Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
   
   
   
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica
   


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnim djelatnostima

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

Opis savjetovanja:

I. PRAVNI TEMELJ

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) koji je stupio na snagu 4.8.2018. godine (u daljnjem tekstu: Zakon) određuju se načela komunalnog gospodarstva te obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je donijeti odluku kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Dubravica, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica.

II. OBRAZLOŽENJE

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih djelatnosti od općeg su interesa (načelo javne službe).

Odredbom članka 21. Zakona propisano je da su komunalne djelatnosti, djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).

Osim navedenih djelatnosti, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koje se smatraju komunalnom djelatnostima:
1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave
2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju
3. ako je pretežno uslužnog karaktera i
4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Komunalne djelatnosti može obavljati:
1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo)
2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
3. služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon)
4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Općinsko vijeće Općine Dubravica ovlašteno je donijeti odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u su/vlasništvu Općine Dubravica, te odrediti komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije i na temelju ugovora.
Novina jest članak 50. Zakona koji propisuje „Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.“

U čl. 133. Zakona, nalaže se JLS da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, usklade svoje opće akte. Slijedom navedenoga predlaže se donošenje ove Odluke kojom se, sukladno važećoj regulativi, propisuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Dubravica.

Predloženim prijedlogom Odluke, zadržava se uglavnom ista organizacija i način obavljanja komunalnih djelatnosti kako je to regulirano dosadašnjim važećim odlukama.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2019. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.   

   
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
   


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnom doprinosu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o komunalnom doprinosu su slijedeće odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 – u nastavku Zakon):

- članak 130. stavak 1. Zakona kojim je propisano da će jedinica lokalne samouprave donijet odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona

- članak 78. stavak 1. Zakona kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju: zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2019. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Odluka o komunalnom doprinosu

   

   
Odluka o komunalnoj naknadi i obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
   
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnom redu
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Opis savjetovanja: Komunalna naknada na području Općine Dubravica propisana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 03/09.) novčano je javno davanje i prihod je proračuna Općine Dubravica, a plaća se za održavanje i građenje komunalne infrastrukture. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog zemljišta.

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18.) koji u članku 95. propisuje da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u gradu odnosno općini u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zona za pojedine zone, koeficijent namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade te opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade.

Prijedlog Odluke koji se odnosi na područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti namjene i koeficijenti zona ne mijenjaju se u odnosu na Odluku koja je do sada bila na snazi. Međutim, novom Odlukom određuje se obveza plaćanja komunalne naknade za korisnika nekretnine, odnosno slučajevi u kojima je isti obveznik plaćanja. Određuje se, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, solidarno jamstvo vlasnika nekretnine ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. Prijedlogom Odluke o komunalnoj naknadi precizira se trenutak nastanka obveze plaćanja komunalne naknade kao i obvezatni dijelovi rješenja o komunalnoj naknadi bez kojih se isto smatra ništavim.

Isto tako, prijedlogom Odluke utvrđeno je da se rješenje o komunalnoj naknadi donosi i ovršava, u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Zbog potrebe usklađenja sa pozitivnom zakonskom regulativom slijedom navedenog predlaže se usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 19.12.2018. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

 

 
Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
   
   
IZVJEŠĆEO PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
 
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Opis savjetovanja: Bitna novina prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, isti stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine) je da se komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos komunalne naknade plaća mjesečno ili u obrocima (članak 101. Zakona). Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao se mjesečni iznos komunalne naknade.

Godišnji iznos komunalne naknade prema članku 101. stavak 2. Zakona predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada i jediničnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinični iznos komunalne naknade po m2 površine predstavlja, prema članku 99. stavak 2. Zakona, umnožak koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Vrijednost boda se ovim prijedlogom Odluke ne mijenja, već se samo umjesto mjesečnog iznosa određuje u godišnjem iznosu (0,208 kn/m2 x 12 mjeseci=2,496 kuna/m2) te u mjesečnom iznosu od 0,208 kn/m2 kada se naknada obračunava i plaća u obrocima što će biti detaljno propisano donošenjem nove Odluke o komunalnoj naknadi koju su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona (do 04.02.2019. godine)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 14.11.2018. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


   
Odluka o komunalnom redu Općine Dubravica
   
IZVJEŠĆEO PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom naročito se propisuju odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe. Novi prijedlog Odluke su promjene u mjerama za provođenje komunalnog reda, uvođenje novih kaznenih odredbi te povećanje iznosa novčanih kazni za nepoštivanje odredbi navedenih u Odluci, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i Prekršajnom zakonu (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 25.09.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   
   

   
Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Odluka oopćinskim porezima Općine Dubravica
 
 

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine Dubravica. Novi prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica temeljem novog Zakona o lokalnim porezima (NN broj 115/16, 101/17) sadrži slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Novi prijedlog Odluke u pogledu stope prireza porezu na dohodak povećao se sa 7% na 10%, te porez na kuće za odmor povećao se sa iznosa od 8kn/m2 godišnje na 12kn/m2 godišnje.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 22.05.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   
   
   
   

Poštovani građani,

 

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Dubravica, način postupanja s divljim životinjama, provođenju nadzora nad poštivanjem odredbi Odluke te kaznene odredbe u slučaju postupanja protivno odredbama Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica 

Tel.:  01/ 3399-360 

E-mail:  opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 20.03.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


 
 

 
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Općina Dubravica provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata ili drugih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, kao i pri usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću o nacrtima strateških i planskih dokumenata provodi se u trajanju od najmanje 30 dana, a za ostale akte odnosno druge dokumente u trajanju od najmanje 15 dana  osim u hitnim i iznimnim slučajevima kada se provodi savjetovanje u kraćim rokovima od navedenog roka. Zakonskom obvezom Općina Dubravica dužna je detaljno obrazložiti razloge za kraću provedbu savjetovanja.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica.


Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Ana Stiperski

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.:  01/ 3399-360

E-mail:  opcina@dubravica.hr


Opći propisi:

·Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst),

·Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«,  broj 140/09),

·Smjernice za primjenu Kodeksa (Zagreb, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica