OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
O Općini Dubravica
   
OPĆINA DUBRAVICA JE SMJEŠTENA NA SJEVEROZAPADNOM DIJELU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.

Sa sjevera granici sa Krapinsko - zagorskom županijom i Opcinom Kraljevec na Sutli, sa istoka Opcinom Luka i gradom Zaprešicem, sa jugoistoka Općinom Pušća,na jugu sa Općinom Marija Gorica, a zapadno je oplakuje rijeka Sutla na kojoj je i državna granica sa Republikom Slovenijom.

Općina pokriva veliki dio plodne Sutlanske dolina na zapadu, a njeni istočni dijelovi su životopisni zagorsko – prigorski pitomi brežuljci.

Samo ime Dubravica potječe od hrastove šume Dubrave kojom je nekada bilo pokriveno cijelo područje Općine, pa i danas nije rijekost naći tipične šumske biljke poput šumarice ili šafrana, kao i pokoje stablo hrasta na livadama u dolini rijeke Sutle.
Općina Dubravica
Površina: 20.61 km2
Broj stanovnika: 1586 (2001. godina)
Naseljenost: 76.94 st/kom2
Broj domaćinstava: 483
Poljoprivredno zemljište: 1213 ha
Šume: 689 ha
Struktura stanovništva
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Općine Dubravica živjelo je 1442 stanovnika i to po naseljima kako slijedi:
Naselje
Broj stanovnika
Bobovec Rozganski
406
Donji Čemehovac
38
Dubravica
123
Kraj Gornji
169
Lugarski Breg
83
Lukavec Sutlanski
135
Pologi
104
Prosinec
93
Rozga
134
Vučilćevo
157
UKUPNO
1442
Opširnije o stanovništvu možete pročitati ovdje.
 
 
Naselja u Općini Dubravica

Pogledate Općinu Dubravica na većoj karti 
Naselja
BOBOVEC ROZGANSKI
Bobovec Rozganski je najveće naselje u Općini Dubravica. Prema zadnjem popisu stanovništva broji 406 žitelja i zauzima 8,82 km2. Naselje je smješteno na istočnom dijelu Općine koji je pretežno brežuljkasti.
DONJI ČEMEHOVEC
Donji Čemehovec je najmanje naselje Općine Dubravica. Prema zadnjem popisu stanovništva broji 38 žitelja i zauzima 0,37km2. Nalazi se u najsjeverozapadnijem dijelu, uz samu rijeku Sutlu i Republiku Sloveniju.
DUBRAVICA
Dubravica se kao naselje na vesargradskom vlastelinstvu spominje u 16. Stoljeću. Danas je upravo središte Općine, a sadrži i većinu ostalih institucija. Prema zadnjem popisu stanovništva naselje broji 123 žitelja i zauizma 1,51km2. Dubravica je teritorijalno smještena u središnje područje Općine.
KRAJ GORNJI (sjeverni dio)
Sjeverni dio naselja Kraj Gornji do potoka Starina pripada Općini Dubravica. Naselje broji 169 žitelja prema zadnjem popisu stanovništva i zauzima 1,56km2. Kraj Gornji ( sjeverni dio )se prostire na samom jugu Općine Dubravica.
LUGARSKI BREG
Lugarski Breg je smješten na sjeveroistočnom dijelu Općine. Naselje se lagano uspinje prema istoku i šumi Gmajni. Prema zadnjem popisu broji 83 žitelja i zauzima 1,59km2.
LUKAVEC SUTLANSKI
Lukavec Sutlanski se nalazi na sjevernom nizinskom dijelu Općine. Prema posljednjem popisu broji 135 žitelja i zauzima 1,37km2.
POLOGI
Pologi su smješteni na jugoistočnom dijelu Općine koji se pretežno brežuljkasti. Prema posljednjem popisu stanovništva naselje broji 104 žitelja i zauzima 0,92km2.
PROSINEC
Prosinec je smješten na sjeverozapadnim nizinskom dijelu Općine. Prema posljednjem popisu stanovništva broji 93 žitelja i zauzima 0,68km2.
ROZGA
Rozga je sjedište župe od 1334 g. Do danas, a organizirana je kao linijsko naselje uz cestu Klanjec – Harmica. Prema posljednjem popisu stanovništva broji 134 žitelja i zauzima 2,20 km2.
VUČILĆEVO
Vučilćevo je smješteno u niszinskom zapadnom dijelu Općine, a kao naselje se spominje u 16. Stoljeću. Prema zadnjem popisu stanovništva naselje broji 157 žitelja i zauzima 1,58 km2. Specifičnost naselja su obilježja kuća koja pripadaju tipu stajerske tradicijske arhitekture.
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica