Jedinstveni upravni odjel
Kontakti
 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

Komunalni redar
Siniša Režić
mob: 099/3794-580


 
 
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica
 
I. Izmjene i dopune Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica
 
I. Izmjene Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
 
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
 
ETIČKI KODEKS JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DUBRAVICA
 
Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravicaj
 
Odluku o visini osnovice za obračun plaće službenika
 
Pravilnik o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica