OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, nadzire ili s njima raspolaže Općina Dubravica.

Općina Dubravica pristup informacijama omogućava:

1. Objavljivanjem putem web stranice Općine Dubravica
2. Objavljivanjem akata Općinskog vijeća i načelnika Općine Dubravica u "Službenom glasniku Općine Dubravica" i na web stranici Općine,
3. Neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev,
4. Omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,
5. Dostavljanjem korisniku, koji je podnio zahtjev, pisanu informaciju odnosno preslike dokumenata koji sadrže traženu informaciju ili drugi oblik informacije.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Općini Dubravica.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Dubravica.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. Putem pošte ili osobno na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica
2. Usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje.
3. Putem elektronske pošte e-mail: opcina@dubravica.hr
4. Putem telefona na broj 01/ 3399-360, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku
5. Putem faxa na broj 01/ 3399-707


Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)


Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)


Općina Dubravica može uskratiti pravo na pristup informacijama sukladno čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Na temelju članka 19. Zakona o pravu na pristup informacija Općina Dubravica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Odluka o određivanju službenika za informiranje

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Dubravica

Katalog informacija Općine Dubravica


Kriteriji za određivanje visine naknade

Službenica za informiranje:

Silvana Kostanjšek, mag.iur.

Telefon: 01/ 3399-360
Fax: 01/ 3399-707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 

 
OTVORENI PODACI
 
POPIS REGISTARA I BAZE PODATAKA-2022. godina
 
1. http://www.dubravica.hr/registri.html - Registar komunalne infrastrukture

2. http://www.dubravica.hr/registri.html - Registar nerazvrstanih cesta

3. http://www.dubravica.hr/registri.html - Registar imovine/nekretnina Općine Dubravica

4. http://www.dubravica.hr/prostorni__plan.html - Prostorni plan uređenja Općine Dubravica

5. http://www.dubravica.hr/odbori.html - Popis mjesnih odbora
 
 

 
IZVJEŠĆA
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2023. GODINU

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2022. GODINU

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2022. GODINU

 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2021. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2020. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2019. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2018. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2017. GODINU
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2017. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2016. GODINU
 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2016. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2015. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA ZA 2014. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2013. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2012. GODINU
 

 
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2011. GODINU
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica