Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

 

 
Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B)

Opis savjetovanja: Bitna novina prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, isti stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine) je da se komunalna naknada u rješenju o komunalnoj naknadi utvrđuje u godišnjem iznosu uz mogućnost da se godišnji iznos komunalne naknade plaća mjesečno ili u obrocima (članak 101. Zakona). Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđivao se mjesečni iznos komunalne naknade.

Godišnji iznos komunalne naknade prema članku 101. stavak 2. Zakona predstavlja umnožak površine nekretnine za koju se utvrđuje komunalna naknada i jediničnog iznosa komunalne naknade po m2 površine. Jedinični iznos komunalne naknade po m2 površine predstavlja, prema članku 99. stavak 2. Zakona, umnožak koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Vrijednost boda se ovim prijedlogom Odluke ne mijenja, već se samo umjesto mjesečnog iznosa određuje u godišnjem iznosu (0,208 kn/m2 x 12 mjeseci=2,496 kuna/m2) te u mjesečnom iznosu od 0,208 kn/m2 kada se naknada obračunava i plaća u obrocima što će biti detaljno propisano donošenjem nove Odluke o komunalnoj naknadi koju su jedinice lokalne samouprave dužne donijeti u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona (do 04.02.2019. godine)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 14.11.2018. do 14.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


   
Odluka o komunalnom redu Općine Dubravica
   
IZVJEŠĆEO PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
   

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom naročito se propisuju odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe. Novi prijedlog Odluke su promjene u mjerama za provođenje komunalnog reda, uvođenje novih kaznenih odredbi te povećanje iznosa novčanih kazni za nepoštivanje odredbi navedenih u Odluci, a sve sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) i Prekršajnom zakonu (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
Tel.: 01/ 3399-360
E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 25.09.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   
   

   
Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
 
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - Odluka oopćinskim porezima Općine Dubravica
 
 

Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, obveznici plaćanja, porezne stope i osnovica te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Općine Dubravica. Novi prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica temeljem novog Zakona o lokalnim porezima (NN broj 115/16, 101/17) sadrži slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Novi prijedlog Odluke u pogledu stope prireza porezu na dohodak povećao se sa 7% na 10%, te porez na kuće za odmor povećao se sa iznosa od 8kn/m2 godišnje na 12kn/m2 godišnje.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:
Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.: 01/ 3399-360

E-mail: opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 22.05.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

   

   
   
   
   

Poštovani građani,

 

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Dubravica, način postupanja s divljim životinjama, provođenju nadzora nad poštivanjem odredbi Odluke te kaznene odredbe u slučaju postupanja protivno odredbama Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Dubravica radi davanja prijedloga, mišljenja i primjedbi na konkretni Prijedlog Odluke na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica:

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica 

Tel.:  01/ 3399-360 

E-mail:  opcina@dubravica.hr

Savjetovanje je otvoreno do: 20.03.2018. do 15.00 sati.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


 
 

 
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 

Opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata i drugih dokumenata uređeni su Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«, broj 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks) i člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst) koji se na odgovarajući način primjenjuju na tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks, a na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa. Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Općina Dubravica provodi praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju općih akata ili drugih dokumenata kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, kao i pri usvajanju strateških i planskih dokumenata putem internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje s javnošću o nacrtima strateških i planskih dokumenata provodi se u trajanju od najmanje 30 dana, a za ostale akte odnosno druge dokumente u trajanju od najmanje 15 dana  osim u hitnim i iznimnim slučajevima kada se provodi savjetovanje u kraćim rokovima od navedenog roka. Zakonskom obvezom Općina Dubravica dužna je detaljno obrazložiti razloge za kraću provedbu savjetovanja.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti na adresu Koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Dubravica.


Koordinator savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Ana Stiperski

Adresa: Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Tel.:  01/ 3399-360

E-mail:  opcina@dubravica.hr


Opći propisi:

·Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«,  broj 25/13, 85/15 – pročišćeni tekst),

·Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (»Narodne novine«,  broj 140/09),

·Smjernice za primjenu Kodeksa (Zagreb, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica