OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
Grb i zastava Općine Dubravica
   
Općinsko vijeće Općine Dubravica je na svojoj 12. sjednici održanoj 16. srpnja 1998. god. donjelo Odluku o grbu, zastavi i svečanoj zastavi Općine Dubravica.
Grb Općine Dubravica ima oblik poluokruglog štita, gdje se na srebrnom polju nalazi zelena (endemska) biljka mesožderka. U dnu lijevo i desno po jedna bodljikava hvataljka, a gore u vrhu stabiljke dva bijela cvijeta i dva pupoljka.

Zastava Općine Dubravica je jednobojna, tamnoplave boje, dimenzija omjera dužine i širine 2:1. u sredini zastave, na sjecištu dijagonala nalazi se grb Općine, obostrano obrubljen zlatnom trakom.

Svečana izvedba službene zastave ima po rubu zlatnožute trake obstrano.
Idejno rješenje i izvedbu grba i zastave napravio je Petar Stojić - HERALDIC ART iz Rijeke.
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica