OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Gospodarenje otpadom
   
 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2021. godinu - Izvješće
 
Godišnje Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom OD za 2021. godinu
 

 
 
CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
 
Očitovanje na prijedlog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
   
Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
   
CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
   

 

 
 
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica
 
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica
   

 

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2020. godinu - Izvješće - Odluka
 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom OD za 2020. godinu

 

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2020. godinu

   

 

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2019. godinu - Izvješće - Odluka

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2019. godinu


Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica
za 2019. godinu 

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2018. godinu - Izvješće - Odluka

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2018. godinu


Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica
za 2018. godinu 

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. godine do 2023. godine

Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. godine do 2023. godine

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. do 2023. godine

   

   
Izvješće - Gospodarenje otpadom
14.6.2018.

Izvješće o provedenom javnom uvidu u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravicaza razdoblje 2018. - 2023. godine

Odluka o stavljanju na uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE

ODLUKA NAČELNIKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

ODLUKA - kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje od 2018. do 2023. godine

Izvješćeo izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2016. godinu 

 
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. do 2021. godine
 
Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2016. do 2021. godine - Nacrt
 
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2015. godinu
 

 
Zeleni otoci na području Općine Dubravica
5.12.2014.
Mole se svi stanovnici Općine Dubravica da koriste zelene otoke koji su postavljeni na sljedećim lokacijama:

OPŠIRNIJE...

   

 
Plan gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje do 2015. godine

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za 2013. godinu
 

 
OBAVIJESTI:
 
ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA PREMA POZIVU GRAĐANA
13.4.2018.
Odvoz krupnog (glomaznog) otpada u 2018. godini više se neće, kao proteklih godina, obavljati na način da građani glomazni otpad dovoze u određene dane na određena mjesta (tzv. mobilna reciklažna dvorišta). Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske (NN 50/2017), te Odlukom Grada Zaprešića o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, svaki korisnik usluge odvoza kućnog otpada Zaprešić d.o.o. ima pravo bez naknade na jedan odvoz glomaznog otpada u kalendarskoj godini. Glomazni otpad prikupljati će se na obračunskom mjestu (lokaciji) korisnika po prethodno predanom zahtjevu i dogovorenom terminu odvoza.

Korisnici koji imaju potrebu za odvozom glomaznog otpada mogu naručiti i dogovoriti termin telefonom : 3310-315, 3310-789 ili putem e-mail adrese: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr .

OPŠIRNIJE...

 

 

Obavijest Zaprešića d.o.o – raspored odvoza papira i plastike

Raspored odvoza možete pogledati ovdje.
 

 
Izgradnja zelenih otoka

Skicu zelenih otoka možete vidjeti ovdje.
 

 


Odvoz glomaznog otpada u 2014. godini

Odvoz kućnog otpada u vrijeme blagdana – 28.12.2013. i 04.01.2014. godine

Sanacija divljeg odlagališta „Stara Sutla“ – svibanj 2013.


 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica