Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
   
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini

 
 
Savjetovanje s javnošću - donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica

IZVJEŠĆE- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu JUO
Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica.

Odluku (dokument za savjetovanje) moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica propisano je odredbom članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) sukladno kojima:

„ Predstavničko tijelo uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave.. te da se u općinama i gradovima može ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga odnosno da se ustrojstvo upravnih tijela uređuje općim aktom jedinice lokalne samouprave u skladu sa statutom i zakonom“
Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica je propisano odredbama Statuta Općine Dubravica te  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretnu odluku na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 19.03.2024. do 19.04.2024. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


 
Savjetovanje s javnošću - donošenje STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE DUBRAVICA

IZVJEŠĆE- Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine DubravicaPoštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA OPĆINE DUBRAVICA

Statutarnu Odluku o izmjenama Statuta Općine Dubravica (dokument za savjetovanje) moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Dubravica propisano je odredbom članka35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a u vezi sa člankom 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 144/20),  temeljem kojeg „ Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona..“

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Dubravica je usklađenje Statuta s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Statut Općine Dubravica usvojen je na 32. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica održanoj dana 16. ožujka 2021. godine, a stupio je na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Dubravica broj 01/2021.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Statutarne Odluke o izmjenama Statuta Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Godišnji plan na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 19.03.2024. do 19.04.2024. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 
Savjetovanje sa javnošću – Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2024. godinu


IZVJEŠĆE- Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2024. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE DUBRAVICA ZA 2024. GODINU

Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2024. godinu (dokument za savjetovanje) moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2024. godinu propisano je odredbama članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22) temeljem kojeg „jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara iz stavka 1. ovoga članka donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice županije.“
Stavkom 9. istog članka istog Zakona propisano je da će „Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju planova iz stavka 1. i 4. ovoga članka osigurati sudjelovanje javnosti.“

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2024. godinu je unapređenje zaštite od požara te potrebe u 2024. godini provođenja organizacijskih, tehničkih, urbanističkih mjera, organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, mjera zaštite odlagališta komunalnog otpada te mjera zaštite od požara u prijenosu i distribuciji električne energije na području Općine Dubravica.
Općinsko vijeće Općine Dubravica donijelo je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. veljače 2020. godine Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara (revizija) za Općinu Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2020) koji su temelji za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2024. godinu.
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara (revizija) za Općinu Dubravica objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Dubravica http://www.dubravica.hr/dokumenti.html  te je za navedene dokumente ishođeno pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2024. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Godišnji plan na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 17.11.2023. do 18.12.2023. do 10.00 sati.
Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Savjetovanje sa javnošću – Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu, projekcije za 2025. i 2026.


IZVJEŠĆE - Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2024.g.


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga PLANA PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.

Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. (dokument za savjetovanje) moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. koji sadrži financijski plan proračuna Općine Dubravica prikazan kroz opći i posebni dio te obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:
- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna općine iskazanih po organizacijskog klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. određen je čl. 21. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) odnosno razlog i cilj donošenja je fiskalno planiranje koje se temelji na realističnim mikroekonomskim i proračunskim projekcijama uz korištenje posljednjih dostupnih informacija odnosno na najizglednijem makroekonomskom i fiskalnom okviru ili drugom scenariju koji proizlazi iz opreznijih početnih postavki. Temeljem čl. 26. Zakona o proračunu Općina Dubravica zaprimila je uputu za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave od Ministarstva financija temeljem koje je izrađen prijedlog Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026.

Čl. 40. Zakona o proračunu „(Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica, koja će se održati dana 15. studenog 2023. godine, općinski načelnik Općine Dubravica će podnijeti Općinskom vijeću prijedlog proračuna na donošenje, kojeg će predstavničko tijelo razmatrati do iduće sjednice čije održavanje se planira u prosincu 2023. godine. Na idućoj 16. sjednici Općinsko vijeće će usvajati Proračun Općine Dubravica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026.
Čl. 42. Zakona propisano je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 01. siječnja godine za koju su donosi proračun.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju prijedloga Proračuna Općine Dubravica za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 15.11.2023. do 15.12.2023. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

Poštovani građani,

Izvješće - Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica temeljem Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16,101/17,114/22, 114/23).

Opis savjetovanja: Temeljem čl. 20. Zakona o lokalnim porezima jedinica lokalne samouprave može uvesti sljedeće poreze: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Temeljem članka 41. stavka 4. istog Zakona Porezna uprava može obavljati poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, uz prethodnu suglasnost ministra financija, osim poreza na cestovna motorna vozila. Temeljem čl. 42. istog Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje:

1. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

2. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

3. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a stupa na snagu 1. siječnja iduće godine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 13.10.2023. do 13.11.2023. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Dubravica

Poštovani građani,

Izvješće - Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Dubravica

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dubravica temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih ( „Narodne Novine“ br. 41/41 i 83/23).

Opis savjetovanja: Savjet mladih Općine Dubravica (u nastavku teksta: Savjet) je savjetodavno tijelo Općine Dubravica, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Dubravica.

Savjet mladih ima tri (3) člana uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života, koji imaju prebivalište ili boravište na području Dubravica.

Članove Savjeta bira Općinsko vijeće Općine Dubravica na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Statutom Općine Dubravica, Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Dubravica, Zakonom o savjetima mladih te Odlukom o osnivanju Savjeta mladih.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljenim za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u RH, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih (skupina od najmanje 5 mladih).

Općinsko vijeće Općine Dubravica pokreće postupak biranja članova Savjeta donošenjem odluke o objavi javnog poziva, a postupak izbora počinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura. Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Općine Dubravica.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 13.10.2023. do 13.11.2023. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu

Izvješće - Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu
Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu kojim se predlaže donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine, istim su određeni kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja te su operacionalizirane provedbene mjere, a sve u svrhu provođenja Strategije upravljanja.
Plan upravljanja imovinom Općine Dubravica donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu (dalje u tekstu: Plan) je izrađen sukladno Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom i Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 24/2014). Njime se određuju kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom te izvedbene mjere u svrhu provođenja.

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Godišnjeg plana upravljanja imovinom utvrđeno je člankom 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), gdje je propisana obveza donošenja Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Kako se sukladno članku 35.st.8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) na pravo vlasništva jedinica lokalne samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, to se načelo upravljanja imovinom u vlasništvu države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu jedinica lokalne samouprave.

Namjera je Plana definirati i popisati ciljeve upravljanja i raspolaganja općinskom imovinom, čija je održivost važna za život i rad postojećih i budućih naraštaja. Istodobno, cilj je Plana osigurati da imovina Općine Dubravica bude u službi gospodarskog rasta te zaštite nacionalnih interesa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Dubravica za 2024. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr
podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 25.08.2023. do 25.09.2023. do 10.00 sati.
Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Savjetovanje sa javnošću – Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica

Izvješće - Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica kojom se predlaže izrada Prostornog Plana uređenja Općine Dubravica, istom se određuje: pravna osnova, razlozi za izradu i donošenje, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna Plana, ciljevi i programska polazišta, popis potrebnih sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih zakonom, u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, način pribavljanja katastarskih planova i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Izmjena i dopuna Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Izmjena  i dopuna Plana, rok za izradu Izmjena i dopuna Plana, zabrana i vrijeme trajanja izdavanja akata i kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno građenje tijekom izrade i donošenja Izmjena i dopuna Plana, te izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna Plana.

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Odluke propisani su odredbama članka 75. - 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.), u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 09/11.) te drugim važećim propisima iz područja prostornog uređenja.
Općinsko vijeće Općine Dubravica donijelo je Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dubravica 2006. g. te izmjene i dopune 2009., 2013., 2015., 2019., (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/06, 02/09, 02/13, 04/15, 01/16-pročišćeni tekst, 02/19 i 03/19 - pročišćeni plan)  čime su za ovo područje utvrđeni uvjeti za namjenu, korištenje i zaštitu prostora u odnosu na stanje u prostoru u trenutku njihova donošenja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr
podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 25.08.2023. do 25.09.2023. do 10.00 sati.
Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Savjetovanje sa javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2024. godinu

Izvješće - Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2024. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2024. godinu
Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2024. godinu kojom se predlaže iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini  od 19,91 eura po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine Dubravica u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Odluke propisani su odredbama članka 57. stavka 3. i stavka 4. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) te članka 2. i 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 01/2019, 01/2020).

Članak 57. stavak 3. i stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisuje da je predstavničko tijelo JLS obvezno donijeti odluku kojom će propisivati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 euro niti veće od 199,08 eura te da se navedena odluka može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 01. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
Članak 5. Pravilnika propisuje da ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, određuje se u iznosu od 99,54 eura prema članku 30. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 106/18).
Ovom Odlukom predlaže se iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini  od 19,91 eura po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine Dubravica u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2024. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr
podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 25.08.2023. do 25.09.2023. do 10.00 sati.
Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Savjetovanje sa javnošću – Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2023. godinu

IZVJEŠĆE - Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2023. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OPĆINE DUBRAVICA ZA 2023. GODINU

Godišnji provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2023. godinu (dokument za savjetovanje) moguće je pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2023. godinu propisano je odredbama članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) temeljem kojeg „jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara iz stavka 1. ovoga članka donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice županije.“

Stavkom 9. istog članka istog Zakona propisano je da će „Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u donošenju planova iz stavka 1. i 4. ovoga članka osigurati sudjelovanje javnosti.“

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2023. godinu je unapređenje zaštite od požara te potrebe u 2023. godini provođenja organizacijskih, tehničkih, urbanističkih mjera, organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru, mjera zaštite odlagališta komunalnog otpada te mjera zaštite od požara u prijenosu i distribuciji električne energije na području Općine Dubravica.

Općinsko vijeće Općine Dubravica donijelo je na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. veljače 2020. godine Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara (revizija) za Općinu Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2020) koji su temelji za donošenje godišnjeg provedbenog plana za unapređenje zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2023. godinu.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara (revizija) za Općinu Dubravica objavljeni su na mrežnoj stranici Općine Dubravica

http://www.dubravica.hr/dokumenti.html  te je za navedene dokumente ishođeno pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Dubravica za 2023. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Godišnji plan na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr
podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 15.11.2022. do 15.12.2022. do 10.00 sati.
Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Savjetovanje sa javnošću – Prijedlog Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.


IZVJEŠĆE - Prijedlog Proračuna Općine Dubravica za 2023. i projekcija za 2024. i 2025.

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

Prijedlog Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. (dokument za savjetovanje) moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. koji sadrži financijski plan proračuna Općine Dubravica prikazan kroz opći i posebni dio te obrazloženje proračuna.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna općine iskazanih po organizacijskog klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. određen je čl. 21. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) odnosno razlog i cilj donošenja je fiskalno planiranje koje se temelji na realističnim mikroekonomskim i proračunskim projekcijama uz korištenje posljednjih dostupnih informacija odnosno na najizglednijem makroekonomskom i fiskalnom okviru ili drugom scenariju koji proizlazi iz opreznijih početnih postavki. Temeljem čl. 26. Zakona o proračunu Općina Dubravica zaprimila je uputu za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave od Ministarstva financija temeljem koje je izrađen prijedlog Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.

Čl. 40. Zakona o proračunu „(Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Na 10. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica, koja će se održati dana 15. studenog 2022. godine, općinski načelnik Općine Dubravica će podnijeti Općinskom vijeću prijedlog proračuna na donošenje, kojeg će predstavničko tijelo razmatrati do iduće sjednice čije održavanje se planira u prosincu 2022. godine. Na idućoj 11. sjednici Općinsko vijeće će usvajati Proračun Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025.

Čl. 42. Zakona propisano je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 01. siječnja godine za koju su donosi proračun.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju prijedloga Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr
podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 02.11.2022. do 02.12.2022. do 10.00 sati.
Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Strateški program razvoja Općine Dubravica za razdoblje 2021.-2025.


Izvješće - Strateški program razvoja Općine Dubravica za razdoblje 2021.-2025.

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strateškog programa razvoja Općine Dubravica za razdoblje 2021.-2025.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Strateškog programa razvoja Općine Dubravica za razdoblje 2021.-2025. kako bi se osigurala sukladnost s postojećim strateškim dokumentima „više razine“ na europskoj, nacionalnoj i na regionalnoj razini.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Strateškog programa razvoja je ažuriranje pregleda stanja na području Općine Dubravica te na temelju identificiranog stanja, postavljanje smjera za ostvarenje ciljeva, prioriteta i mjera u budućem razdoblju do 2025. godine s ciljem podizanja razine ekonomske moći i kvalitete življenja te postizanja zadovoljstva građana. Svrha je stvoriti kvalitetan i svobuhvatan razvojni plan u skladu s nacionalnim i EU standardima, koji će služiti kao osnova budućeg gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja Općine Dubravica. Strategija definira dugoročne ciljeve, prioritete i mjere razvoja područja općine za petogodišnje razdoblje (2021.-2025.) te je usklađena sa razvojnim potrebama i uvjetima okruženja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Strateškog programa razvoja Općine Dubravica za razdoblje 2021.-2025. radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 17.10.2022. do 17.11.2022. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Savjetovanje sa javnošću – Odluka o socijalnoj skrbi Općine Dubravica


Izvješće - Odluka o socijalnoj skrbi Općine Dubravica

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o socijalnoj skrbi Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Općine Dubravica kojom se utvrđuju korisnici socijalne skrbi, potpore i naknade u sustavu socijalne skrbi Općine Dubravica, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak, sve sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22,46/22).

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke propisani su odredbom članka 17. stavka 1. i članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22,46/22) koji propisuju da djelatnost socijalne skrbi obavljaju između ostalih subjekata i jedinice lokalne samouprave pod uvjetima i na način propisan Zakonom odnosno da su jedinice lokalne samouprave dužne osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu i zakonima kojima se uređuje financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području. Člankom 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021) propisane su ovlasti Općinskog vijeća Općine Dubravica na donošenje općih akata te vrste akata koje donosi Općinsko vijeće.
U obrazloženju donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi, koji je stupio na snagu 17.02.2022. godine, navodi se da je zakonske promjene bilo nužno poduzeti radi bolje i učinkovitije organizacije sustava socijalne skrbi s ciljem unaprjeđenja sustava, a osobito smanjenja siromaštva, socijalne ugroženosti, isključenosti i zaštite najosjetljivijih skupina društva kojima je to najpotrebnije.
U Općini Dubravica na snazi je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Dubravica koju je Općinsko vijeće Općine Dubravica donijelo dana 02.02.2012. godine („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 1/2012) i koja nakon toga nije mijenjana niti dopunjavana.

Obzirom da se novim Zakonom o socijalnoj skrbi mijenjaju uvjeti za ostvarivanje pojedinih socijalnih prava i socijalnih usluga, uvode nove socijalne usluge, proširuje krug korisnika prava i usluga te pružatelja usluge, uređuje nova organizacija sustava socijalne skrbi te brojne druge promjene potrebno je donijeti novu Odluku o socijalnoj skrbi Općine Dubravica koja će biti usklađena sa svim navedenim promjenama Zakona.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o socijalnoj skrbi Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 13.10.2022. do 15.11.2022. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029.

 

IZVJEŠĆE - Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029.

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029. kojom se određuju srednjoročni ciljevi i smjernice za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine za razdoblje od sedam godina odnosno od 2023. do 2029. godine. Strategijom upravljanja i raspolaganja se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje nekretninama.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Strategije propisani su odredbom članka 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18). Strategiju donosi predstavničko tijelo općine na prijedlog izvršnog tijela odnosno općinskog načelnika za razdoblje od 7 (sedam) godina. Strategija se oslanja na Strategiju upravljanja imovinom za razdoblje 2019. - 2025. („Narodne novine“ broj 96/2019) i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. Upravljanje imovinom definira se kao proces odlučivanja i provedbe odluka u vezi sa stjecanjem, korištenjem ili raspolaganjem nekretninama i podrazumijeva proces kojim se osigurava da imovina proizvodi optimalne kratkoročne i dugoročne rezultate, uključujući tijek novca i povećanje vrijednosti. Nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica mora se odgovorno upravljati i raspolagati jer predstavljaju kapital koji je potrebno staviti u funkciju i po potrebi sačuvati za buduće generacije.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica za razdoblje od 2023.-2029. radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 26.08.2022. do 27.09.2022. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2023. godinu


IZVJEŠĆE - Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2023. godinu


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2023. godinu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2023. godinu kojom se predlaže iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 150,00 HRK/19,91 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK) po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine Dubravica u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke propisani su odredbama članka 57. stavka 3. i stavka 4. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) te članka 2. i 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 01/2019, 01/2020).
Članak 57. stavak 3. i stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisuje da je predstavničko tijelo JLS obvezno donijeti odluku kojom će propisivati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna te da se navedena odluka može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 01. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.
Članak 5. Pravilnika propisuje da ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, određuje se u iznosu od 750,00 kuna prema članku 30. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 106/18).
Ovom Odlukom predlaže se iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 150,00 HRK/19,91 EUR (fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 HRK) po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine Dubravica u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2023. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

podnošenjem OBRASCA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU

Savjetovanje je otvoreno: od 26.08.2022. do 27.09.2022. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Savjetovanje sa javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

Poštovani građani,

IZVJEŠĆE - Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravicapozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

Opis savjetovanja: Sukladno odredbama članka 26. stavka 2., članka 44., članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20, dalje u tekstu: Zakon) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelatnosti koje se smatraju komunalnom djelatnosti ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica, koja je tema ovog savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, predlažu se sljedeće komunalne djelatnosti:
1. održavanje nerazvrstanih cesta - šodranje, grabe, kanali (podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta)

2. košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste (podrazumijeva se skup radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine (najmanje dva puta godišnje) na nerazvrstanim cestama u svim naseljima općine sa svrhom strojne košnje trave i raslinja uz nerazvrstane ceste, strojno orezivanje granja uz nerazvrstane ceste)

3. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (podrazumijeva se održavanje i popravak nogostupa na području općine kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost)

4. održavanje javnih zelenih površina (podrazumijeva se skup radnji koje se obavljaju tijekom godine od mjeseca ožujka do mjeseca studenog, a obuhvaćaju košnju trave javnih zelenih površina (park kod općinske zgrade, dječje igralište i druge javne zelene površine), uklanjanje korova, prskanje protiv korova-opločnici, orezivanje ukrasnog bilja, strojno pranje opločnika, zaštita bilja prskanjem)

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (podrazumijeva se skup radnji koje se obavljaju tijekom godine od mjeseca ožujka do mjeseca studenog kao što su košnja trave oko građevina, uređaja i predmeta javne namjene, a obuhvaća autobusna stajališta, oglasne ploče, zelene otoke)

6. održavanje groblja (podrazumijeva se skup radnji koje se obavljaju tijekom godine od mjeseca ožujka do mjeseca studenog kao što su održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, košnja trave na groblju i zelene površine oko zgrade mrtvačnice, prskanje korova-staze na groblju, orezivanje ukrasnog bilja unutar groblja, pranje opločnika-mrtvačnica)

7. održavanje čistoće javnih površina:
- zimsko održavanje (podrazumijeva se osiguravanje sigurnosti prometa, prohodnosti javnih površina i provoznosti ceste u zimskom razdoblju, te obuhvaća čišćenje snijega i leda s cesta i njihovo posipavanje)

8. održavanje čistoće javnih površina:
- strojno i ručno čišćenje nogostupa (podrazumijeva se skup radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine (najmanje dva puta godišnje), a obuhvaća strojno i ručno čišćenje nogostupa, strojno čišćenje asfaltnog kolnika i nogostupa te četkanje)

9. održavanje javne rasvjete (podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene)

10. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (podrazumijeva se skup radnji koje se obavljaju tijekom godine, a obuhvaća održavanje taložnica oborinske odvodnje i otvorenih betonskih kanalica oborinske odvodnje)

te uslužne komunalne djelatnosti:

1. usluge ukopa (pod usluge ukopa podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima)

2. obavljanje dimnjačarskih poslova (pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama).

Trgovačko društvo „Zaprešić“ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica obavljalo bi sljedeće poslove:

- košnja trave i raslinja uz nerazvrstane ceste
- održavanje čistoće javnih površina – strojno i ručno čišćenje nogostupa
- usluge ukopa

Temeljem ugovora o koncesiji na području Općine Dubravica obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti:

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Komunalne djelatnosti koje se na području Općine Dubravica obavljaju na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti fizičkoj ili pravnoj osobi, a koje se financiraju isključivo iz proračuna Općine Dubravica jesu:

- održavanje nerazvrstanih cesta - šodranje, grabe, kanali
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje groblja
- održavanje čistoće javnih površina – zimsko održavanje,
- održavanje javne rasvjete,
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: od 28.02.2022. do 28.03.2022. do 14.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Savjetovanje sa javnošću – Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizija I. i Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizja I.

IZVJEŠĆE - Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća-Revizija I.

 

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizija I. i Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizja I.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Procjena rizika od velikih nesreća - Revizija I.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizija I. i Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizja I.

Opis savjetovanja: Sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, odredbama Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 65/16) i Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Zagrebačke županije Općinsko vijeće Općine Dubravica je donijelo Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 02/2018). Izrada Procjene rizika od velikih nesreća obveza je predstavničkog tijela, a na temelju prijedloga izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem čl. 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). Člankom 8. st. 2. Pravilnika procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne samouprave se izrađuju i usklađuju najmanje jednom u tri godine. U cilju navedenog usklađenja, općinski načelnik Općine Dubravica donio je dana 28. rujna 2021. godine Odluku o izradi Revizije Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica i imenovanju radne skupine („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 06/2021)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizija I. i Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica-Revizja I. radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni prijedlog Odluke i Procjene na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: od 17.11.2021. do 17.12.2021. do 14.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

 

IZVJEŠĆE-Prijedlog Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu je poštivanje odredbi članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) koji propisuje postupak donošenja proračuna na sljedeći način:

„..načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine“.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Prijedloga Plana Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Plana na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: od 15.11.2021. do 16.12.2021. do 14.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Savjetovanje sa javnošću – Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica

 

IZVJEŠĆE-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica sukladno čl. 66. novog Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/2021, dalje u tekstu: Zakon), isti stupio na snagu dana 31. srpnja 2021. godine. Zakonom je propisano da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge te što ista mora sadržati. Zakonom je propisanom da je o odluci potrebno provesti prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana. Slijedom toga, Općina Dubravica je u suradnji s komunalnim društvom Zaprešić d.o.o. pripremila novu Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke propisani su odredbama članka 63. i članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/2021).

Člankom 66. stavkom 1. Zakona propisano je da je jedinica lokalne samouprave obvezna donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge te što ista mora sadržati. Člankom 66. stavkom 4. Zakona propisano je da je o Odluci potrebno provesti prethodno savjetovanje s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana. Prijedlog Odluke propisuje da se, kao kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju (razdoblje od jednog mjeseca) koristi volumen ugovorenog spremnika komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Korisnici javne usluge su u Odluci razvrstani u kategoriju „kućanstvo“ i kategoriju „nisu kućanstvo“ te je cijena obvezne minimalne javne usluge određena člankom 9. prijedloga Odluke dok je u članku 10. naveden način na koji je utvrđen iznos cijene obvezne minimalne javne usluge. Cijena obvezne minimalne javne usluge, sukladno Zakonu, obuhvaća troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove nastali radom reciklažnih dvorišta, troškove osoblja, troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom te sve druge troškove osim direktnih troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje otpada. Cijena obvezne minimalne javne usluge na području Općine Dubravica za korisnike kategorije kućanstvo iznosi 55,00 kuna (bez PDV-a), dok za korisnike koji nisu kućanstvo iznosi 116,00 kuna (bez PDV-a).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno od 15.11.2021. do 16.12.2021. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Savjetovanje sa javnošću – Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2022. godinu

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošćuPoštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2022. godinu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2022. godinu kojom se predlaže iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 150,00 kuna po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine Dubravica u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke propisani su odredbama članka 57. stavka 3. i stavka 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20) te članka 2. i 5. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu ("Narodne novine" broj 01/2019, 01/2020).
Članak 57. stavak 3. i stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisuje da je predstavničko tijelo JLS obvezno donijeti odluku kojom će propisivati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici po kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna te da se navedena odluka može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 01. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Članak 5. Pravilnika propisuje da ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu odnosno po smještanoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, određuje se u iznosu od 750,00 kuna prema članku 30. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 106/18).
Ovom Odlukom predlaže se iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se u visini od 150,00 kuna po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu i po smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj, u svim naseljima Općine Dubravica u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp odmorištu, po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj, za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Dubravica za 2022. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 14.09.2021. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 


 
Savjetovanje sa javnošću - DonošenjePoslovnika Općinskog vijeća Općine Dubravica

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Poslovnik Općinskog vijeća Općine Dubravica

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubravica je usklađivanje odredbi važećeg Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/13) sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/2020).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Poslovnika na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 12.03.2021. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. 
Savjetovanje sa javnošću - Donošenje Statuta Općine Dubravica

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Statut Općine Dubravica


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Statuta Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Statuta Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Statuta Općine Dubravica je usklađivanje odredbi važećeg Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/2020).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Statuta Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Statuta Općine Dubravica na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 12.03.2021. do 10.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


 

 
Savjetovanje sa javnošću - Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Izvješće - Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu je uravnoteženje proračuna općine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti uslijed kojih je došlo do povećanja rashoda i izdataka, odnosno umanjenja prihoda i primitaka te je potrebno proračun uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, a sve sukladno odredbama članka 7. Zakona o proračunu (NN 87/08136/1215/15).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2020. do 12.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 
Savjetovanje sa javnošću - Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica

Izvješće - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica je usklađivanje odredbi važeće Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2018, 01/2020) sa odredbama Zakona o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19), Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18) i Pravilnika o opasnim psima (NN 117/2008).

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 22.12.2020. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


 

 
Savjetovanje sa javnošću - Prijedlog nacrta Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plan razvojnih programa


Izvješće - Prijedlog nacrta Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plan razvojnih programa


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga nacrta Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Prijedloga nacrta Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Prijedloga nacrta Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa je poštivanje odredbi članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) koji propisuje postupak donošenja proračuna na sljedeći način:

"..načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine".

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Prijedloga nacrta Proračuna Općine Dubravica za 2021. godinu, projekcija za 2022. i 2023. godinu te Plana razvojnih programa radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog nacrta na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 10.11.2020. do 14.00 sati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 
Savjetovanje u donošenju Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi


Izvješće - Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi je dopuna članka 17. stavka 1. važeće Odluke o komunalnoj naknadi ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/2018), koji propisuje pojedinačne slučajeve oslobođenja od plaćanja komunalne naknade, na način da se iza točke 4. navedenog članka dodaje nova točka 5. i glasi:

"5. Za novi poslovni prostor (novoizgrađeni) ili postojeći poslovni prostor u zakupu

Za novi poslovni prostor, odnosno novoizgrađeni poslovni prostor ili postojeći poslovni prostor dan u zakup na korištenje, koji služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, koeficijent namjene umanjuje se za 50% u prvoj godini poslovanja, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor, U drugoj godini poslovanja i nadalje koeficijent namjene određuje se sukladno članku 6. ove Odluke."

Sve ostale odredbe Odluke o komunalnoj naknadi ostaju nepromijenjene, a sve sukladno odredbama članka 95. stavka 1. Zakona o komunalnoj gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20)

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 20.10.2020. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 
Savjetovanje u donošenju Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu


Izvješće- Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinuPoštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

II REBALANS PRORAČUNA - OPĆI DIO

II REBALANS PRORAČUNA - POSEBNI DIO

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu je uravnoteženje proračuna općine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti uslijed kojih je došlo do povećanja rashoda i izdataka, odnosno umanjenja prihoda i primitaka te je potrebno proračun uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, a sve sukladno odredbama članka 7. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 20.10.2020. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

 
Savjetovanje u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica
   

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica


Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica je uvođenje prekršajnih odredbi u važeću Odluku o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 03/14) sukladno odredbama članka 33. Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) u dijelu koji se odnosi na propisivanje novčanih kazni:
Članak 33. stavak 4. Prekršajnog zakona propisuje

• za pravnu osobu od 500,00 do 10.000,00 kuna

• za fizičke osobe kazna je propisana od 100,00 do 2.000,00 kuna

• za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost od 300,00 do 5.000,00 kuna

U priloženom prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica predlaže se:

- izmjena članka 1. Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 3/14) na način da se iza alineje "način i uvjeti korištenja groblja" dodaje nova alineja koja glasi: "prekršajne odredbe"

- izmjena članka 31. stavka 2. na način da glasi:

"Ukoliko korisnik grobnog mjesta ne održava red i čistoću grobnog mjesta, komunalni redar Općine Dubravica dužan je pisano opomenuti korisnika, a ukoliko takav korisnik ne postupi po opomeni, izdati će rješenje o novčanoj kazni sukladno prekršajnim odredbama propisanim ovom Odlukom".

- izmjena članka 53. na način da glasi:

"Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi općinski načelnik i komunalni redar Općine Dubravica.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za pridržavanje odredbi propisane ovom Odlukom.

Protiv pojedinačnih akata iz prethodnog stavka ovog članka može se izjaviti žalba općinskom načelniku Općine Dubravica."

- iza članka 53. dodaje se naslov koji glasi:

"X. PREKRŠAJNE ODREDBE"

- iza članka 53. te iza dodanog novog naslova iz prethodnog stavka ovog članka, dodaje se novi članak 54. koji glasi:

"Na temelju članka 33. stavka 4., 5. i 6. Prekršajnog zakona za prekršaj propisan člankom 31. ove Odluke:

novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se korisnik grobnog mjesta - pravna osoba ako ne održava red i čistoću grobnog mjesta, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se korisnik grobnog mjesta - fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti ako ne održava red i čistoću grobnog mjesta novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kazniti će se korisnik grobnog mjesta - fizička osoba ako ne održava red i čistoću grobnog mjesta.

Novčane kazne naplaćene za prekršaje propisane odredbama ove Odluke prihod su proračuna Općine Dubravica."

- iza novog članka 54. mijenja se naslov koji glasi:
"XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE"
- Članak 54. i članak 55. postaju članci 55. i 56.
- Ostale odredbe Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica ostaju nepromijenjene.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljem na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 15.09.2020. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.   

   
Savjetovanje u donošenju Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu
   

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje, ODLUKA - 1. REBALANS PRORAČUNA 2020.g

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu je uravnoteženje proračuna općine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti uslijed kojih je došlo do povećanja rashoda i izdataka, odnosno umanjenja prihoda i primitaka te je potrebno proračun uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, a sve sukladno odredbama članka 7. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15).

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 26.05.2020. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


   

   
Savjetovanju u donošenju Statuta Općine Dubravica
   

IZVJEŠĆE-Statut Općine Dubravica

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Statuta Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Statuta Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Statuta Općine Dubravica je usklađivanje odredbi važećeg Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2018) sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19).

U priloženom prijedlogu Statuta Općine Dubravica predlaže se:

1. članak 39. Statuta – dodaje se novi stavak koji glasi:

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području. (sukladno čl. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

2. članak 41. Statuta – mijenja se i glasi:

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da se tim aktom povređuje zakon, Statut ili opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće. (sukladno čl. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))
3. članak 47. Statuta – mijenja se i glasi:

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanja poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu povjerenih poslova državne uprave, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine Dubravica. (sukladno čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

4. članak 48. Statuta – mijenja se i glasi:

Jedinstveni upravni odjel:

- priprema prijedloge općih akata,
- neposredno izvršava i osigurava izvršenje odluka i drugih općih akata Općinskog vijeća,
- neposredno izvršava poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug općine Dubravica u obavljanju povjerenih poslova državne uprave ima ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave,

- prati stanje u područjima za koje je osnovan i o tome izvješćuje općinskog načelnika i Općinsko Vijeće,
- pruža stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti općine Dubravica,
- podnosi izvješće općinskom načelniku i Općinskom vijeću o svome radu,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i Zakonom.

Jedinstveni upravni odjel je za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran općinskom načelniku. (sukladno čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

5. članak 81. Statuta mijenja se i glasi:

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari), osim kada je zakonom određeno da pojedi¬načne akte donose tijela državne uprave.
Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se, sukladno odredbama zakona, izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije ili pokrenuti upravni spor.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovog članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje ili pokrenuti upravni spor.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, temeljem zakona, povjerene javne ovlasti. Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga općine. (sukladno čl. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

6. članak 82. Statuta mijenja se i glasi:

Nadzor nad zakonitošću općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju Ured državne uprave u županiji i nadležno središnje tijelo državne uprave nadležna tijela državne uprave, svako u svome djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. (sukladno čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

7. članak 83. Statuta mijenja se i glasi:

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 1. ovog članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku. (sukladno čl. 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

8. članak 84. Statuta mijenja se i glasi:

Kad predstojnik nadležno tijelo državne uprave ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, predstojnik će bez će odgode dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.

Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi predstojnika nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni nedostatke u roku iz stavka 1. ovog članka, predstojnik nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta, koja mora biti obrazložena.

Odluku o obustavi predstojnik nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovog članka.

Odluka o obustavi općeg akta dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljen opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Službenim glasniku Općine Dubravica. (sukladno čl. 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

9. članak 85. Statuta mijenja se i glasi:

Kad predstojnik postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta iz članka 41. stavka 1. ovoga Statuta, odluku općinskog načelnika o obustavi općeg akta ocijeni osnovanom, donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi općeg akta od primjene.

Postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi iz članka 41. stavka 1. ovog Statuta, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:

1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.
Odluka o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi općeg akta od primjene Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, Općinskom načelniku, središnjem tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu obustavljeni opći akt te središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako predstojnik postupajući po odluci Općinskog načelnika, o obustavi od primjene općeg akta ne potvrdi odluku općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana u roku iz članka 41. stavka 1. ovoga Statuta, obustava od primjene općeg akta prestaje.

Odluke iz stavka 1. ovoga članka obavezno se objavljuju u Službenom glasniku Općine Dubravica. (sukladno čl. 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

10. članak 86. Statuta mijenja se i glasi:

Odluku o obustavi općeg akta od primjene mogu donijeti neposredno i središnja Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz članaka 82., 83., 84. i 85. ovoga Statuta, sva tijela državne uprave u okviru svog djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i donijeti odluku o obustavi.

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća, općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u Službenom glasniku Općine Dubravica.

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.

Na nadzor zakonitosti Statuta Općine odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 84., 85. i stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka te odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (sukladno čl. 29 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

11. članak 87. Statuta mijenja se i glasi:

Nadležno ministarstvo u obavljanju poslova državne uprave koji su prenijeti na tijela Općine može Općinskom načelniku davati naredbe. Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može Jedinstvenim upravnom odjelu davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.

Vlada Republike Hrvatske može tijelima Općine oduzeti ovlast za obavljanje prenijetih poslova državne uprave ako općinski načelnik ne postupa prema odredbama iz stavka 1. ovog članka. (sukladno čl. 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

12. članak 88. stavak 1. Statuta – briše se riječ "središnjeg" (sukladno čl. 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))
13. članak 89. stavak 1. Statuta – briše se riječ "središnjeg" " (sukladno čl. 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))
članak 97. stavak 2. Statuta – briše se riječ "središnjeg" " (sukladno čl. 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 98/19))

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Statuta Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Statuta Općine Dubravica na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 12.02.2020. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se poštivale zakonske odredbe o roku za donošenje/izmjenu predloženog Statuta Općine Dubravica propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


   

   
Donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica
   

IZVJEŠĆE-Odluka o izmjenama i dopuna Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica .

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica je usklađivanje odredbi važeće Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2018) sa odredbama Prekršajnog zakona (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) u dijelu koji se odnosi na propisivanje novčanih kazni za prekršitelje pravne ili fizičke osobe odnosno članak 33. Prekršajnog zakona koji propisuje novčane kazne:

Članak 33. stavak 4. Prekršajnog zakona propisuje

• za pravnu osobu od 500,00 do 10.000,00 kuna
• za fizičke osobe kazna je propisana od 100,00 do 2.000,00 kuna
• za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost od 300,00 do 5.000,00 kuna

U priloženom prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica predlaže se:

- u članku 32. stavku 3. iza riječi: "prekršitelj" dodaju se riječi: "fizička osoba"

- u članku 32. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Prekršitelj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je učinila prekršaj iz stavka 3. ovog članka, a koji je počinila u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti biti će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna."

- u članku 32. iza novog dodanog stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Prekršitelj pravna osoba koja je učinila prekršaj iz stavka 3. ovog članka biti će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna."

- sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica ostaju nepromijenjene.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 12.02.2020. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


   

   
Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica  


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Odluku o općinskim porezima

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica

Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica je zaprimljena Uputa o lokalnim porezima od Ministarstva financija, Porezne uprave, Središnjeg ureda, koje je provelo nadzor nad Odlukom o općinskim porezima Općine Dubravica, usvojena na 09. sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica, održane dana 22. svibnja 2018. godine.

Temeljem navedene Upute Općina Dubravica dužna je u roku od 15 dana od dana primitka upute ukloniti sljedeće nedostatke:

- brisati sve odredbe kojima se uređuju pitanja koja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nije ovlašteno uređivati, neovisno o tome jesu li odredbe odluke u suprotnosti ili u skladu sa odredbama Zakona o lokalnim porezima odnosno Općeg poreznog zakona (odredbe kojima se uređuje tko su porezni obveznici, što čini poreznu osnovicu, koji je način obračuna i plaćanja lokalnih poreza, tko je oslobođen od plaćanja lokalnih porezna, koja dokazna sredstva mogu poreznom tijelu poslužiti kao dokaz u poreznom postupku)

- brisati odredbe propisane za porez na kuće za odmor koje propisuje različit iznos poreza na kuće za odmor uzimajući u obzir državljanstvo, mjesto prebivališta, način stjecanja kuće za odmor i sl.

Članak 42. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17) propisuje da, ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlučuje uvesti poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnim površina, tada svojom odlukom utvrđuje:

1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visinu stope prireza porezu na dohodak
2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza
4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza

Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja iduće godine.

U priloženom prijedlogu Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica predlaže se, a sukladno članku 42. Zakona o lokalnim porezima, izmjena/brisanje članka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. 11. i 19.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 03.12.2019. do 10.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se poštivale zakonske odredbe o roku za donošenje/izmjenu predložene Odluke propisane Zakonom o lokalnim porezima.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   
Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica
   


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnim djelatnostima

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica

Opis savjetovanja:

I. PRAVNI TEMELJ

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18) koji je stupio na snagu 4.8.2018. godine (u daljnjem tekstu: Zakon) određuju se načela komunalnog gospodarstva te obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti.
Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ovlašteno je donijeti odluku kojom se utvrđuju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Dubravica, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Dubravica.

II. OBRAZLOŽENJE

Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba, a usluge koje se pružaju u obavljanju tih djelatnosti od općeg su interesa (načelo javne službe).

Odredbom članka 21. Zakona propisano je da su komunalne djelatnosti, djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture) i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti).

Osim navedenih djelatnosti, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti i drugu djelatnost koje se smatraju komunalnom djelatnostima:
1. ako se takvom djelatnošću kontinuirano zadovoljavaju potrebe od životnog značenja za stanovništvo na području jedinice lokalne samouprave
2. ako po svom sadržaju i značenju djelatnost predstavlja nezamjenjiv uvjet života i rada u naselju
3. ako je pretežno uslužnog karaktera i
4. ako se obavlja prema načelima komunalnog gospodarstva.

Komunalne djelatnosti može obavljati:
1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave zajedno (u daljnjem tekstu: trgovačko društvo)
2. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
3. služba – vlastiti pogon koju osniva jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: vlastiti pogon)
4. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
5. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Općinsko vijeće Općine Dubravica ovlašteno je donijeti odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu u su/vlasništvu Općine Dubravica, te odrediti komunalne djelatnosti koje će se obavljati na temelju koncesije i na temelju ugovora.
Novina jest članak 50. Zakona koji propisuje „Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi.“

U čl. 133. Zakona, nalaže se JLS da u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona, usklade svoje opće akte. Slijedom navedenoga predlaže se donošenje ove Odluke kojom se, sukladno važećoj regulativi, propisuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Dubravica.

Predloženim prijedlogom Odluke, zadržava se uglavnom ista organizacija i način obavljanja komunalnih djelatnosti kako je to regulirano dosadašnjim važećim odlukama.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2019. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.   

   
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
   


Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnom doprinosu

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu
Opis savjetovanja: Razlog i cilj donošenja Odluke o komunalnom doprinosu su slijedeće odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18 – u nastavku Zakon):

- članak 130. stavak 1. Zakona kojim je propisano da će jedinica lokalne samouprave donijet odluku o komunalnom doprinosu iz članka 78. stavka 1. Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona

- članak 78. stavak 1. Zakona kojim je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se određuju: zone u jedinici lokalne samouprave za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u jedinici lokalne samouprave, način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2019. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Odluka o komunalnom doprinosu

   

   
Odluka o komunalnoj naknadi i obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
   
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Odluka o komunalnom redu
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Opis savjetovanja: Komunalna naknada na području Općine Dubravica propisana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Općine Dubravica br. 03/09.) novčano je javno davanje i prihod je proračuna Općine Dubravica, a plaća se za održavanje i građenje komunalne infrastrukture. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora te građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog zemljišta.

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18.) koji u članku 95. propisuje da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se određuju područja zona u gradu odnosno općini u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijent zona za pojedine zone, koeficijent namjene za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada, rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade te opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja komunalne naknade.

Prijedlog Odluke koji se odnosi na područja zona u kojima se naplaćuje komunalna naknada, koeficijenti namjene i koeficijenti zona ne mijenjaju se u odnosu na Odluku koja je do sada bila na snazi. Međutim, novom Odlukom određuje se obveza plaćanja komunalne naknade za korisnika nekretnine, odnosno slučajevi u kojima je isti obveznik plaćanja. Određuje se, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, solidarno jamstvo vlasnika nekretnine ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom. Prijedlogom Odluke o komunalnoj naknadi precizira se trenutak nastanka obveze plaćanja komunalne naknade kao i obvezatni dijelovi rješenja o komunalnoj naknadi bez kojih se isto smatra ništavim.

Isto tako, prijedlogom Odluke utvrđeno je da se rješenje o komunalnoj naknadi donosi i ovršava, u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima.

Zbog potrebe usklađenja sa pozitivnom zakonskom regulativom slijedom navedenog predlaže se usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 19.12.2018. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

 

 
Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
   
   
IZVJEŠĆEO PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
 
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Opis savjetovanja: Bitna novina prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, isti stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine) je da se komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos komunalne naknade plaća mjesečno ili u obrocima (članak 101. Zakona). Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao se mjesečni iznos komunalne naknade.

Godišnji iznos komunalne naknade prema članku 101. stavak 2. Zakona predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada i jediničnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinični iznos komunalne naknade po m2 površine predstavlja, prema članku 99. stavak 2. Zakona, umnožak koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Vrijednost boda se ovim prijedlogom Odluke ne mijenja, već se samo umjesto mjesečnog iznosa određuje u godišnjem iznosu (0,208 kn/m2 x 12 mjeseci=2,496 kuna/m2) te u mjesečnom iznosu od 0,208 kn/m2 kada se naknada obračunava i plaća u obrocima što će biti detaljno propisano donošenjem nove Odluke o komunalnoj naknadi koju su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona (do 04.02.2019. godine)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 14.11.2018. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


   
Odluka o komunalnom redu Općine Dubravica
   
IZVJEŠĆEO PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom naročito se propisuju odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe. Novi prijedlog Odluke su promjene u mjerama za provođenje komunalnog reda, uvođenje novih kaznenih odredbi te povećanje iznosa novčanih kazni za nepoštivanje odredbi navedenih u Odluci, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i Prekršajnom zakonu (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 25.09.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   
   

   
Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Odluka oopćinskim porezima Općine Dubravica
 
 

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine Dubravica. Novi prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica temeljem novog Zakona o lokalnim porezima (NN broj 115/16, 101/17) sadrži slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Novi prijedlog Odluke u pogledu stope prireza porezu na dohodak povećao se sa 7% na 10%, te porez na kuće za odmor povećao se sa iznosa od 8kn/m2 godišnje na 12kn/m2 godišnje.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 22.05.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   
   
   
   

Poštovani građani,

 

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Dubravica, način postupanja s divljim životinjama, provođenju nadzora nad poštivanjem odredbi Odluke te kaznene odredbe u slučaju postupanja protivno odredbama Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica 

Tel.:  01/ 3399-360 

E-mail:  opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 20.03.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


 
 

 
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Općina Dubravica provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata ili drugih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, kao i pri usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću o nacrtima strateških i planskih dokumenata provodi se u trajanju od najmanje 30 dana, a za ostale akte odnosno druge dokumente u trajanju od najmanje 15 dana  osim u hitnim i iznimnim slučajevima kada se provodi savjetovanje u kraćim rokovima od navedenog roka. Zakonskom obvezom Općina Dubravica dužna je detaljno obrazložiti razloge za kraću provedbu savjetovanja.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica.


Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Ana Stiperski

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.:  01/ 3399-360

E-mail:  opcina@dubravica.hr


Opći propisi:

·Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst),

·Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«,  broj 140/09),

·Smjernice za primjenu Kodeksa (Zagreb, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica