OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Dokumenti
 
 
 

 

Odluka o usvajanju Revizije I. Plana djelovanja civilne zaštite Općine Dubravica

Revizija Plana djelovanja civilne zaštite Općina Dubravica

Revizija Plana djelovanja CZ Općina Dubravica - KARTOGRAFSKI PRIKAZI

 

 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Dubravica u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021.GODINU

 

 

PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU DUBRAVICA

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Dubravica

 

 
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Općinu Dubravica
 

 
Plan zaštite od požara i procjena ugroženosti - Općina Dubravica
 

 

 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Dubravica u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda - Općina Dubravica

- Odluka o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite Opcine Dubravica

- Karte i Plan djelovanja civilne zaštite

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica