice
3.9.2018.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke načelnika Općine Dubravica o prodaji rabljene traktor kosilice u vlasništvu Općine Dubravica (KLASA:022-01/18-01/1,URBROJ:238/40-01-18-73 od dana 23. kolovoza 2018. godine) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljene traktor kosilice u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet prodaje je:
• RADNI STROJ TRAKTOR-KOSILICA, tip Jonsered LT 2115, broj šasije 960110122 011906C002474, crvene boje, motor i gorivo Kohler 3629004653, snage 11,2 kw, godina proizvodnje 2006., neregistriran.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA
za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICA
13.6.2018.

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno)

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) na radno mjesto SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 13. lipnja 2018. godine.

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

OPŠIRNIJE...


Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremačice
7.6.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremačice.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
25.5.2018.

Općina Dubravivica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2018. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2018. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva
5. Sektor mljekarstva
6. Sektor ratarstva

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku. Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2018. godine

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Javni poziv za udruge
4.4.2018.

Načelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/17) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 04. svibnja 2018. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O INTERVJUU KANDIDATA
12.12.2017.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.11.2017. godine, da će se INTERVJU pred Povjerenstvom održati dana 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati
u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
8.12.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA).

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen u na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.11.2017. godine, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati dana 15. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST - o objavi oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice
5.12.2017.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme na radno mjesto-VIŠI REFERENT

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je oglas za prijam u službu službenika na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT, 1 izvršitelj/ica.
Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. studenog 2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u visini od 5.211,02 kn, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.

Koeficijent za obračun plaće višeg referenta Jedinstvenog upravnog odjela određen je u visini od 1,5 sukladno Odluci o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 03/2017).

Opširnije...

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
01.12.2017.

Općina Dubravica objavila je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: VIŠI REFERENT.

OPŠIRNIJE / OGLAS

Odluka o poništenju oglasa
29.11.2017.

Na temelju zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o poništenju oglasa.

Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: viši referent.

OPŠIRNIJE / ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJUU KANDIDATA
15.11.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJUU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO

VIŠI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA)

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen u na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.10.2017. godine, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 21. studenog 2017. godine (utorak) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
31.10.2017.

Općina Dubravica objavila je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: VIŠI REFERENT.

Posebni stručni uvjeti:

- sveučilišni ili stručni prvostupnik struke upravno-pravnog ili ekonomsko-financijskog smjera
- položen državni stručni ispit
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu

Prijave na oglas podnose se na adresu:
Općina Dubravica, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u roku od osam (8) dana od dana objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s obveznom naznakom «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – VIŠI REFERENT».

OPŠIRNIJE / OGLAS

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
25.4.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme objavilo je POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i usmeni intervju).

Dana 04. svibnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) te istoga dana usmeni intervju pred Povjerenstvom s početkom u 10,00 sati sa kandidatima za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica,

POZIV / OPŠIRNIJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
19.4.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto referenta-komunalnog redara/komunalnog djelatnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme objavilo je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i usmeni intervju).

Dana 25. travnja 2017. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) te istoga dana usmeni intervju pred Povjerenstvom s početkom u 10,00 sati sa kandidatima za obavljanje poslova radnog mjesta referenta-komunalnog redara/komunalnog djelatnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica.

POZIV

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto voditelj računovodstva
7.4.2017.

Pročelnica JUO Općine Dubravica raspisala je natječaj za prijam u službu službenika na radno mjesto voditelj računovodstva u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, a prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 05. travnja 2017. godine, Općina Dubravica obavještava kandidate:

OPŠIRNIJE

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto referenta–komunalnog redara/komunalnog djelatnika
7.4.2017.

Pročelnica JUO Općine Dubravica raspisala je natječaj za prijam u službu službenika na radno mjesto referenta – komunalnog redara/komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, a prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 05. travnja 2017. godine, Općina Dubravica obavještava kandidate:

OPŠIRNIJE

JAVNI NATJEČAJ

Javni poziv za udruge
28.3.2017.

Načelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/16) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 28. travnja 2017. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
3.3.2017.

Općina Dubravica donijela je Odluku o raspisivanju Natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dubravica.

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:
- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA“.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 15.03.2017. godine u 11;00 sati u prostorijama Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik.

ODLUKA

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
21.2.2017.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2017. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2017. godini obuhvaća sljedeće: Sektor voćarstva, Sektor povrtlarstva, Sektor vinogradarstva i vinarstva, Sektor pčelarstva.

Potpora se dodijeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2017. godine.

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr.

Informacije: Općina Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-14.00 sati.

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Dubravica
16.2.2017.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana, 30. prosinca 2016. godine, donio je Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Dubravica.

Planom se definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2017. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.

Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2017. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
7.2.2017.

Općina Dubravica donijela je Odluku o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dubravica.

Predmet natječaja:
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Rok za predaju ponuda:
Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA“.

Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 01.03.2017. godine u 11;00 sati u prostorijama Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja, bez odabira najpovoljnije ponude.

ODLUKA / NATJEČAJ

JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
2.11.2016.
Općina Dubravica objavila je Javni poziv za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ objavljuje se javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje jednog polaznika/polaznice za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto upravnog referenta.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad – upravni referent“, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici HZZ-a.

OPŠIRNIJE – JAVNI POZIV


NATJEČAJ ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE U OPĆINI DUBRAVICA U 2016. GODINI
30.5.2016.

Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici Općine Dubravica da prijave svoje okućnice na natječaj za izbor najljepše okućnice. Prijaviti se mogu svi zainteresirani stanovnici koja imaju stalno prebivalište, odnosno boravište na području Općine Dubravica.

Nagrada za najljepšu okućnicu, određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn za prvo mjesto, 700,00 kuna za drugo mjesto i 300,00 kuna za treće mjesto, a Odluku o izboru najljepše okućnice donosi načelnik Općine Dubravica na prijedlog imenovanog Povjerenstva.
Odluka o izboru najljepše uređene okućnice objaviti će se u sklopu „Dana Općine Dubravica“.

Kriteriji za odabir prijavljenih okućnica su:
- hortikulturno uređenje i održavanje privatnog dvorišta;
- originalnost i urednost;
- cvjetnost-raznovrsnost bilja;
- ukupan estetski dojam.

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica do 12. lipnja 2016. godine putem obrasca koji se može dobiti u Općini ili preuzeti sa web stranice Općine Dubravica www.dubravica.hr.

NATJEČAJ

OBRAZAC

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
4.4.2016.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2016. godini.

Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2016. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva

Potpora se dodijeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini;

Korisnik može predati zahtjev samo za jedan sektor iz točke I. ovog natječaja;

Rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2016. godine.

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr ;

Informacije: Općina Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-14.00 sati.

NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU


Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama
16.3.2016.

U Proračunu Općine Dubravica za 2016. godinu osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 20. lipnja 2016. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBRASCI


 
Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica
25.2.2016.

Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

Prodaje se građevinsko zemljište u katastarskoj općini Kraj u naselju: Kraj i to zemljište oznake: 1. k.č.br. 3476 k.o. Kraj put pod Lederovom kućom u Kraju Gornjem površine 174 m². Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“, broj 01/06, 02/09, 3/12, 4/15). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave na oglasnim pločama Općine Dubravica i na web stranici Općine www.dubravica.hr. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u zatvorenom omotu s naznakom „ za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica – ne otvaraj.“ Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

Otvaranje ponuda obavit će se 7. ožujka 2016. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem. S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica ili na telefon: 01/ 3399 360 svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ


Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini
21.1.2016.
Općinski načelnik Općine Dubravica dana, 19. siječnja 2016. godine donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini.

Spomenutim Planom definiraju se natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2016. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja. Rok na koji se ostvaruje financijska podrška, te okvirni datum ugovaranja projekata.

Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama, te će
prema potrebi Općina Dubravica raspisati i dodatne natječaje ili javne pozive, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

Javni poziv za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
29.10.2015.

Općina Dubravica objavila je Javni poziv za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE – JAVNI POZIV

Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata
19.10.2015.
Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (1,6 sati dnevno) u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto spremačice (1 izvršitelj/ica) temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama dana 30. rujna 2015 godine.

OPŠIRNIJE - IZVJEŠĆE

OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICA 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (1,6 sati dnevno)
1.10.2015.

V.d. Pročelnica JUO Općine Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (1,6 sati dnevno) na radno mjesto SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 30. rujna 2015. godine.

Tekst natječaja možete pogledati ovdje.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Plaću namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta-1,0 i osnovice za obračun plaće u visini od 5.108,84 kn uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.

II. Opis poslova

- Neposredno izvršavanje pomoćno-tehničkih poslova;
- Čišćenje i održavanje urednima prostorija Općine;
- Održavanje okoliša Općine urednim i čistim;
- Čišćenje mrtvačnice.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata Obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za pisano testiranje kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Dubravica (www.dubravica.hr ) i na oglasnoj ploči Općine Dubravica, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Člankom 116. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' 86/06 i 61/11) propisano je da se postupak testiranja za radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola- kao što je u slučaju ovog radnog mjesta, provodi putem pisanog testa iz općeg znanja, tako da se kandidate upućuje proučiti i podsjetiti se na:

- pravila lijepog ponašanja (bonton),
- opće znanje.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
18.9.2015.
Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto VIŠI REFERENT (1 izvršitelj/ica) radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) temeljem oglasa objavljenog na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 01.rujna 2015. godine.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT
11.9.2015.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen u na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 01.09.2015. godine, da će se testiranje održati dana 16. rujna 2015. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE...

NATJEČAJ ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE U OPĆINI DUBRAVICA U 2015. GODINI
27.5.2015.

Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici Općine Dubravica da prijave svoje okućnice na natječaj za izbor najljepše okućnice.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani stanovnici koja imaju stalno prebivalište, odnosno boravište na području Općine Dubravica.

Nagrada za najljepšu okućnicu, određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn za prvo mjesto, 700,00 kuna za drugo mjesto i 300,00 kuna za treće mjesto, a Odluku o izboru najljepše okućnice donosi načelnik Općine Dubravica na prijedlog imenovanog Povjerenstva.

Odluka o izboru najljepše uređene okućnice objaviti će se u sklopu „Dana Općine Dubravica“.
Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica do 12. lipnja 2015. godine

OPŠIRNIJE - NATJEČAJ

OBRAZAC

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica
4.3.2015.

opcinaOpćina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

Prodaje se građevinsko zemljište u katastarskoj općini Dubravica u naselju: Dubravica, ulica Pavla Štoosa i to zemljište oznake:

1.1 k.č.br. 810/6 k.o. Dubravica (put) površine 44 m²
1.2. k.č.br. 810/8 k.o. Dubravica (put) površine 123 m²

Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“, broj 01/06, 02/09 i 3/12). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Početna cijena zemljišta utvrđuje se u visini od 7,50 kn / m². Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave na oglasnim pločama Općine Dubravica i na web stranici Općine www.dubravica.hr

Otvaranje ponuda obavit će se 17. ožujka 2015. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja.

OPŠIRNIJE - NATJEČAJ

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
2.3.2015.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2015. godini. Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2015. godini obuhvaća sljedeće: Sektor voćarstva, Sektor povrtlarstva, Sektor vinogradarstva i vinarstva i Sektor pčelarstva.

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 01.06.2015. godine.

OPŠIRNIJE – NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi

04.03.2013.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica raspisuje Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Dubravica u 2013. godini.

Predmet natječaja je Dodjela subvencija u poljoprivredi Općine Dubravica u 2013. godini za nabavu loznih cijepova i nabavu voćnih sadnica. Sadnja loznih cijepova subvencionirati će se u iznosu od 3,00 kn po sadnici uz uvjet da se sadi najmanje 100 kom sadnica, a sadnja voćnih sadnica subvencionirati će se u iznosu od 30% nabavne cijene sadnice pod uvjetom da je veličina parcele na kojoj će se vršiti sadnja minimalno 200 četvornih hvati.

Sadnja voćnih sadnica subvencionirati će se u iznosu od 30% nabavne cijene sadnice pod uvjetom da je veličina parcele na kojoj će se vršiti sadnja minimalno 200 četvornih hvati.

Zahtjev za korištenje sredstava za subvencioniranje nabave loznih cijepova i voćnih sadnica podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica. Vrijeme trajanja natječaja je do utroška sredstava.

Za sve dodatne informacije u vezi Natječaja možete se obratiti u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-16.00 sati.

NATJEČAJ

Izbor najljepše okućnice
06.06.2012.
Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica raspisao je Natječaj za izbor najljepše okućnice u Općini Dubravica. Sukladno navedenom pozivaju se svi građani, odnosno kućanstva koja imaju stalno boravište na području Općine da prijave svoje okućnice na natječaj.

Nagrada za najljepšu okućnicu, određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn, a odluku o izboru najljepše okućnice donosi načelnik Općine Dubravica na prijedlog povjerenstva, u okviru obilježavanja dana Općine Dubravica.

Prijave se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica putem obrasca, koji mogu dobiti u Općini ili preuzeti s web stranice Općine Dubravica, do 04. srpnja 2012. godine.
NATJEČAJ, OBRAZAC
Dodjela subvencija u poljoprivredi
05.04.2012.
Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica raspisao je Natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Dubravica u 2012. godini. Predmet navedenog natječaja je dodjela subvencija u poljoprivredi za nabavu loznih cijepova, te nabavu voćnih sadnica.

Pravo za korištenje sredstava za nabavu loznih cijepova i voćnih sadnica mogu ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva te fizičke/pravne osobe s područja Općine Dubravica koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže subvencije na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Zahtjev za korištenje sredstava za subvencioniranje nabave loznih cijepova i voćnih sadnica podnosi se Jedinstvenom Upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Rok spomenutog natječaja je do utroška sredstava. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel ili na tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-16.00 sati.

NATJEČAJ


Obavijest o raspisivanju Natječaja za prijam komunalnog redara
21.03.2012.
U Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na pola radnog vremena

V.d. Pročelnica JUO Općine Dubravica raspisala je natječaj za prijam u službu službenika u na radno mjesto referenta – komunalnog redara, 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 33. od 16. ožujka 2012. godine. Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 16. ožujka 2012. godine, Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći
Za ovo radno mjesto obračunava se plaća na način da će se osnovica množiti sa koeficijentom (za komunalnog redara – 1,10) utvrđenim Odlukom o koeficijentu za obračun plaće referenta – komunalnog redara Općine Dubravica koju je Općinsko vijeće donijelo na svojoj 31. sjednici održanoj dana 2. veljače 2012. godine Za svaku godinu radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.

II. Opis poslova

- kontrolira primjenu propisa i akata iz domene gospodarstva (trgovina, ugostiteljstvo i sl.) koji su mu dati u nadležnost
- sastavlja zapisnik o uviđanju na terenu te predlaže donošenje rješenja i prekršajnih i drugih prijava
- piše opomene fizičkim i pravnim osobama na području Općine Dubravica zbog kršenja odredaba Odluke o komunalnom redu i ostalih propisa
- obzirom na uočene probleme na terenu, predlaže njihovo rješavanje
- izrađuje izvješća i analize za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće
- obavlja i druge poslove po nalogu općinskog načelnika i pročelnika.

III. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata
Obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će objavljeno na web stranici Općine Dubravica (www.dubravica.hr) i na oglasnoj ploči Općine Dubravica, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

IV. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)
3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (narodne novine br. 26/03 – proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati će se 18. travnja 2012. godine u prostorijama Općine Dubravica s početkom u 11.00 sati.
Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pozvani su kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Navedeni kandidati obaviješteni su o provjeri telefonskim putem.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera traje 30 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima;
- niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za pisani dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ako su za pisani dio provjere znanja i sposobnosti dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili pisanu provjeru, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom
( intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Dubravica. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Tekst natječaja pogledajte – ovdje.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Izbor najljepše okućnice
30.06.2011.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica raspisao je Natječaj za izbor najljepše okućnice u Općini Dubravica. Sukladno navedenom pozivaju se svi građani, odnosno kućanstva koja imaju stalno boravište na području Općine da prijave svoje okućnice na natječaj.

Nagrada za najljepšu okućnicu, određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn, a odluku o izboru najljepše okućnice donosi načelnik Općine Dubravica na prijedlog povjerenstva, u okviru obilježavanja dana Općine Dubravica.

Prijave se dostavljaju Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica putem obrasca, koji mogu dobiti u Općini ili preuzeti sa web stranice Općine Dubravica, do 15. srpnja 2011. godine.

NATJEČAJ, OBRAZAC

Natječaj za idejno rješenje suvenira Općine Dubravica
01.06.2011.

Općina Dubravica na temelju odluke Općinskog vijeća objavljuje Natječaj za idejno rješenje suvenira Općine Dubravica.

Pozivaju se svi zainteresirani predlagatelji da podnesu prijavu za idejno rješenje suvenira Općine Dubravica. Pravo na sudjelovanje imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

Prijava na natječaj treba sadržavati:
a) Naziv suvenira
b) Prijedlog idejnog rješenja suvenira u vizualnom, audio ili drugom odgovarajućem obliku
c) Detaljan opis načina izrade, vrste materijala / sadržaja i dimenzije
d) Podatke o autoru

Opširnije...

Javno nadmetanje-radovi uređenja Otovačke ulice
16.05.2011.
12. svibnja 2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem N-16-M-119464-110511 objavljen je poziv na nadmetanje za odabir izvođača radova za radove uređenja Otovačke ulice.

Dokumentacija za nadmetanje se može preuzeti svakog radnog dana od 07,00 do 14,00 sati do predviđenog krajnjeg roka za predaju ponuda, na adresi Naručitelja: OPĆINA DUBRAVICA, PAVLA ŠTOOSA 3, 10 293 DUBRAVICA uz uplatu od 250,00 kuna na žiro račun Općine Dubravica 2360000-1854900003.
Rok za dostavu ponuda je 24.05.2011. do 10,00 h.
Zakup poljoprivrednog zemljišta
28.02.2011.

Općinsko vijeće Općine Dubravica objavilo je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica. Popis čestica s početnom godišnjom zakupninom objavljen je na oglasnoj ploči Općine Dubravica, Pavla Štosa 3, Dubravica, te na ovoj web stranici u rubrici natječaji.
Pismene ponude za navedeni Javni natječaj šalju se poštom ili se predaju izravno u zatvorenim omotnicama s naznakom: Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – ne otvaraj, na adresu: Općina Dubravica, Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u roku od 15 dana od dana objave ovog Natječaja u javnom glasilu. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
NATJEČAJ

Raspisan javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta
01.02.2011.
Temeljem zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica. Ugovor se potpisuje na razdoblje od 4 godine. Rok za dostavu ponuda je 16.02.2011. godine do 10.00 sati. Natječajna dokumentacija može se podići od 07.00 do 15.00 sati do datuma isteka natječaja na adresi: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, uz predočenje dokaza o bespovratnoj uplati 500,00 kn na žiro račun proračuna Općine Dubravica broj: 2360000-1854900003, s pozivom na broj 7706 – (za fizičke osobe) OIB, a za pravne osobe 7706 -OIB.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje.
Raspisan javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta
01.02.2011.
Temeljem zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica. Ugovor se potpisuje na razdoblje od 4 godine. Rok za dostavu ponuda je 16.02.2011. godine do 10.30 sati. Natječajna dokumentacija može se podići od 07.00 do 15.00 sati do datuma isteka natječaja na adresi: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, uz predočenje dokaza o bespovratnoj uplati 500,00 kn na žiro račun proračuna Općine Dubravica broj: 2360000-1854900003, s pozivom na broj 7706 – (za fizičke osobe) OIB, a za pravne osobe 7706 -OIB.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje.
Obavijest ponuditeljima za održavanje nerazvrstanih cesta
29.11.2010.
Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani ponuditelji da je rok za dostavu ponuda na Javni natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica produžen za 8 dana, odnosno do 8. prosinca 2010. godine do 11.00 sati.
Obavijest ponuditeljima za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta
29.11.2010.
Ovim putem obavještavaju se svi zainteresirani ponuditelji da je rok za dostavu ponuda na Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipanje) – zimska služba produžen za 8 dana, odnosno do 8. prosinca 2010. godine do 10.00 sati.
Održavanje nerazvrstanih cesta
12.11.2010.
Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općina Dubravica objavila je natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Dubravica. Ugovor se potpisuje na razdoblje od 4 godine, a rok za dostavu ponuda za natječaj je 30. studeni 2010. godine do 11.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje može se otkupiti svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati u uredu tajnice Općine Dubravica na adresi Pavla Štossa 3, 10 293 Dubravica.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje.
Raspisan Javni natječaj za zimsko održavanje cesta
11.11.2010.

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipanje) – zimska služba. Održavanje se odnosi na cjelokupno područje Općine Dubravica.

Ugovor se potpisuje na razdoblje od 4 godine, a rok za dostavu ponuda za natječaj je 30. studeni 2010. godine do 10.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje može se otkupiti svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati u uredu tajnice Općine Dubravica na adresi Pavla Štossa 3, 10 293 Dubravica.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti ovdje.

   
Koncesija za dimnjačarske radove
11.11.2010.

Općina Dubravica objavila je Obavijest o namjeri davanja koncesije za stjecanje
prava obavljanja komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Dubravica. Koncesija razumijeva obvezu čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje.

Koncesija se daje na rok od tri godine, a naknada za istu je 500,00 kuna godišnje. Rok za dostavu ponuda je 13. prosinac 2010. godine do 12.00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje može se otkupiti svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 sati u uredu tajnice Općine Dubravica na adresi Pavla Štossa 3, 10 293 Dubravica.

Obavijest o namjeri davanja koncesije možete preuzeti ovdje.

 

 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica