OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
PROJEKT IZGRADNJE POSLOVNO-PODUZETNIČKOG CENTRA

 

 
UGOVORENA IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE POSLOVNO-PODUZETNIČKOG CENTRA OPĆINE DUBRAVICA
.
Izrada projektne dokumentacije odnosi se na projekt prenamjene stare škole u centru u Poslovno-poduzetnički centar, a sredstva za troškove iste predviđena su u Proračunu Općine za 2013. godinu.

Projektna dokumentacija obuhvaća IDEJNI PROJEKT za ishođenje lokacijske dozvole, GLAVNI PROJEKT za ishođenje potvrde glavnog projekta, PROJEKT HORTIKULTURE - projekt uređenja okoliša, parkirališta, prilaznih pješačkih staza, IZVEDBENI PROJEKT – tehnička dokumentacija za izvođenje i ELABORAT RUŠENJA. Izrada dokumentacije povjerena je Exhibeo Arhitekturi d.o.o., Hanamanova 30, 10 000 Zagreb.

Dubravica poslovna zgrada idejna skica Model (1)

Dubravica poslovna zgrada idejna skica Model (2)

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica