r Općina Dubravica

 
Novosti

 
 
.......

 
JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA prikupljanjem pisanih ponuda 15.7.2024.

Općina Dubravica raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA prikupljanjem pisanih ponuda.

OPŠIRNIJE/JAVNI NATJEČAJ

Udomljavanje 15.7.2024.

....

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA prikupljanjem pisanih ponuda 21.6.2024.


Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 12. stavka 1. podstavka 1. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica dana 21. lipnja 2024. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet prodaje je poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Dubravica:
Poljoprivredno zemljište:

1. k.č.br. 897/3 k.o. Dubravica, zk. uložak broj: 391, oznaka zemljišta: oranica pri sutliši u ravnici, površine 704 čhv (2532 m2), smještenu uz Put Kuti, naselje Lukavec Sutlanski
u vlasničkom djelu: 1/1 u vlasništvu Općine Dubravica.

2. Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Dubravica, Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana („Služeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/06, 02/09, 02/13, 04/15, 01/16-pročišćeni tekst, 02/19 i 03/19-pročišćeni tekst):

OPŠIRNIJE...Odgovorno ljetovanje 13.6.2024.

............
............

MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OSOBA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA 12.6.2024.


       
Stanovanje je osobito važna ljudska potreba, a stan je velika materijalna vrijednost svakog domaćinstva. Rješavanje stambenih potreba ovisi o socijalno-gospodarskim uvjetima svake zajednice. Na području socijalne politike u centru zanimanja je socijalno stanovanje i intervencije koje jedinice lokalne i regionalne samouprave poduzimaju u rješavanju stambenih potreba svojih građana. Općina Dubravica Programom mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Općine Dubravica namjerava pomoći  stanovništvu u rješavanju stambene problematike  mladih.
Korisnici  mjera i olakšica iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Općine Dubravica su mlade obitelji i mlade osobe. 

Mladom obitelji smatra se mladi bračni ili izvanbračni par koji na dan 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje natječaj za dodjelu potpore nisu navršili 40 godina života, a ukoliko se sredstva ne raspodijele do 1.prosinca tekuće godine, mladom obitelji će se smatrati i osobe starije od 40 godina, ali ne više od 45 godina života (na dan 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje natječaj) te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad nekretninom ili izgradnjom stambenog objekta po prvi put odnosno preuređenjem prve nekretnine u njihovom vlasništvu. Iznimno, poticaji se mogu dodijeliti osobama ili obiteljima čija postojeća nekretnina ne zadovoljava osnovne uvjete za život, odnosno postojeća nekretnina nije dovoljno velika za sve članove obitelji.
Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetima iz prethodnog stavka. 
Mladom osobom (samac) smatra se osoba koja na dan 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje natječaj nije navršila 40 godina života, odnosno ukoliko nisu iskorištena sva sredstva do 1.prosinca, a na dan 1.siječnja u godini raspisivanja natječaja nije navršila više od 45 godina života.

MJERE  POTICANJA  RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OSOBA

MJERA 1.

STAMBENO ZBRINJAVANJE MLADIH OBITELJI I OSOBA PRODAJOM GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE PO POVLAŠTENIM CIJENAMA RADI IZGRADNJE VLASTITE STAMBENE   ZGRADE NA  PODRUČJU OPĆINE

 • ovom mjerom se stvara pretpostavka za povoljnije i brže rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji i osoba na način da će određene građevinske parcele u vlasništvu Općine, koje ispunjavaju uvjet za ishođenje dozvole za izgradnju, putem javnog natječaja ponuditi za kupnju po povlaštenoj cijeni od 1.000 Eur
 • mjera je vezana za raspoloživa građevinska zemljišta na području općine

MJERA 2.
FINANCIJSKA POMOĆ PRI KUPNJI PRVE NEKRETNINE (GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ILI STAMBENOG OBJEKTA RADI RJEŠAVANJA VLASTITOG STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU  OPĆINE)

 • s obzirom na nedostatak raspoloživih građevinskih zemljišta i stambenih objekata u vlasništvu Općine, mladoj obitelji ili osobi (samcu) može se odobriti pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta odnosno stambenog objekta (kuće ili stana) u vlasništvu druge fizičke osobe ili pravne osobe uz uvjete propisane u Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Općine Dubravica
 •  u slučaju kupnje građevinskog zemljišta ili stambenog objekta od fizičke osobe, a uz uvjet da se građevinsko zemljište odnosno stambeni objekt nalazi na području Općine Dubravica mlada obitelj može ostvariti pomoć pri kupnji  na ime subvencije kupoprodajne cijene do 50 % iznosa, a maksimalno 1.500,00 EUR za građevinsko zemljište i do 20% iznosa za stambeni objekt, a maksimalno 3.000,00 EUR  za stambeni objekt

MJERA 3.

POBOLJŠANJE KVALITETE STANOVANJA ULAGANJEM U IZGRADNJU NOVOG STAMBENOG OBJEKTA ILI REKONSTRUKCIJU KUĆE ILI STANA KOJIMA SE OSIGURAVA NOVI ILI POBOLJŠAVA POSTOJEĆI STAMBENI PROSTOR

 •   izgradnja novog stambenog objekta podrazumijeva izgradnju novog objekta na građevinskom zemljištu gdje nije moguće privođenje stambenoj svrsi postojećeg stambenog objekta te je isti namijenjen rušenju
 •   rekonstrukcija kuće ili stana podrazumijeva dogradnju, nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta mlade obitelji ili osobe (samca) koja zadovoljava uvjete i kriterije za podnošenje prijave

           
Kod objave javnog poziva i javnog natječaj za korištenje mjera iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba na području Općine Dubravica moći će se javiti mlada obitelj ili osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 

 • da svi članovi mlade obitelji ili osobe (samci) imaju prijavljeno prebivalište na području Općine ili da svi doseljeni članovi mlade obitelji ili osobe prijave prebivalište na području Općine u roku tri godine od dobivanja sredstava iz ovog Programa, osim kod izgradnje novog stambenog prostora kada su obvezni prijaviti prebivalište u roku od pet godina od dobivanja sredstava, odnosno kupnje nekretnine po povlaštenoj cijeni.
 • da će svi doseljeni članovi mlade obitelji ili osobe (samci) živjeti 15 godina u nekretnini za koju su ostvarili pomoć temeljem mjera iz ovog Programa,   
 • da svi  članovi bračne ili izvanbračne zajednice, jednoroditeljske obitelji ili mlade osobe (samci) nisu stariji od 40 godina života na dan 1. siječnja tekuće godine u kojoj se raspisuje javni natječaj, a u slučaju da se planirana sredstva za tekuću godinu ne utroše, sredstva mogu ostvariti i članovi mlade obitelji stariji od 40 godina, ali ne više od 45 godina života na dan 1. siječnja tekuće godine,
 • da svaki od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova koji po prvi put rješavaju stambeno pitanje stjecanjem prava vlasništva ili izgradnjom novog stambenog objekta na nekretnini stečenoj unatrag tri (3) godine prije raspisivanja natječaja, da nema u vlasništvu/suvlasništvu: obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske. Vlasništvo nekretnine ne mogu imati niti djeca podnositelja zahtjeva koja žive u istom kućanstvu ili imaju prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i podnositelji zahtjeva.

Iznimno, poticaji se mogu dodijeliti osobama (samcima) ili obiteljima čija postojeća nekretnina ne zadovoljava osnovne uvjete za život, odnosno postojeća nekretnina nije dovoljno velika za sve članove obitelji.

 • da bar jedan od bračnih drugova ili izvanbračnih drugova ima minimalno 1 godinu radnog staža,
 • da niti jedan član domaćinstva nema nepodmirena dugovanja po osnovi javnih davanja prema državnom proračunu kao i  nepodmirenih dugovanja prema Općini,
 • da jedan od bračnih odnosno izvanbračnih drugova ima najmanje srednju stručnu spremu
 • da bračni odnosno izvanbračni drugovi nisu kažnjavani odnosno da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.
 • na jednoroditeljsku obitelj, samohranog roditelja i mladu osobu (samca) se na odgovarajući način primjenjuju odredbe prethodnih stavaka


  PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA

  ODLUKAOdluka o organizaciji rada vrtića tijekom ljeta 2024. godine 10.6.2024.


JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA prikupljanjem pisanih ponuda 3.6.2024.Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17) i članka 12. stavka 1. podstavka 1. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica dana 03. lipnja 2024. godine raspisuje
JAVNI   NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet prodaje je građevinsko i poljoprivredno zemljište u katastarskoj općini Dubravica, u naselju Dubravica i naselju Lukavec Sutlanski:
Građevinsko zemljište:

 1. k.č.br. 71/1 k.o. Dubravica, zk. uložak broj: 2819, oznaka zemljišta: dvorište, površine 304 m2, smještena uz Ulicu Pavla Štoosa, naselje Dubravica
 2. k.č.br. 72/1 k.o. Dubravica, zk. uložak broj: 2819, oznaka zemljišta: dvorište, izgrađeno zemljište, površine 358 m2, smještenu uz Ulicu Pavla Štoosa, naselje Dubravica

Poljoprivredno zemljište:

 1. k.č.br. 897/3 k.o. Dubravica, zk. uložak broj: 391, oznaka zemljišta: livada, površine 2532 m2, smještenu uz Put Kuti, naselje Lukavec Sutlanski

sve tri nekretnine u vlasničkom djelu: 1/1 u vlasništvu Općine Dubravica.
2. Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Dubravica, Elaborat pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i Grafičkog dijela Plana („Služeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/06, 02/09, 02/13, 04/15, 01/16-pročišćeni tekst, 02/19 i 03/19-pročišćeni tekst):
1. k.č.br. 71/1 k.o. Dubravica – izgrađeni dio mješovita i javna namjena
2. k.č.br. 72/1 k.o. Dubravica - izgrađeni dio mješovita i javna namjena
3. k.č.br. 897/3 k.o. Dubravica – ostalo poljoprivredno i šumsko zemljište
Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. ovog natječaja:

 1. za građevinsko zemljište k.č.br. 71/1 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: dvorište, površine 304 m2, utvrđuje se u visini od 12,63 €/m2 (ukupno 3.839,52 €)  
 2. za građevinsko zemljište k.č.br. 72/1 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: dvorište, izgrađeno zemljište, površine 358 m2, utvrđuje se u visini od 12,63 €/m2 (ukupno 4.521,54 €)
 3. za poljoprivredno zemljište k.č.br. 897/3 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: livada, površine 2532 m2 utvrđuje se u visini od 0,91 €/m2 (ukupno 2.304,12 €),

sve sukladno Procjembenom elaboratu, izrađivač PLAN B d.o.o., Bužanova 25, Zagreb, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina Zdravko Zorić, dipl.ing.građ. (KLASA: 990-02/24-01/9) od 10.04.2024.
4. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva. 
5. Ponuditelji predaju pisanu ponudu u kojoj trebaju obavezno naznačiti:
- ime, prezime, OIB, (fizička osoba) ili
- naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, ime i prezime odgovorne osobe (pravna osoba),  
- točnu oznaku nekretnine za koju dostavljaju ponudu;
- ponuđenu cijenu za m² te ukupnu cijenu za zemljište koje je predmet prodaje;
- izjavu da prihvaćaju sve uvjete i pravila natječaja.

Ponudi se mora priložiti:

 1. preslika važeće osobne iskaznice (domaća fizička osoba),  odnosno preslika putovnice (strana fizička osoba);
 2. izvornik ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski odnosno obrtni registar i punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (domaća pravna osoba), odnosno izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik (strana pravna osoba), koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja; 
 3. dokaz o ispunjenju zakonom predviđenih uvjeta za stjecanje prava vlasništva ako je ponuditelj strana osoba,
 4. potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica da ponuditelj nema duga prema Općini Dubravica, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave natječaja,
 5. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga ili jednakovrijedni dokument koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 6. jamstvo za ozbiljnost ponude (bjanko zadužnica na iznos od 1.000,00 eura, ovjerena kod javnog bilježnika)

6. Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama Općine Dubravica i na web stranici Općine www.dubravica.hr odnosno najkasnije do 13.06.2024 godine do 14:00 sati.
7. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u zatvorenom omotu s naznakom „ za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica – ne otvaraj.“
8.  Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja  je  najviša ponuđena cijena po m2.
9. Javno otvaranje ponuda obaviti će se 14. lipnja 2024. godine u 09:00 sati u zgradi Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, pristupiti će se usmenom javnom nadmetanju, odmah nakon otvaranja ponuda, a izabrati će se ponuditelj koji ponudi veću cijenu po m2. 
10. O rezultatima će svi ponuditelji biti obaviješteni pisanim putem.
S najpovoljnijim ponuditeljem,  zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru općinskog načelnika Općine Dubravica. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne postupi po navedenom smatrati će se da je isti odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora te  će se javni natječaj ponoviti.
11. Kupac je dužan u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, uplatiti na IBAN Općine Dubravica ukupan iznos prodajne cijene. jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude.
12. Ponuditelj  koji uspije u natječaju dužan je odmah nakon ispunjenja svih zakonskih i ugovornih uvjeta podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u zemljišnim knjigama.
13. Vlasnik zemljišta zadržava pravo poništenja ovog natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu bez snošenja materijalne ili bilo koje druge odgovornosti prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti o razlozima za takav postupak.
14. Nepotpune ponude ili ponude koje pristignu izvan određenog roka neće se razmatrati.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta  te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica ili na telefon: 01/ 3399 360 svaki radni dan od 9:00 do 12:00 sati. 

KLASA: 024-07/24-01/5
URBROJ: 238-40-01-24-2
Dubravica, 03. lipnja 2024. godine

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof
SRETAN DAN DRŽAVNOSTI! 29.5.2024.OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA 27.5.2024.

Obavještavamo korisnike da će se odvoz otpada u četvrtak, 30.05.2024. godine, izvršiti po redovnom rasporedu.

Obavijest o odvozu otpada se odnosi na sve vrste otpada. Molimo da Vaše posude za otpad budu spremne za odvoz najkasnije do 7,00 sati.Kuća Rožanica 15.5.2024.

......

Bioraznolikost je ključni čimbenik koji omogućava opstanak čovječanstva, a njegov gubitak predstavlja najveći problem današnjice…a nažalost to je gubitak koji je najvećim dijelom uzrokovan ljudskim djelovanjem. Živimo u antropocenu, periodu u kojem je čovjek glavni uzrok svih ekoloških, geoloških i klimatskih promjena; tako da postoji šansa da antropocen; prva faza postane i njegova zadnja faza. (Georgi Gospodinov- Vremensko utočište)

Nažalost gubljenje bioraznolikosti je globalni problem, a mnoge postojeće tehnologije bi trebalo zamijeniti zelenim tehnologijama te neprestano osmišljavati i poboljšavati u praksi. Povratak u prirodu nije moguć jer nikada takav idealni svijet nije ni postojao - biljni genetski izvori predstavljaju unutarvrsnu raznolikost koja osigurava životne uvjete na Zemlji i predstavlja temelj prehrane čovječanstva. Prehrana stanovništva našeg planeta rezultat je tisućljetnog odabira biljnih vrsta kao i poželjnih genotipova prikladnih za uzgoj i upotrebu. Gotovo svakodnevno dolazi do smanjivanja genetske raznolikosti na razini broja biljnih vrsta, stoga je ključni zadatak čovječanstva očuvati divlji biljni materijal kao i tradicijske kultivare želimo li zadržati široku genetsku raznolikost za sadašnje i buduće programe oplemenjivanja bilja. Navedeno se može postići očuvanjem in situ, očuvanjem samoniklih biljnih vrsta na izvornim prirodnim staništima ili u okruženju u kojem su razvila svoja prepoznatljiva svojstva odnosno očuvanjem na gospodarstvu- inter situ u slučaju tradicijskih kultivara.

(Zlatko Šatović, Martina Grdiša, Nina Jeran, Filip Varga/Udžbenik sveučilišta u Zagrebu – Agronomskog fakulteta, Zagreb 2023.)

Vođeni gore navedenim tekstom i mi u PŠ Dubravici krenuli smo sačuvati/ očuvati ono što nam je najbitnije u našem okolišu- naše kultivare, tradiciju i slavensku mitologiju – Projektom Kuća Rožanica.

Dobili smo izvanrednu priliku zahvaljujući općini Dubravica i načelniku gospodinu Marinu Štritofu koji je glavni partner u našem projektu. Ostali partneri u projektu- Kuća Rožanica; budućeg interpretativnog centra za očuvanje slavenske baštine i promicanje zavičajne tradicije su:

LAG SAVA, Dječji vrtić Smokvica- Dubravica, AA ZERO- utočište za konje, Agronomski fakultet u Zagrebu, Komunalno i VIO Zaprešić, Tvornica parketa Bukovinski d.o.o. te Šumarski institut iz Zagreba.

Jedan od najvažnijih događaj u evoluciji čovjeka zasigurno je Prva poljoprivredna revolucija koja se dogodila u neolitiku kada je čovjek s lutalačkog traženja hrane prešao na sjedilački način života i gradnju stalnih naselja. U tim prvim neolitičkim počecima ljudi su na prirodan način uzgajali svoje biljke. Sve je bilo u skladu s prirodom – od navodnjavanja, probira sjemenja te đubrenja zemlje.
Tisućama godina ljudi su uspjeli opstati na prirodan i ekološki način. Nakon prvih analiza provedene ankete sastavili smo popis prioriteta te smo krenuli poštujući dječje želje i mogućnosti.

U našoj Kući Rožanici, kući koju nam je ustupila općina Dubravica za provođenje našeg projekta zasadili smo vrt na prirodnoj osnovi s tradicijskim kulturama našega kraja kao što su to činili i ljudi prije nas…drevni Slaveni. Osim sadnje vrta kojeg ćemo i na prirodan način zalijevati vodom iz bunara, proveli smo radionice o bogatoj mitologiji, ekološki prihvatljivoj poljoprivredi te međusobnom uvažavanju konja i ljudi. Konji su bile svete slavenske životinje i pričati o slavenskoj mitologiji nemoguće je bez tih divnih stvorenja…

Slaveni čijoj velikoj porodici naroda i sami pripadamo; dužni smo sačuvati sve ono što nam je ostavila u naslijeđe- običaje, mitologiju, priče, način na koji se i mi sami izražavamo i razlikujemo od drugih…Višegodišnjim projektom obuhvatiti ćemo bogatu slavensku mitologiju, proučiti panteon bogova, tradiciju sadnje, tkanje na tkalačkom stanu, izrađivati keramiku sa slavenskim simbolima te postati mini interpretativni centar slavenske kulture – sestrinskog projekta Kuće Mokoš, Kuće slavenske mitologije; Kurija Kraj Donji

U ono davno doba kada se dijete rodilo dolazile su vile suđenice/Rožanice…pojavljuju se kada je dijete prvu noć u domu…Uvijek su tri, stoje kraj djetetove postelje i raspleću niti sudbine. Govore jedna za drugom, ali zvuče kao jedna. Svaka govori priču djetetova života od trena rođenja pa do njegovog kraja. Svaka je od tri priče drukčija, ali kad stignu do kraja, slože se oko završetka i posljednjeg daha. Nakon te noći, kažu ljudi za to dijete - Što je suđeno, nije mu izgubljeno… (Bašić, 2019). U predaji u narodu ostala je još uvijek izreka koju su imali naši pretci, a koja se polako gubi pojavom kršćanstva na našim prostorima.

dr.sc. Duša Šarunić
OBAVIJEST O POZIVU NA ISKAZ INTERESA ZA DODJELU NOVIH GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE NA NOVOM MJESNOM GROBLJU U ROZGI 7.5.2024.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe na iskazivanje interesa za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica, naselje Rozga.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta na korištenje možete iskazati na sljedeći način:

- popuniti „Obrazac iskaza interesa za dodjelu novog grobnog mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi“ u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3 ili na mrežnoj stranici općine www.dubravica.hr (te isti poslati na mail općine: opcina@dubravica.hr )

Vrste grobnih mjesta koja se dodjeljuju te visina naknade za dodjelu na korištenje, sukladno Odluci o visini naknade za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje i visini godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2020):

1. za korisnika sa prebivalištem/boravištem na području Općine Dubravica:

- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 1.800,00 EUR

- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 180x280cm………………… 2.300,00 EUR

- JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 1.500,00 EUR

- DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 180x280cm………………… 1.800,00 EUR

2. za korisnika sa prebivalištem/boravištem izvan područja Općine Dubravica:

- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 3.500,00 EUR

- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 180x280cm………………… 4.000,00 EUR

- JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 3.000,00 EUR

- DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 180x280cm………………… 3.500,00 EUR

Trošak radova izrade betonskih okvira zemljanih (jednostrukih i dvostrukih) grobova obvezuje se podmiriti Općina Dubravica, dok se trošak radova izrade betonskih okvira grobnice obvezuje podmiriti korisnik kojemu će se dodijeliti grobno mjesto na korištenje.
Prije izvođenja radova izrade betonskih okvira grobnice korisnik mora ishoditi odobrenje za dozvolu za gradnju Općine Dubravica glede oblika i načina izvođenja radova.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta popunjavanjem obrasca možete iskazati do 31.12.2024. godine.

KLASA: 363-06/24-02/1
URBROJ: 238-40-01-24-1
Dubravica, 07.05.2024.


OPĆINA DUBRAVICA
v.r. načelnik Marin Štritof

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA 26.4.2024.

Obavještavamo korisnike da će se odvoz otpada

u srijedu, 01.05.2024. godine,

izvršiti po redovnom rasporedu.

Obavijest o odvozu otpada se odnosi na sve vrste otpada.

Molimo da Vaše posude za otpad budu spremne za odvoz

najkasnije do 7,00 sati.OBAVIJEST O UPISU U DJEČJI VRTIĆ 24.4.2024.

Pozivaju se zainteresirani roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u Dječji vrtić 'Smokvica' putem sustava e-Građani na platformi

e-Upisi od 09. do 17. svibnja 2024. godine

Korisničke upute nalaze se na platformi e-Upisi sustava e-Građani i objavljene su na web stranici vrtića.
Roditelji koji nemaju mogućnost pristupiti platformi e-Upisi moći će to učiniti osobno u tajništvu Dječjeg vrtića 'Smokvica' u Pojatnom, Matije Gupca 92
• 09., 10., 14., 16. i 17. 5. od 8.00 do 12.00 sati
• 13. i 15. 5. do 13.00 do 17.00 sati

Upisi se provode za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM - za djecu sa navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2024.g. do polaska u osnovnu školu, za centralni vrtić u Pojatnom i za područne vrtiće u Luki i Dubravici.

OPŠIRNIJE...

Kriterij ostvarivanja prednosti kod upisa
Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života 23.4.2024.

Obavještavamo Vas da je Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. ožujka 2024., donijela Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovina.

U prilogu dostavljamo informaciju vezano uz isplatu jednokratnog novčanog primanja.

HZMO_isplata JNP_travanj_2024_dopis

Tiskanica-JNP-03-2024-Tiskanica-za-dostavu-podatka-o-visini-inozemne-mirovine-za-isplatu-JNP

plakat_JNP_travanj 2024


 

 

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica - OPŠIRNIJE... 17.4.2024.
Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica - OPŠIRNIJE...


Popis djece za predškolu za Zagrebačku županiju 10.4.2024.

Popis djece za predškolu za Zagrebačku županiju, područje Ispostave Zaprešić

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA 9.4.2024.

Obavještavamo korisnike da će se odvoz otpada u srijedu, 17.04.2024. godine, izvršiti po redovnom rasporedu.

Obavijest o odvozu otpada se odnosi na sve vrste otpada.

Molimo da Vaše posude za otpad budu spremne za odvoz najkasnije do 7,00 sati.

Vaše Komunalno
Zaprešić d.o.o.

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije 3.4.2024.

Zagrebačka županija dodijelit će javna priznanja domaćim i stranim, pojedincima i pravnim osobama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 15. svibnja 2024. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

Predloženi kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka ili da je posebno zaslužan za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Jedan predlagatelj može predložiti do 2 kandidata, a prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, odnosno odgovarajuće podatke za pravnu osobu koju se predlaže za dodjelu javnih priznanja uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju ispunjene na obrascu koji je dostupan ovdje.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj odnosno da predlože kandidate za ovogodišnje dobitnike javnih priznanja do 15. svibnja 2024. godine.......

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA 26.3.2024.

Obavještavamo korisnike da će se odvoz otpada na

Uskrsni ponedjeljak, 01.04.2024. godine,

izvršiti po redovnom rasporedu.

Obavijest o odvozu otpada se odnosi na sve vrste otpada.

Molimo da Vaše posude za otpad budu spremne za odvoz najkasnije do 7,00 sati.

Sretan Uskrs želi Vam Komunalno Zaprešić!


10. USKRSNI SAJAM  

..............

 

..........

 

 
 
Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „ZAŽELI I PROVEDI“ i Javni poziv za iskaz interesa u sudjelovanju u projektu „ZAŽELI I PROVEDI“ 19.3.2024.

Javni poziv za zapošljavanje - Projekt Zaželi i provedi - OPŠIRNIJE


Javni poziv za iskaz interesa u sudjelovanju u projektu - OPŠIRNIJE


Obrazac iskaza interesa korisnika za
sudjelovanje


Izjava korisnika o članovima kućanstvaObavijest o testiranju kandidata 4.3.2024.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni Odjel Općine Dubravica na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT - 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 20/2024 od 21.02.2024. na rok od 8 dana i na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Lista kandidata prijavljeni na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te s kojima će se provesti prethodna provjera znanja (pisati test) mogu se vidjeti OVDJE (LISTA KANDIDATA).

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja:


1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
4. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
5. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
6. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)
7. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/2021)
8. Statut Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021)

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera traje 60 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima;
- niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisanu provjeru znanja i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog provjere znanja i intervjua.

INTERVJU (razgovor sa Povjerenstvom za provedbu oglasa)

Kandidati koji su uspješno položili pisanu provjeru, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom koji će se održati:

dana 11. ožujka 2024. godine (ponedjeljak) s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica,

neposredno nakon provedenog pisanog testa te bodovanja istog.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Dubravica. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASAOdluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2024. godinu 29.2.2024.
Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 4/15), Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 26. veljače 2024. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2024. GODINU.

OPŠIRNIJE / Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2024. godinuJavni natječaj 22.2.2024.

Općina Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu službenika.

Opširnije / Javni natječaj

Upute za kandidateKastriraj. Ne filozofiraj. 20.2.2024.


:

Obavijesti o upisu djece u prvi razred osnovne škole 14.2.2024.

Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta (pregledu djeteta) za upis u prvi razred osnovne škole u šk. godini 2024./2025.

---------------------------------

Obavijest o upisu djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. na području Grada Zaprešića te općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća

Obavijest o provođenju preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica 9.2.2024.

Obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju u periodu od 12. do 15. veljače 2024. godine (ovisno je i o vremenskim prilikama), te u vremenu od 8.30 do
15.30 sati provoditi obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području Općine Dubravica.

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji
10.Bobovec

NAPOMENA: Deratizacija se stanovnicima sa područja Općine Dubravica ne naplaćuje!

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, pozivaju se stanovnici da surađuju sa izvoditeljima i pridržavaju se njihovih naputaka, saniraju smeće iz dvorišta, onemoguće malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce i ne diraju zatrovane mamce, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

Ovim putem Vas molimo da objavite gore navedene informacije na svojoj internet stranici i putem pisanih obavijesti.

Obaviješteni su i Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije koji je nadležan za nadzor provođenja mjera deratizacije, te stanovništvo putem radio postaje Z fm.

direktor
Robert Veriga, san.ing.
Mob.: 091 2310 515


Moratorij - Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj 1.2.2024.
HAMAG-BICRO zaključno s 10. veljače 2024. godine obustavlja mogućnost podnošenja zahtjeva krajnjih primatelja za odobrenjem moratorija temeljem izdanih Mikro i Malih zajmova za ruralni razvoj, a koji se odobravao u cilju očuvanja likvidnosti i osiguravanja kontinuiteta poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika uslijed suočavanja s posljedicama prirodnih nepogoda ili afričke svinjske kuge tijekom 2023. godine.
Zaštita životinja 1.2.2024.


.............................KLIKNI ZA PREUZIMANJE LETKARJEŠENJE I OGLAS 24.1.2024.

Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno knjižni odjel Zaprešić, po sucu toga suda Mireli Crnjak, kao sucu pojedincu, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja Dražen Jurina, OIB:5929437512, Gajeva ulica 8, Luka, zastupan po pun.
Katarini Fabek Glasnović, odvjetnici u Zaprešiću, u povodom prijedloga predlagatelja za pokretanje pojedinačnog ispravnog ostupka, 24. siječnja 2024.

OPŠIRNIJE...

RJEŠENJE I OGLAS 24.1.2024.
Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno knjižni odjel Zaprešić, po sucu toga suda Mireli Crnjak, kao sucu pojedincu, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja Stjepan Jurina, OIB:52289824513, Australija Drushi ct 3, Clayton South, zastupan po pun. Katarini Fabek Glasnović, odvjetnici u Zaprešiću,, u povodom prijedloga predlagatelja za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka, 24. siječnja 2024.

OPŠIRNIJE...

RJEŠENJE I OGLAS 24.1.2024.

Općinski sud u Novom Zagrebu, Zemljišno knjižni odjel Zaprešić, po sucu toga suda Mireli Crnjak, kao sucu pojedincu, u zemljišno-knjižnom predmetu predlagatelja Kristini Špeljak iz Zagreba, Jarnovićeva 17F, OIB: 59993662485, zastupana po pun.

Sanji Domazet, odvjetnici u Zagrebu, povodom prijedloga predlagatelja za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka, 23. siječnja 2024.

OPŠIRNIJE...

POZIV 19.1.2024.

na tečaj - Osnove biosigurnosnih mjera u uzgojima svinja koje će se održati u utorak 30. siječnja 2024. godine u Vijećnici općine Dubravica, P. Štoosa 3 , s početkom u 10,00 sati, a namijenjeno je svim posjednicima svinja.

Obvezu pohađanja tečaja imaju svi posjednici svinja bez obzira na određenu kategorizaciju.
Nakon tečaja Osnove biosigurnosnih mjera u uzgojima svinja posjednik dobiva potvrdu. Kod veterinarskog pregleda gospodarstva (VPG) ona služi posjedniku kao dokaz o posjedovanju odgovarajućeg znanja o zdravlju životinja te se prilaže na zahtjev ovlaštenog veterinara.

TEME EDUKACIJE:
1. Zahtjevi zakonodavstva i afrička svinjaska kuga (30 min)
2. Osnove biosigurnosnih mjera u uzgojima svinja (60 min)
3. Sustav obaveznog označavanja i registracije svinja (30 min)

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na 091/4882-962 ili manuel.cicko@mps.hr .


Manuel Čičko, dipl.ing.agr.Dubravica dobila proračun za 2024., s prvim danom nove godine stanovnicima rastu plaće 23.12.2023.Općina Dubravica u idućoj godini trebala bi ostvariti prihod od 3,5 milijuna eura i to unatoč ukidanju prireza na dohodak te bez povećanja stopa poreza na dohodak.

To će značiti povećanje plaća zaposlenima koji žive na području općine Dubravica, a moguća veća potrošnja mogla bi i dodatno povećati prihode. No, o tim mogućnostima više će se moći znati nakon nekoliko mjeseci iduće godine kad se ustanovi puni li se proračun prema očekivanjima.

Vijećnici su sve odluke vezane uz prijedlog proračuna za iduću godinu i rebalans za ovu godinu usvojili jednoglasno, a jednako je bilo i prilikom nekoliko tehničkih odluka koje su donijeli. Između ostalog, donijeli su odluku o financiranju rada jednog pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju na zamolbu Dječjeg vrtića Smokvica.

Usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Dubravica u 2023. godini zajedno s Planom razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu s trogodišnjim financijskim učincima. Autor: Dražen Mufić / Izvor:01Portal.hr

Obavijest korisnicima o odvozu otpada 20.12.2023.
Predstava Blagdanski dan kao san 19.12.2023.
.......

Ovaj edukativno-preventivni program ima za cilj senzibilizirati građane o sigurnosnim problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu i važnosti samozaštitnog ponašanja kako ne bi postali mete raznih prevaranta ili žrtve različitih kaznenih djela. Ujedno, ovim programom progovara se i o drugim svakodnevnim životnim rizicima koji se tiču sigurnosti, zdravlja, kao i važnosti socijalnog uključivanja u koheziju jedne zajednice. Program je namijenjen senzibilizaciji cjelokupne javnosti, a posebice vulnerabilnim skupinama kao što su osobe starije životne dobi te osobe s invaliditetom.
Također, s ciljem podizanja javnozdravstvene svijesti građana, odmah po završetku programa će od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo biti omogućeno mjerenje krvnog tlaka te provjera razine šećera u krvi.

Obzirom da je broj mjesta ograničen, prijaviti se možete na dpetrovic2@mup.hr


Sveti Nikola 4.12.2023.

.....


Obavijest 29.11.2023.


08.11.2023.ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA 06.11.2023.

Na temelju članka 7. Odluke o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022), na prijedlog Odbora za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša, općinski načelnik donosi Odluku o poništenju Javnog poziva.

OPŠIRNIJE / ODLUKA


JAVNI POZIV (NATJEČAJ) 06.11.2023.

Općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje dana 06. studenog 2023. godine

JAVNI POZIV (NATJEČAJ) za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Dubravica i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Dubravica u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja).

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV (NATJEČAJ)
Obavijesti o prijavi kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici 20.10.2023.

Obavijesti o prijavi kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici - OPŠIRNIJE

Dopis Zagrebačke županije Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu - PREUZMI

Izjava kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici - PREUZMIEdukacija za poljoprivrednike 18.10.2023.

Poštovani poljoprivrednici,

Pozivamo vas na edukaciju: EKO SHEME (za sve poljoprivrednike) i proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji koja će se održati u utorak 24. listopada 2023. s početkom u 9:30 sati u DVD Prosinec, Sutlanske doline 86.
Edukacija traje 6 sati.
Ova edukacija priznaje se za slijedeća plaćanja koja ste zatražili:

31.01. Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina
31.03. Intenzivno održavanje ekološki značajnih površina
31.05. Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina
31.06. Konzervacijska poljoprivreda
31.07. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)
32.05. PVP povrće
32.06. PVP za voće
32.09. PVP za sjeme

Svoj dolazak OBAVEZNO potvrdite najkasnije do 20. listopada zbog prijave na potpisnu listu i da možemo pripremiti dodatne materijale, na slijedeći kontakt:

MANUEL ČIČKO: 091/4882- 962, manuel.cicko@mps.hr

Natječaji za posao - Zaprešić d.o.o. zapošljava 18.10.2023.

Obavještavamo Vas da ZAPREŠIĆ d.o.o. trenutno ima objavljena dva javna natječaja za zaposlenje.

Opširnije o natječajima možete pročitati OVDJE i OVDJE.OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA (PISANI TEST I INTERVJU) PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA) 10.10.2023.IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU I RANG LISTA


Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, oglas objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 27.09.2023. do 05.10.2023 i na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr , da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 17. listopada 2023. godine (utorak) s početkom u 08:00 sati
u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

Lista kandidata prijavljeni na oglas čije su prijave uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa te s kojima će se provesti prethodna provjera znanja (pisati test) mogu se vidjeti OVDJE (LISTA KANDIDATA).

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja:

1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)
5. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18)
6. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 37/2022)
7. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/2020, 147/2020)
8. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 26/10, 120/13, 1/2020)
9. Statut Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 01/2021)

Po dolasku na testiranje, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pisana provjera traje 60 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima;
- niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisanu provjeru znanja i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog provjere znanja i intervjua.

INTERVJU (razgovor sa Povjerenstvom za provedbu oglasa)

Kandidati koji su uspješno položili pisanu provjeru, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom koji će se održati:

dana 17. listopada 2023. godine (utorak) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica,

neposredno nakon provedenog pisanog testa te bodovanja istog.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Općini Dubravica. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA


Obavijest o naknadnim upisima u vrtić 6.10.2023.
Otvoren natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije 3.10.2023.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2023./2024. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 18. listopada 2023. godine. U ovoj školskoj godini Zagrebačka županija će dodijeliti 75 novih stipendija i to 45 za učenike te 30 za studente. Za 75 novih stipendista te za „stare stipendiste“ koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u novoj školskoj/akademskoj godini Zagrebačka županija je osigurala nešto više od 271 tisuće eura.

Stipendije za učenike i studente koji moraju imati prebivalište na području Zagrebačke županije dodjeljuju se za svih 12 mjeseci, a mjesečno iznose gotovo 80 eura za učenike i gotovo 160 eura za studente.

Od 45 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 20 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja kao što su limar, klesar, mesar, medicinska sestra, dentalni asistent, pediker, kuhar, elektroinstalater, elektromehaničar, bravar, limar, alatničar, tokar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, fasader, staklar, krojač, zidar itd.

Od 30 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama Zagrebačke županije, svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji te na web stranici Zagrebačke županije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Pozivamo sve zainteresirane učenike i studente da se do 18. listopada 2023. godine jave na natječaj. Prijave se dostavljaju osobno u Pisarnicu Zagrebačke županije ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije“.

Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na brojeve telefona 01/6052-849 i 01/6009-492.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT 27.9.2023.

Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavljuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme
radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

OPŠIRNIJE / OGLAS

UPUTE ZA KANDIDATE

 

Odluka o poništenju oglasa 25.9.2023.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica donosi Odluka o poništenju oglasa.

Poništava se oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 11.09.2023. do 19.09.2023. te na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr

ODLUKA

Privremena regulacija prometa 15.9.2023.

Privremena regulacija prometa uspostavit će se radi izvođenja radova izgradnje pješačke staze u Kumreovečkoj ulici u naselju Bobovec Rozganski.

OPŠIRNIJE...Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT 11.9.2023.

Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: Zakon), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

OPŠIRNIJE / OGLAS

UPUTE ZA KANDIDATE


Natječaji za posao 7.9.2023.

Obavještavamo Vas da ZAPREŠIĆ d.o.o. trenutno ima objavljena dva javna natječaja za zaposlenje.

Opširnije o natječajima možete pročitati OVDJE i OVDJE.Poštujte naše znakove 1.9.2023.

Od ponedjeljka, 4. rujna, u prometu će po prvi puta samostalno sudjelovati učenice i učenici prvih razreda osnovnih škola, stoga je bitno pravovremeno ih educirati o prometnoj sigurnosti

Od idućeg tjedna, početkom nove školske godine, 36 tisuća prvašića sudjelovat će u prometu diljem Republike Hrvatske, najčešće kao pješaci na putu od kuće do škole.

Vrlo je bitno educirati ih na vrijeme i usmjeriti njihovu pažnju na vrlo bitan faktor prometne sigurnosti.

Stoga, svjesni činjenice da prometni odgoj i obrazovanje djece u poznavanju prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i podizanju prometne kulture općenito, Ministarstvo unutarnjih poslova, 29. godinu zaredom provodi akciju „Poštujte naše znakove“ s ciljem zaštite djece u prometu.

O važnosti ove akcije, koja se provodi kontinuirano, još od 1995. godine, govori podatak da se broj smrtno stradale i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od tada znatno smanjio.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST o objavljenom
JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA)
1.9.2023.

Obavještavaju se zainteresirani prijavitelji o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA), objavljen na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr sa rokom za predaju prijava do 02.11.2023. godine do 14:00 sati.

Poslovni prostori koji se dodjeljuju na korištenje temeljem Javnog poziva su:
1. Poslovni prostor 1: I. kat lijevo, površine 45,39 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 35,20 m2, hodnik 6,66 m2, sanitarni čvor (WC) 3,53 m2
2. Poslovni prostor 2: I. kat desno, površine 67,86 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 57,89 m2, hodnik 4,69 m2, spremište/arhiva 2,59 m2, sanitarni čvor (WC) 2,69 m2
Poslovni prostori daju se na korištenje na rok od 3 (tri) godine.

Prijavitelji mogu biti:

A) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica
B) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica
C) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica, ali imaju otvoren izdvojeni pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica,

te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 (tri) godine,
- obavljaju sljedeće djelatnosti:
a) djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a (multimedije, digitalne grafike, digitalni mediji)
b) servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor poduzeća/obrta, turistička djelatnost
c) ostale „tihe“ uslužne djelatnosti (masaža, manikura, pedikura i sl.)

- nemaju duga prema državi i Općini Dubravica

Naknada za korištenje poslovnih prostora za potrebe Poduzetničkog inkubatora za 1. (prvu), 2. (drugu) i 3. (treću) godinu poslovanja utvrđena je formiranom cijenom sukladno Studiji izvodljivosti.
Pisane prijave sa propisanom dokumentacijom u Javnom pozivu u zatvorenoj omotnici dostavljaju se Odboru za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša Općine Dubravica:
- preporučenom poštom na adresu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica ili
- osobnom predajom u pisarnici Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Pregled poslovnih prostora koji su predmet Javnog poziva može se obaviti svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 01/3399-360.

Cijeli tekst Javnog poziva sa obrascima prijave objavljen je na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr

OPĆINA DUBRAVICA
v.r. Načelnik Marin Štritof


JAVNI POZIV

ODLUKA


OBRAZAC PRIJAVE


IZJAVA

  28.8.2023.
 
OBAVIJEST O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA (LAPTOPA) UČENICIMA 5. c RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI 29.08.2023.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica besplatno dodjeljivati prijenosna računala (laptope) svim učenicima 5. c razreda Područne škole u Dubravici.

OPĆINA DUBRAVICA

ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH PAPUČA/ŠKOLSKIH TENISICA SVIM UČENICIMA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI 29.08.2023.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici.

Sufinanciranje nabave u iznosu od 15,00 EUR (113,02 HRK, fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450 HRK) po učeniku izvršiti će se isplatom gotovog novca osobno roditelju učenika uz predočenje računa o kupnji školskih papuča/školskih tenisica.

Račun o kupnji školskih papuča/školskih tenisica ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka izvršenja isplate iznosa sufinanciranja.

Izvršenje isplate iznosa sufinanciranja započinje od 11.09.2023. godine u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim radom od 08:00 do 15:00 sati te završava sa danom 29.09.2023. godine do 15:00 sati.


OPĆINA DUBRAVICA


ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKIH PAPUČA-ŠKOLSKIH TENISICA

Sastanak turističkih zajednica Zagrebačke županije 22.8.2023.
Naša turistička zajednica TZ Savsko-sutlanska Dolina-brigi treća je u RH po ostvarenim subvencijama od strane Hrvatske Turističke Zajednice čime se potiće naš daljnji razvoj i napredak.
Naša TZ u kategoriji je udruženih TZ na turistički nerazvijenom području.
Svaka pomoć i poticaj pri razvoju i napretku nam je više nego dobrodošla.

Ovim putem zahvaljujem se svima koji nam pomažu, kako HTZ-u, Zagrebačka županija i Turističkoj zajednici Zagrebačke županije u svemu što radimo i poduzimamo kako bismo kao destinacija postali prepoznatljivi i kako bismo potakli i poduzetništvo na našem području da se okrene turističkim djelatnostima.

Veseli nas daljnja suradnja sa svima u sustavu i još jednom zahvaljujem na uspješnoj suradnji u
ime osnivača TZ Savsko-sutlanska dolina i brigi, općina Brdovec,Pušća,Marija Gorica i Dubravica.

Marin Štritof, predsjednik Turističkog vijeća TZ Savsko-sutlanska dolina i brigi

Čestitamo Vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja! 3.8.2023.


............U Dubravici proslavljen Dan općine i blagdan svete Ane 29.7.2023.


......

U nazočnosti zamjenika župana Zagrebačke županije Ervina Kolarca, saborskog zastupnika i gradonačelnika Krapine Zorana Gregurevića, načelnika i izaslanika brojnih gradova i općina iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije u Dubravici je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Dubravica u povodu obilježavanja Dana Općine Dubravica i blagdana sv. Ane. Prije svečane sjednice služena je sveta misa u crkvi sv. Ane u Rozgi koju je služio župnik vlč. Alen Vrbek.

Sjednicu je u velikom šatoru ispred PŠ Pavao Štoos otvorio predsjednik Općinskog vijeća Ivica Stiperski koji je zahvalio svima koji pomažu u radu i promociji Općine Dubravica. Istaknuo je kako sjednice vijeća protječu u konstruktivnim raspravama, a gotovo sve točke dnevnog reda usvajaju se jednoglasno. Posebno se zahvalio načelniku Marinu Štritofu. -Gospodine načelniče, veliko ti hvala!, rekao je Stiperski.

Brojni realizirani projekti

O aktivnostima na području općine nazočni su mogli najviše saznati iz desetominutnog filma, a dodatne informacije istaknuo je načelnik Općine Dubravica Marin Štritof.

-U proteklih 28 godina uveli smo plin, izgradili kilometre nerazvrstanih cesta, mrtvačnicu, školu, sportsku dvoranu, vrtić, nogostupe… Sudjelujemo u aktivnostima uređenja kapelice na groblju i samog groblja, uređenje župne crkve u Rozgi, uvodimo širokopojasni Internet, izgradili smo novu poslovnu zgradu za ambulantu i poduzetnike. Saniramo klizišta, izgradili smo novu javni rasvjetu, podržavamo udruge i uspješno odrađujemo brojne manifestacije…, rekao je načelnik Štritof.

Naglasio je kako je to rezultat velikog zalaganja djelatnika općine, njega samog, ali i njegovih prethodnika. Još uvijek traju neki od velikih infrastrukturnih projekata kao što su gradnja kanalizacije, nogostupa, sanacija prometnica…
-Posljednjih godina vidljiv je trend povećanog interesa za kupovinu nekretnina na našem području. Osobna mi je želja postići da zadržimo naše mještane, da nemamo iseljavanja, a postepeno da naše područje postaje i zonom interesa za nova doseljavanja. Tome bi mogla doprinijeti i naša aktivnost na rijeci Sutli gdje planiramo urediti dva kupališta, istaknuo je Štritof.

Ovakve sjednice prilika su da se onima koji najviše doprinose razvoju i promociji općine uruče priznanja, pa je tako bilo i ovom prilikom u Dubravici. Uime nagrađenih zahvalu je uputio Boris Medić, a čestitke nagrađenima, ali i svim mještanima općine Dubravica, uputio je zamjenik župana Zagrebačke županije Ervin Kolarec istaknuvši kako je ovo jedna od općina na području županije koja sustavno i kvalitetno ulaže sredstva u svim smjerovima i tako značajno razvijaju svoje područje.

Dubravica se prvi puta spominje 1884.

Općina Dubravica prvi put spominje se 1884. godine u starim zapisima spomenice Župe sv. Ane u Rozgi. Ponovno osnivanje bilo je 1926. godine kad je Općina smještena u drvenoj kući obitelji Horvat – Čef u Dubravici izdvajanjem iz općine Kraljevec n/S. Iste godine započinje izgradnja nove općinske zgrade koja je dovršena 1935. godine, a u njoj je i danas sjedište Općine Dubravica.

Nakon II. svjetskog rata napravljen je novi ustroj kad je Dubravica proglašena mjesnom zajednicom u sastavu tadašnje općine Zaprešić. To je trajalo sve do 1995. godine i u tom razdoblju bilježi se značajna stagnacija u gospodarskom i u infrastrukturnom razvoju. Sve se mijenja nakon 1995. godine, a današnji rezultati i planovi su na ponos svim mještanima općine Dubravica. Izvor: 01portal.hr / Autor: Dražen Mufić

OPŠIRNIJE / FOTO...

Dubravici za izgradnju nogostupa na Kumrovečkoj cesti 25 tisuća eura 28.7.2023.

......

Uređenje prometnica i biciklističkih staza, dogradnja dječjeg vrtića i modernizacija javne rasvjete samo su neki od ukupno 27 projekata gradova i općina s područja Zagrebačke županije za koje su uručeni preko milijun eura vrijedni ugovori o sufinanciranju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Među odobrenim projektima je i onaj Općine Dubravica koja je bila domaćin dodjele ugovora.

Dubravici je pozitivno ocijenjen projekt rekonstrukcije Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa za koji je odobreno 25 tisuća eura.

-To je dionica od preko kilometar nogostupa s oborinskom odvodnjom, što nam je dosta velika investicija. Za našu malu općinu svaki euro dobro dođe i vjerujem da ćemo ovu investiciju realizirati u vrlo kratkom roku- rekao je nakon preuzimanja ugovora Marin Štritof, načelnik Općine Dubravica. Izvor / autor: 01portal.hr

Dani Općine Dubravica  

   
OPĆINA DUBRAVICA POZIVA STANOVNIKE DA PRIJAVE ŠTETU NASTALU USLIJED TUČE 20.7.2023.

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019; dalje u tekstu: Zakon,), pozivaju se oštećenici s područja Općine Dubravica na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode tuča.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici Općine Dubravica (www.dubravica.hr), kao i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

- preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv)

- za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET) Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 28. srpnja 2023. godine ( zaključno 27. srpnja 2023. (četvrtak) u 23:59 sati ), putem:

- e-maila: opcina@dubravica.hr

- preporučenom poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, s naznakom „Prijava štete od elementarne nepogode tuča“,

- osobno predati u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati


Odluka o proglašenju elementarne nepogode

Obrazac - Prijava štete od prirodne nepogodeZahtjev za proglašenje elementarne nepogode 17.7.2023.

Odbor za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša predložio je proglašenje elementarne nepogode na području Općine Dubravica.

Opširnije...


Poziv na javno savjetovanje - Lokalna razvojna strategija LAG-a za razdoblje 2023.-2027. 7.7.2023.

LAG SAVA izradio je radnu verziju Lokalne razvojne strategije 2023-2027. na temelju provedene 22 participativne radaionice (po dvije u svakoj JLS, članici LAG-a),nakon analize podataka prikupljenih na radionicama te u anketi koja je bila aktivna tokom 2022. godine i koju su ispunjavali ruralni dionici LAG-a SAVA te održanih nekoliko sastanaka s predstavnicima Zagrebačke županije, JLS-ova u sklopu LAG-a SAVA, poljoprivrednicima te ostalim zainteresiranim dionicima s područja LAG-a.

Molimo sve zainteresirane da preuzmu radnu verziju dokumenta te u komentarima ostave svoje prijedloge izmjene trenutnog dokumenta.

Word dokument možete preuzeti putem sljedeće poveznice: STRATEGIJA LAG-a SAVA 2023-2027.

Molimo da word dokument s Vašim komentarima dostavite na mail: info@lagsava.hr zaključno do kraja 12. srpnja 2023. godine.

Odgovorno uživajte u ljetovanju 5.7.2023.

....................

OPŠIRNIJE...


Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovine 19.06.2023.

...

RAZGOVOR S NAČELNIKOM

MARIN ŠTRITOF, načelnik Dubravice: Provodimo projekte vrijedne više od 1,2 milijuna eura
14.06.2023.U tijeku su radovi na izgradnji ograde oko groblja, iz Fonda solidarnosti asfaltiraju se ceste. Osim toga, u potpunoj sanaciji je i most na potoku Sutlište, a upravo su završeni radovi na energetskoj obnovi zgrade DVD-a Bobovec

U Dubravici, se radi i gradi, poručuje nam načelnik Marin Štritof za nedavnog boravka u ovoj pitomoj općini zaprešićkog kraja, dok nam pokazuje radove na izgradnji ograde oko groblja, cesta koje se asfaltiraju iz Fonda solidarnosti. Osim toga, u potpunoj sanaciji je i most na potoku Sutlište, a upravo su završeni radovi na energetskoj obnovi zgrade DVD-a Bobovec. I više nego dovoljno da sjednemo za stol s načelnikom i porazgovaramo o ovim, ali i ostalim općinskim aktivnostima.

-Iza nas je i više nego uspješan Uskrsni sajam na kojem smo imali veliki broj posjetitelja. Završetkom te aktivnosti, maksimalno smo se fokusirali na izgradnju cesta, mostova i ograde groblja. Radi se o projektima koje smo prijavili na Fond solidarnosti te smo ostvarili značajna sredstva za sanaciju tih objekata stradalih u potresu. Jedno klizište već smo sanirali, a u tijeku je završna faza radova na ogradi oko groblja, te bi ti radovi trebali biti završeni kroz desetak dana. Najveći projekt nam je cjelovita obnova mosta na potoku Sutlište u naselju Vučilčevo, gdje bi radovi trebali završiti do kraja lipnja. Iz tog Fonda preasfaltirali smo pet cesta ukupne dužine 3,2 kilometra, što nam je velika pomoć za buduće razdoblje, jer u protivnom to bismo morali raditi iz vlastitih sredstava- o aktualnim projektima će načelnik Štritof, koji je zadovoljan stanjem općinskog proračuna, gdje je vidljiva tendencija rasta.

-Koliko su porasli prihodi proračuna, istovremeno su porasli i troškovi, tako da ne možemo reći da je to neki veliki plus za nas. Bitno je da se možemo pokrivati i normalno funkcionirati- govori nam načelnik, koji je za naš portal iznio i svoje viđenje najavljene porezne reforme, kojom je predviđeno ukidanje prireza.

-Nismo sretni s time što nam se ukida taj prihod od prireza. Zašto? Zato što taj prirez nije prirez općinske blagajne, jer su se ta sredstva indirektno prosljeđivala našim građanima, a iz tih sredstava financirale su se i sve aktivnosti koje provodi općina od produženog boravka, škole u prirodi, financiranje vrtića… Iskreno, to je više kozmetička promjena, no vjerujem kako naša Vlada ispravno i dobro razmišlja te da će nam na neki drugi način to amortizirati.

Za Kumrovečku prugu slijedi izrada kompletne projektne dokumentacije

Revitalizacija Kumrovečke pruge, projekt je u koji se ušlo još 2017. godine, nažalost pandemija koronavirusa sve je usporila, no sada su opet intenzivirani razgovori glede ovog važnog prometnog koridora i njegove ponovne uspostave.

OPŠIRNIJE... /
www.01portal.hr


Obavijest 13.06.2023.


Odluka o organizaciji rada vrtića 06.06.2023.
Širokopojasna mrežna infrastruktura nove generacije 23.05.2023.

...

OBAVIJEST o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA) 23.05.2023.

Obavještavaju se zainteresirani prijavitelji o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA), objavljen na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr sa rokom za predaju prijava do 24.07.2023. godine do 14:00 sati.

Poslovni prostori koji se dodjeljuju na korištenje temeljem Javnog poziva su:

1. Poslovni prostor 1: I. kat lijevo, površine 45,39 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 35,20 m2, hodnik 6,66 m2, sanitarni čvor (WC) 3,53 m2
2. Poslovni prostor 2: I. kat desno, površine 67,86 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 57,89 m2, hodnik 4,69 m2, spremište/arhiva 2,59 m2, sanitarni čvor (WC) 2,69 m2
Poslovni prostori daju se na korištenje na rok od 3 (tri) godine.
Prijavitelji mogu biti:

A) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica
B) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica
C) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica, ali imaju otvoren izdvojeni pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica,

te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 (tri) godine,
- obavljaju sljedeće djelatnosti:
a) djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a (multimedije, digitalne grafike, digitalni mediji)
b) servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor poduzeća/obrta, turistička djelatnost
c) ostale „tihe“ uslužne djelatnosti (masaža, manikura, pedikura i sl.)
- nemaju duga prema državi i Općini Dubravica

Naknada za korištenje poslovnih prostora za potrebe Poduzetničkog inkubatora za 1. (prvu), 2. (drugu) i 3. (treću) godinu poslovanja utvrđena je formiranom cijenom sukladno Studiji izvodljivosti.

Pisane prijave sa propisanom dokumentacijom u Javnom pozivu u zatvorenoj omotnici dostavljaju se Odboru za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša Općine Dubravica:
- preporučenom poštom na adresu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica ili
- osobnom predajom u pisarnici Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Pregled poslovnih prostora koji su predmet Javnog poziva može se obaviti svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 01/3399-360.

OPĆINA DUBRAVICA
v.r. Načelnik Marin Štritof


Javni poziv

Prilog 1 – Obrazac prijave

Prilog 2 – Izjava

Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka 22.05.2023.Preuzimanje brošure...


Obavijest građanima o radnom vremenu Upravnih poslova Policijske postaje Zaprešić 17.05.2023.

Obavještavamo vas da će Upravni poslovi, Policijske postaje Zaprešić, ulica D. Švajcara 4, raditi u subotu 20. i 27. svibnja 2023. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, osim poslova prijavništva i putovnice. Pozivaju se građani da navedene dane mogu podnijeti zahtjev za izradom dokumenata (osobne iskaznice i vozačke dozvole), kao i preuzeti iste. Potrebno je ponijeti potvrdu o podnijetom zahtjevu i staru osobnu iskaznicu.


OBAVIJEST O UPISU U DJEČJI VRTIĆ 04.05.2023.
Pozivaju se zainteresirani roditelji ili staratelji djece predškolske dobi, koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja, da se prijave radi upisa u Dječji vrtić 'Smokvica' putem sustava e-Građani na platformi e-Upisi od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Korisničke upute nalaze se na platformi e-Upisi sustava e-Građani i objavljene su na web stranici vrtića.

Roditelji koji nemaju mogućnost pristupiti platformi e-Upisi moći će to učiniti osobno u tajništvu Dječjeg vrtića 'Smokvica' u Pojatnom, Matije Gupca 92

• 12., 15., 17. i 19. 5. od 8.00 do 12.00 sati
• 11., 16. i 18.5. do 14.00 do 18.00 sati

Upisi se provode za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM - za djecu od navršenih 12 mjeseci života na dan 31.8.2022.g. do polaska u osnovnu školu, za centralni vrtić u Pojatnom i za područne vrtiće u Luki i Dubravici.

OPŠIRNIJE...


Odluka o zatvaranju ceste 28.04.2023.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije donio je Odluku o zatvaranju dijela lokalne ceste LC 31 010 (Gornji Čemehovec (L22074) - Dubravica (Ž2186)), zbog izvođenja radova na cjelovitoj obnovi mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevo.

OPŠIRNIJE - ODLUKA

OBAVIJEST 26.04.2023.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica 24.04.2023.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica.

Javna priznanja dodjeljuju se prigodom obilježavanja Dana Općine Dubravica, u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica. Javna priznanja, koje Općinsko vijeće Općine Dubravica može dodijeliti za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled općine, poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređenja čovjekova okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene, su:

1. Počasni građanin Općine Dubravica,
2. Nagrada Općine Dubravica,
3. Povelja Općine Dubravica,
4. Priznanje Općine Dubravica
5. Zahvalnica Općine Dubravica

OPŠIRNIJE...

Prodajna izložba učeničkih zadruga Zagrebačke županije .21.04.2023.

........16. GFUK I PO ZAGORJU 21. travnja u Dubravici 18.04.2023.


U petak 21.4.2023. u 20:00 sati u sportskoj dvorani PODRUČNE ŠKOLE DUBRAVICA održat će se predstava "Puni pansion".

..........

......

 

Realizacija projekta Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste 14.04.2023.Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je natječaj Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za dostavu projektnih prijedloga za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećenih u potresu.

Na navedeni natječaj Općina Dubravica prijavila je projekt "Sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste prije kućnog broja 188 (k.č.br. 1943/1 i 1943/12 k.o. Dubravica) u naselju Bobovec Rozganski, Općina Dubravica". Naime, nakon potresa došlo je do destabilizacija pokosa na poziciji berme uz prometnicu. Navedena berma kliznula je niz strmi pokos, pojavila se pojačana erozija pokosa, kao i vlačne pukotine što je direktno ugrožavalo samu prometnicu Kumrovačka cesta kod kućnog broja 188. Potrebna je bila hitna sanacija nestabilnog pokosa na lokaciji dijela Kumrovečke ceste kako bi navedeni dio prometnice ostao u funkciji. Realizacijom navedenog projekta osigurano je kvalitetnije i sigurnije korištenje prometnica na području Općine Dubravica.

Kako Općina Dubravica kontinuirano ulaže značajna sredstva u modernizaciju i sanaciju nerazvrstanih cesta, uz spomenuti projekt, trenutno je u tijeku realizacija još jednog projekta "Cjelovita obnova mosta na potoku Sutlišće u naselju Vučilćevu"

Projekt je financiran iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA 04.04.2023.

Na temelju članka 7. Odluke o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18, Dubravica (NOVA JAVNA ZGRADA) za potrebe Poduzetničkog inkubatora („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 08/2022), na prijedlog Odbora za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša, općinski načelnik donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA.

OPŠIRNIJE / ODLUKAOtvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja 04.04.2023.

Zagrebačka županija dodijelit će javna priznanja domaćim i stranim, pojedincima i pravnim osobama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 15. svibnja 2023. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove.

Predloženi kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka ili da je posebno zaslužan za Zagrebačku županiju i Republiku Hrvatsku u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Jedan predlagatelj može predložiti do 2 kandidata, a prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, odnosno odgovarajuće podatke za pravnu osobu koju se predlaže za dodjelu javnih priznanja uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju ispunjene na obrascu koji je dostupan ovdje.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj odnosno da predlože kandidate za ovogodišnje dobitnike javnih priznanja do 15. svibnja 2023. godine.

Održan Uskrsni sajam u Dubravici 04.04.2023.

Ove subote u Dubravici održan je, u organizaciji Općine i Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, 9. Uskrsni sajam OPG-ova i udruga s područja ove i okolnih općina.

„Značaj ovog Uskrsnog sajma je plasman proizvoda OPG-ovca s našeg područja i okolnih općina i gradova. U ovoj bogatoj ponudi proizvoda svaki posjetitelj može naći nešto za nadolazeći blagdan“, rekao je prilikom otvorenja Marin Štritof, načelnik Dubravice.

U ime Zagrebačke županije obratio se zamjenik župana Ervin Kolarec, a prisutna je bila i predsjednica Županijske skupštine Martina Glasnović.

„Najveća vrijednost ovoga kraja su njegova obiteljska gospodarstva, a u Dubravici ih je registrirano više od 183“, ustvrdio je Kolarec i pozvao prisutne da se javljaju na natječaje Županije kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva poljoprivrednicima, obrtnicima, gospodarstvenicima.

U sklopu sajma lokalni proizvođači posjetiteljima su ponudili domaće suhomesnate i mliječne proizvode, domaće kolače, bučino ulje, med, prirodnu kozmetiku, uskrsne košarice, ukrase... Za najmlađe je bila organizirana likovno-zabavna radionica, a upriličen je i zabavni program. Izvor: zagrebacka-zupanija.hr

Foto galerija...

Obavijest korisnicima vodnih usluga 04.04.2023.

4. travnja 2023. god., od 08,00 do 18,00 sati

ZBOG RADOVA NA VODOVODNOJ MREŽI NEĆE BITI OPSKRBE VODOM U III / V ZONI VODOOPSRBNOG SUSTAVA U OPĆINI MARIJA GORICA, PUŠĆA, DUBRAVICA, BRDOVEC, LUKA - prema popisu naselja i ulica u prilogu

OPSKRBA VODE VRŠITI ĆE SE POMOĆU AUTOCISTERNE

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU.

MOLIMO CIJENJENE GRAĐANE DA NAKON PONOVNE USPOSTAVE VODOOPSKRBE OČISTE MREŽICE NA SLAVINAMA

NAPOMENA : U SLUČAJU VREMENSKIH NEPRILIKA I OSTALIH NEMOGUĆNOSTI ZA IZVRŠENJE RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI ODGODITI ĆE SE DO DALJNJEGA

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

OPŠIRNIJE...

Objava biračima 03.04.2023.

OBJAVA BIRAČIMA Ministarstva pravosuđa i uprave o održavanju izbora za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

OPŠIRNIJE...

 

 


Posjet učenika PŠ Pavla Štoosa načelniku Općine Dubravica 24.03.2023.

...................
U sklopu izrade projekta „Sotla/Sutla nas spaja, a ne razdvaja“ manja skupina učenika PŠ Pavla Štoosa bila je 17.3.2023. na radnom sastanku u prostoru Općine Dubravica gdje nas je ugostio načelnik gosp. Marin Štritof.

Na početku sastanka ukratko smo predstavili naš projekt. Dio učenika PŠ Pavla Štoosa u Dubravici u sklopu nastave geografije osmislit će manju biciklističku stazu kojom bi turistički povezali svoju Općinu s područjem Bizeljskog u Sloveniji. Navedena staza obuhvaćala bi nekoliko točaka na kojima bi učenici potencijalnim gostima prezentirali turističke značajke i mogućnosti svoga zavičaja.

Da bismo što uspješnije proveli naš projekt, zamolili smo gosp. načelnika da nas upozna s načinima financiranja određenih projekata koje je Općina provela u prethodnom razdoblju ili će uskoro biti dovršeni. Saznali smo osnovne informacije o rekonstrukciji Vinskog puta, uređenju creta Dubravica i kupališta na rijeci Sutli. Prilikom provedbe navedenih projekata Općina je ostvarila pozitivnu suradnju s Javnom ustanovom Zeleni prsten Zagrebačke županije i Zagrebačkom županijom, a dio sredstava povučen je iz EU fondova u sklopu programa ruralnog razvoja.

U posljednjih nekoliko godina zamijećen je i povećani interes za kupnju nekretnina kako na području Vinskog puta tako i na području cijele Općine Dubravica. Nekoliko investitora uložilo je sredstva u izgradnju kuća za odmor koje se iznajmljuju gostima, a postoje naznake da će ih biti još nekoliko. Kao prednost prilikom privlačenja potencijalnih investitora gosp. načelnik naveo je blizinu Zagreba i očuvanost prirode na području Općine Dubravica.

Na kraju našeg razgovora zaključili smo da je zadatak Općine stvoriti infrastrukturne preduvjete za sveukupni gospodarski razvoj Općine u skladu s načelima održivog razvoja, a na investitorima je da prepoznaju priliku za ulaganje kapitala.
Franjo Percela

ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA 21.03.2023.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica donosi ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA.

ODLUKA / OPŠIRNIJELISTA KANDIDATA 20.03.2023.
LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVANJU FORMALNE UVJETE PRIJAVLJENIH NA OGLAS za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto VIŠI REFERENT - OPŠIRNIJE


9. USKRSNI SAJAM U DUBRAVICI 17.03.2023.
Obavijest 14.03.2023.

O B A V I J E S T

korisnicima vodnih usluga

14. ožujka 2023. god., od 08,00 do 18,00 sati

      ZBOG RADOVA NA VODOVODNOJ MREŽI

NEĆE BITI OPSKRBE VODOM U NASELJU KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI, POLOGI

i to slijedeće ulice

Antuna Mihanovića 48-72, Rozganska cesta 28-65, Otovačka, Matije Gupca 10-32

OPSKRBA VODE VRŠITI ĆE SE POMOĆU AUTOCISTERNE

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU.

MOLIMO CIJENJENE GRAĐANE DA NAKON PONOVNE USPOSTAVE VODOOPSKRBE OČISTE MREŽICE NA SLAVINAMA

NAPOMENA : U SLUČAJU VREMENSKIH NEPRILIKA I OSTALIH NEMOGUĆNOSTI ZA IZVRŠENJE RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI ODGODITI ĆE SE DO DALJNJEGA

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT 13.03.2023.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA (PISANI TEST I INTERVJU) PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA)

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, oglas objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 06.03.2023. do 14.03.2023 i na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr , da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 22. ožujka 2023. godine (srijeda) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE


OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - VIŠI REFERENT 13.03.2023.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA (PISANI TEST I INTERVJU) PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA)

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto VIŠI REFERENT– 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, oglas objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 06.03.2023. do 14.03.2023 i na web stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr , da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 22. ožujka 2023. godine (srijeda) s početkom u 09:00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE

ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2023. GODINU 13.03.2023.

Na temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 4/15),

Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 13. ožujka 2023. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2023. GODINU.

ODLUKA / OPŠIRNIJE

Počela kampanja podnošenja zahtjeva za izravna plaćanja u poljoprivredi (poticaji) 09.03.2023.
................

Rokovi i retencije za 2023. - OPŠIRNIJE


11. veljače obilježava se Dan europskog broja za hitne službe 112! 06.02.2023.

Broj 112 u Hrvatskoj je uveden 11. veljače 2005. godine kao jedinstveni broj za hitne slučajeve kako bi svi imali jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama na području cijele Europske unije.

Dostupan je 24 sata dnevno 365 dana u godini, a pozivom možete dobiti pomoć policije, vatrogasaca, hitne medicinske pomoći, gorske službe spašavanja, službe traganja i spašavanja na moru, inspekcijske ili komunalne službe kao i udruga građana koje sudjeluju u aktivnostima sustava civilne zaštite.

Više o načinu funkcioniranja sustava 112 kao i podatcima o djelovanju u proteklom razdoblju možete pogledati ovdje.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - viši referent 06.03.2023.

Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: Zakon),

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto

VIŠI REFERENT – 1 izvršitelj/ica,

uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

OPŠIRNIJE / OGLAS

UPUTE ZA KANDIDATE


Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 06.03.2023.

Na temelju odredbe članka 19. stavka 1. i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: Zakon),

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, na određeno puno radno vrijeme od 6 (šest) mjeseci s mogućnošću produžetka za još 6 (šest) mjeseci, na radno mjesto

REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 izvršitelj/ica,

uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao.

OPŠIRNIJE / OGLAS

UPUTE ZA KANDIDATE

OBAVIJEST O IZDAVANJU POTVRDA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ „SMOKVICA“ U DUBRAVICI 01.03.2023.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da će se izdavanje Potvrda o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u DV „Smokvica“ u Dubravici ( i drugih dj. vrtića) provoditi

od 01.03. - 08.03.2023.g. u zgradi Općine Dubravica od 10.00 do 14.00 sati, obzirom da dosadašnje potvrde vrijede do 01.03.2023.g.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde potrebno je priložiti:

1. uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) jednog
roditelja/skrbnika
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta (ili preslika osobne iskaznice)
3. potvrdu o zaposlenju jednog ili oba roditelja
4. presliku ugovora sklopljenim sa DV „Smokvica“
5. presliku dokumenta kojim se dokazuje status hrvatskog
branitelja

Zahtjev možete preuzeti ispod ovog teksta ili osobno u Općini Dubravica svakim radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8.00 do 14.00 sati.

Zahtjev za sufinanciranje vrtića - DV Smokvica

Zahtjev za sufinanciranje vrtića - drugi vrtić


OPĆINA DUBRAVICA
Jedinstveni upravni odjelPredavanje za poljoprivrednike 27.02.2023.
..............................ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA 23.02.2023.
Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica donosi ODLUKU O PONIŠTENJU OGLASA

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Obavijest o provođenju preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica

10.02.2023.

Obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju u periodu od 14. do 17. veljače 2023.
godine (ovisno je i o vremenskim prilikama), te u vremenu od 8.30 do
15.30 sati provoditi obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području Općine Dubravica.

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji
10.Bobovec

Da bi se osigurao uspjeh u borbi protiv štetnih glodavaca, a uz to izbjegle eventualne nezgode, pozivaju se stanovnici da surađuju sa izvoditeljima i pridržavaju se njihovih naputaka, saniraju smeće iz dvorišta, onemoguće malodobnoj djeci i kućnim ljubimcima pristup mjestima na kojima je postavljen zatrovani mamac za štetne glodavce i ne diraju zatrovane mamce, jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki za sebe, a roditelji za djecu.

NAPOMENA: Deratizacija se stanovnicima sa područja Općine Dubravica ne naplaćuje!

Izgradnja širokopojasnog interneta na području Općine Dubravica 01.02.2023.
Hrvatski Telekom, započeo je projekt izgradnje optičke infrastrukture na području Grada Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, čime će na utvrđenih 12.039 "bijelih" adresa na ovom području biti omogućen brzi (+40 Mbit/s) i ultra-brzi (+100 Mbit/s simetrično) širokopojasni pristup internetu, moguće su i opcije giga brzina uz optički Internet.

Bijela adresa je ona adresa na kojoj je brzina pristupa internetu manja od 30Mbit/s i niti jedan operater nije izrazio komercijalan interes za izgradnju mreže, te su samo takve adrese predmet ovog projekta. Za bijele adrese Hrvatski Telekom će osigurati pristupnu mrežu sljedeće generacije (Next Generation Access, NGA) – bilo žičanom (optika) ili bežičnom tehnologijom.

Projekt se provodi sukladno strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Realizacijom ovog projekta unaprijedit će se korištenje digitalnih usluga kao što su e-Građani, e-škole, e-zdravlje, a velike brzine i dostupnost interneta pridonijet će daljnjem razvoju poduzetništva i gospodarske djelatnosti.

NGA mreža koju će Hrvatski Telekom izgraditi u sklopu ovog projekta bit će otvorena, što znači da će svi ostali operatori i davatelji usluga elektroničkih komunikacija imati otvoren pristup mrežama te će, isto kao i Hrvatski Telekom, biti u prilici nuditi svoje maloprodajne širokopojasne usluge krajnjim korisnicima na području koje projekt obuhvaća.

U sklopu navedenoga projekta, izrada priključka za stanovnike potpuno je besplatna. Stanovnicima se ničime ne uvjetuje potpis ugovora za uslugu nakon izrade priključka.

Ono što će korisnici plaćati je cijena same usluge nakon što ugovore uslugu na tom priključku. Cijena usluge je komercijalna cijena koju odabrani operater nudi za određeni paket usluga u tom trenutku.

Tehnologije koje se koriste pri izgradnji FTTH mreže (eng. Fiber to the Home) ne zrače, koriste se nemetalni kabeli, te kabeli nisu pod naponom, tj radi se o pasivnoj mreži.

Stanovnici s područja obuhvata Projekta koji su zainteresirani za izvedbu besplatnog priključka na vlastitom objektu mogu se javiti na e-mail adresu: prikljucak-zapresic@t.ht.hr

Potrebno je dostaviti sljedeće informacije:

- ime i prezime vlasnika objekta
- adresa u formatu: ulica sa kućnim brojem, mjesto
- broj stambenih i/ili poslovnih jedinica na adresi
- kontakt broj mobitelaJavni poziv za udruge 01.02.2023.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine» broj 26/15, 37/21) i članka 27. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 4/15), općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2023. godinu

Planom Proračuna Općine Dubravica za 2023. godinu osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2023. godinu za:

 1. programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
 2. donacije i sponzorstva;
 3. obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
 4. jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
 5. edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

  Javni poziv je otvoren od 01. veljače 2023. godine do 03. ožujka 2023. godine

  Prijavitelj programa ima obvezu namjenskog korištenja sredstva, a Općina ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

OPŠIRNIJE...

OBRASCI

 

UPUTE I PODACI ZA PROVEDBU OGLASA NA PRIJAM U SLUŽBU: REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT

01.02.2023.

UPUTE I PODACI ZA PROVEDBU OGLASA NA PRIJAM U SLUŽBU: REFERENT RAČUNOVODSTVENI REFERENT - Opširnije...

 

 

 

 

 

 


OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO REFERENT-RAČUNOVODSTVENI REFERENT, NA ODREĐENO VRIJEME RADI OBAVLJANJA POSLOVA ČIJI SE OPSEG PRIVREMENO POVEĆAO

01.02.2023.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao - OPŠIRNIJE...

 

 

 

 

 

 

Javni poziv
opcinaObavještavaju se zainteresirani prijavitelji o objavljenom JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NA KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA PODUZETNIČKOG INKUBATORA NA ADRESI PAVLA ŠTOOSA 18 (NOVA JAVNA ZGRADA), objavljen na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr sa rokom za predaju prijava do 16.03.2023. godine do 14:00 sati.

Poslovni prostori koji se dodjeljuju na korištenje temeljem Javnog poziva su:

1. Poslovni prostor 1: I. kat lijevo, površine 45,39 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 35,20 m2, hodnik 6,66 m2, sanitarni čvor (WC) 3,53 m2

2. Poslovni prostor 2: I. kat desno, površine 67,86 m2, koji se sastoji od: prostor-parket 57,89 m2, hodnik 4,69 m2, spremište/arhiva 2,59 m2, sanitarni čvor (WC) 2,69 m2

Poslovni prostori daju se na korištenje na rok od 3 (tri) godine.

Prijavitelji mogu biti:

A) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica

B) poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica koji imaju minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica

C)
poduzetnici početnici malog i srednjeg poduzetništva te obrtništva sa sjedištem, a obrtnici s prebivalištem izvan područja Općine Dubravica, ali imaju otvoren izdvojeni pogon na području Općine Dubravica te minimalno jednog zaposlenika koji ima prebivalište na području Općine Dubravica,

te koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

- poduzetnik/obrtnik je početnik koji obavlja djelatnost do najviše 3 (tri) godine,
- obavljaju sljedeće djelatnosti:
a) djelatnost inovativne tehnologije, djelatnosti iz područja ICT-a (multimedije, digitalne grafike, digitalni mediji)
b) servis elektroničke ili informatičke opreme, marketinške usluge, proizvodnja inovativnih proizvoda, knjigovodstveni servis, uredski prostor poduzeća/obrta, turistička djelatnost
c) ostale „tihe“ uslužne djelatnosti (masaža, manikura, pedikura i sl.)
- nemaju duga prema državi i Općini Dubravica

Naknada za korištenje poslovnih prostora za potrebe Poduzetničkog inkubatora za 1. (prvu), 2. (drugu) i 3. (treću) godinu poslovanja utvrđena je formiranom cijenom sukladno Studiji izvodljivosti.

Pisane prijave sa propisanom dokumentacijom u Javnom pozivu u zatvorenoj omotnici dostavljaju se Odboru za gospodarstvo, prostorno uređenje, poljoprivredu i zaštitu okoliša Općine Dubravica:

- preporučenom poštom na adresu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica ili
- osobnom predajom u pisarnici Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Pregled poslovnih prostora koji su predmet Javnog poziva može se obaviti svakim radnim danom od 09:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona: 01/3399-360.

Cijeli tekst Javnog poziva sa obrascima prijave objavljen je na mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr


Javni poziv iz priloga


Prilog 1 – Obrazac prijave


Prilog 2 – Izjava


Odluka o korištenju poslovnih prostora na adresi Pavla Štoosa 18

OPĆINA DUBRAVICA
Načelnik Marin Štritof


OBAVIJEST O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA 10.01.2022.

opcinaNa temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Općina Dubravica objavljuje

OBAVIJEST O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DUBRAVICA

Općina Dubravica pristupila je izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.
Detaljne informacije o tijeku izrade V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica mogu se dobiti u:
1. osobnim dolaskom u zgradu Općine Dubravica – Jedinstveni upravni odjel, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati,
2. telefonskim pozivom na broj 01 33 99 360,
3. slanjem upita elektroničkom poštom na opcina@dubravica.hr

Zahtjeve za izmjenom važećeg Prostornog plana uređenja Općine Dubravica moguće je dostaviti u Općinu Dubravica podnošenjem obrasca, osobno ili elektroničkom poštom, zaključno do 28.02.2023.

OBRAZAC ZAHTJEVA

*NAPOMENA: uz obrazac zahtjeva obavezno priložiti izvadak iz zemljišne knjige i kopiju katastarskog plana

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA 13.12.2022.

Obavještavamo Vas da će Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“ dana 12. prosinca 2022. godine, započeti sa radovima (nastavak radova) na:

• rijeci Sutli - Marija Gorica - Dubravica; L= 1000 m' – uređenje puta

iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.

Mole se vlasnici zemljišta da osiguraju međe parcela.

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske 28.11.2022.

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske stupila je na snagu u utorak, 22. studenog 2022. godine te je objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022.

Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama.

Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.

 U zonama ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenima zbog pojave visokopatogene influence ptica na području Zagrebačke županije, zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica.

U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.
Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih posjednika peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 24-satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

Link: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/na-snazi-naredba-o-mjerama-za-sprjecavanje-pojave-i-sirenja-influence-ptica-u-rh/5795

Određene zone ograničenja zbog pojave visokopatogene influence ptica kod peradi na području Zagrebačke županije

Na području Zagrebačke županije u naselju Gornji Stupnik  je u srijedu, 16. studenog 2022. godine potvrđena visokopatogena influenca ptica podtipa H5N1. Pod nadzorom Državnog inspektorata Republike Hrvatske na zaraženom gospodarstvu ovlaštena veterinarska organizacija provela je sve mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687, uključujući i preventivno usmrćivanje peradi, neškodljivo uklanjanje lešina i jaja te čišćenje i dezinfekciju gospodarstva. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zonu ograničenja koja se sastoji od zone zaštite (zaraženo područje) i zone nadziranja (ugroženo područje) u krugu od 3 i 10 km od zaraženog dvorišta.
U zoni zaštite do 6. prosinca 2022. godine nalaze se područja:

a) grada Zagreba: gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad
b) Zagrebačke županije:

 1. općina Samobor, naselje Rakov potok;
 2. općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;
 3. općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

 
Nakon proteka navedenog datuma, od 7. prosinca do 15. prosinca 2022. godine područja navedena u zoni zaštite postaju područja zone nadziranja
U zoni nadziranja do 15. prosinca 2022. godine nalaze se područja:

a) grada Zagreba: gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec
b) Zagrebačke županije:

 1. općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;
 2. općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;
 3. općina Pisarovina, naselje Bratina;
 4. općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;
 5. općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;
 6. općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.

 
U navedenim zonama s ciljem pravovremenog otkrivanja influence ptica i sprječavanja širenja bolesti ovlaštene veterinarske organizacije provodit će se daljnje mjere i aktivnosti.  

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti ptica.

Link: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/odredjene-zone-ogranicenja-zbog-pojave-visokopatogene-influence-ptica-kod-peradi-na-podrucju-zagrebacke-zupanije/5791


OBAVIJEST O POČETKU RADOVA 21.11.2022.

Obavještavamo Vas da će Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“ dana 21. studenog 2022. godine, započeti sa radovima na:

• potoku Prosincu - Dubravica, km 0+000 - 2+700; L= 2700 m' - uklanjanje naplavina iz korita vodotoka;

iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.

Mole se vlasnici zemljišta da osiguraju međe parcela.


OBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA 16.11.2022.

RADI IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE
16.11.2022. - 30.12.2022.

RADOVI ĆE SE IZVODITI:

- Radnim danom od 07:00 do 17:00 sati
- Subotama od 07:00 do 15:00 sati
- Nedjeljama i blagdanima nije predviđeno izvođenje radova

VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA PO FAZAMA:

Ulica Antuna Mihanovića i Rozganska cesta

 • od križanja Ulice Antuna Mihanovića sa Krajgorskom ulicom - do križanja Rozganske ceste sa Ulicom Pavla Štoosa

 

od 16.11.2022. u 07:00 sati
do 30.12.2022. u 17:00 sati

Kumrovečka cesta

 • od križanja Rozganske ceste sa Ulicom Pavla Štoosa - do križanja Kumrovečke ceste i Vinogradskog puta

 

od 16.11.2022. u 07:00 sati
do 30.12.2022. u 17:00 sati

Ulica Pavla Štoosa

 • od križanja Rozganske ceste sa Ulicom Pavla Štoosa - do granice Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije  

 

 

od 16.11.2022. u 07:00 sati
do 30.12.2022. u 17:00 sati

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA


OBAVIJEST O POČETKU RADOVA 04.11.2022.

Obavještavamo Vas da će Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Zagrebačko prisavlje“ dana 3. studenog 2022. godine, započeti sa radovima na:

• potoku Skoritni - pritoka - Dubravica, km 0+000 - 0+750 - uklanjanje naplavina iz korita vodotoka;

iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.

Mole se vlasnici zemljišta da osiguraju međe parcela.


OBAVIJEST O PRODUŽETKU VOŽNJE AUTOBUSNE LINIJE 401 ZAPREŠIĆ ZELENGAJ – HARMICA – KRAJ GORNJI

02.11.2022.

Obavještavaju se mještani Općine Dubravica da se, sukladno sporazumu sa tvrtkom Meštrović prijevoz d.o.o., vožnja AUTOBUSNE LINIJE 401 ZAPREŠIĆ ZELENGAJ – HARMICA – KRAJ GORNJI produžuje od sadašnjeg okretišta autobusa u Kraju Gornjem (STARINA) do općinske zgrade Općine Dubravica u Dubravici, Pavla Štoosa 3, gdje će biti novo okretište autobusa te novo autobusno stajalište.

Broj dosadašnjim polazaka i vrijeme polazaka autobusne linije 401 ostaje neizmijenjen.

Na produženoj autobusnoj liniji 401 od Kraja Gornjeg  (STARINA) do novog okretišta autobusa Dubravica – OPĆINSKA ZGRADA OPĆINE DUBRAVICA (Pavla Štoosa 3) formirati će se 3 (tri) nova autobusna stajališta (obostrani smjer):

1. novo autobusno stajalište (okretište autobusa) u smjeru Dubravica – Kraj Gornji (Starina) – Harmica – Zaprešić Zelengaj:

OPĆINSKA ZGRADA OPĆINE DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3

2. novo autobusno stajalište u smjeru Dubravica – Kraj Gornji (Starina) – Harmica – Zaprešić Zelengaj:

KOD CRKVE SV. ANE U ROZGI, Rozganska cesta

3. novo autobusno stajalište u smjeru Zaprešić Zelengaj – Harmica – Kraj Gornji (Starina) – Dubravica:

KOD CRKVE SV. ANE U ROZGI, Rozganska cesta

Produžetak vožnje autobusne linije 401 vrijediti će od PONEDJELJKA, 17.10.2022. godine pa nadalje.

Ostale detaljne informacije i obavijesti moći ćete pronaći na mrežnoj stranici Meštrović prijevoz d.o.o., www.mpz.hr .

Na mrežnoj stranici Meštrović prijevoz https://www.mpz.hr/rasporedi-voznje/ možete pronaći AUTOBUSNI VOZNI RED U PROMETU ZA VRIJEME ŠKOLSKE NASTAVE za AUTOBUSNU LINIJU 401.

OPĆINA DUBRAVICA

 

Otvoren natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije 11.10.2022.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2022./2023. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 26. listopada 2022. godine. U ovoj školskoj godini Zagrebačka županija će dodijeliti 75 novih stipendija i to 45 za učenike te 30 za studente. Za 75 novih stipendista te za „stare stipendiste“ koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u novoj školskoj/akademskoj godini Zagrebačka županija je osigurala 2.120.000 kuna.

Stipendije za učenike i studente koji moraju imati prebivalište na području Zagrebačke županije dodjeljuju se za svih 12 mjeseci, a mjesečno iznose 600 kuna za učenike i 1200 kuna za studente.

Od 45 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 20 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja kao što su pediker, kuhar, slastičar, elektroinstalater, CNC operater, dentalni asistent, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, alatničar, tokar, tapetar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, vozač itd.

Od 30 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava te na web stranici Zagrebačke županije.

Pozivamo sve zainteresirane učenike i studente da se do 26. listopada 2022. godine jave na natječaj. Prijave se dostavljaju osobno u Pisarnicu Zagrebačke županije ili poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendije“.

Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6052-849.

JAVNI POZIV  

Javni poziv kojim, Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije obavještava nositelje prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste, na sudjelovanje u izlaganju geodetskog elaborata izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE...

 

 


Brinite o starijim osoboma 29.09.2022.

...


Osnovna edukacija volontera Crvenog križa 27.09.2022.Zajmovi i jamstva za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve 20.09.2022.

Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz bespovratne potpore te investicijske zajmove iz Programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem HBOR-a i HAMAG-BICRO-a od pojave COVID-a, uz nove linije HBOR-a zbog utjecaja ruske agresije na Ukrajinu.

Iako mjera Financijski instrumenti, koja uključuje zajmove i jamstva za poljoprivrednike i prerađivače te dionike sektora šumarstva, izvorno nije bila planirana u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020., Ministarstvo poljoprivrede od 2018., nakon potvrde uspješne pripreme od strane Europske komisije i u suradnji s HAMAG BICRO-om i HBOR-om, provodi ovu mjeru za financiranje investicija. Proglašenje i širenje epidemije COVID 19 donosi nove izazove u poslovanju svih gospodarstvenika, a osobito dionika u proizvodnji hrane te se u suradnji Ministarstva, HAMAG BICRO-a i HBOR-a još jednom uspješno uspostavljaju kreditne linije, ovog puta isključivo za obrtna sredstva uslijed prijetnje likvidnosti za brojne poljoprivrednike i prerađivače. Sve ove linije omogućuju financiranje po povoljnijim uvjetima od onih na tržištu.

OPŠIRNIJE...

Težaki su još jednom pokazali kak se to negda bralo grozdjei 12.09.2022.Berba po starinski, odnosno manifestacija „Kak su brali naši stari“ u organizaciji Općine Dubravica i Turističke zajednice Savsko sutlanska dolina i brigi, te pod pokroviteljstvom Zagrebačke županije, Turističke zajednice Zagrebačke županije i Hrvatske turističke zajednice, održana je ove godine jubilarni deseti put.

Od podneva su se ispred Lovačkog doma u Dubravici okupljali brojni gosti i uzvanici, ali i udruge s područja Dubravice, a svi zajedno su sudjelovali u berbi, kotlovinijadi i fešti koju je na kraju malo pokvarila kiša. Onim najhrabrijima nije ni to pokvarilo uživanje, pa su se povukli u Lovački dom i nastavili s feštom kakva i priliči nakon dobro odrađenog posla. A posao je odrađen i više nego dobro u Pologima, u vinogradu obitelji Filipa Lacića.

Pedesetak gostiju i uzvanika iskoristilo je priliku i provozalo se konjskim zapregama od lovačkog doma u Dubravici do vinograda obitelji Lacić te su osjetili čar izvornog odlaska u vinograde u vremenima od prije pedesetak godina. I dok su fijakeri putovali prema vinogradu u Pologima, desetak ekipa krenulo je s rezanjem luka i pripremama za kotlovinijadu. A kotlovinu su spremali sportaši, glazbenici, umirovljenici, mjesni odbori…, a sve što su pripremili po povratku iz berbe kušali su berači i njihovi gosti. Ali ni domaćini u Pologima nisu svoje berače dočekali praznog stola, a za šećer na kraju pobrinule su se žene iz Udruge Bobovljanke koje su pripremile desetak vrsta kolača. Cijeli program uspješno je vodio majstor ovakvih ceremonija, poznati glazbenik i voditelj – Ivan Fiolić – Fio, a ritam cijeloj manifestaciji davali su odlični glazbenici – Ansambl Zagorje.

Zadovoljstvo ovom manifestacijom iskazali su i načelnik Općine Dubravica Marin Štritof, ali i direktor TZ SSDiB Vladimir Šinko. I dok je načelnikov fokus na daljnji razvoj infrastrukture kojom bi se osiguralo da na područje općine dođe poneki veći gospodarski subjekt, ali i da se mještanima i malim poduzetnicima i OPG-ovcima osiguraju optimalni uvjeti za poslovanje, Šinko je koncentriran na turistička događanja i turističke kapacitete.

OPŠIRNIJE / FOTO GALERIJA

„Kak su brali naši stari“ 01.09.2022.
...........


PRIJAVNICA ZA KOTLOVINIJADU U DUBRAVICI POVODOM 10. BERBE 'KAK SU BRALI NAŠI STARI' - PREUZIMANJE


„Kak su brali naši stari“  
I ove godine u Dubravici se održava tradicionalna manifestacija "Kak su brali naši stari" Berba 2022.g. u organizaciji i pod pokroviteljstvom Općine Dubravica, Tz Savskosutlanska Dolina i brigi, Zagrebačka županija i Ministarstva turizma i sporta.

Subota 10.09.2022. Lovački dom "LD Vidra Dubravica"

U sklopu manifestacije održati će se natjecanje u pripremi kotlovine.

U večernjim satima zabavljati će nas glazbeni sastav "Ansambl Zagorje" i "Cure iz centra".

Vidimo se...

OBAVIJEST KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE O PRAVU NA NAKNADU TROŠKOVA STANOVANJA  

Sukladno čl. 21., članku 41. i članku 126. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22):
„Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.“

„Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.“

„Pravo na naknadu za troškove stanovanja jedinica lokalne samouprave dužna je priznati u visini od najmanje 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu.“
„Ako su troškovi stanovanja manji od 30 % iznosa zajamčene minimalne naknade, pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u iznosu stvarnih troškova stanovanja.“
„O pravu na naknadu za troškove stanovanja rješenjem odlučuje jedinica lokalne samouprave“

Temeljem navedenih odredbi, pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade sa prebivalištem na području Općine Dubravica da dođu u zgradu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, u svrhu podnošenja pisanog zahtjeva za naknadu troškova stanovanja.
Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti odgovarajuće dokaze ovisno o trošku stanovanja za koji se traži naknada:
A) najamnina (priložiti Ugovor o najmu)
B) komunalna naknada (priložiti uplatnicu)
C) vodne usluge (priložiti uplatnicu)
D) radovi na povećanju energetske učinkovitosti zgrade (priložiti račun, dokaz o plaćanju)
E) troškovi grijanja (priložiti vlastoručno potpisanu Izjavu da se podnositelj zahtjeva (korisnik ZMN-a) grije na drva ili drugi odgovarajući dokaz)

Također je potrebno pisanom zahtjevu priložiti:
1. Rješenje Centra za socijalnu skrb/Zavoda o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (preslika)
2. Uvjerenje o prebivalištu za samca/za sve članove kućanstva (preslika)
3. Izjavu o članovima kućanstva (popunjenu i potpisanu od svih članova kućanstva)-ukoliko je korisnik ZMN-e kućanstvo
4. preslika kartice računa iz kojeg je vidljiv IBAN na koji bi se izvršila uplata iznosa priznatih troškova stanovanja

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA (LAPTOPA) UČENICIMA 5. c RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI 16.08.2022.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica besplatno dodjeljivati prijenosna računala (laptope) svim učenicima 5. c razreda Područne škole u Dubravici.

OPĆINA DUBRAVICA

ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH PAPUČA/ŠKOLSKIH TENISICA SVIM UČENICIMA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI 16.08.2022.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica sufinancirati nabavu školskih papuča/školskih tenisica u iznosu od 100,00 kuna po učeniku isplatom gotovog novca osobno roditelju učenika uz predočenje računa o kupnji školskih papuča/školskih tenisica.

Račun o kupnji školskih papuča/školskih tenisica ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka izvršenja isplate iznosa sufinanciranja.

Izvršenje isplate iznosa sufinanciranja započinje od 05.09.2022. godine u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim radom od 08:00 do 15:00 sati te završava sa danom 30.09.2022. godine.

OPĆINA DUBRAVICA


ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKIH PAPUČA-ŠKOLSKIH TENISICA

Dovršetak nove poslovne zgrade u Dubravici - VIDEO 12.08.2022.Čestitamo Vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja! 04.08.2022.Sigurniji promet 03.08.2022.U suradnji sa Županijskom upravom za ceste Zagrebačke županije i Općine Dubravica danas su završeni radovi i pušten je u rad semafor (treptač) sa integriranom LED rasvjetom za osvjetljenje pješačkog prijelaza koji povezuje naselja Lukavec Sutlanski - Lugarski brijeg.

Planira se izgraditi i uzdignuta ploha, nakon prolaza kanalizacijske mreže.

Izgradnja ovakve prometne signalizacije usporava promet na vrlo prometnim cestama te je dodatno ulaganje u sigurnost svih sudionika u prometu.

Hvala Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije što je i ovaj puta prepoznala potrebe naših mještana.

Obilježavanje Dana općine Dubravica 01.08.2022.
 
 
   
U Dubravici otvorena moderna poslovna zgrada s ambulantom i poduzetničkim inkubatorom 29.07.2022.Povodom proslave svete Ane, nebeske zaštitnice Dubravice, u istoimenom općinskom središtu otvorena je moderna poslovna zgrada, vrijedna više od 6,5 milijuna kuna. Zgrada se proteže na dvije etaže; u prizemlju je prostor za ambulantu doma zdravlja i ljekarnu, dok se na katu nalaze tri zasebna prostora namijenjena za poduzetnički inkubator, za koji će moći aplicirati poduzetnici koji će se u nove prostore moći useliti po povoljnijim uvjetima.

-Ovdje je uloženu puno truda i energije. Zahvaljujući ministarstvima, Zagrebačkoj županiji i vlastitim sredstvima uspjeli smo kraju privesti ovaj značajan projekt za našu općinu i cijeli ovaj kraj. Ova zgrada ovdje će biti narednih 100, 200 i 300 godina, tako da ovo nije uzalud bačen novac- kazao je načelnik Marin Štritof, za današnjeg otvaranja zgrade.

Većeslav Bergman, ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije istaknuo je kako je od ideje do realizacije prošlo tri godine, a najvažnija je bila dobra volja svih onih koji su bili uključeni u ovaj projekt.

-Ovo je jedna od 48 ambulanti Doma zdravlja u kojima se skrbi za zdravlje naših mještana. Cijelo vrijeme skrbimo o toma da svim žiteljima pružimo jednaku kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite- istaknuo je Bergman.

Veliki obol u realizaciji ovog projekta dala je Zagrebačka županija, kojoj je želja da se svi njezini dijelovi jednako razvijaju.

-Zagrebačka županija i dalje će raditi na isti način, da se sva područja razvijaju na jednako kvalitetan način. Najveću zahvalu ovdje treba uputiti načelniku Marinu Štritofu, koji je prepoznao koja je potreba njegovih mještana. Čestitam vam na tome i nastavite tako i dalje- rekao je zamjenik župana Damir Tomljenović.

Ispred Vlade RH svečanom otvorenju je nazočio državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, Tomislav Dulibić.

-Ovo su impresivne prostorije i na tome vam čestitam. Primarna zdravstvena zaštita stup je i osnova zdravstva, koja će ovdje biti na zavidnoj razini- zaključio je Dulibić. Autor: Igor Đuran / Izvor: www.01portal.hr

FOTO GALERIJA

Dubravica proslavila svoj dan, načelnik Štritof najavio daljnju brigu za sve generacije mještana 29.07.2022.Slavljenički vikend u Dubravici započeo je otvaranjem zgrade javne namjene, a nastavljen je svečanom sjednicom Općinskog vijeća kojoj su nazočili načelnici i gradonačelnici susjednih gradova i općina iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.

O proteklom jednogodišnjem razdoblju prikazan je video uradak, kroz koji su prezentirani svi realizirani projekti.

-Značaj uzlet u smislu razvoja krenuo je novim formiranjem općine 1995. godine. Uspostavom općine u proteklih 27 godina provodi se plinofikacija, grade se kilometri nerazvrstanih cesta, nova zgrada mrtvačnice, nova škola sa sportskom dvoranom, nogostupi, javna rasvjeta, uređuje se i otvara dječji vrtić, kao i cijeli niz drugih značajnih projekata za našu lokalnu zajednicu- kazao je načelnik Marin Štritof, osvrnuvši se na realizirane projekte u proteklih godinu.

-Ponosan sam što sam rođen u ovom kraju, kraju vrijednih i marljivih ljudi. Zahvaljujući Zagrebačkoj županiji i resornim ministarstvima realizirali smo sve zacrtane projekte. Nastavili smo ulagati u djecu školskog i predškolskog odgoja, kako bi naše mlade obitelji ostale ovdje. Uz pomoć županije i države omogućili smo bolji i kvalitetniji prijevoz, koji je za starije od 65 potpuno besplatan. Zahvala svim našim udrugama koje su nastavile s djelovanjem na dobrobit svih naših mještana- istaknuo je Štritof, koji vjeruje kako će uspjeti zadržati sve mještane na području općine, koja je sve interesantnija i za doseljavanja, jer je evidentan porast interesa za kupnjom zemljišta.

Kako je i sam načelnik istaknuo Zagrebačka županija uvelike je pripomogla u realizaciji brojnih općinskih aktivnosti, a u tom smjeru, nastavit će se i dalje poručio je zamjenik župana Damir Tomljenović.

-Načelnik je ovdje odlučio osluškivati puls svojih mještana i realizirati ono što je njima potrebno. Zagrebačka županija to prepoznaje i sudjeluje u realizaciji tih projekata, što će i dalje biti tako. Bitno je da ljudi sami mogu birati svoje čelnike koji će upravljati onime što se događa na njihovom području- poručio je Tomljenović.

Uoči sjednice u župnoj crkvi Svete Ane u Rozgi služena je sveta misa, a proslava Dana općine nastavlja se malonogometnim turnirom sela i koncertom Alke Vujice, koji su na rasporedu sutra. Autor: Igor Đuran / Izvor: www.01portal.hr

FOTO GALERIJA

DAN OPĆINE DUBRAVICA  
.........
...........


OBAVIJEST O KVARU TELEFONSKE LINIJE 01.07.2022.  

 

IZ RAZLOGA POTEŠKOĆA SA TELEFONSKOM LINIJOM OPĆINE DUBRAVICA, BROJ TELEFONA: 01/3399-360 NE RADI DO DALJNJEG.

RADOVI NA UKLANJANJU POTEŠKOĆA SU U TIJEKU.

SVE DOK TRAJU NAVEDENE OKOLNOSTI MOLIMO VAS DA NAS KONTAKTIRATE PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE opcina@dubravica.hr ILI OSOBNIM DOLASKOM U ZGRADU OPĆINE, PAVLA ŠTOOSA 3.

ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU.
OBAVIJEST O OTVORENIM NATJEČAJIMA/POZIVIMA 05.07.2022.

Poduzetnicima na raspolaganju investicijski zajmovi HAMAG-BICRO-a iz sredstava NPOO-a te izmijenjeni Mikro i mali investicijski zajmovi za ruralni razvoj https://hamagbicro.hr/poduzetnicima-na-raspolaganju-investicijski-zajmovi-hamag-bicro-a-iz-sredstava-npoo-a-te-izmijenjeni-mikro-i-mali-investicijski-zajmovi-za-ruralni-razvoj/

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO“
https://hamagbicro.hr/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-sredstava-potpora-poduzecima-za-tranziciju-na-energetski-i-resursno-ucinkovito-gospodarstvo/

Objavljen poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“
https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-bespovratne-potpore-za-digitalizaciju/

OBAVIJEST O ZATVARANJU PROMETA U ULICI SUTLANSKE DOLINE 15.06.2022.RADI IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKE MREŽE U VREMENSKOM PERIODU OD

20.06.2022.    -    01.09.2022.

ZATVARA SE PROMET U ULICI SUTLANSKE DOLINE

OD KUĆNOG BROJA 23 A DO III. SUTLANSKE CESTE KUĆNOG BROJA 8

MOLE SE SVI STANOVNICI ZA STRPLJENJE TE DA U NAVEDENOM RAZDOBLJU KORISTE OBILAZAK PREKO ULICE PAVLA ŠTOOSA I LUKAVEČKE ULICE.

RADOVI ĆE SE IZVODITI:

 • Radnim danom od 07:00 do 17:00 sati
 • Subotama od 07:00 do 15:00 sati
 • Nedjeljama i blagdanima nije predviđeno izvođenje radova

  ZAHVALJUJEMO NA RAZUMIJEVANJU

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA


POVEĆANJE IZNOSA SUFINANICRANJA VRTIĆA OD STRANE OPĆINE DUBRAVICA 15.06.2022.

Zbog povećanja ekonomske cijene vrtića, koja od 1. lipnja 2022. godine iznosi:

1. Za redoviti 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi predškolskog djeteta = 2.150,00 kuna mjesečno.

2. Ra redoviti 5-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi predškolskog djeteta = 1.400,00 kuna mjesečno.

Općinsko vijeće Općine Dubravica dana 31. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o II. Izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 03/2022), a kojom je odobreno povećanje iznosa sufinanciranja vrtića od strane Općine Dubravica.

U skladu sa navedenom Odlukom, Općina Dubravica sufinancira troškove smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici u sljedećim iznosima:

REDOVITI PROGRAM:

- 1.105,00 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog iznosa od 2.150,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“

- 1.495,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog iznosa od 2.150,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“

- 2.150,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće dijete, kao i za djecu poginulih branitelja od ukupnog iznosa od 2.150,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“

REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM:

- 725,00 kuna mjesečno za prvo dijete od ukupnog iznosa od 1.400,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“

- 1.015,00 kuna mjesečno za drugo dijete od ukupnog iznosa od 1.400,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“

- 1.400,00 kuna mjesečno za treće i svako sljedeće dijete, kao i za djecu poginulih branitelja od ukupnog iznosa od 1.400,00 kuna mjesečno naknade za korištenje usluge smještaja djeteta u dječji vrtić „SMOKVICA“


Odluku Općinskog vijeća možete pogledati ovdje

NOVA PERSPEKTIVA U KORIŠTENJU EU FONDOVA: ŠTO PODUZETNICI MOGU OČEKIVATI U 2022.? 02.06.2022.

HAMAG-BICRO (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije) organizira informativnu radionicu na temu:

NOVA PERSPEKTIVA U KORIŠTENJU EU FONDOVA:
ŠTO PODUZETNICI MOGU OČEKIVATI U 2022.?


Na radionici će biti predstavljene prilike financiranja kroz EU fondove u novoj financijskoj perspektivi te kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. s ciljem:

- informiranja poduzetnika o sredstvima koja im stoje na raspolaganju
- lakšeg procesa prijave i provedbe projekata (upoznavanje s pojedinim fazama tijekom provedbe projekta nakon potpisa ugovora).

Radionicu će održati Damir Nehyba, Ispostava HAMAG-BICRO-a za Zagrebačku županiju te Mateja Kalisar, Razvojna agencija VE-GO-RA, a održat će se:

7. lipnja 2022. godine

u Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Zagrebačka 37, Velika Gorica, s početkom u 10.00 sati


Ovim putem pozivamo Vas da se prijavite. Rok za prijavu sudjelovanja na događanju je 5. 6. 2022. do 12:00h ili do popunjenja mjesta, a prijaviti se možete ispunjavanjem obrasca na ovoj poveznici

Isto tako možete se prijaviti direktno do 3.6.2022 do 16:00h
email: Damir.Nehyba@hamagbicro.hr
telefon: 099 819 4540


Veselimo se Vašem dolasku!
HAMAG BICRO
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije


ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2022. GODINU
27.05.2022.
LAG SAVA Vas još jednom poziva na nove radionice! 19.05.2022.

LAG SAVA organizira radionice kojima je cilj otkriti kakve potrebe postoje među stanovnicima, a na koje bi LAG mogao odgovoriti kroz različite mjere (natječaji, pisanje projektnih prijava, traženje partnera, itd.).
LAG-ovi su u prethodnim godinama najviše bili fokusirani na poljoprivredu, no okreću se inkluzivnijem i sveobuhvatnijem gledanju lokalne zajednice.

Ako znate da postoji određen problem (nedostatak) u zajednici, a odnosi se na bilo koji aspekt života u zajednici (djeca, mladi, nezaposleni, infrastruktura itd.), dođite i razgovarajte s LAG-om (da vidimo može li se LAG uključiti u rješavanje). Na radionicama će svakako biti i predstavnici Grada/Općine, pa vas i oni mogu čuti.

Ovdje možete pogledati kada su radionice LAG-a.

Ako ne možete doći, molimo ispunite online anketu (10 minuta) na linku:

https://forms.gle/kvfsaQ6TnqVBBQDV8OBAVIJEST O POČETKU RADOVA 12.05.2022.

......................
OBAVIJEST O POČETKU RADOVA - Potok Sutlišće - pritoka Gospodsko - Dubravica - uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

Radovi na uređenju potoka Sutlišće - pritoka Gospodsko - Dubravica, km 0+000 - 1+700; L= 1700 m' - uklanjanje naplavina iz korita vodotoka,
započinju 13. svibnja 2022. godine, a izvode ih Hrvatske vode.

Mole se vlasnici zemljišta da osiguraju međe parcela.


LAG SAVA i OPĆINA DUBRAVICA pozivaju na radionice!
Zajedno do lokalnog razvoja
04.05.2022.

ODRŽAVANJE RADIONICA:

11. svibnja 2022. u 10:00 sati
u vijećnici Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica

12. svibnja 2022. u 14:00 sati
u vijećnici Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica


LAG SAVA, udruga koja djeluje na području gradova Jastrebarsko, Sveta Nedjelja, Samobor i Zaprešić, kao i okolnih općina, organizira radionice sa svrhom utvrđivanja potreba lokalne zajednice. Cilj je radionica doznati koje potrebe naši sugrađani imaju kako bi se u razdoblju 2021.-27. moglo reagirati na njih i u skladu s njima, koliko je to u mogućnosti LAG-a, odgovoriti na iste otvaranjem natječaja. Natječaji se otvaraju u sklopu sredstava ruralnog razvoja pa se nadamo aktivnom uključivanju poljoprivrednika, ali i opće populacije budući da je dio sredstava namijenjen i općem razvoju lokalnih sredina.

Radionicu će voditi zaposlenice LAG-a SAVA koje će ukratko predstaviti dosadašnje rezultate lokalne strategije razvoja u prethodnom razdoblju za koje je LAG bio zadužen, te voditi razgovor sa svim prisutnim građanima o mogućim načinima poboljšanja kvalitete života u lokalnoj zajednici. Radionica će trajati oko sat vremena, a najduže sat i pol, ovisno o diskusiji i razgovoru o smjerovima razvoja lokalne zajednice.

Radionica je otvorena svima zainteresiranima da se aktivno uključe u razgovor o lokalnom razvoju i potrebama zajednice: od mladih do umirovljenika, od poljoprivrednika do poduzetnika, zaposleni i nezaposleni, radnici javnoga i privatnoga sektora, kao i svi koji rade u neprofitnom sektoru.Obavijest o preuzimanju vreća za zbrinjavanje otpadne plastike 29.04.2022.
Svi korisnici usluga odvoza otpada ZAPREŠIĆA d.o.o., kojima se ukaže potreba za odlaganjem veće količine otpadne plastike, mogu bez naknade, od 02.05.2022.godine, u prostorijama Društva preuzeti plastične vreće zapremnine 150 L.

Vreće je potrebno odložiti uz pripadajući spremnik za plastiku prilikom redovitog odvoza.Mediji o nama - Uskrsni sajam 28.04.2022.
Jednokratno novčano primanje – “energetski dodatak” 14.04.02022.

Korisnicima hrvatske mirovine jednokratno novčano primanje isplatiti će se najkasnije u svibnju 2022. godine. Korisnicima hrvatske i inozemne mirovine jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u srpnju 2022.

Korisnici mirovine kojima se isplaćuje i mirovina iz inozemstva trebaju do 30. lipnja 2022. godine dostaviti HZMO dokaz o iznosu mirovine za ožujak 2022. godine. Dokaz može biti: potvrda banke ili izvadak bankovnog računa iz kojeg je vidljiv iznos mirovine ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2022. godine . Dokaz o iznosu mirovine za ožujak korisnici mogu dostaviti putem online obrasca, odnosno poštom na adresu HZMO A. Mihanovića 3, HR 10 000 Zagreb ili osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO prema mjestu prebivališta.

Tiskanicu/obrazac možete preuzeti u privitku ili na internetskim stranicama HZMO. Korisnici mirovine koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu trebaju do 30. lipnja 2022. godine na obrascu označiti polje – Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te potpisano dostaviti u HZMO.

Dokumenti:

Energetski dodatak 25.3.2022.

HZMO_isplata tzv. energetskog dodatka_travanj 2022_općine, gradovi, županije

Tiskanica za dostavu podataka o visini inozemne mirovine – ENERGETSKI DODATAK

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica
12.04.2022.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Javni poziv za udruge 12.4.2022.

opcina Načelnik Općine Dubravica objavio je

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2022. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 07/2021) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2022. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 13.04.2022. godine do 13.05.2022. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST RODITELJIMA O POTPUNOM FINANCIRANJU PUNE EKONOMSKE CIJENE TROŠKA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU „SMOKVICA“ U DUBRAVICI ZA MJESEC SVIBANJ 2022. GODINE 11.4.2022.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku temeljem koje će Općina Dubravica za mjesec svibanj 2022. godine u potpunosti financirati punu ekonomsku cijenu troška smještaja djece u dječjem vrtiću „Smokvica“ u Dubravici.

Odlukom je određeno da se za mjesec svibanj 2022. godine u potpunosti oslobađaju roditelji/skrbnici koji imaju prebivalište na području Općine Dubravica, čija djeca sa prebivalištem na području Općine Dubravica pohađaju redoviti ili redoviti poludnevni program u dječjem vrtiću „Smokvica“ u Dubravici, od sufinanciranja ekonomske cijene troška smještaja djeteta u dječjem vrtiću.

Sredstva za podmirenje troškova financiranja pune ekonomske cijene troška smještaja djece u dječjem vrtiću „Smokvica“ u Dubravici za mjesec svibanj 2022. godine osigurana su u proračunu Općine Dubravica i sufinancirana od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Trg Nevenke Topalušić 1, 10110, Zagreb.

Navedenu Odluku možete pogledati ovdje

OPĆINA DUBRAVICA

8. USKRSNI SAJAM  

 


Javni poziv 08.04.2022.
Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije koja upravlja županijskim cestama ŽC3005 – Rozganska cesta i ŽC-3005 Ulica Antuna Mihanovića, obavještava nositelje prava na nekretnine, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste, na sudjelovanje u izlaganju geodetskog elaborata izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV


Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ 06.04.2022.

Cilj Poziva je potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

OPŠIRNIJE - https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-bespovratne-potpore-za-novoosnovana-poduzeca/

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“ 06.04.2022.

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

OPŠIRNIJE - https://hamagbicro.hr/objavljen-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-komercijalizacija-inovacija/

HAMAG BICRO- Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike 06.04.2022.

Od 1.4. 2022. u 8 sati kreću prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koje će se zaprimati isključivo on-line preko linka koji se nalazi na: https://hamagbicro.hr/

Ukoliko ste zainteresirani, bitno je znati sljedeće:

1. Prilikom prijave poduzetnik treba upisati točan OIB i broj jednog obračunskog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.
2. Kako bi dobili potporu za smanjenje troškova na računu za plin za travanj 2022. možete se prijaviti tijekom cijelog travnja. (Ovdje posebno naglašavamo kako ovaj program NE funkcionira po principu „najbrži prst“)
3. Poduzetnicima će od 1.4. u 8:00 sati biti dostupne informacije i na tri info-telefona čiji će brojevi biti vidljivi prilikom prijave na aplikaciju
4. Za sve detalje o samom programu korisnici se mogu obratiti na sljedeću mail adresu: subvencije.plin@mingor.hr

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja 01.04.2022.

Zagrebačka županija dodijelit će javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 15. svibnja 2022. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, sportske i druge ustanove.

Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim gospodarskim, kulturnim, znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju ispunjene na obrascu koji je dostupan ovdje.

Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini“ ili na e-mail adresu z.skupstina-o.uprava@zagrebacka-zupanija.hr s naznakom predmeta: „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2022. godini“.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj odnosno da kandidiraju potencijalne dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja do 15. svibnja 2022. godine.

OBAVIJEST O STAMBENOM ZBRINJAVANJU OSOBA IZ UKRAJINE 30.3.2022.

 Ovim putem obavještavamo Vas kako je Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske, na temelju Odluke Vlade RH raspisalo Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Naime, poznato je kako u našu zemlju stiže sve veći broj osoba raseljenih iz Ukrajine te je za njih potrebno osigurati smještaj.

Ukoliko postoji interes i mogućnost državljana RH da predaju stambenu jedinicu za potrebe smještaja navedenih osoba potrebno je da se prijave na ovaj Javni poziv.

Osnovni uvjeti koje osobe koje žele ustupiti nekretninu moraju ispuniti jesu:

• -da su vlasnici predmetne nekretnine koju planiraju prijaviti kao pogodnu za stanovanje raseljenih osoba odnosno da su suvlasnici predmetne nekretnine koju planiraju prijaviti kao pogodnu za stanovanje raseljenih osoba uz uvjet da su pribavljene izjave ostalih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice, te

• -da imaju potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Više informacija možete pronaći na linku Javnog poziva.

Obrazac ponude koji možete preuzeti ovdje možete dostaviti u Općinu Dubravica putem e-maila: opcina@dubravica.hr ili osobno svakim radnim danom od ponedjeljka do petka, od 7.00-15.00 sati.

8. USKRSNI SAJAM U DUBRAVICI 09.04.2022. – POZIV ZA SUDJELOVANJE 22.03.2022.

8. Uskrsni sajam OPG-a i Udruga s područja Općine Dubravica i okolnih općina, održati će se 09. travnja 2022. godine u parku ispred općinske zgrade, Pavla Štoosa 3 (na otvorenom) s početkom u 10:00 sati.

Organizatori sajma su Općina Dubravica i Turistička zajednica „Savsko – sutlanska dolina i brigi“.

Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera te se pozivaju svi zainteresirani izlagači da se prijave putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti ovdje.

Prijavu je potrebno izvršiti u što kraćem vremenu, najkasnije do 01.04.2022. na info@tzssdib.hr , a može se donijeti i u Općinu Dubravica, Pavla Štoosa 3, svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i veselimo se zajedničkom druženju.


OBAVIJEST PODUZETNICIMA O OTVORENIM NATJEČAJIMA 18.3.2022.

OBAVIJEST PODUZETNICIMA O OTVORENIM NATJEČAJIMA:

MIKRO ZAJAM ZA RURALNI RAZVOJ je još uvijek aktivan.

Detaljne informacije mogu se pronaći na poveznicama:

INVESTICIJE

Mikro zajam za ruralni razvoj

https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/mikro-zajam-za-ruralni-razvoj/

OBRTNA SREDSTVA

Mikro zajam za ruralni razvoj

https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/mikro-zajam-za-obrtna-sredstva-za-ruralni-razvoj/


OBNOVA CRKVE SV. ANE U ROZGI 14.3.2022.
Izvještaj o uplatama donacija i financiranje troškova iz donacija
OBAVIJEST O JAVLJANJU CRVENOM KRIŽU OSOBA IZBJEGLIH IZ UKRAJINE 03.03.2022.

Poštovani mještani Općine Dubravica,

ukoliko ste primili na smještaj osobe koje su izbjegle iz Ukrajine potrebno je da se te osobe što prije jave u Crveni križ Zaprešić kako bi bile evidentirane za potrebe službe traženja odnosno službe obnavljanja obiteljskih veza, kako bi im bila pružena adekvatna pomoć te kako bi dobile potrebne informacije važne za njihov boravak na našem području.

OPĆINA DUBRAVICA

 

POZIV NA SUDJELOVANJE U EKOLOŠKOJ RADNOJ AKCIJI PRIKUPLJANJA OTPADA 03.03.2022.

Na inicijativu Lovačkog društva „Vidra“ Dubravica te u suradnji sa Općinom Dubravica, članovima Mjesnih odbora Općine Dubravica te Dobrovoljnim vatrogasnim društvima sa područja općine pozivamo sve zainteresirane mještanke i mještane Općine Dubravica na:

tradicionalno sudjelovanje u ekološkoj radnoj akciji sa ciljem prikupljanja otpada, sanacije divljih odlagališta otpada, u svrhu očuvanja prirode koju i ove 2022. godine organizira Lovačko društvo „Vidra“ Dubravica.

Ekološka radna akcija će se održati u:

NEDJELJU, 13.03.2022. godine, s početkom okupljanja sudionika ispred Lovačkog doma „Vidra“ u 08:00 sati.

Preporučuje se sudjelovanje većeg broja mlađih osoba sa područja naše općine.

Akcija će biti i medijski popraćena uz pridruženje Turističke zajednice „Savsko sutlanska dolina i brigi“

Organiziran je i zajednički ručak sa svima koji će sudjelovati u akciji, koji će se održati na otvorenoj terasi Lovačkog doma „Vidra“ s početkom u 12:00 sati, u skladu sa epidemiološkim mjerama.

Veselimo se Vašem sudjelovanju u navedenoj akciji u svrhu skromnog doprinosa očuvanja prirode na području naše općine.

NAČELNIK
Marin Štritof

 

OBAVIJEST O IZDAVANJU POTVRDA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ „SMOKVICA“ U DUBRAVICI 15.02.2022.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da će se izdavanje Potvrda o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u DV „Smokvica“ u Dubravici provoditi od 21.02. - 04.03.2022.g. u zgradi Općine Dubravica od 10.00 do 14.00 sati, obzirom da dosadašnje potvrde vrijede do 01.03.2022.g.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde potrebno je priložiti:

1. uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) jednog roditelja/skrbnika
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta (ili preslika osobne iskaznice)
3. potvrdu o zaposlenju jednog ili oba roditelja
4. presliku ugovora sklopljenim sa DV „Smokvica“
5. presliku dokumenta kojim se dokazuje status hrvatskog branitelja

Zahtjev možete preuzeti OVDJE ili osobno u Općini Dubravica svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati.

OPĆINA DUBRAVICA
Jedinstveni upravni odjel

Obavijest o provođenju preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica 14.02.2022.

Obavještavamo Vas da će se preventivna sustavna deratizacija provoditi u periodu od 16. do 18. veljače 2022. godine (ovisno o vremenskim prilikama) od 8.30 do 15.30 sati

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji Dubravički
10.Bobovec Rozganski

Stanovnicima sa područja Općine Dubravica

DERATIZACIJA SE NE NAPLAĆUJEOBAVIJEST O PRIVREMENOJ REGULACIJI PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA 14.02.2022.

Radi izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže za razdoblje od 14.02.2022. - 15.09.2022. godine radovi će se izvoditi radnim danom od 07:00 do 17:00, subotama od 07:00 do 15:00, nedjeljama i blagdanima nije predviđeno izvođenje radova.

Vrijeme izvođenja radova po fazama:

1. Ulica Antuna Mihanovića i Rozganska ulica - od 14.02.2022.g. u 07:00 do 15.06.2022.g. u 17:00.

2. Krajgorska ulica - od 20.02.2022.g. u 07:00 do 15.06.2022.g. u 17:00

3. Kumrovečka ulica - od 16.02.2022.g. u 07:00 do 21.04.2022.g. u 17:00

Ulica Pavla Štoosa - 15.04.2022.g. u 07:00 do 15.09.2022.g. u 17:00


ODLUKU O PONIŠTENJU Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-ljekarna/prodavaonica lijekova 10.01.2022.

Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica br. 01/2021) i članka 14. Odluke o zakupu poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova (poslovni prostor u desnom dijelu prizemlja javno-poslovne građevine, na adresi Ulica Pavla Štoosa, na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica, uključivo i 5 (pet) parkirnih mjesta) („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 06/2021, dalje u tekstu: Odluka) načelnik Općine Dubravica donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-ljekarna/prodavaonica lijekova

Ovom Odlukom poništava se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora-ljekarna/prodavaonica lijekova (KLASA: 940-01/21-01/5, URBOJ: 238/06-01-21-1), objavljen dana 19.11.2021. godine na mrežnoj stranici Općine Dubravica, www.dubravica.hr , s rokom za dostavu ponuda do 29.11.2021. godine do 14:00 sati te Izmjena Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-ljekarna/prodavaonica lijekova (KLASA: 940-01/21-01/5, URBOJ: 238/06-01-21-3), objavljen dana 29.11.2021. godine na mrežnoj stranici Općine Dubravica, www.dubravica.hr, kojim se produljio rok za dostavu ponuda do 06.12.2021. godine do 14:00 sati.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Konačna lista za stipendije za 2021./2022. 24.12.2021.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije donijelo je Odluku o dodjeli stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2021./2022. za učenike i studente.

Prema Odluci dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 31 stipendija za studente. Stipendije iznose 600 kuna mjesečno za učenike i 1.200 kuna za studente, a isplaćuju se 12 mjeseci u godini.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:

a) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 31 studentske stipendije dodijelit će se:

a) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) studentima prema socijalnom kriteriju 16 stipendija.

Konačnu listu za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.

Objavljen 3. Natječaj za TO 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LAG-a “SAVA” 21.12.2021.

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavljuje treći Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020“.

Prihvatljivi prijavitelji su SOPG,OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga s područja LAG obuhvata kojeg čine:

Općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik

Gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić

Podnošenje zahtjeva za potporu (prijava) na ovaj Natječaj traje od 1. veljače do 4. ožujka 2022. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 18. veljače 2022. isključivo na e-mail adresu LAG-a „SAVA“ (info@lagsava.hr) sukladno tekstu Natječaja.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta (korisnika), projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta (korisnici) mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba biti jasno postavljeno s jasnom poveznicom na predmetni Natječaj.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsava.hr.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.718.241,93 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 113.278,50 HRK, intenziteta potpore 100%.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u nastavku je prezentacija spotrebnim informacijama.

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

OPŠIRNIJE...

Započela akcija „Mir i dobro 2021./2022" 21.12.2021.
Sada već tradicionalna akcija pod nazivom „Mir i dobro“ Ministarstva unutarnjih poslova koja je prvenstveno preventivnog karaktera započela je 15. prosinca 2021. godine i provoditi će se do 9. siječnja 2022. godine. Poučeni dosadašnjim iskustvom i ove godine potičemo građane na suzdržavanje od korištenja pirotehničkih sredstava čime se uvelike mogu spriječiti tragične posljedice.

Sukladno važećim odlukama Stožera Civilne zaštite, te odgovarajućim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s ciljem sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19, kulturne i zabavne manifestacije su znatno smanjene u odnosu na prethodne godine ali unatoč tome, mogu se očekivati pojedinačni slučajevi nedozvoljenog korištenja pirotehničkih sredstava, što u konačnici pokazuju prošlogodišnji rezultati akcije „Mir i dobro“;

- od 15. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021. na području Policijske uprave zagrebačke evidentirano je 7 prekršaja i 16 kaznenih djela koja su vezana uz korištenje pirotehničkih sredstava, oružja i streljiva;

- tijekom provedbe prošlogodišnje akcije „Mir i dobro“ oduzeta su tri eksplozivna sredstva i 205 komada pirotehničkih sredstava;

- u istom vremenskom razdoblju nisu evidentirane ozlijeđene osobe, dok je evidentirano jedno oštećenje objekta.

OPŠIRNIJE...


Ministrica poljoprivrede posjetila općinu Dubravica 21.12.2021.Ministrica poljoprivrede posjetila općinu Dubravica
Općinu Dubravica posjetila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Obišla je farmu svinja obitelji Josipa Biffa, te o aktualnom stanju u poljoprivredi i poticajnim mjerama Ministarstva poljoprivrede razgovarala s uspješnijim poljoprivrednicima ove općine. Obišla je i nekadašnju farmu Dubravica, jednu od najvećih na ovim prostorima za uzgoj svinja, koja je danas u stečaju. Načelnik Dubravice Marin Štritof rekao je da je Općini u interesu da se što prije pokrene dražba na kojoj bi se prodala ova farma, koja se prostire na oko 13 hektara zemljišta, kako bi na tom prostoru zaživjela ista ili neka druga proizvodnja.

Razgovarajući s poljoprivrednicima ministrica je rekla da je u Hrvatskoj pojačan interes mladih za poljoprivredu, ali da to još uvijek ne jamči generacijsku obnovu sela. Istaknula je važnost stočarske proizvodnje, osobito svinjogojske. Govoreći o sredstvima europskih fondova, rekla je da poljoprivrednici Zagrebačke županije u značajnoj mjeri koriste Program ruralnog razvoja RH.

„Do sada je u Zagrebačkoj županiji ugovoreno projekata u vrijednosti većoj od 800 milijuna kuna, pri čemu je nešto više od 580 milijuna i isplaćeno. Kada se tome dodaju i iznosi koji se odnose na izravna plaćanja, znači na dohodovnu potporu poljoprivredniku po hektaru i proizvodno vezane potpore, onda ukupan iznos potpora koji je u programskom razdoblju od 2014. do danas isplaćen poljoprivrednicima Zagrebačke županije iznosi više od 1,9 milijardi kuna“, rekla je ministrica. Zamjenik župana Ervin Kolarec podsjetio je da na području Zagrebačke županija ima najviše obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u državi.

„U proračunu za 2022. za poljoprivredu smo predvidjeli oko 20 milijuna kuna, od čega 10 milijuna otpada na bespovratne potpore, a ostatak će biti raspoređen na projekte i programe“, rekao je Kolarec, dodavši da se za poljoprivredu puno može učiniti u zajedništvu državne, županijske i lokalne vlasti. Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr

OBAVIJEST O TESTIRANJU NA COVID 19 U ZUBNOJ AMBULANTI U DURAVICI 15.12.2021.
Testiranje na COVID 19 brzim antigenskim testovima može se obaviti u zubnoj ambulanti u Dubravici, Pavla Štoosa 34, po cijeni od 100,00 kn.

Odmah po testiranju dobije se COVID putovnica koja je važeća 48 sati.

Za sve detaljnije informacije i prijave na testiranje, molimo javiti se na broj: 095/ 3356 953.

MINISTRICA POLJOPRIVREDE gđa. MARIJA VUČKOVIĆ U OBILASKU OPĆINE DUBRAVICA 15.12.2021.

Ministrica poljoprivrede, gđa. Marija Vučković, obići će Općinu Dubravica u srijedu, 15. prosinca 2021. godine s početkom u 14:30 sati.

Ministrica će obilazak započeti dolaskom u zgradu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, gdje će ju dočekati općinski načelnik Općine Dubravica gosp. Marin Štritof te općinski vijećnik gosp. Kruno Stiperski.

Obilazak općine će se nastaviti posjetom nekadašnje farme Dubravica d.d. u stečaju, Pavla Štoosa 109 te obilaskom farme svinja tvrtke Biff d.o.o., Rozganska 38.

Nakon obilaska općine održati će se sastanak s nekoliko poljoprivrednika, predstavnika OPG-a, obrta i trgovačkih društava sa područja Općine Dubravica, u kući za odmor „Maris“, Vinski put 39.
Planirane su sljedeće teme sastanka:

1. Mogućnost stavljanja u punu funkciju objekata nekadašnje farme DUBRAVICA d.d. U STEČAJU

2. Kratka prezentacija projekta KULTURNI CENTAR DUBRAVICA (prijavljen na natječaj Mjere 7.4.1., Program ruralnog razvoja, rekonstrukcija stare škole)

3. Razgovor o temi poljoprivrede i stočarstva sa poljoprivrednicima (OPG-i, obrti, društva) sa područja Općine Dubravica

4. Razno

U ime Zagrebačke županije obilasku i sastanku će nazočiti zamjenik župana Zagrebačke županije, gosp. Ervin Kolarec te pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, gosp. Josip Kraljičković.

Prijedlog liste za stipendije za 2021./2022.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za školsku godinu 2021./2022.

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa četvrtkom, 16. prosinca 2021. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom „Prigovor na Privremenu listu za dodjelu stipendija Zagrebačke županije“.

Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija i donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
B) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.

U proračunu Zagrebačke županije za stipendije je osigurano 2.049.200,00 kuna. Stipendija se dodjeljuje tijekom 12 mjeseci, a na godišnjoj razini za studente iznosi 14.400 kuna, a za učenike 7.200 kuna.

IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova 29.11.2021.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 4. i 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova (poslovni prostor u desnom dijelu prizemlja javno-poslovne građevine, na adresi Ulica Pavla Štoosa, na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica, uključivo i 5 (pet) parkirnih mjesta) („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 06/2021) i članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica dana 29. studenog 2021. godine objavljuje

IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA za davanje u zakup poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova

Općinski načelnik Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, objavio je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora - ljekarna/prodavaonica lijekova,, objavljen dana 19.11.2021. godine na mrežnoj (internet) stranici Općine www.dubravica.hr

Ovim Izmjenama Javnog natječaja mijenja se točka 13. odnosno rok za dostavu pisane ponude, i sada glasi:

13. Pisana ponuda za sudjelovanje s pripadajućom numeriranom dokumentacijom dostavlja se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, za Odbor za društvene djelatnosti, predškolski i školski odgoj, socijalnu skrb i zaštitu, s naznakom „ne otvarati - ponuda za zakup poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova“, najkasnije do 06. prosinca 2021. godine do 14:00 sati.

Ovim Izmjenama Javnog natječaja mijenja se točka 15. odnosno datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda, i sada glasi:

15. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, dana 06.12.2021. godine u 14:00 sati te otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.


IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova 19.11.2021.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 4. i 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova (poslovni prostor u desnom dijelu prizemlja javno-poslovne građevine, na adresi Ulica Pavla Štoosa, na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica, uključivo i 5 (pet) parkirnih mjesta) („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 06/2021) i članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/2021), općinski načelnik Općine Dubravica dana 19. studenog 2021. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova

1. Predmet ovog javnog natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora - ljekarna/prodavaonica lijekova, izgrađen do određenog stupnja dovršenosti, poslovni prostor u desnom dijelu prizemlja javno-poslovne građevine koja se gradi na nekretnini upisanoj u zk.uložak broj: 2819, na adresi Ulica Pavla Štoosa, na k.č.br. 72/2 k.o. Dubravica, ista u vlasništvu Općine Dubravica, neto korisne površine poslovnog prostora koji je predmet ovog natječaja 89,44 m2, uključivo i 5 (pet) parkirnih mjesta, neto površine 15,63 m2, ukupne površine koja se daje u zakup 105,07 m2
2. Poslovni prostor - ljekarna/prodavaonica lijekova i parkirna mjesta (dalje u tekstu: poslovni prostor) daju se u zakup na određeno vrijeme na 5 godina, za obavljanje djelatnosti ljekarne ili prodavaonice lijekova, sa mogućnošću prava otkupa/prvokupa uz uračunavanje iznosa već plaćene zakupnine

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ


Doznake stabala
29.10.2021.
Ovim putem obavještavamo mještane općine Dubravica, odnosno male i velike šumoposjednike (vlasnike šuma) da je je tvrtka Salix Plan d.o.o. s Ministarstvom poljoprivrede sklopila dvogodišnji ugovor o pružanju usluge doznake stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika na području Zagrebačke županije.

Doznaku stabala u šumama malih i srednjih šumovlasnika financira Ministarstvo poljoprivrede iz sredstava naknade za općekorisne funkcije šuma, te je sukladno tome doznaka za male i srednje šumovlasnike BESPLATNA.

Ukoliko šumovlasnici imaju potrebu za doznaku stabala, mogu to zatražiti na tel: 01/7890 990
e-mail: info@salix-plan.hr, web: www.salix-plan.hr

Doznaka stabala je stručan rad u šumi, kojim se odabiru i obilježavaju stabla za sječu. Tom prilikom osoba koja vrši doznaku izmjeri prsni promjer svakog doznačenog stabla i izračuna njegov obujam - sječivi obujam. Zakon o šumama propisuje obveznu doznaku stabala (doznaka stabala regulirana je člankom 36. Zakona o šumama (NN br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20) te se stabla koja se posijeku u šumi, a koja prethodno nisu doznačena, smatraju nelegalno posječenima i osoba koja bi ih posjekla kao i vlasnik šume koji bi odobrio takvu sječu, počinili bi prekršaj. Doznaka stabala spada u jedan od osnovnih zahvata njege šuma, te stručna osoba prilikom svake doznake vodi računa da se nakon sječe doznačenih stabala postignu optimalni uvjeti za ispunjenje cilja gospodarenja u toj sastojini, ali i poveća njena kvaliteta.

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA U ZGRADI OPĆINE DUBRAVICA
21.10.2021.

Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da će se podjela (plavih) spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada od 25.10.2021. godine pa nadalje dijeliti u ZGRADI OPĆINE DUBRAVICA, PAVLA ŠTOOSA 3, svim korisnicima koji do sada nisu spremnik preuzeli.

PODJELA ĆE SE PROVODITI U RADNO VRIJEME OPĆINE DUBRAVICA:

PONEDJELJAK – PETAK – od 08:00 do 15:00 sati


Molimo vlasnike/korisnike stambenih/poslovnih objekata da u svrhu preuzimanja spremnika pripreme OSOBNU ISKAZNICU ILI DRUGI OSOBNI DOKUMENT.

OBAVEZNO PRI DOLASKU ISPRED ZGRADE OPĆINE DUBRAVICA POZVONITI NA ZVONO radi poštivanja epidemioloških mjera!

Navedeno će se provoditi sve do konačne podjele svih spremnika.

Zahvaljujemo na suradnji.

OPĆINA DUBRAVICA

Koncerti i velika proslava 26. rođendana grada Zaprešića  
.....
U Dubravici pokrenut još jedan projekt financiran europskim sredstvima
12.10.2021.

Općina Dubravica pokrenula je još jedan projekt financiran sredstvima iz EU fondova. Ovog puta radi se o projektu "Aktivni u zajednici" koji je predstavljen u prostorijama Općine Dubravica, a provodit će se do sredine veljače 2023. Projekt je usmjeren jačanju socijalne uključenosti i povećanju zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

-Ovim projektom osiguravamo materijalne i druge pogodnosti našim mještanima, ali i udrugama. Uključit ćemo mlade i starije mještane, osigurati im razne edukacije, razvoj vještina i znanja i tako im poboljšati standard i kvalitetu življenja- rekao je načelnik Općine Dubravica Marin Štritof.

Projekt je koncipiran u tri elementa i obuhvaća provedbu četiri edukativne radionice, nabavu informatičke opreme i kombi vozila te promidžbu i vidljivost projekta. Kombi vozilo već je nabavljeno i koristit će se za prijevoz sudionika edukacija, a nakon završetka projekta vozilo će ostati na korištenje Općini Dubravica i njenim udrugama. I ovaj projekt provodi se uz partnera na projektu – Udrugu vinogradara i podrumara općine Dubravica.

Općina Dubravica već dugi niz godina samostalno ili u suradnji s drugim udrugama provodi projekte koji su vezani za poboljšanje standarda stanovnika, uvjeta življenja. Spomenutim projektom se nastavlja smjer dosadašnjeg djelovanja prijavitelja i partnera u području socijalnog i društvenog djelovanja te se otvara novi okvir koji je održiv i koji će se razvijati i nakon provedbe navedenog projekta kroz niz mjera poput osiguravanja podrške dugotrajno nezaposlenim mladima i starijim osobama za sudjelovanje u edukativnim programima za stjecanje dodatnih kompetencija i/ili prekvalifikaciju. Autor: Dražen Mufić / Izvor:www.01portal.hr

...........

Otvoren natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije
11.10.2021.

Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku godinu 2021./2022. za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Natječaj je otvoren do 26. listopada 2021. godine. U ovoj školskoj godini Zagrebačka županija će dodijeliti 75 novih stipendija i to 45 za učenike te 30 za studente. Za 75 novih stipendista te za "stare stipendiste" koji su zadovoljili uvjete za nastavak financiranja u novoj školskoj godini Zagrebačka županija je osigurala 2.065.000 kuna.

Stipendije za učenike i studente koji moraju imati prebivalište na području Zagrebačke županije dodjeljuju se za svih 12 mjeseci, a mjesečno iznose 600 kuna za učenike i 1200 kuna za studente.

Od 45 stipendija za učenike, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se 20 stipendija, od toga 3 za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se 25 stipendija za učenike, od čega 10 za deficitarna zanimanja kao što su pediker, kuhar, slastičar, elektroinstalater, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, alatničar, tokar, tapetar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, vozač itd.

Od 30 stipendija za studente, prema kriteriju izvrsnosti dodijelit će se do 15 stipendija, od toga najviše 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera. Prema socijalnom kriteriju dodijelit će se do 15 stipendija.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnim pločama svih gradova i općina u Zagrebačkoj županiji u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava te na web stranici Zagrebačke županije.

Pozivamo sve zainteresirane učenike i studente da se do 26. listopada 2021. godine jave na natječaj. Prijave se dostavljaju poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Za natječaj za dodjelu stipendije".

Tekst natječaja i prijavni obrazac nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 01/6052-849.

Izvješće o stanju posebnog računa Općine Dubravica za posebne namjene – OBNOVA CRKVE SV. ANE U ROZGI I UREĐENJE SANITARNOG ČVORA U ŽUPNOM DVORU, na dan 04.10.2021.g.
07.10.2021.
OBAVIJEST O PODJELI (PLAVIH) SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA
29.9.2021.

Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da će na području Općine Dubravica započeti podjela (plavih) spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada (karton, papir).

PODJELA ĆE SE PROVODITI U SLJEDEĆE DANE:

30.09.2021. – ČETVRTAK – od 14:00 do 18:00 sati
01.10.2021. – PETAK – od 14:00 do 18:00 sati
02.10.2021. – SUBOTA – od 08:00 do 15:00 sati


Molimo vlasnike/korisnike stambenih/poslovnih objekata (ili odrasle članove kućanstva) da u navedenim terminima budu prisutni radi primopredaje spremnika od strane djelatnika komunalnog društva ZAPREŠIĆ d.o.o.

Za one vlasnike/korisnike koji zbog osobne spriječenosti neće moći u navedenim terminima preuzeti spremnik od djelatnika Zaprešić d.o.o., podjela će se nastaviti i u narednom tjednu, od 04.10.2021. od 14:00 do 18:00 sati pa sve do konačne podjele svih spremnika.

Zahvaljujemo na suradnji.

OPĆINA DUBRAVICA

Svečana podjela prijenosnih računala učenicima PŠ Dubravica
24.9.2021.
Već tradicionalno, početkom nove školske godine, Općina Dubravica učenike 5. razreda PŠ Dubravica daruje novim prijenosnim računalima. Računala će učenicima omogućiti kvalitetniji i sadržajniji rad koji proizlazi iz nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

Kako je naglasio načelnik Općine Dubravica, Marin Štritof, Općina nastoji omogućiti učenicima koji žive na području općine Dubravica kvalitetu i dostupnost obrazovnih sadržaja te ih s tim ciljem već petu godinu daruje novim prijenosnim računalima.

Tome si pridružio i ravnatelj OŠ Pušća, Arsen Šarunić, rekavši kako je iznimno zadovoljan suradnjom s Općinom Dubravica, a o čemu svjedoči i današnja podjela prijenosnih računala.

Valja naglasiti kako su računala osobito korisna u novom pristupu obrazovanja u kojemu se veliki značaj pridaje digitalnim sadržajima.


FOTO GALERIJA

PRVI DIGITALNI POPIS STANOVNIŠTVA U RH: PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI BIT ĆE OMOGUĆENO SAMOPOPISIVANJE!
9.9.2021.

U prvoj fazi popisivanja, od 13. do 26. rujna 2021., građani će kroz elektronički sustav e-Građani moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva!

Državni zavod za statistiku provest će prvi digitalni Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021., a popisivanje će se provoditi od 13. rujna do 17. listopada. Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodit će se u dvije faze i na dva načina. U prvoj fazi, od 13. do 26. rujna 2021., građani će se moći samostalno popisati kroz elektronički sustav e-Građani. U drugoj fazi, od 27. rujna do 17. listopada, popisivači na terenu popisivat će sve popisne jedinice, koje nisu popisane u prvoj fazi Popisa, putem osobnog intervjua sa stanovništvom.

Kako bi izbjegli fizički kontakt, građani mogu iskoristiti mogućnost samopopisivanja sebe i svih članova svoga kućanstva putem sustava e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva.
Više informacija dostupno je na www.popis2021.hr.

STVORIMO ZAJEDNO SLIKU HRVATSKE!

INFO O SAMOPOPISIVANJU

Upis u Malu muzičku školu
9.9.2021.

OPŠIRNIJE...

 

OBAVIJEST
O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA (LAPTOPA)
UČENICIMA 5. c RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI
24.8.2021.

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala  učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica besplatno dodjeljivati prijenosna računala (laptope) svim učenicima 5. c razreda Područne škole u Dubravici.

  OPĆINA DUBRAVICA

ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA

 
 
OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH PAPUČA/ŠKOLSKIH TENISICA SVIM UČENICIMA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI
24.8.2021.

Poštovani roditelji,
obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica sufinancirati nabavu školskih papuča/školskih tenisica u iznosu od 100,00 kuna po učeniku isplatom gotovog novca osobno roditelju učenika uz predočenje računa o kupnji školskih papuča/školskih tenisica.
Račun o kupnji školskih papuča/školskih tenisica ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka izvršenja isplate iznosa sufinanciranja.
Izvršenje isplate iznosa sufinanciranja započinje od 06.09.2021. godine u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim radom od 08:00 do 15:00 sati te završava sa danom 30.09.2021. godine.

Zbog situacije sa pojavom korona virusa (COVID 19) mole se roditelji da pri ulazu u zgradu općine pozvone na zvono uz OBAVEZNO NOŠENJE MASKE I DEZINFEKCIJU RUKU NA ULAZU.

   OPĆINA DUBRAVICA

ODLUKA O SUFINANCIRANJU ŠKOLSKIH PAPUČA-ŠKOLSKIH TENISICA

 

 

KASTRIRAJ. NE FILOZOFIRAJ.
18.8.2021.
............................
............................

Portal za mlade
28.7.2021.
Portal za mlade – Mladihr.hr - je platforma koju je pokrenuo Središnji državni ured za demografiju i mlade Republike Hrvatske čiji je cilj informirati mlade o mogućnostima i inicijativama na europskoj i nacionalnoj razini, ali i o brojnim drugim temama i zanimljivostima.

Svojim osnutkom Središnji državni ured za demografiju i mlade otvorio je vrata mladima te je kao odgovor na njihove potrebe i želje stvoren ovaj portal koji služi kao platforma za dijeljenje sadržaja i informacija od zajedničkog interesa populacije od 15 do 30 godina. To je mjesto okupljanja gdje svaka mlada osoba može izraziti svoje mišljenje, stav ili ideju.

Na portalu možete pronaći sadržaj povezan s europskim i nacionalnim politikama za mlade, programima, inicijativama i strategijama za mlade te mogućnostima odlaska u inozemstvo. Ovaj sadržaj uključuje informacije o pojedinim temama, novostima, iskustvima i pričama mladih.

OPŠIRNIJE...

Općini Dubravica najviša ocjena za transparentnost proračuna
14.7.2021.

Općina Dubravica dobila je ocjenu odličan za transparentnost proračuna, a na temelju rezultata istraživanja Instituta za javne financije.

Institut za javne financije, kao što je poznato, već duži niz godina analizira proračunsku transparentnost svih hrvatskih županija, gradova i općina koju ocjenjuju temeljem broja proračunskih dokumenata objavljenih na njihovim mrežnim stranicama.

Objava pet ključnih proračunskih dokumenata, izvještaja o godišnjem izvršenju proračuna za 2019., izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020., prijedloga proračuna za 2021., izglasanoga proračun za 2021. te proračunskoga vodiča za građane za 2021., prema mišljenju Instituta, smatra se tek prvim, ali temeljnim korakom prema potpunijoj transparentnosti i participaciji građana, odnosno neophodnim preduvjetom za educiranje građana i njihovo uključivanje u lokalne proračunske procese.

Rezultate istraživanja možete pogledati na interaktivnoj karti koju je objavio Institut.

Erasmus + projekt Learning differently
7.7.2021.

Erasmus + projekt Learning differently započeo je u rujnu 2018. godine no međutim s obzirom na epidemiološke mjere posljednja tri susreta projekta održana su u online okruženju. Zemlje sudionice projekta su Rumunjska, Bugarska, Poljska, Hrvatska i Litva koja je ujedno i glavni koordinator projekta. Glavna tema projekta je učenje novih vještina i metoda poučavanja, njihova primjena u nastavi te dijeljenje primjera dobre prakse.

I ovaj projekt priveli smo kraju, a koristi su višestruke. Učenici su razvijali jezične kompetencije aktivno se služeći engleskim jezikom kao službenim jezikom projekta, upoznali su nove digitalne alate koji će im pomoći u procesu učenja, razvijali samopouzdanje te stekli nova prijateljstva. Iako je posljednji susret bio kratak i u online okruženju, nije nedostajalo tuge, a ni pokoje suzice na rastanku. Sva sreća na društvenim mrežama... jer prijateljstva na taj način žive i dalje...

Više o projektu Learning Differently možete pročitati u našoj brošuri klikom OVDJE.

Erasmus tim OŠ Pušća

OPŠIRNIJE / FOTO

JAVNI POZIV - Popis stanovništva 2021.
15.6.2021.

Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na području Republike Hrvatske od 27. rujna do 17. listopada 2021. Iznimno, Popis će se moći provoditi najdulje do 29. listopada 2021. ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Obavještavam Vas da je Državni zavod za statistiku objavio na svojoj internetskoj stranici www.Popis2021.hr da je produžen rok za prijave popisivača i kontrolora do 18. srpnja 2021. godine.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica
07.06.2021.

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica dana 07.06.2021. godine raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

LOKALNI IZBORI 2021. - KONAČNI REZULTATI
20.05.2021.


Konačni rezultati izbora općinskog vijeća

Konačni rezultati izbora općinskog načelnika

 

Lokalni izbori 2021. - REZULTATI
17.05.2021.

Rezultati izbora općinskog načelnika Općine DubravicaRezultati izbora članova Općinskog vijeća Općine Dubravica

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Dubravica

17.05.2021.
 
1. ZBIRNO - SLUŽBENI REZULTATI


2. MO-DUBRAVICA-ROZGA3. MO-BOBOVEC ROZGANSKI


4. MO-KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI


5. MO-VUČILČEVO


6. MO-PROSINEC-DONJI ČEMEHOVEC


7. MO-LUKAVEC-LUGARSKI BREGODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2021. GODINU
04.05.2021.
Pravovaljane kandidacijske liste, kandidature te zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dubravica i izbor općinskog načelnika Općine Dubravica
30.04.2021.

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Dubravica objavljuje pravovaljane kandidacijske liste, kandidature te zbirne liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dubravica i izbor općinskog načelnika Općine Dubravica:

PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICA:

SVE LISTE - OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA


ZBIRNA LISTA - OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA


PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA:

SVE LISTE – OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA


ZBIRNA LISTA – OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA

Objava: 30.04.2021. u 12,00 sati.Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA
30.04.2021.

1. PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Dubravica-Rozga


2. Bobovec Rozganski3. Kraj Gornji Dubravički-Pologi


4. Vučilčevo


5. Prosinec-Donji Čemehovec6. Lukavec-Lugarski breg
2. ZBIRNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA

1. Dubravica-Rozga


2. Bobovec Rozganski


3. Kraj Gornji Dubravički-Pologi


4. Vučilčevo


5. Prosinec-Donji Čemehovec


6. Lukavec-Lugarski breg

 

NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
21.04.2021.

Zagrebačka županija dodijelit će javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2021. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

OPŠIRNIJE...

PRODULJENJE ROKA DO 16.05.2021.g. ZA ISKAZ INTERESA ZA DODJELU NOVIH GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE NA NOVOM MJESNOM GROBLJU U ROZGI
16.04.2021.
Temeljem ovlaštenja općinskog načelnika Općine Dubravica (ovlaštenje zamjeniku općinskog načelnika) na izdavanje ove obavijesti, pozivaju se sve zainteresirane osobe na iskazivanje interesa za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, u sklopu projekta "Proširenje mjesnog groblja Općine Dubravica", na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica, naselje Rozga.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta na korištenje možete iskazati na sljedeći način:
- popuniti "Obrazac iskaza interesa za dodjelu novog grobnog mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi" u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3 ili na mrežnoj stranici općine www.dubravica.hr (te isti poslati na mail općine: opcina@dubravica.hr )

- uvid u Glavni projekt – Proširenje mjesnog groblja Općine Dubravica, vidljiv na mrežnoj stranici Općine Dubravica http://www.dubravica.hr/prosirenje_groblja_rozga.html

Vrste grobnih mjesta koja se dodjeljuju te visina naknade za dodjelu na korištenje, sukladno Odluci o visini naknade za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje i visini godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 08/2020):

1. za korisnika sa prebivalištem/boravištem na području Općine Dubravica:
- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 9.000,00 kn
- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 190x270cm………………… 11.000,00 kn
- JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 7.000,00 kn
- DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 190x270cm………………… 9.000,00 kn
- TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA,
dimenzija 260x280cm………………… 11.000,00 kn

2. za korisnika sa prebivalištem/boravištem izvan područja Općine Dubravica:
- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 13.000,00 kn
- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 190x270cm………………… 15.000,00 kn
- JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 11.000,00 kn
- DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 190x270cm………………… 13.000,00 kn
- TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA,
dimenzija 260x280cm………………… 15.000,00 kn

Trošak radova izrade betonskih okvira zemljanih (jednostrukih i dvostrukih) grobova obvezuje se podmiriti Općina Dubravica, dok se trošak radova izrade betonskih okvira grobnice obvezuje podmiriti korisnik kojemu će se dodijeliti grobno mjesto na korištenje.

Svi radovi moraju se izvoditi sukladno Glavnom projektu proširenja mjesnog groblja Općine Dubravica na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica (Z.O.P.: 0106/11-12-GP).

Prije izvođenja radova izrade betonskih okvira grobnice korisnik mora ishoditi odobrenje za dozvolu za gradnju Općine Dubravica glede oblika i načina izvođenja radova.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta popunjavanjem obrasca možete iskazati do 16.05.2021. godine.

NAČELNIK OPĆINE BRAVICA
Marin Štritof

OBRAZAC za iskaz interesa


OBAVIJEST O POČETKU RADOVA
07.04.2021.

Obavještavamo Vas da ćemo dana 9. travnja 2021. godine, započeti sa radovima na:

• Mlinskom potoku - Dubravica, Kraj Gornji (Krajgorska ulica), L= 785 m - uklanjanje naplavina iz korita vodotoka;

iz programa radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 12.

Molimo Vas da vlasnike zemljišta obavijestite o početku radova i da osiguraju međe parcela.

Voditelj radova: Željko Barilović, građ.teh.
HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKA ISPOSTAVA
ZA SLIVNO PODRUČJE KRAPINA - SUTLAObavijest - Ovlaštenje
06.04.2021.

Na temelju članka 2., 3. i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19) te očitovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (Broj: 711-I-194-P-9/21-02-17 od 22. siječnja 2021. godine), dužnosnik Marin Štritof, općinski načelnik Općine Dubravica izdaje OVLAŠTENJE.

I. Dužnosnik Marin Štritof, općinski načelnik Općine Dubravica, izuzima se iz postupka potpisivanja Ugovora o dodjeli grobnog mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, u ime Općine Dubravica sa fizičkom osobom Marin Štritof, kao podnositeljem obrasca za iskaz interesa za dodjelu novog grobnom mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, podnesen dana 01.03.2021. godine temeljem obavijesti o produljenju roka za podnošenje Iskaza interesa za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju, objavljena dana 05.02.2021. godine na mrežnim stranicama Općine Dubravica www.dubravica.hr i oglasnim pločama sa rokom za podnošenjem iskaza interesa do 01.03.2021. godine.

II. Ovlašćuje se zamjenik općinskog načelnika Općine Dubravica, Kruno Stiperski, na potpisivanje Ugovora iz točke I. ovog ovlaštenja sa fizičkom osobom Marin Štritof, u ime Općine Dubravica, a umjesto dužnosnika Marina Štritofa, općinskog načelnika Općine Dubravica.

III. Ovo ovlaštenje objaviti će se na mrežnoj stranici Općine Dubravica u svrhu upoznavanja javnosti.

NAČELNIK
Marin Štritof

Ovlaštenje


...
Obavijest vlasnicima/korisnicima ugostiteljskih poslovnih prostora na području Općine Dubravica
23.3.2021.
Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 32. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 16. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služe za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 (od 01.04.2021. godine do 31.12.2021. godine).

Molimo vlasnike/korisnike ugostiteljskih poslovnih prostora na području Općine Dubravica da popunjeni Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade dostave osobno u zgradu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica ili na mail: opcina@dubravica.hr najkasnije do 31.03.2021. godine (srijeda).

Ovdje možete preuzeti ZAHTJEV.

POZIV NA UPLATU DONACIJE ZA OBNOVU ZGRADE CRKVE SV. ANE ROZGA STRADALE USLIJED POTRESA U 2020.g.
08.03.2021.

Obavještavamo mještane sa područja Općine Dubravica da je Općina Dubravica otvorila poseban račun za posebnu namjenu u svrhu zaprimanja donacija radi obnove crkve Sv. Ane u Rozgi, stradale u potresima u 2020. godini i radi uređenja sanitarnog čvora za vjernike u Župnom dvoru.

Donacija se može izvršiti na poseban račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d.:

Broj računa (IBAN): HR4023900011500204061
Model: HR 68
Poziv na broj primatelja: 7765-OIB uplatitelja
Opis plaćanja: donacija za obnovu zgrade crkve

U ime Općine Dubravica i Crkvenog odbora župe Sv. Ane Rozga te u dogovoru sa župnikom Vlč. Mijo Šibonjić, molimo Vas i pozivamo da sukladno svojim mogućnostima pripomognete u navedenoj akciji.

Za sve detaljne informacije o donaciji možete kontaktirati općinskog načelnika, gosp. Marina Štritofa, na broj 099/3399-356.

Zahvaljujemo se unaprijed na zajedničkom sudjelovanju i pomoći u obnovi crkve poslije potresa.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

Nastavak financiranja prijevoza starijih osoba sa područja Općine Dubravica u 2021. godini - za razdoblje od 01.04.-31.12.2021.
08.03.2021.

Obavještavaju se sve osobe (umirovljenici) sa prebivalištem na području Općine Dubravica koje su navršile 65 (ili više) godina o nastavku financiranja prijevoza (Meštrović prijevoz d.o.o.) u 100%-om iznosu do kraja 2021. godine odnosno od 1. travnja do 31. prosinca 2021. godine

Potvrde o financiranju javnog prijevoza izdaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u uredovnom radnom vremenu (od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati) uz predočenje osobne iskaznice.

Pri ulasku u zgradu općine molimo pridržavati se svih propisanih epidemioloških mjera!

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST ZA JAVNOST
01.03.2021.

Na temelju članka 2., 3. i 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa ("Narodne novine broj 26/11, 12/12, 126/12, 48/13, 57/15, 98/19) te očitovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (Broj: 711-I-194-P-9/21-02-17 od 22. siječnja 2021. godine), dužnosnik Marin Štritof, općinski načelnik Općine Dubravica izdaje OBAVIJEST ZA JAVNOST.

I. Obavještava se javnost da je dužnosnik Marin Štritof, općinski načelnik Općine Dubravica, podnio obrazac za iskaz interesa za dodjelu novog grobnog mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, temeljem obavijesti o produljenju roka za podnošenje Iskaza interesa za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju, objavljene dana 05.02.2021. godine na mrežnim stranicama Općine Dubravica www.dubravica.hr i oglasnim pločama sa rokom za podnošenje iskaza interesa do 01.03.2021. godine.

II. Obrazac za iskaz interesa iz točke I. ove obavijesti dostupna je na uvid javnosti OVDJE.

NAČELNIK
Marin Štritof


MANJE ORUŽJA – MANJE TRAGEDIJA
01.03.2021.

Policijski službenici PP Zaprešić će u suradnji sa lokalnom samoupravom odnosno općinama i Gradom Zaprešić tijekom mjeseca ožujka provesti akciju Manje oružja, manje tragedija. Kampanja je modernizirana i sufinancirana sredstvima Europske unije kroz Fond za unutarnju sigurnost u sklopu projekta pod nazivom jačanje kapaciteta MUPa u zaštiti ljudi i kritične infrastrukture od događaja koji mogu ugroziti sigurnost.

Ovom moderniziranom kampanjom želimo potaknuti širu javnost na dragovoljnu predaju oružja, kao i utjecati na podizanje ukupne svijesti građana o opasnostima od nestručnog rukovanja oružjem i minsko eksplozivnim sredstvima…

Ovom akcijom želimo gađane potaknuti da ne odbacuju streljiva, oružje ili minsko eksplozivna sredstva na javne ili privatne površine jer to može biti vrlo opasno.

Policijski službenici PP Zaprešić nalaziti će se u objektima lokalne samouprave, gdje će građani moći dragovoljno bez ikakvih sankcija predati pronađeno streljivo i oružje. U slučaju ako pronađu neka od minsko eksplozivnih sredstva kao što su granate, ručne bombe, neka isto ne diraju već pozovu policiju na 192 ili 3310 550 te će policijski službenici u civilu sa vozilom bez policijskih oznaka doći na dogovoreno mjesto i preuzeti opasno sredstvo.

Od 01.9.2007. do 30.11.2020. u RH građani su dragovoljno predali 5.493 kg eksploziva, cca 5.600 komada streljiva, 5.354 kom automatskog i 9.183 komada dozvoljenog oružja te 330.462 komada rasprskavajućeg oružja.

Ratna zbivanja devedestih ostavila su za sobom velike količine ilegalnog oružja u posjedu građana. Prisutnost takvog oružja povećava opasanost da sami ili netko blizak nama postane žrtva toga oružja. Također želim naglasiti da je kod predaje ilegalnog oružja anonimnost zagarantirana. Od 8-13 sati.

Termini po mjestima

1.3.-02.03.2021. Bistra
03.03. i 04.03. LUKA
08.03. i 9.3.2021.BRDOVEC
10.3. I 11.3.2021. M.Gorica
15.3. i 16.3 DUBRAVICA
17.3. I 18. 3 2021.PUŠĆA
22.3. I 23.3.2021. JAKOVLJE
24.3. I 25.3. ZAPREŠIĆ

Obavijest o provođenju preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica
26.02.2021.

Obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju u periodu od 01. do 03. ožujka 2021. godine (ovisno je i o vremenskim prilikama), te u vremenu od 8.30 do15.30 sati provoditi obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području Općine Dubravica.

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji Dubravički
10.Bobovec Rozganski

Važna napomena: Sustavna deratizacija stanovnicima sa područja Općine Dubravica se ne naplaćuje.

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA UREĐENJA "MLINSKOG POTOKA" UZ KRAJGORSKU ULICU I JABLANSKU ULICU, KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI
24.2.2021.
Poštovani vlasnici susjednih nekretnina,

obavještavamo Vas da će započeti izvođenje radova uređenja (izmuljenja) "Mlinskog potoka" u naselju Kraj Gornji Dubravički, uz Krajgorsku ulicu i Jablansku ulicu.

Molimo Vas za strpljenje i suradnju!

Po završetku radova sve nekretnine uz potok biti će vraćene u prvobitno stanje od strane izvođača radova Hrvatskih voda, Vodoprivreda Zagorje d.o.o..

Uređenje potoka vršiti će se u dužini od 785 m na sljedećim katastarskim česticama:

k.č.br. 1775, 1773, 1772/1, 1772/2, 1771, 1770, 1957/1, 1957/3, 1957/2, 1976/1, 1976/2, 1992, 1993, 1994/4, 1994/3, 1994/1, 1995, 1994/2, 2032, 2033, 2044, 2045, 2046, sve k.o. Kraj.

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST
18.2.2021.

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA UREĐENJA POTOKA UZ ULICU SV. VIDA (između Kumrovečke ceste i I. odvojka Sv. Vida)

Poštovani vlasnici susjednih nekretnina,

obavještavamo Vas da će započeti izvođenje radova uređenja (izmuljenja) potoka u naselju Bobovec Rozganski, uz ulicu Sv. Vida, između Kumrovečke ceste i I. odvojka Sv. Vida.

Molimo Vas za strpljenje i suradnju!

Po završetku radova sve nekretnine uz potok biti će vraćene u prvobitno stanje od strane izvođača radova Hrvatskih voda, Vodoprivreda Zagorje d.o.o..

Uređenje potoka vršiti će se u dužini od 620 m na sljedećim katastarskim česticama:
k.č.br. 1588/1, 1588/2, 1588/3, 1588/7, 1586, 1583/2, 1580, 1579, 1578, 1565, 1139, 1478, 1477/1, 1477/2, 1477/3, 1470 i 1471, sve k.o. Dubravica.

OPĆINA DUBRAVICA

foto:ilustracija

Raspisan Natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
15.02.2021.

Na temelju članka 3. st. 2. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 1/17), općinski načelnik Općine Dubravica donosi ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA.

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

CJENIK USLUGE


OBAVIJEST O IZDAVANJU POTVRDA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJETETA U DJEČJI VRTIĆ "SMOKVICA" U DUBRAVICI
11.2.2021.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da će se izdavanje Potvrda o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u DV "Smokvica" u Dubravici provoditi od 22.02. - 05.03.2021. g., u zgradi Općine Dubravica od 10 do 14 sati, obzirom da dosadašnje potvrde vrijede do 01.03.2021.g.

Uz zahtjev za izdavanje potvrde potrebno je priložiti:

1. uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) jednog roditelja/skrbnika
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta (ili preslika osobne iskaznice)
3. potvrda o zaposlenju jednog ili oba roditelja
4. preslika ugovora sklopljenim sa DV "Smokvica"
5. preslika dokumenta kojim se dokazuje status hrvatskog branitelja

Ovdje možete preuzeti ZAHTJEV.

Pri ulasku u zgradu općine molimo pridržavati se epidemioloških mjera.

OPĆINA DUBRAVICA

PRODULJENJE ROKA DO 01.03.2021.g. ZA ISKAZ INTERESA ZA DODJELU NOVIH GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE NA NOVOM MJESNOM GROBLJU U ROZGI
5.2.2021.

Temeljem ovlaštenja općinskog načelnika Općine Dubravica (ovlaštenje zamjeniku općinskog načelnika) na izdavanje ove obavijesti, pozivaju se sve zainteresirane osobe na iskazivanje interesa za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, u sklopu projekta "Proširenje mjesnog groblja Općine Dubravica", na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica, naselje Rozga.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta na korištenje možete iskazati na sljedeći način:

- popuniti "Obrazac iskaza interesa za dodjelu novog grobnog mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi" u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3 ili na mrežnoj stranici općine www.dubravica.hr (te isti poslati na mail općine: opcina@dubravica.hr )

- uvid u Glavni projekt – Proširenje mjesnog groblja Općine Dubravica, vidljiv na mrežnoj stranici Općine Dubravica http://www.dubravica.hr/prosirenje_groblja_rozga.html

Vrste grobnih mjesta koja se dodjeljuju te visina naknade za dodjelu na korištenje, sukladno Odluci o visini naknade za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje i visini godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 08/2020):

1. za korisnika sa prebivalištem/boravištem na području Općine Dubravica:

- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 9.000,00 kn
- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 190x270cm………………… 11.000,00 kn
- JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 7.000,00 kn
- DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 190x270cm………………… 9.000,00 kn
- TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA,
dimenzija 260x280cm………………… 11.000,00 kn

2. za korisnika sa prebivalištem/boravištem izvan područja Općine Dubravica:

- ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 13.000,00 kn
- ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 190x270cm………………… 15.000,00 kn
- JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 11.000,00 kn
- DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 190x270cm………………… 13.000,00 kn
- TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA,
dimenzija 260x280cm………………… 15.000,00 kn

Trošak radova izrade betonskih okvira zemljanih (jednostrukih i dvostrukih) grobova obvezuje se podmiriti Općina Dubravica, dok se trošak radova izrade betonskih okvira grobnice obvezuje podmiriti korisnik kojemu će se dodijeliti grobno mjesto na korištenje.

Svi radovi moraju se izvoditi sukladno Glavnom projektu proširenja mjesnog groblja Općine Dubravica na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica (Z.O.P.: 0106/11-12-GP).

Prije izvođenja radova izrade betonskih okvira grobnice korisnik mora ishoditi odobrenje za dozvolu za gradnju Općine Dubravica glede oblika i načina izvođenja radova.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta popunjavanjem obrasca možete iskazati do 01.03.2021. godine.

Zamjenik općinskog načelnika
Općine Dubravica
v.r. Kruno Stiperski

OBRAZAC za iskaz interesa


Uključite se u kreiranje novih Natječaja LAG-a SAVA
1.2.2021.
LAG SAVA u procesu je izrade nove Lokalne razvojne strategije putem koje će se u narednim godinama raspisivati Natječaji. Kako bi što bolje odgovorili na potrebe terena i što je moguće bolje koncipirali natječaje, LAG poziva sve zainteresirane da ispune anketu dostupnu na sljedećoj POVEZNICI.
JAVNI POZIV za prijavu štete na imovini
29.1.2021.

Župan Zagrebačke županije dana 27. siječnja 2021. godine proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom za područje Općine Dubravica kojom je nanijeta velika šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima dana 29. prosinac 2020. godine.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda koji do sada nisu prijavili štetu od prirodnih nepogoda da prijave štetu na imovini Općinskom povjerenstvu Općine Dubravica za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na opcina@dubravica.hr

Obrazac se može preuzeti na i službenoj mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr ili u zgradi općine, Pavla Štoosa 3, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 09.00 do 12.00 sati.

Prijave šteta mogu se podnijeti na propisanom Obrascu PN zaključno sa 04.02.2021.

Obrazac PN (word)

U nastavku možete preuzeti Pravilnik o registru šteta, kao i tekst Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda:

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Načelnik Općine Dubravica
Marin ŠtritofPOZIV NA UPLATU DONACIJE ZA OBNOVU ZGRADE CRKVE SV. ANE ROZGA STRADALE USLIJED POTRESA U 2020.g.
28.1.2021.

Obavještavamo mještane sa područja Općine Dubravica da je Općina Dubravica otvorila poseban račun za posebnu namjenu u svrhu zaprimanja donacija radi obnove crkve Sv. Ane u Rozgi, stradale u potresima u 2020. godini i radi uređenja sanitarnog čvora za vjernike u Župnom dvoru.

Donacija se može izvršiti na poseban račun otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d.:

Broj računa (IBAN): HR4023900011500204061
Model: HR 68
Poziv na broj primatelja: 7765-OIB uplatitelja
Opis plaćanja: donacija za obnovu zgrade crkve

U ime Općine Dubravica i Crkvenog odbora župe Sv. Ane Rozga te u dogovoru sa župnikom Vlč. Mijo Šibonjić, molimo Vas i pozivamo da sukladno svojim mogućnostima pripomognete u navedenoj akciji.

Za sve detaljne informacije o donaciji možete kontaktirati općinskog načelnika, gosp. Marina Štritofa, na broj 099/3399-356.

Zahvaljujemo se unaprijed na zajedničkom sudjelovanju i pomoći u obnovi crkve poslije potresa.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof

OBAVIJEST O PROMJENI TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I POSLOVNE BANKE OPĆINE DUBRAVICA
27.1.2021.

Obvještavaju se svi stanovnici i poslovni partneri kako je Općina Dubravica promjenila transakcijski račun i poslovnu banku.

Od dana 21.01.2021. godine Općina Dubravica posluje sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d., te novi broj transakcijskog računa Općine Dubravica glasi: HR1223900011854900003.

Sva plaćanja (komunalna naknada, naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, porez na kuće za odmor, grobna naknada i drugo) koju ste do sada vršili na stari broj računa (HR0223600001854900003), potrebno je u buduće vrštiti na novi broj transakcijskog računa HR1223900011854900003.Podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada na području Općine Dubravica
19.1.2021.

Postupak podnošenja zahtjeva za obnovu

Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, dana 22. ožujka 2020. godine, koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. godine ostvaruju pravo na:

- obnovu postojeće potresom ošteće zgrade
- uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
- gradnju zamjenskih obiteljkih kuća umjesto potresom uništenih postojećih kuća
- novčanu pomoć

--- za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
--- za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade
--- umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
--- za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O CIJEPLJENJU PROTIV VIRUSA COVID-19 ZA MJEŠTANE OPĆINE DUBRAVICA
14.1.2021.

Obavještavamo mještane Općine Dubravica da se prikupljaju podaci o zainteresiranim osobama za cijepljenje protiv virusa COVID-19 u ordinaciji opće medicine u Dubravici.

Molimo zainteresirane mještane da se jave u ordinaciju, med. sestri Gordani Horvat, na broj telefona 01/3399-002 u radno vrijeme ordinacije:


Dan

Radno vrijeme

Pauza

 

Parni datumi - ujutro

8.30-15.00

10.00-10.30

Neparni datumi – popodne

12.30–20.00

16.00–16.30

Broj telefona: 01/3399-002

OPĆINA DUBRAVICA

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini
14.1.2021.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je 16. prosinca 2020. godine Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2021. godini sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.

Prijave se podnose od 01. siječnja do 31. siječnja 2021. godine.

OPŠIRNIJE...


MARIN ŠTRITOF, načelnik Dubravice: Reforma lokalne uprave mogla bi nas unazaditi
11.01.2021.

Marinu Štritofu ovo je prvi mandat kao načelnik Općine Dubravica, ali iskustvo koje je donio s pozicija zamjenika pomoglo mu je da brzo uhvati zalet i ostvari visoku razinu realizacije zacrtanih projekataNa prošlim lokalnim izborima dotadašnji zamjenik načelnika Općine Dubravica Marin Štritof izabran je za načelnika Općine Dubravica. Budući da je godinama prije toga aktivno sudjelovao u kreiranju politike i razvoja općine Dubravica, načelničko mjesto samo mu je otvorilo mogućnost da još odlučnije krene smjerom kojeg si je zacrtao u predizborno vrijeme. A to nije bilo ništa imaginarno, već nastavak kvalitetnih projekata kakvi su se na području općine Dubravica već odrađivali, ali bilo je i nešto novih ideja.

Zanimalo nas je kako bi ocijenio svoj prvi mandat, odnosno protekle tri pol godine.

Mogu se osvrnuti na razdoblje od 2005. godine kad je HDZ dobio povjerenje i preuzeo vlast na području naše općine. Od tada do danas odradili smo mnogo značajnih projekata, a ja sam bio cijelo vrijeme uključen u njihovu izvedbu, pa mi izbor za načelnika nije bio opterećenje već prilika da nastavim s njihovim provođenjem. Ako bi sada analizirao naša predizborna obećanja ispalo bi da je velika većina njih ostvarena, jedan manji dio je u pripremi, a gotovo da nema segmenta u kojem nismo pokrenuli neku inicijativu. Ne mogu izmjeriti u postocima, ali vrlo sam zadovoljan odrađenim i to je dosta blizu onog čemu sam se nadao.

Kako bi ocijenili utjecaj korone na područja općine Dubravica?

Realno je očekivati da su prihodi smanjeni, da se to osjeća i još će se jedno vrijeme osjećati. Naši projekti ipak su nekako odrađeni tijekom godine, ali mislim da su najviše oštećene naše udruge koje tijekom godine nisu imale priliku za rad.

Ima li projekata koji su izravno pogođeni krizom?

Mogli bi reći kako je proširenje groblja bilo u planu za ovu godinu, ali nismo to uspjeli realizirati. Računali smo i na neko uređenje platoa oko kapelice i još neke aktivnosti, ali sad je to odgođeno. Proširit ćemo dio groblja jer nam je to sad potreba, a na čekanju je i uređenje nekih nerazvrstanih cesta jer ove godine nismo mogli osigurati potreban sredstva.

Neki projekti ipak su uspješno realizirani, dovršeni ili započeti novi. Što bi ocijenili kao najveće uspjehe ove godine, a za čime bi sad zažalili?

Željeli smo pokrenuti određeni dio poslovanja na prostoru bivše farme u Dubravici i to nam je uspjelo u jednoj manjoj mjeri. Rekonstrukcija kumrovečke pruge drugi je važan projekt od kojeg su svi nekako bježali, a mi smo rekli da ćemo to ostvariti. Kroz tri godine mnogo je utrošeno vremena i truda da stignemo do ovih rezultata, a rezultat je da imamo odluku Vlade RH da se u obnovu pruge ide, a trenutno se čeka potez Ministarstva vanjskih poslova da s Republikom Slovenijom dogovori uvjete za gradnju na prostoru Slovenije. Jer pruga, to većina zna, jednim svojim dijelom prolazi po teritoriju Republike Slovenije. Spomenut ću i stari župni dvor koji je u visokoj fazi izgrađenosti i vjerujem da će za dvije godine biti u cijelosti dovršen i dijelom otvoren za javnost. Najvrjedniji projekt koji nas čeka u iduće dvije godine je gradnja kanalizacije, a osim toga nadamo se i prilici da osiguramo financije za zgradu kulturno-turističkog centra. Tu očekujemo europska sredstva jer je i projektna dokumentacija financirana tako.

Podsjetit ću da smo mnogo ulagali i u prometnice. Tako smo asfaltirali 2,5 kilometara županijskih cesta, nekoliko kilometara nerazvrstanih cesta smo asfaltirali od čega je samo Vinski put, gdje je dijelom povučen i vodovod, dugačak 1,6 kilometara. U tijeku je i gradnja zgrade javne namjene u kojoj će biti ljekarna, liječnik opće prakse i stomatolog, a na katu poduzetnički inkubator. Uz zgradu planiramo veliki parking za preko 50 automobila, ali to će biti i vrsta multifunkcionalnog prostora koji će poprimiti obrise centralnog trga. Ukupno je to investicija veća od četiri milijuna kuna, a raduje me da za sada sve ide po planu, što znači da bi kroz godinu dana moglo biti njeno otvorenje. Ne trebamo zaboraviti ni energetsku obnovu naše općinske zgrade, za što su ponovno sredstva u iznosu 60 posto bila izvan našeg proračuna i uz pomoć EU fondova i Zagrebačke županije. Ove godine uspjeli smo završiti obnovu Creta Dubravica koji je bio dobrim dijelom oronuo i u lošem stanju. Sada je to ponovno primjeren prostor namijenjen za promatranje naše autohtone biljke rosike. Trebam li za nečim žaliti? Rekao bi da ne trebam, jer ideja imamo, volje imamo, a nadam se da će biti i zdravlja i vremena da to realiziramo.

Proširen je vrtić, uređuje se stari župni dvor, Cret je obnovljen, gradi se nova zgrada javne namjene, neke prometnice su rekonstruirane… Sigurno već sada postoje planovi za 2021. godinu, ali i za cijeli mandat?

Spomenuo sam projekt kulturno-turističkog centra koji će nam biti fokus u narednoj godini, a imamo i projekte za 2,5 kilometara nogostupa od vatrogasnog doma u Bobovcu do granice s općinom Pušća, a druga dionica od crkve u Rozgi do Starine u Kraju Gornjem. To je vrijednost oko osam milijuna kuna i nadamo se velikom dijelu bespovratnih sredstava. Očekuje nas i nastavak uređenja župnog dvora, ali sigurno će se pojaviti i nove ideje i prilike koje ćemo htjeti ugrabiti. Iako nije naš projekt, ali treba spomenuti javni prijevoz koji bi od Nove godine konačno trebao zaživjeti na novim osnovama. Imam informacije da je Meštrović prijevoz već nabavio i neke autobuse, a financiranjem od strane države, županije i dijelom općine, vjerujem da ćemo imati kvalitetan autobusni prijevoz i da nećemo morati svaka dva, tri mjeseca trošiti vrijeme na sastanke i gašenje požara.

Izbori se očekuju u svibnju iduće godine. Planirate li na izbore izlaziti u nekim političkim zajednicama, ili HDZ, čiji ste predsjednik Općinskog odbora ponovno postali prije nekoliko tjedana, nastupa i dalje samostalno?

Prije koji dan održani su unutarstranački izbori i ja sam dobio povjerenje da budem predsjednik OO HDZ-a Dubravica i u ovom mandatu. Malo smo rekonstruirali općinski odbor, dobili smo mladih ljudi, dobili smo žene u našu organizaciju, a nadam se da će spoj mladosti i iskustva dati dodatnu energiju za naredno razdoblje. Na općinskoj razini ionako nema politikantstva, već svi zajedno moramo gledati kako građanima omogućiti kvalitetne uvjete za život i poslovanje. Suradnja je dobra i s oporbom, ne ratujemo s njima nego zajednički pokušavamo pronaći najbolja rješenja. Glede mogućih koalicija, nismo do sad baš imali prostora budući da djeluju samo dvije političke opcije. Ako se za izbore pojavi još netko, mi smo otvoreni za suradnju i spremni na razgovore, a sve s ciljem da ostvarimo projekte i da naši mještani budu zadovoljni.

Kako komentirate najavljene reforme u lokalnoj upravi i samoupravi i mislite da je to dobar smjer?

Ja sam odmah na početku komentirao kako okrupnjavanje općina nije rješenje. Mi smo bili u takvoj situaciji kad je cijeli zaprešićki kraj bio jedna općina Zaprešić, pa znamo kako je to izgledalo. Imamo dovoljno godina da se toga sjećamo, a sve se tijekom godine svodilo na nekoliko kamiona šljunka, drug komunalne infrastrukture nije ni bilo a asfalta je bilo tek mjestimično na važnijim cestama. Tada su se počeli puniti gradovi, a sela su se praznila, jer nismo imali ni vrtić, a ni primjerenu školu. Mladi su odlazili tamo gdje je bila kvaliteta, a danas mi moramo raditi na tome da ih vratimo, da im pokažemo da imamo više prednosti od gradova. Na žalost, brojne populističke priče na raznim portalima kovitlaju prašinu, bacaju se etikete o lokalnim šerifima, a nitko ne zalazi u srž problema. Mnogi koji o tome raspravljaju nisu nikad okusili što znači voditi općinu ili grad. Izvor: www.01portal.hr / Autor: Dražen Mufić


   
Otvoren call centar za prijavu zgrada oštećenih potresom 0800 2021
04.01.2021.


Za građane kojima su kuće i zgrade oštećene u potresu otvoren je besplatan pozivni centar 0800 2021 na koji mogu prijaviti oštećenja te zatražiti procjenu uporabljivosti svojih građevina. Pozivamo ovim putem i volontere stručnjake za građevinske konstrukcije koji su voljni pomoći u obavljanju procjene uporabljivosti da nam se jave.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST za prijavu štete od potresa na imovini oštećenika
30.12.2020.
opcinaObaviještavaju se mještani Općine Dubravica – oštećenici (fizičke i pravne osobe) da mogu putem OBRASCA prijaviti štetu od prirodne nepogode (potres) nastalu na njihovoj imovini (stambeni i gospodarski objekti).

OBRAZAC možete preuzeti OVDJE ili u zgradi Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 07:00 do 15:00 sati.

Popunjen i potpisan Obrazac molimo poslati elektronskim putem na opcina@dubravica.hr

najkasnije do ponedjeljka, 04.01.2020. godine do 12:00 sati.

Na temelju svih prikupljenih obrazaca utvrditi će se da li su udovoljeni uvjeti za podnošenje zahtjeva za proglašenje prirodne nepogode potresa za područje Općine Dubravica Županu Zagrebačke županije, a sve sukladno članku 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine« broj 16/19) koji propisuje:

»Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 %.«

Načelnik Općine Dubravica
Marin Štritof


OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU NAMIRNICA ZA POMOĆ STRADALIMA U POTRESU
30.12.2020.

Općina Dubravica u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Općine Dubravica i Vatrogasne zajednice Općine Dubravica organizira prikupljanje namirnica za pomoć stradalima u potresu s područja Sisačko-moslavačke županije i Zagrebačke županije.

Mjesto prikupljanja potrebnih stvari i namirnica za stradale biti će u zgradi Općine Dubravica danas 30.12.2020.g. od 10:00 do 20:00 sati.

U četvrtak 31.12.2020.g.u prijepodnevnim satima biti će organiziran prijevoz prikupljenih stvari vatrogasnim vozilom na dogovorene lokacije zaprimanja na potresom zahvaćenom području.

Svi koji neće moći danas tijekom dana dostaviti svoje pakete moći će isto učiniti u narednim danima u redovnom radnom vremenu Općine Dubravica od 07:00 do 15:00 sati, te će se isto dostaviti naknadno u danima koji su pred nama.

Molimo da se dostavljaju potrebne stvari i namirnice koje su na popisu Crvenog križa Republike Hrvatske.

OPĆINA DUBRAVICA


PREHRAMBENI PAKET
1 Brašno tip 550 glatko 1kg
2 Ulje Biljno ili suncokretovo 1lit
3 Riža 1kg
4 Šećer 1kg
5 Sol Kuhinjska sitna 1kg
6 Tjestenina Makaroni ili špageti
7 Juha Vrećica
8 Riblja Konzerva
9 Mesna Konzerva
10 Slatki namaz Marmelada, čokoladni i sl.
11. Mlijeko Trajno 1lit
12. Kruh Dvopek, Toast i sl.
13. Voda Pakiranja 0,5, 1, 1,5, 5 lit
14. Voće Suho voće
15. Orašasti plodovi Orah, badem, lješnjak i sl.


 
HIGIJENSKI PAKET
1. Sapun Za ruke
2. Šampon Za kosu
3. Pasta Za zube
4. Četkica Za zube
5. Brijač Jednokratni
6. Maramice Suhe
7. Maramice Vlažne
8. Toaletni Papir U rolama
9. Higijenski ulošci  
10. Štapići za čišćenje uha Dječji
 
PAKET ZA DEZINFEKCIJU PROSTORA
1. Deterdžent Za rublje
2. Deterdžent Za posuđe
3. Tekuće sredstvo Za dezinfekciju prostora
4. Rukavice Gumene zaštitne
5. Maska Zaštitna
6. Četka Za ribanje
 
OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA
1. Medicinska maska
2. Zaštitno odijelo
3. Rukavice
4. Naočale ili štitnik za oči
5. Pregača
6. Alkoholni dezinficijens za ruke (antiseptik, antibakterijski)
7. Maramice na bazi alkohola
8. Sredstvo za dezinfekciju prostoraOdluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda
22.12.2020.
Uputa za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županija
21.12.2020.

Odlukom je svim osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Osnovni razlog donošenja ove Odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini, i time sprječavanje prijenosa bolesti COVID-19.

Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu.

Također, s obzirom na intenciju Odluke napominje se kako će Ravnateljstvo civilne zaštite restriktivno tumačiti "druge opravdane razloge" te se mole građani da ne podnose zahtjeve za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

OPŠIRNIJE

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Zagrebačke županije
17.12.2020.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 16. prosinca 2020. godine, utvrdilo je PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – PRIVREMENA LISTA za školsku godinu 2020./2021.

Na Natječaj, koji je bio otvoren od 16. listopada do 3. studenog 2020. godine, pristiglo je 410 pojedinačnih prijava.

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa četvrtkom, 24. prosinca 2020. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s napomenom "Prigovor na Privremenu listu za dodjelu stipendija Zagrebačke županije".

Pozivamo kandidate koji su ostvarili pravo na stipendiju Zagrebačke županije po više kriterija (kriterij izvrsnosti i socijalni kriteriji) da se u roku 8 dana od dana objave Privremene liste pisanim putem na e-mail: i.prugovecki@zagrebacka-zupanija.hr izjasne po kojem kriteriju žele primati stipendiju.

Nakon donošenja Odluke o prigovoru, Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije utvrdit će konačnu listu kandidata i donijeti Odluku o dodjeli stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od čega do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
B) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od čega 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
B) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

Od srijede online nastava u osnovnim školama kojima je osnivač Županija
15.12.2020.

S obzirom na epidemiološku situaciju s više od 5000 aktivnih slučajeva na području Zagrebačke županije, župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić donio je odluku o organizaciji nastave na daljinu za osnovne škole kojima je osnivač Zagrebačka županije i to u razdoblju od 16. do 24. prosinca 2020. godine.

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić spomenutu odluku donio je na prijedlog Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije i Službe za školsku i sveučilišnu medicinu pri Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije. Naime, u razdoblju od 8. do 14.12.2020. zaraženo je 90 učenika osnovnih škola te 33 djelatnika radi čega je u samoizolaciji završilo 150 razreda.

Odluka o organizaciji nastave na daljinu za osnovne škole kojima je osnivač Zagrebačka županija je dostupna ovdje.

Izvješće o broju novooboljelih u Zagrebačkoj županiji je dostupno ovdje.
Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr

NOVI VOZNI RED OD 14.12.2020. godine – MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.
10.12.2020.
IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda
7.12.2020.

opcinaNa temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 12. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje IZMJENU JAVNOG NATJEČAJA za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

OPŠIRNIJE / IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA

Bankarske usluge za poslovne subjekte u našem poštanskom uredu
7.12.2020.


U poštanskom uredu 10293 Dubravica našoj općini poslovni korisnici mogu obavljati bankarske usluge Hrvatske poštanske banke. Poslovni korisnici u pošti tako mogu otvoriti poslovni račun HPB-a, obaviti nacionalni platni promet u kunama, ugovoriti internetsko i mobilno bankarstvo, uplatiti depozit, te koristiti kartice i ostale bankarske proizvode i usluge.

Fizičkim osobama još je otprije na raspolaganju široki spektar financijskih i bankarskih usluga: plaćanje računa koje izdaje naša općina- računi se plaćaju bez naknade, te određene izdavatelje poput HEPa, Croatia osiguranja, Posmrtne pripomoći bez naknade za uslugu platnog prometa, zamjena stranih valuta u kune, korištenje uputnice za brzi prijenos gotovog novca u unutarnjem i međunarodnom prometu, otvaranje tekućeg računa u HPB-u (mirovine dostupne prvog u mjesecu), ugovaranje oročenja, dječje štednje te mogućnost podnošenja zahtjeva za kreditne karticu HPB-a i Dinersa.

U 55 poštanskih ureda u svim županijama RH korisnici mogu zamijeniti i svoje kriptovalute, a uvođenjem digitalnog plaćanja putem KEKS Pay aplikacije, pošta potvrđuje svoj položaj kao jedan od lidera u digitalnoj transformaciji.

Povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.

Pružanjem bankarskih usluga HPB-a fizičkim i pravnim osobama službeno je otvorena Banka u pošti u Općini Dubravica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica
30.11.2020.

opcinaNa temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 12. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

OPŠIRNIE / JAVNI NATJEČAJ


OPĆINA DUBRAVICA POVODOM BLAGDANA SV. NIKOLE DARUJE DJECU PRIGODNIM POKLONIMA
30.11.2020.


Draga djeco i poštovani roditelji,

povodom blagdana Sv. Nikole Općina Dubravica će i ove godine podijeliti prigodne darove djeci sa područja naše općine.

Učenicima Područne škole Dubravica poklon paketi će se uručiti u školi, dok će se djeci koja pohađaju vrtić "Smokvica" u Dubravici paketi uručiti u vrtiću, poštivajući sve epidemiološke mjere uslijed pandemije virusa COVID-19.

Za svu ostalu djecu s prebivalištem na području Općine Dubravica koja imaju više od 1. godine, a nisu polaznici škole ili vrtića, molimo roditelje da prigodne poklone za svoju djecu preuzmu u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, u razdoblju od 02.12.-04.12.2020.g. do 15,00 sati.

OPĆINA DUBRAVICA


Turistička zajednica Savko-sutlanska dolina i brigi ima se čime pohvaliti
25.11.2020.Turistička zajednica Savsko-sutlanska dolina i brigi, koja pokriva područja općina Brdovec, Dubravica i Marija Gorica, upriličila je obilazak i predstavljanje odmorišta za bicikliste i konjanike na području te tri općine.

Direktor TZ Vladimir Šinko upoznao je novinare s dosadašnjim aktivnostima koje su prethodile dovršetku ovoj završnoj fazi projekta Ride&Bike 2. Glavni cilj projekta je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma, traje 30 mjeseci, od 1. rujna 2018. godine do 28. veljače 2021. godine, ukupna vrijednost projekta RIDE&BIKE II je 875.472,55 EUR (od toga TZ SSDB 139.074,05 EUR), a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 744.151,66 EUR.

Do sada su završena tri odmorišta za bicikliste s pripadajućim nadstrešnicama koje ću služiti i mještanima. Nadstrešnice su opremljene stolom i klupama, pa je idealno mjesto za manja druženja.

Obilasku je nazočila i direktorica TZ Zagrebačke županije Ivana Alilović koja je istaknula kako će ovi novi turistički objekti dati novi zamašnjak razvoju turizma na području Savsko Sutlanske doline, a posebno je to dobro kad su projekti financirani iz sekundarnih izvora, u ovom slučaju iz EU. To je potvrdio i direktor Savsko Sutlanska dolina i brigi Vladimir Šinko, istaknuvši kako su zastoj u svim drugim segmentima iskoristili upravo za dovršetak ovog projekta.

Ipak, teško je ne primijetiti kako je jedno od najljepših odmorišta ipak na području općine Dubravica, u mjestu Pologi. Iako je maglovito vrijeme sakrivalo kompletan pogled na Zagorje i Sloveniju, ipak se djelom moglo prepoznati potencijal ovog biciklističkog odmorišta kao vidikovca.

-Ovo je jedno od najljepših lokacija na području općine koje pruža prekrasan pogled. Zadovoljni smo da je projekt pri kraju i da sad samo imamo zadaću promovirati ovo naše područje jer imamo se čime pohvaliti. Vjerujemo da je biciklizam dobar smjer jer imamo priliku vidjeti puno biciklista na našem području tijekom godine- rekao je načelnik Općine Dubravica Marin Štritof.

OPŠIRNIJE / FOTO


OBAVIJEST O POZIVU NA ISKAZ INTERESA ZA DODJELU NOVIH GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE NA NOVOM MJESNOM GROBLJU U ROZGI
24.11.2020.
Pozivaju se sve zainteresirane osobe na iskazivanje interesa za dodjelu novih grobnih mjesta na korištenje na novom mjesnom groblju u Rozgi, u sklopu projekta "Proširenje mjesnog groblja Općine Dubravica", na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica, naselje Rozga.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta na korištenje možete iskazati na sljedeći način:

- popuniti "Obrazac iskaza interesa za dodjelu novog grobnog mjesta na novom mjesnom groblju u Rozgi" u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3 ili na mrežnoj stranici općine www.dubravica.hr (te isti poslati na mail općine: opcina@dubravica.hr )

- uvid u Glavni projekt – Proširenje mjesnog groblja Općine Dubravica, vidljiv je klikom OVDJE.

Vrste grobnih mjesta koja se dodjeljuju te visina naknade za dodjelu na korištenje:

1. za korisnika sa prebivalištem/boravištem na području Općine Dubravica:
a) ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 9.000,00 kn

b) ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 190x270cm………………… 11.000,00 kn

c) JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 7.000,00 kn

d) DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 190x270cm………………… 9.000,00 kn

e) TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA,
dimenzija 260x280cm………………… 11.000,00 kn

2. za korisnika sa prebivalištem/boravištem izvan područja Općine Dubravica:
a) ZEMLJANI JEDNOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 120x250cm………………… 13.000,00 kn

b) ZEMLJANI DVOSTRUKI GROB sa betonskim okvirom,
dimenzija 190x270cm………………… 15.000,00 kn

c) JEDNOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 120x250cm………………… 11.000,00 kn

d) DVOSTRUKA GROBNICA,
dimenzija 190x270cm………………… 13.000,00 kn

e) TROSTRUKA (SVEČANA) GROBNICA,
dimenzija 260x280cm………………… 15.000,00 knTrošak radova izrade betonskih okvira zemljanih (jednostrukih i dvostrukih) grobova obvezuje se podmiriti Općina Dubravica, dok se trošak radova izrade betonskih okvira grobnice obvezuje podmiriti korisnik kojemu će se dodijeliti grobno mjesto na korištenje.

Svi radovi moraju se izvoditi sukladno Glavnom projektu proširenja mjesnog groblja Općine Dubravica na k.č.br. 601/19 k.o. Dubravica (Z.O.P.: 0106/11-12-GP).

Prije izvođenja radova izrade betonskih okvira grobnice korisnik mora ishoditi odobrenje za dozvolu za gradnju Općine Dubravica glede oblika i načina izvođenja radova.

Svoj interes za dodjelu grobnog mjesta popunjavanjem obrasca možete iskazati do 31.01.2021. godine.

OPĆINA DUBRAVICA


Jesen u Dubravici - Autorica fotografija: Sanja Grgić Ćurić / Foto Hrvatska
19.11.2020.


FOTOGRAFIJE - klikni


Odluka o poništenju Javnog natječaja
13.11.2020.

opcinaNa temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19,) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica donosi Odluku o poništenju Javnog natječaja.


OPŠIRNIJE / ODLUKA


OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
29.10.2020.

opcinaNa temelju članka 19. stavka 6. i 7. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: ZSN), Povjerenstvo za provedbu natječaja izdaje

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Javni natječaj za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica
28.10.2020.

opcinaNa temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19, dalje u tekstu: ZSN), članka 6. Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/19) i članka 37. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica (pročišćeni tekst) ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 07/2020) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto referenta–komunalnog redara/komunalnog djelatnika.


1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme.

Osobe prijavljene na javni natječaj moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ


Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente
20.10.2020.

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente.

OPŠIRNIJE...


ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU
2.10.2020.

opcinaNa temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" br. 4/15), Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 02. listopada 2020. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU.

ODLUKA / OPŠIRNIJE

OBAVIJEST VLASNICIMA PRIVATNIH ŠUMA O OBVEZNIM RADNJAMA PRILIKOM SJEČE STABALA
25.9.2020.

PRVI KORAK: PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOZNAKU STABALA

o mali i srednji šumoposjednici podnose zahtjev Ministarstvu poljoprivrede na obrascu ZD uz predočenje osobne iskaznice i Iskaznice privatnog šumoposjednika ako je šumoposjednik upisan u Upisnik šumoposjednika. Ako niste upisani u Upisnik šumoposjednika, potrebno je uz zahtjev priložiti izvadak iz zemljišne knjige i posjedovni list. Ako vlasnik i posjednik nisu ista osoba, potrebno je uz zahtjev priložiti ovjerenu presliku ugovora o zakupu ili izjavu vlasnika o suglasnosti za izvođenje sječe ovjerene kod javnog bilježnika. Ako ima više suvlasnika na nekretnine, podnositelj Zahtjeva mora priložiti izjavu o suglasnosti ostalih suvlasnika za izvođenje sječe stabala ovjerenu kod javnog bilježnika.

DRUGI KORAK: DOZNAKA STABALA

o nakon podnošenja zahtjeva, javiti će Vam se stručna osoba koja radi doznaku radi dogovora o vremenu izlaska na teren; kada dođete na teren, obavezni ste pokazati doznačivaču granice svog šumskog posjeda. Postupkom doznake odabiru se stabla koja se trebaju sječi, obilježavaju se žigom doznačnog čekića te se mjeri promjer debla i obračunava drvna masa (obračun drvnog sječivog obujma). Doznaka vrijedi 3 godine.

TREĆI KORAK: RJEŠENJE o izvršenoj doznaci I DOZNAČNA KNJIŽICA

o nakon izvršene doznake stabala, šumoposjednik će dobiti od Ministarstva poljoprivrede:

o Rješenje o izvršenoj doznaci bez programa i presliku Obrasca za doznaku bez programa gospodarenja (za šume koje nisu u Programu gospodarenja), obrazac DBP ili o Presliku doznačne knjižice (za šume koje su obuhvaćene Programom gospodarenja) i Elaborat sa smjernicama gospodarenja

Navedeni dokumenti su OSNOVA ZA SJEČU DOZNAČENIH STABALA.

Za TRANSPORT POSJEČENIH DRVNIH SORTIMENATA potreban je TERETNI LIST (POPRATNICA) ZA DRVNE SORTIMENTE, koja služi za evidentiranje i LEGALNO STAVLJANJE DRVNIH PROIZVODA U PROMET koji su posječeni u šumi ili izvan šume. Usko je vezana uz obilježavanje izrađenog drva na propisan način. Popratnica se ovjerava faksimilom koji mora biti istovjetan žigu koji se koristio za obilježavanje drva. Popratnica vrijedi 24 sata i za jednom propisano obilježena drva ne može se naknadno izdati nova. U slučaju daljnjeg, ponovnog transporta ili prodaje uz druge dokumente koji prate roku u prometu (račun, otpremnica), mora čuvati i kopija prvi put izdane popratnice.
U šumama privatnih šumoposjednika teretni list (popratnica) za drvne šumske proizvode izdaje licencirani izvođač radova kojemu privatni šumoposjednik predočuje rješenje o izvršenoj doznaci bez programa.

NAPOMENA:
Izvoditelj šumarskih radova mora biti licencirani izvođač na temelju rješenja o izdavanju odgovarajuće licencije kojeg izdaje Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (licenca za fazu izvođenja i nadzora radova doznake stabala (inženjer šumarstva), licenca za fazu nadzora radova pridobivanja drva iz šume te vođenja privatnog šumoposjeda).

Stavljanje u promet, trženje, pohranjivanje ili prijevoz nepropisno obilježenog, neobilježenog drva ili drva za koje nije izdana popratnica SMATRA SE PREKRŠAJEM.

Šumoposjednik je osobno odgovoran za eventualne povrede granica tuđeg posjeda, povrede prava vlasništva ili iznošenje drugih pogrešnih podataka priliko stavljanja drva u promet.

Šumski red – postupci zaštite šumske infrastrukture tijekom radova te sanacija nastalih oštećenja i popravak stanja po završetku radova, dužne su uspostaviti i održavati za šume privatnih šumoposjednika, privatni šumoposjednici tijekom provođenja radova gospodarenja šumama, a najkasnije u roku 3 mjeseca po završetku radova

Detaljnije informacije možete dobiti uvidom u Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu ("Narodne novine" broj 71/19) i Zakon o šumama ("Narodne novine" 68/18, 115/18, 98/19, 32/20).

PREKRŠAJNE ODREDBE:

Prekršajne odredbe, propisane čl. 84. Zakona o šumama, su novčane kazne u iznosu od 10.000 do 20.000 kn za malog šumoposjednika ako šumarske radove ne izvodi registrirani i licencirani izvođač, a stručne poslove ne obavlja ovlašteni inženjer te u iznosu od 7.000 do 15.000 kn ako izvrši ili dopusti sječu nedoznačenih stabala, šumske proizvode transportira neobilježeno i za koje nema izdan propisani teretni list.

Također je propisana i novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kn za fizičku osobu te novčana kazna u iznosu od 30.000 do 70.000 kn za pravnu osobu koja nije šumoposjednik ako izvrši sječu nedoznačenih stabala i ako šumske proizvode transportira neobilježeno i za koje nema izdan propisani teretni list.

Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje navedenih prekršaja sukladno čl. 94. Zakona o šumama BITI ĆE ODUZETI, čak i ako nisu u vlasništvu počinitelja.


OPĆINA DUBRAVICA

POČETAK RADA PRODUŽENOG BORAVKA U PODRUČNOJ ŠKOLI PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICA sa danom 05.10.2020. godine
24.9.2020.

Na temelju Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., objavljeno dana 03.09.2020. godine na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, na poveznici: https://mzo.gov.hr/vijesti/modeli-i-preporuke-za-rad-u-uvjetima-povezanima-s-bolesti-covid-19-u-pedagoskoj-skolskoj-godini-2020-2021/3916 , točke II. i III. Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 ("Narodne novine" broj 99/2020) i članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica donosi

ODLUKU o početku rada produženog boravka u Područnoj školi Pavla Štoosa u Dubravici

Članak 1.
Ovom Odlukom, i uz suglasnost Stožera civilne zaštite Općine Dubravica te ravnatelja Osnovne škole Pušća, Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici, započinje rad produženog boravka u Područnoj školi Pavla Štoosa u Dubravici sa danom 05. listopada 2020. godine za učenike 1. i 2. razreda osnovne škole.

Područna škola Pavla Štoosa u Dubravici dužna je u organizaciji rada produženog boravka pridržavati se svih epidemioloških mjera propisanim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., Ministarstva znanosti i obrazovanja te Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 ("Narodne novine" broj 99/2020).

Članak 2.
Financiranje rada zaposlenika u produženom boravku u Područnoj školi Pavla Štoosa u Dubravici provesti će Općina Dubravica te su sredstva za navedeno osigurana u proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica i vrijedi do promjene okolnosti navedenih u ovoj Odluci i donošenja Odluke o stavljanju iste izvan snage.

NAČELNIK
Marin Štritof

Objavljena Odluka donesena je na temelju Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., Ministarstva znanosti i obrazovanja

Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
22.9.2020.Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
- BROŠURA

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske


Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, na prijedlog stožera civilne zaštite Zagrebačke županije, donio je novu Odluku.

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

1. izmjena Odluke o nužnim mjerama - Zagrebačka županija

NOVI VOZNI RED OD 14.09.2020. godine do kraja šk.god. 2020./2021. – MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.
11.9.2020.
Više informacija na web stranici Meštrović prijevoz d.o.o. http://www.mpz.hr/rasporedi-voznje/

Obavijest korisnicima zapuštenih grobnih mjesta na groblju u Rozgi
9.9.2020.
2. Natječaj za TO 1.1.1. LAG-a "SAVA" - OTVOREN
4.9.2020.

Lokalna akcijska grupa "SAVA" objavljuje drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno "Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe "SAVA" a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020".

Prihvatljivi prijavitelji su SOPG,OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga s područja LAG obuhvata kojeg čine:

općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik

gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić

Podnošenje zahtjeva za potporu (prijava) na ovaj Natječaj traje od 21. rujna do 23. listopada 2020. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 16. listopada 2020. isključivo na e-mail adresu LAG-a "SAVA" (info@lagsava.hr) sukladno tekstu Natječaja.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta (korisnika), projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta (korisnici) mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba biti jasno postavljeno s jasnom poveznicom na predmetni Natječaj.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsava.hr.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.897.072,50 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 112.912,5 HRK, intenziteta potpore 100%.

OPŠIRNIJE...

NOVI VOZNI RED MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ d.o.o. OD 07.09.2020. do kraja školske godine 2020./2021.
2.9.2020.
Sve informacije o novom voznom redu te cijenama karata možete pronaći na web stranice Meštrović prijevoz d.o.o. na linku.: http://www.mpz.hr/rasporedi-voznje/

Nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
31.8.2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske kojom se produžuje rok primjene do 15. rujna 2020.

ODLUKA

- Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske


Tehnički pregled traktora
24.8.2020.

Tehnički pregled traktora održati će se: 09. i 10.09.2020.u vremenu od 09 - 15 h. DVD dom, Rozganska c. 2.

Zbog nastale situacije sa COVID-19, molimo drage sugrađane da se pridržavaju uputa Stožera o nošenju zaštitnih maski, rukavica kao i da drže propisanu distancu.

Dražen Pršir

Javni poziv za udruge
24.8.2020.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 07/2019) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/2020) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 24.08.2020. godine do 24.09.2020. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA (LAPTOPA) UČENICIMA 5. c RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI
18.8.2020.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica besplatno dodjeljivati prijenosna računala (laptope) svim učenicima 5. c razreda Područne škole u Dubravici.

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH PAPUČA/ŠKOLSKIH TENISICA SVIM UČENICIMA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI
18.8.2020.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica sufinancirati nabavu školskih papuča/školskih tenisica u iznosu od 100,00 kuna po učeniku isplatom gotovog novca osobno roditelju učenika uz predočenje računa o kupnji školskih papuča/školskih tenisica.

Račun o kupnji školskih papuča/školskih tenisica ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka izvršenja isplate iznosa sufinanciranja.

Izvršenje isplate iznosa sufinanciranja započinje od 01.09.2020. godine u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim radom od 08:00 do 15:00 sati te završava sa danom 30.09.2020. godine.

Zbog situacije sa pojavom korona virusa (COVID 19) mole se roditelji da pri ulazu u zgradu općine nazovu broj 01/3399-360 u gore navedenu svrhu uz OBAVEZNO NOŠENJE MASKE I DEZINFEKCIJU RUKU NA ULAZU.

OPĆINA DUBRAVICA

Otvoren Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove kuća
18.8.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Tekst Javnog poziva objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
4.8.2020.
Odluka o stavljanju na javni uvid prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
3.8.2020.
Uklanjanje spremnika za tekstil sa zelenih otoka
22.7.2020.

OBAVIJEST - ZAPREŠIĆ d.o.o.


OBAVIJEST
22.7.2020.

Obavještavamo roditelje i učenike PŠ Pavla Štoosa u Dubravici da Općina Dubravica na temelju I. izmjene i dopune Programa školskog obrazovanja za 2020. godinu financira sljedeće:

1. Financiranje bruto plaće učiteljice u produženom boravku za školsku godinu 2020./2021.
2. Općina Dubravica u potpunosti nastavlja financirati prehranu za sve učenike u školskoj godini 2020./2021.
3. Sufinanciranje nabave školskih papuča/školskih tenisica u iznosu od 100 kuna po učeniku uz predočenje računa o kupnji istih (isplata u rujnu)
4. Općina Dubravica u potpunosti financira nabavu prijenosnih računala za učenike petog razreda
5. Nabava poklon paketa za svu djecu povodom Sv.Nikole
6. Izvannastavne športske aktivnosti sukladno Programu škole (škola u prirodi, škola plivanja, školsko zvono, športska natjecanja učenika područne škole Dubravica)

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof


Odluke Stožera civilne zaštite
13.7.2020.

12. listopada 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, donio je 3 odluke kojima je propisao znatno više slučajeva kada je obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te dodatno postrožio uvjete za prijavljivanje i organiziranje društvenih i javnih okupljanja:

- Odluku o ograničavanju društvenih okupljanja

- Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

- Odluku o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19- Odluka o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski

- Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski

- Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja


Udruga «IVANČICA» iz Zaprešića
8.7.2020.

Udruga za promicanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama «IVANČICA» iz Zaprešića djeluje na širem prostoru Grada Zaprešića od 2005. Godine.

Članovi Udruge su osobe u potrebi s različitim razinama invaliditeta i članovi njihovih obitelji.
U sklopu Udruge djeluje više radionica: likovna, kazališna, sportska i glazbena radionica. Kroz rad svih radionica promiče se podizanje razine kvalitete života osoba u potrebi i njihovih obitelji, samoostvarenje kroz aktivnosti radionica i prezentacija Udruge. Rock skupina Drugo srce Ivančice, kraće D.S.I., dio je projekta radionica i izvodi popularnu i rock glazbu stranih i domaćih autora.

Ove godine nam prijeti gašenje radionica zbog manjka sredstava koja inače dobivamo participiranjem na natječajima. Svjesni smo kako je danas teško doći do bilo kakvih sredstava.
Unatoč situaciji, molim gospodarstvenike koji bi mogli pomoći radu Udruge te na taj način omogućiti nesmetano odvijanje svih predviđenih aktivnosti.

IBAN za uplatu sredstava je: HR8323600001101828763 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.
Vjerujem kako ćete prepoznati osjetljivost situacije i potrebe te nam pomoći u radu.

Unaprijed hvala!
Andrej Peklić, predsjednik Udruge

OBAVIJEST
3.7.2020.
OBAVIJEST
1.7.2020.
OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA
KORONA VIRUS (COVID 19)
26.6.2020.

opcinaOPĆINA DUBRAVICA OBAVJEŠTAVA SVE MJEŠTANE DA OPĆINSKE SLUŽBE OPĆINE DUBRAVICA NORMALNO RADE, RADI OPASNOSTI OD ŠIRENJA VIRUSA NEPOSREDNIM KONTAKTOM,

MOLIMO SVE MJEŠTANE DA NE DOLAZE OSOBNO U PROSTORIJU OPĆINSKE ZGRADE, VEĆ DA
UPITE POSTAVLJAJU TELEFONSKIM PUTEM (01/3399-360) ILI PODNESKE DOSTAVLJAJU e-mailom na: opcina@dubravica.hr.

MOLIMO DA SE APELA PRIDRŽAVAJU SVI DO DALJNJEGA, ODNOSNO DOK TRAJU IZVANREDNE MJERE RADI SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA (COVID-19).

OPĆINA DUBRAVICA

Postani popisivač
4.6.2020.
IZMJENA GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA
29.5.2020.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana 29. svibnja 2020. godine donosi IZMJENU GODIŠNJEG PLANA raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...


Ponovljeni javni natječaj za prodaju dijela nekretnine
26.5.2020.
Ponovljeni javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda

OPŠIRNIJE...Kreću prijave za liječnički pregled prvašića
18.5.2020.

Prijave za liječnički pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole u ispostavama Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije započinju u ponedjeljak, 18. svibnja 2020. godine.

S obzirom na epidemiološku situaciju, pregled djeteta prethodno se prijavljuje telefonski ili e-mailom u vremenu od 13:00 do 14:00 sati odnosno od 18:30 do 20:00 sati, ovisno radi li nadležni tim školske medicine u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni. Nakon što se prijave, roditelji će dobiti konkretan termin kada trebaju dovesti dijete na pregled.


OPŠIRNIJE...

Solidarnost: anketa  

Lokalna akcijska grupa "SAVA" poziva sve građane i građanke bez obzira na dob, trenutno mjesto boravišta i prebivalište, da se priključe ispunjavanju ankete o solidarnosti.

Zašto smo kreirali anketu?

Živimo u vrlo promjenjivom vremenu u kojem se mnogo toga događa u svijetu i u zajednicama u kojima živimo. Situacija u kojoj se nalazimo (pandemija) potakla nas je u udruzi da istražimo što je za ljude u Hrvatskoj i šire solidarnost i kako je iskazuju.

Cilj nam je uvidjeti što smatrate važnim i potrebnim za solidarnost, kako vi gledate na ovu temu te prikupiti inspirativne primjere.

Kako je anketa nastala?

Anketa je izrađena i provodi se u okviru rada u mentorskoj grupi na Mirovnim studijima CMS-a u suradnji sa LAG-om "SAVA".

Što ćemo učiniti s prikupljenim podacima?

Prikupljene informacije ćemo analizirati te objaviti i podijeliti na svojim stranicama, Youtubeu i drugim kanalima koji se pokažu važnima. Podaci će ujedno poslužiti za izradu završnog rada na Mirovnim studijima Centra za mirovne studije (CMS).

Prikupljene podatke svi će moći slobodno koristiti (udruge, jedinicine lokalne samouprave, javne institucije, građani) za svoje ciljeve i svrhe bez ikakve naknade. Važno nam je samo da navodite u izvorima odakle ste ih preuzeli.

Zašto je važno da i ja ispunim anketu?

Svaki glas je važan. Svaka osoba promišlja na drugačiji način. Htjeli bismo skupiti što više različitih mišljenja kako bismo svi zajedno znali gdje smo trenutno (što mislimo o solidarnosti, što činimo) i gdje želimo biti (koje potrebe postoje, kako ih riješiti). Stoga je Vaše mišljenje važno jer pomaže otkrivanju pojava u društvu koje možda netko drugi ne vidi, a važne su.

OPŠIRNIJE...

OD 11.05.2020. GODINE (PONEDJELJAK) OMOGUĆAVA SE PRIJEVOZ PUTNIKA NA RELACIJI DUBRAVICA – ZAPREŠIĆ
8.5.2020.

Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da se od 11.05.2020. godine (ponedjeljak) omogućava prijevoz putnika na relaciji DUBRAVICA – ZAPREŠIĆ, putem prijevozničke tvrtke Meštrović prijevoz d.o.o. prema VOZNOM REDU, kojeg možete pogledati ovdje. Linije voznog reda su u smanjenom opsegu tj. približno voznom redu subotom.

08.05.2020. održan je sastanak između prijevoznika i jedinica lokalne samouprave (uključujući i Zagrebačku županiju) na kojem su dogovorene nove (niže) cijene za putnike, tj. na snazi je novi cjenik s popustima koji bi omogućili jeftinije putovanje s obzirom da i mještani Općine Dubravica osjećaju posljedice krize COVID-19.

Dana 11.05.2020. (ponedjeljak) i 12.05.2020. (utorak) je prijevoz besplatan za sve putnike, tako da u tom periodu radnici mogu izraditi mjesečne pokaze, koje će za mjesec svibanj moći dobiti s dodatnih 30% popusta u odnosu na već snižene cijene.

Od 11.05.2020.-31.05.2020. za sve osobe starije od 65 godina iz Općine Dubravica je prijevoz besplatan uz predočenje osobne iskaznice. Izrada pokaza za korištenje besplatnog prijevoza nakon 1.6. kreće prema slijedećem rasporedu:

• Dubravica, Marija Gorica i Pušća od 13.5.2020.
• Brdovec od 18.5.2020.

Vozni red Zaprešić-Pušća-Dubravica-Klanjec-Kumrovec je dostupan ovdje.
Vozni red Zaprešić-Harmica-Kraj Gornji je dostupan ovdje.

Novi cjenik je dostupan ovdje.

Molimo sve putnike da se pridržavaju preporuka kriznog stožera i imaju obzira prema svojim sugrađanima i zaposlenicima prijevoznika.

OPĆINA DUBRAVICA

Obavijest o liječničkim pregledima djece
8.5.2020.

Obavještavamo roditelje djece koja upisuju prvi razred osnovne škole da od 18.5.2020. počinju prijave za liječnički pregled djece koja do sada nisu obavila liječnički pregled.

Kontakt koji se zove za termin od 18.5.2020. je 01/331 0530.

PROPUSNICE NISU POTREBNE
20.4.2020.

PROPUSNICE NISU POTREBNE
za kretanje mještana/građana za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba


Poštovani mještani Općine Dubravica,

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 19.04.2020. godine Odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, koju možete vidjeti ovdje, kojom je omogućeno kretanje mještana/građana unutar područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije BEZ PROPUSNICA

Za kretanje mještana/građana izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije i dalje je potrebna e-Propusnicapodnošenjem zahtjeva putem sustava e-Propusnice na adresi:

https://epropusnice.gov.hr

Svi naši stanovnici koji nisu u mogućnosti zatražiti propusnicu na takav način i dalje će moći poslati zahtjev elektronskim putem na e-mail adresu opcina@dubravica.hr ili ručno popuniti obrazac zahtjeva koji mogu preuzeti na web stranici www.dubravica.hr ili u prizemlju općinske zgrade radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, samo  iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, koje se obavljaju izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.


Stožer civilne zaštite Općine Dubravica


---------------------------------------------------------------------------------------

PROPUSNICE NISU POTREBNE
9.4.2020.

PROPUSNICE NISU POTREBNE
za kretanje mještana/građana između područja: Grad Zaprešić i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka


Poštovani mještani Općine Dubravica,

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 08.04.2020. godine Odluku o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, koju možete vidjeti ovdje, temeljem zaključenog Sporazuma između gradonačenika/načelnika Grada Zaprešića i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka čime je omogućeno kretanje mještana/građana unutar granica potpisnica sporazuma BEZ PROPUSNICA

Za kretanje mještana/građana izvan granica Grada Zaprešića i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka i dalje je potrebna e-Propusnica podnošenjem zahtjeva putem sustava e-Propusnice na adresi:

https://epropusnice.gov.hr

Svi naši stanovnici koji nisu u mogućnosti zatražiti propusnicu na takav način i dalje će moći poslati zahtjev elektronskim putem na e-mail adresu opcina@dubravica.hr ili ručno popuniti obrazac zahtjeva koji mogu preuzeti na web stranici www.dubravica.hr ili u prizemlju općinske zgrade radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, samo  iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, koje se obavljaju izvan granica Grada Zaprešića i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica

Obavijest za poljoprivrednike
7.4.2020.

Radi izvanredne situacije uzrokovane COVID-19 virusom obavještavaju se poljoprivrednici da se za pomoć pri ispunjavanju Zahtjeva za izravna plaćanja (poticaje) mogu javiti službeniku Ministarstva poljoprivrede na e-mail: manuel.cicko@mps.hr

Na navedeni mail potrebno je dostaviti MIBPG, korisničko ime i zaporku za korištenje AGRONET aplikacije, kontakt broj te popis ARKOD parcela i zasijanih kultura.

Zahtjev je potrebno isprintati te potpisanog poslati putem pošte u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Srdačan pozdrav,

Manuel Čičko, dipl.ing.agr.
091/4882-962


OBAVIJEST O IZDAVANJU E-PROPUSNICA
6.4.2020.
Poštovani stanovnici Općine Dubravica,

od 6. travnja 2020. godine na snagu stupa obavezno korištenje e-Propusnica u svrhu napuštanja mjesta prebivališta iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, koje izdaje Stožer civilne zaštite Općine Dubravica.

Propusnicu je potrebno zatražiti preko sustava e-Propusnice na sljedećoj adresi: https://epropusnice.gov.hr te će ista, ukoliko bude odobrena, izravno pristići na Vašu e-mail adresu. Svi naši stanovnici koji nisu u mogućnosti zatražiti propusnicu na takav način i dalje će moći poslati zahtjev elektronskim putem na e-mail adresu opcina@dubravica.hr ili ručno popuniti obrazac zahtjeva koji mogu preuzeti na web stranici www.dubravica.hr ili u prizemlju općinske zgrade radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 8:00 do 10:00 sati.

Nakon što Zahtjev ispunite isti predate dežurnom članu Stožera civilne zaštite Općine Dubravica u prije spomenutom vremenu. Zahtjev će Stožer obraditi u roku 24 sata te se Propusnica može podići sljedeći radni dan u vremenu od 8:00 do 10:00 sati na mjestu predaje zahtjeva dan prije.
Molimo da se poštuje procedura zaprimanja Zahtjeva kako bismo izbjegli nepotrebne gužve. VAŽNO je planirati predaju Zahtjeva dan prije nego što vam je potrebna Propusnica. Osobe koje su do sada podnijele zahtjev te su im iste još uvijek na snazi, svoje propusnice mogu zamijeniti za e-Propusnice također radnim danom od 8:00 do 10:00 sati.

Molimo Vas, propusnicu zatražite isključivo zbog nužnih obiteljskih razloga!

Stožer civilne zaštite
Općine Dubravica


Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini
3.4.2020.

Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

PREDMET PRODAJE (adresa i opis):

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
3.4.2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 01. travnja 2020. godine donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je od 06. travnja 2020. godine samo s e-Propusnicama izdanim sukladno navedenoj Odluci.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj - OPŠIRNIJE

Predstavljena usluga e-propusnice
2.4.2020.

Predstavljena je usluga "e-Propusnica", kojom će se ubrzati i digitalizirati cijeli proces te evidentirati sve izdane propusnice.

Sustav je namijenjen građanima u dijelu zahtjeva prema obiteljskim liječnicima, stožerima civilne zaštite te po potrebi poslodavcima. U dijelu izdavanja propusnica sustav je namijenjen pravnim osobama, liječnicima te ovlaštenim osobama u stožerima civilne zaštite.

OPŠIRNIJE

Sustav "e-Propusnice" javno je dostupan na sljedećoj adresi: https://epropusnice.gov.hr

Video materijali s više informacije nalaze se na poveznici : https://bit.ly/2JrSifn


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica
1.4.2020.

opcinaPovjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica dana 01.04.2020. godine raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica

Rok je 30 dana, zaključno sa danom 04.05.2020. godine do 14:00 sati.

Javna priznanja dodjeljuju se prigodom obilježavanja Dana Općine Dubravica, u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
1.4.2020.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. veljače 2020. godine objavljuje Ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica.

Predmet ponovljenog javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica, na području katastarske općine Dubravica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica predviđeno za zakup.

Ponovljeni Javni natječaj

Odluku Općinskog vijeća o raspisivanju Ponovljenog Javnog natječaja

Obrasci za natječaj

Obrazac ponude

JAVNI POZIV za prijavu štete na imovini

opcinaNa temelju članka 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019) i Odluke župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode potres (KLASA: 92o 01 / 2A-02 / 01, URBROJ: 238/1 03 20-02 od 27. ožujka 2020. godine) općinski načelnik Općine Dubravica, dana 27. ožujka 2020. godine, objavljuje

JAVNI POZIV za prijavu štete na imovini

Župan Zagrebačke županije dana 27. ožujka 2020. godine proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom za područje Općine Dubravica kojom je nanijeta velika šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima dana 22. ožujka 2020. godine.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda da prijave štetu na imovini Općinskom povjerenstvu Općine Dubravica za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na opcina@dubravica.hr

Obrazac se može preuzeti na i službenoj mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr ili u zgradi općine, Pavla Štoosa 3, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 09.00 do 12.00 sati.

Prijave šteta mogu se podnijeti na propisanom Obrascu PN zaključno sa 06.04.2020.

Obrazac PN (word)

U nastavku možete preuzeti Pravilnik o registru šteta, kao i tekst Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda:

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda


Načelnik Općine Dubravica
Marin Štritof


Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima
26.3.2020.
Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

OPŠIRNIJE...

POSTUPAK IZDAVANJA PROPUSNICA
25..3.2020.
Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da zahtjev za izdavanje propusnica za ulazak i izlazak s područja Općine Dubravica samo za odlazak iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština možete preuzeti ovdje:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICA

Ispunjeni Zahtjev molimo popuniti i poslati na elektroničku poštu Općine Dubravica opcina@dubravica.hr, u svrhu izdavanja Propusnice.

Propusnica će se povratno izdati na elektroničku poštu s koje je upućen Zahtjev za izdavanje propusnice u najkraćem mogućem roku ukoliko je isti osnovan.

Oni niste u mogućnosti zahtjev popuniti i predati elektroničkom poštom, isti možete popuniti u zgradi Općine Dubravica gdje Stožer civilne zaštite Općine Dubravica izdaje propusnice radnim danom od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 12:00 sati.

U izvanrednim i hitnim slučajevima omogućeno je dežurstvo članova Stožera civilne zaštite Općine Dubravica za izdavanje propusnica od 12:00 do 07:30 sati i to:

MARIN ŠTRITOF od 12:00 do 15:00 sati
broj mobitela: 099/3399-356

KRUNO STIPERSKI od 15:00 do 23:00 sata
broj mobitela: 098/956-0631

TOMISLAV HORVAT od 23:00 do 07:30 sati
broj mobitela: 098/9048-135

PRI DOLASKU U ZGRADU OPĆINE MOLIMO DRŽATI SE NA UDALJENOSTI 2 METRA JEDAN OD DRUGOG UZ OBAVEZNO NOŠENJE RUKAVICA I ZAŠTITNIH MASKI NA LICU!!!!

Preporuka Stožera civilne zaštite Općine Dubravica je da, ukoliko nema potrebe i nužde za napuštanje mjesta prebivališta/stalnog boravka, OSTANETE DOMA!!!


Stožer civilne zaštite Općine Dubravica


Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore
24.3.2020.
Opće mjere prevencije uključuju:

Čestu higijenu ruku sredstvima koja sadrže 70 % alkohola: protrljajte ruke ako vam ruke nisu vidno prljave ili operite sapunom i vodom ako su ruke prljave i to u trajanju 20tak sekundi
Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta
Čuvanje higijene zraka unutarnjeg prostora čestim provjetravanjem prostora te kašljanjem ili kihanjem u savinuti lakat ili papirnatu maramicu te odmah potom bacite papirnatu maramicu u kantu za otpatke koja ima poklopac
Nošenje medicinske maske ili prekrivanje nosa i usta papirnatom maramicom obvezno je za one koji imaju respiratorne simptome
Nakon uklanjanja maske s lica obvezno je provesti higijenu ruku a masku odložiti u kantu za otpatke s poklopcem, isto vrijedi i za papirnatu maramicu
Održavanje distance u društvenom kontaktu između osoba najmanje 1 metar ukoliko osoba ima neki od respiratornih simptoma
Informirajte se o lokalnoj epidemijskoj situaciji, ali pratite provjerene izvore informiranja poput internetskih stranica Vlade RH (www.koronavirus.hr), Ministarstva zdravstva (www.miz.hr) ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr).

Preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19:

OPŠIRNIJE...

Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
23.3.2020.

POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE DUBRAVICA,

Obavještavamo Vas da je Stožer civilne zaštite RH donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, koju možete pročitati ovdje.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica izdavati će propusnice za ulazak i izlazak s područja Općine Dubravica samo za odlazak iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Propusnice izdaju članovi Stožera civilne zaštite Općine Dubravica prema sljedećem dežurstvu:

MARIN ŠTRITOF od 07:30 – 15:00 sati, broj telefona: 099/3399-356

KRUNO STIPERSKI od 15:00 – 23:00 sata, broj telefona: 098/956-0631

TOMISLAV HORVAT od 23:00 – 07:30 sati, broj telefona: 098/9048-135

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica Vas moli da OSTANETE DOMA radi smanjenja mogućnosti daljnjeg širenja bolesti COVID-19.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE DUBRAVICA

POSTUPAK IZDAVANJA PROPUSNICA U ZGRADI OPĆINE DUBRAVICA

ZAHTJEV za izdavanje propusnice


Obavijest poljoprivrednicima
23.3.2020.

u Narodnim novinama objavljena ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA (NN 32/2020) .

"Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe."

Produžen je rok za podnošenje potpora u poljoprivredi
18.3.2020.

Ministarstvo poljoprivrede je u ime Republike Hrvatske Europskoj komisiji podnijelo zahtjev za produljenje roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu.

Europska komisija dozvolila je državama članicama da se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu može produljiti do 15. lipnja 2020.

OPŠIRNIJE...


VAŽNA OBAVIJEST - IZMJENA VOZNIH REDOVA ZA VRIJEME KRIZE COVID-19 OD 18.3.2020.
17.3.2020.


 

Odluka o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica te drugih objekata u vlasništvu Općine Dubravica
za vrijeme izvanredne situacije pojave korona virusa
16.3.2020.

opcinaOvom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na adresi Pavla Štoosa 3, radi u urednovnom radnom vremenu, svaki radni dan od 07.00-15.00 sati, u kojem, zbog izvanredne situacije pojave korona virusa, neće primati stranke, već će se komunikacija s strankama odvijati isključivo telefonskim putem, pozivom na broj 01/3399-360 i putem elektroničke pošte na adresu opcina@dubravica.hr .

Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine određuje se rad od kuće za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica.

Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine svi službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica dužni su se pridržavati svih mjera zaštite određenih naputcima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Uputi premijera Vlade RH.

Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine određuje se zatvaranje objekta stare škole, na adresi Pavla Štoosa 38, ista dana na korištenje udrugama sa područja Općine Dubravica, uz zabranu bilo kakvih oblika okupljanja, sastanaka i održavanja proba članova udruga.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do primitka daljnjeg naputka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te drugih nadležnih državnih tijela, a objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici www.dubravica.hr .

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Odluka o privremenom zatvaranju dječjeg vrtića »Smokvica« u Dubravici
16.3.2020.

opcinaDječji vrtić Smokvica u Dubravica, Pavla Štoosa 26, privremeno se zatvara u potpunosti od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. iz razloga proglašenja pandemije korona virusa (COVID-19).

Dječji vrtić Smokvica u Pojatnom, Matije Gupca 92, kao centralni vrtić, biti će otvoren za djecu roditelja sa područja Općine Dubravica kojima je vrtić neophodan i koji nisu u mogućnosti organizirati čuvanje djece kod kuće.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

OBAVIJEST
16.3.2020.

 

Obavijest Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije
12.3.2020.
Aktualni podatci i preporuke vezani uz sigurnost i zaštitu stanovništva
5.3.2020.OPŠIRNIJE / Aktualni podatci i preporuke vezani uz sigurnost i zaštitu stanovništva - KLIKNI

 

Poljoprivrednici, od danas možete podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja
2.3.2020.

Od danas u podružnicama Agencije za plaćanja možete podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu. Krajnji rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva je 15. svibnja, a kao i uvijek na raspolaganju za sva vaša pitanja i pomoć su djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu možete pronaći ovdje.

ROK ZA PODNOŠENJE JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORU (POTICAJ)
02.03. – 15.05.2020.
POMOĆ PRI POPUNJAVANJU ZAHTJEVA PRUŽAMO:
URED PUŠĆA – ČETVRTAK
8,00-15,00
URED ZAPREŠIĆ - UTORAK, UL. BANA J. JELAČIĆA 48
8,00-12,00
URED BISTRA - SRIJEDA, STUBIČKA 509
8,00-12,00

Manuel Čičko, dipl.ing.agr.


OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019.
14.2.2020.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske podsjeća političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike o obvezi dostave godišnjih financijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O PROVOĐENJU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA
14.2.2020.

Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju u periodu od 18. do 22. veljače 2020. godine (ovisno o vremenskim prilikama), u vremenu od 8.30 do 15.30 sati provoditi obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području Općine Dubravica.

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji Dubravički
10.Bobovec Rozganski

Također naglašavamo da se DERATIZACIJA SE NE NAPLAĆUJE!

OPĆINA DUBRAVICA

OBILJEŽAVANJE DANA EUROPSKOG BROJA 112 ZA HITNE SLUŽBE
11.2.2020.

Dana 11. veljače obilježava se Dan Europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112.

OPŠIRNIJE...Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske
7.2.2020.

Poštovani,

u okviru projekta "Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM) Republike Hrvatske", Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Svrha provođenja ankete je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a. Ažurirani prometni model koristit će se kao alat za izradu raznih prometnih projekata, studija i raznih simulacija i kao takav koristit će širem hrvatskom društvu i gospodarstvu.

Anketa se sastoji od seta kratkih pitanja kojima se nastoje prikupiti podaci o načinu putovanja stanovnika Republike Hrvatske.

Vaše nam je sudjelovanje bitno te Vas molimo da izdvojite samo pet minuta vremena i iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Svojim odgovorima imate priliku doprinijeti postupku prikupljanja prometnih podataka i izravno biti uključeni u sami projekt, time i razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj.

Anketi možete pristupiti putem veze: bit.ly/SurveyNTM

Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj suradnji!

Obavijest
4.2.2020.

Poštovani roditelji,

opcinaObzirom da izdane Potvrde o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u DV "Smokvica" u Dubravici u 2019. godini vrijede do 01.03.2020. godine, obavještavamo Vas da će Općina Dubravica od 02.03.2020. godine (radnim danom od 07:00 do 15:00 sati) početi izdavati nove Potvrde o sufinanciranju sa rokom važenja od godinu dana odnosno do 01.03.2021.

Uz zahtjev za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u DV Smokvica od strane Općine Dubravica, koji možete preuzeti ovdje , morate priložiti:

1. uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) jednog roditelja/skrbnika
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta (ili preslika osobne iskaznice djeteta)
3. potvrda o zaposlenju jednog ili oba roditelja
4. preslika ugovora sklopljenim sa dječjim vrtićem "Smokvica"
5. izjava (privola) o davanju osobnih podataka, koju možete preuzeti ovdje
6. preslika dokumenta kojim se dokazuje status hrvatskog branitelja

Pozivamo Vas da od 02.03.2020. godine dođete u Općinu Dubravica sa svim navedenim dokumentima u svrhu izdavanja Potvrde o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u Dječji vrtić "Smokvica" u Dubravici.

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini
16.1.2019.

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.
OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

RADNO VRIJEME I UREDOVNI DANI LAG-a SAVA
10.1.2020.

LAG SAVA uveo je uredovne dane na podrucju Grada Svete Nedelje, te je uveo određene izmjene u radnom vremenu te radu sa strankama.

GLAVNI URED ZAPREŠIC, Ulica bana Josipa Jelacica 48
Mob: 095 5937 630
RADNO VRIJEME I UREDOVNI DANI LAG-a SAVA

Radno vrijeme:
ponedjeljak: 07:00-15:00
utorak :07:00-15:00
Napomena- od 08:00-12:00 sati uredovni dan u LAG-u održava Ministarstvo poljoprivrede (Savjetodavna služba)
srijeda: 07:00-15:00
cetvrtak: 07:00-20:00
petak: 07:00-15:00
Rad sa strankama je svakog dana u razdoblju radnog vremena, no radi dinamike rada koja ukljucuje i terenski rad, ljubazno molimo stranke da dogovore svoj termin na kontakt mob: 095 5937 630

UREDOVNI DANI JASTREBARSKO, Dom obrtnika, Ulica Tadije Smiciklasa 3
Kontakt mob: 095 4433 226

Petak: 08:00-15:00

SVETA NEDELJA - Ministarstvo poljoprivrede (Savjetodavna služba), Ulica Marijana Stilinovica 17
Kontakt mob: 095 4433 226

Utorak: 08:00-15:00

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Dubravica
16.12.2019.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine DubravicaSVETI NIKOLA DOLAZI U ŠKOLU
3.12.2019.


   
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
2.12.2019.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 20. sjednici održanoj dana 04. studenog 2019. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica, na području katastarske općine Dubravica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica predviđeno za zakup.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

ODLUKA O RASPISIVANJ JAVNOG NATJEČAJA

OBRASCI ZA NATJEČAJ

OBRAZAC PONUDE

Prijedlog liste za stipendije za 2019./2020.
26.11.2019.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 25. studenoga 2019. godine, utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2019./2020.

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa srijedom, 4. prosinca 2019. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj za stipendije – PRIGOVOR". Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:
a) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:
a) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.

Podsjećamo u ovoj školskoj godini Zagrebačka županija povećala je broj novih stipendija s prijašnjih 50 na 75, ali i iznose stipendija za studente na 14.400 kn godišnje, a za učenike na 7.200 kn godišnje.

Besplatne dvodnevne radionice za nezaposlene žene
22.11.2019.

Na projektu JobCollege SAVA, partnerska organizacija ODRAZ organizira 2-dnevne radionice za nezaposlene žene na kojima im se nudi prilika da otkriju ključeve psihologije uspjeha, postavljanja ciljeva i promišljanja vlastite karijere.

Odlična je ovo prilika za nezaposlene žene na području Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća da u prostorijama LAG-a SAVA dobiju temelje za pokretanje vlastite ideje i njezino uspješno provođenje u praksu. Detalje poziva možete pronaći ovdje, a detalje programa ovdje.

Prijave: Jednostavno! Ispunite ovaj online obrazac ili se javite e-mailom na marijana.janjic@lagsava.hr. Mjesto možete rezervirati i telefonom na 095-386-2246.

Podarite sebi ovog prosinca vrijeme za nove početke u 2020., upoznajte sebe i druge, propitajte svoje ideje.

Radionice traju 2. i 3. 12. u LAG-u SAVA na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 48, u Zaprešiću. Okrepa za ručak bit će osigurana.

Nakon sudjelovanja na motivacijsko-edukacijskim radionicama, sudionice imaju mogućnost razviti znanja i vještine potrebne za aktivno traženje zaposlenja kroz besplatne radionice Klubova za zapošljavanje.

JobCollege SAVA projekt je udruge Eduka – centar lokalnog razvoja koji provodi u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om SAVA, udrugom ODRAZ te Gradom Jastrebarsko i Gradom Zaprešićem.

Veselimo se druženjima na zajedničkim radionicama!

Natječaj za direktora TZ "Savsko-sutlanska dolina i brigi"
20.11.2019.

1. Tekst natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice "Savsko-sutlanska dolina i brigi" objavljen 20.11.2019.

2. Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice "Savsko-sutlanska dolina i brigi" objavljen na web stranici Općine Brdovec

3. Oglas na stranici Narodnih novina


Energetska obnova zgrade Općine Dubravica
12.11.2019.
U Općini Dubravici u tijeku je provedba projekta "Energetska obnova zgrade Općine Dubravica na adresi Pavla Štoosa 3, Dubravica".

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 454.647,89 kuna, a EU sufinanciranje projekta iznosi 255.134,51 kn.

Korisnik projekta je Općina Dubravica, a razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2022. godine. Izvođač radova energetske obnove je Zidarsko - fasaderska radnja Stjepan Mikuljan, Zaprešić, a nadzor radova izvodi Gradnja Krapina d.o.o., Krapina.
Zgrada Općine Dubravica sagrađena je 1926. godine, te rekonstruirana dogradnjom 1995. godine. U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade planirano je kao rješenje koje se sastoji iz: rekonstrukcije (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja, rekonstrukcije (toplinska izolacija) stropa prema negrijanom potkrovlju, te kosog krova, zamjena vanjske bravarije, te drvene stolarije. Grijanje je uz pomoć bojlera, energent je prirodni plin, ogrjevna tijela su radijatori s ručno reguliranim ventilima. Energetskom obnovom predviđa se ugradnja kondenzacijskog bojlera na prirodni plin, te zamjena sadašnjih ventila u termostatske.

Realizacijom projekta pridonijet će se uštedi toplinske energije za grijanje za 76% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera. Zgrada iz energetskog razreda G prelazi u energetski razred C; emisije CO2 nakon obnove smanjit će se za 80%.NEĆE BITI OPSKRBE VODOM!
30.10.2019.Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji
20.9.2019.


S ciljem unapređenje peradarske proizvodnje i podizanja konkurentnosti OPG-ova koji se bave uzgojem peradi, Zagrebačka županija pokrenula je projekt pod nazivom „Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji“ koji će tijekom 2019. i 2020. godine provoditi stručnjaci Hrvatskog veterinarskog instituta i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Projekt će započeti održavanjem 7 informativnih radionica koje će se održati na području Zagrebačke županije putem kojih će uzgajivači peradi biti informirani o sadržaju projekta i načinu na koji se mogu uključiti u njegovu provedbu.
Informativne radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

R. br.

Datum

Lokacija

Vrijeme

1

27. rujna 2019.

Društveni dom Općine Pušća
Kumrovečka 107, 10294 Donja Pušća

10.00 – 13.00 sati

2

30. rujna 2019.

Općinska vijećnica Križ
Trg svetog Križa 5, 10314 Križ

10.00 – 13.00 sati

3

2. listopada 2019.

Općina Rakovec
Rakovec 54, 10347 Rakovec

10.00 – 13.00 sati

4

10. listopada 2019.

Općina Gradec
Gradec 134, 10345 Gradec

10.00 – 13.00 sati

5

14. listopada 2019.

Društveni dom Klinča Sela
Kolodvorska 4, 10450 Klinča Sela

10.00 – 13.00 sati

6

16. listopada 2019.

Društveni dom Vukovina
Stara cesta bb, 10419 Vukovina

10.00 – 13.00 sati

7

18. listopada 2019.

Gradska vijećnica Sveta Nedelja
Trg A. Starčevića 5,  10431 Sveta Nedelja

10.00 – 13.00 sati

Kako bi stekli uvid u trenutno stanje peradarske proizvodnje na području  Zagrebačke županije, pozivamo uzgajivače peradi da ispune anketni upitnik koji je dostupan ovdje i dostave ga u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije elektroničkom poštom na d.rukavina@zagrebacka-zupanija.hr

Upitnik će također biti dostupan na informativnim radionicama.

ANKETNI UPITNIK

FOTO GALERIJA - Proslava Dana Općine Dubravica 2019.  
Fotografije s proslave dana Općine Dubravica možete pogledati OVDJE.


OBAVIJEST
27.8.2019.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je donesena Odluka o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici.

Nabava školskih papuča/školskih tenisica sufinancira se u iznosu od 100,00 kuna.

Molimo Vas da po kupnji školskih papuča/školskih tenisica sačuvate račun.

Isplata iznosa sufinanciranja započinje od 10.09.2019. godine u sjedište Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, uz predočenje računa o kupnji školskih papuča/školskih tenisica.

Račun o kupnji školskih papuča/školskih tenisica ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka izvršenja isplate iznosa sufinanciranja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marin Štritof


ODLUKA

Tehnički pregled traktora
13.8.2019.

Tehnički pregled traktora održati će se:

11. i 12. 09. 2019. od 08:00 - 14:00 sati.

Voditelj stanice za tehnički pregled Zaprešić - Dražen Pršir


PRORAČUNSKA TRANSPARENTNOST
6.8.2019.

Prema podacima o proračunskoj transparentnosti županija, gradova i općina u razdoblju studeni 2018.- ožujak 2019., koje je 03.07.2019. godine objavio Institut za javne financije te Općinu Dubravica svrstao u skupinu najtrasparetnijih u Hrvatskoj i posebno ju pohvalio za veliki napredak, odnosno proglasio kao općinu "odlikaša" koja je na svojim web stranicama objavila sve ključne dokumente temeljem kojih Institut analizira i ocjenjuje transparentnost svih županija, gradova i općina u RH.

Razina proračunske transparentnosti ocjenjena je u rasponu od 0 do 5, a Općina Dubravica svrstana je u najvišu razinu 5, što samo potvrđuje kako općinska uprava uhodano i u kontinuitetu ispunjava sve propise koji proizlaze iz Zakona o proračunu i Zakona o pravu na pristup informacijama. Dani Općine Dubravica i blagdan sv. Ane u Rozgi
16.07.2019.
Zelena čistka - World Cleanup Day 2019.
3.7.2019.

Jedan dan. Jedan planet. Jedan cilj.

World Cleanup Day započinje 21. rujna 2019. godine u 10 sati u Novom Zelandu, a s izlaskom Sunca u svakoj vremenskoj zoni volonteri će prenositi zeleni val u svojim zemljama. Akcija će obuhvatiti sve 24 vremenske zone i završiti 36 sati kasnije na Havajima.

Očistimo li svi svoj mali kutak okoliša, očistili smo svijet!

Cilj akcije je okupiti 5% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske, utjecati na podizanje svijesti građana o problemu neodgovornog odnosa prema okolišu i očistiti čitavu Lijepu našu u samo jedan dan.

Očistite i Vi svoj zeleni kutak i postanimo dio najveće svjetske građanske inicijative! Dosadašnjih sedam akcija okupilo je 357 932 volontera iz svih krajeva Lijepe naše, koji su zajedničkim snagama očistili ilegalna odlagališta otpada i utjecali na podizanje razine svijesti o odgovornom ponašanju prema prirodi koja nas okružuje.

Pogledajte govor mlade petnaestogodišnje aktivistice Grete Thunberg i njenu poruku svijetu. Zemlje u okruženju imaju izuzetno jake timove i predane volontere pa vjerujemo da će nas i to potaknuti na zajedništvo i sudjelovanje u akciji čišćenja otpada iz okoliša. World Cleanup Day 15. rujna 2018. okupio je 18 milijuna volontera iz 157 zemalja diljem svijeta te postao najveća akcija prikupljanja otpada u povijesti čovječanstva.

Naša djeca će nas pitati gdje smo bili 21. rujna 2019. Rezervirajte si taj datum! Pozovite prijatelje, turiste, alpiniste, ronioce, očistimo mora, planine, jezera i rijeke, naše gore i ravnice, jer spašavamo sebe i buduće generacije!

OPŠIRNIJE...


Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi u 2019. godini  

pozdrav

Odluka o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2019. godini

   
Pokrenut Kutak za zapošljavanje u Općini Dubravica
18.6.2019.

U sklopu projekta JobCollege SAVA koji provodi udruga Eduka s partnerima opremljen je Kutak za zapošljavanje. U Kutku se nalaze računalo i pisač koje mogu koristiti nezaposlene osobe s područja naše Općine za traženje novih radnih mjesta, pisanje životopisa i molbi za zaposlenje i printanje istih.

Kutak za zapošljavanje nalazi se u ZGRADI STARE ŠKOLE, Pavla Štoosa 38, Dubravica, a nezaposlene osobe mogu doći i upotrebljavati opremu:
PONEDJELJAK: od 08:00-14:00 sati
ČETVRTAK: od 08:00-14:00 sati

Ključeve za otvaranje zgrade stare škole, Pavla Štoosa 38, Dubravica možete zatražiti u Općini Dubravica.

Projekt traje do siječnja 2020. godine. Nadamo se da će ova inicijativa pomoći nezaposlenima s našega područja da brže i lakše dođu do novoga zaposlenja.

JobCollege Sava projekt je udruge Eduka – centra lokalnog razvoja u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om Sava, udrugom Odraz, te gradovima Jastrebarsko i Zaprešić. Projekt se provodi na području LAG-a Sava koje osim gradova Jastrebarsko i Zaprešić uključuje i gradove Samobor i Sveta Nedelja te općine Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik.
Ukupna vrijednost projekta je 1.025.125,72HRK od čega je 999.451,73HRK sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Više o projektu možete pronaći na internetskoj stranici udruge Eduka (www.eduka.hr).

Otvoreno e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II"
17.6.2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““.

U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10908.

Opis savjetovanja: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b „Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga,tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu“, specifičnog cilja 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPŠIRNIJE...

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
11.6.2019.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2019. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2019. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva
5. Sektor mljekarstva
6. Sektor ratarstva

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 30% dokumentiranih troškova, a najviše 15.000,00 kn po korisniku. Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti fizičke i pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju upisane u ARKOD, evidentirane su kao obveznici plaćanja komunalne naknade za proizvodne objekte u koje se ulaže, upisane u Upisnik poljoprivrednika (poljoprivrednih gospodarstava) pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te koje su podmirile sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: 15 dana od dana objave Natječaj na internetskoj stranici Općine Dubravica odnosno do 26.06.2019. godine

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi". Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu
10.6.2019.
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu / OPŠIRNIJE


JAVNI POZIV
10.6.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima su izvedene nerazvrstane ceste:
1. Kumrovečka cesta (k.č.br. 2294 i dr. k.o. Dubravica)
2. II. Odv. Sv. Vida (k.č.br. 2258/2, 2281 i dr. k.o. Dubravica)
3. Vinogradski put (k.č.br. 2297, 2298 i dr. k.o. Dubravica)
4. II. Sutlanska cesta (k.č.br. 1300 i dr. k.o. Prosinec)
5. Rozganska cesta (k.č.br. 536/6 k.o. Dubravica)
6. Ulica Matije Gupca (k.č.br. 3469/3 k.o. Kraj)
7. Vinski put (k.č.br. 2275 k.o. Dubravica)
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Vinogradski put-Rozganska u naselju Rozga
3.6.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Vinogradski put-Rozganska u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga
17.5.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga u k.o. Kraj o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST o provedbi posebnih mjera zaštite od požara
13.5.2019.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (NN 35/2019) daje sljedeće priopćenje:

S dolaskom ljepšeg vremena, počinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom, u koje spadaju spaljivanje korova, suhog raslinja, grana i sl., što je u posljednjih nekoliko godina i izazvalo požare.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica podsjeća i upozorava da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzrokovati požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga

8.5.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Poziv na besplatne edukacije za nezaposlene žene

3.5.2019.

Na projektu JobCollege SAVA, partnerska organizacija ODRAZ organizira 7-dnevne radionice za nezaposlene žene na kojima im se nudi prilika da otkriju ključeve psihologije uspjeha, postavljanja ciljeva i promišljanja vlastite karijere.

Odlična je ovo prilika za nezaposlene žene na području Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća da u prostorijama LAG-a SAVA dobiju temelje za pokretanje vlastite ideje i njezino uspješno provođenje u praksu.

OPŠIRNIJE...

Javni poziv za udruge
23.4.2019.
opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/18) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 23. svibnja 2019. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA


Počele prijave za besplatne radionice za nezaposlene žene u Zaprešiću
18.4.2019.

LAG SAVA je danas otvorio prijave za besplatne motivacijsko-edukacijske radionice za nezaposlene žene.

Radionice provode kolege i kolegice iz udruge ODRAZ, a cilj je osnažiti nezaposlene žene s idejom kako da svoje ideje o budućnosti i karijeri pokrenu prema ostvarivanju.

Prijave su otvorene do 30. 4., a sve informacije (raspored radionica + njihov sadržaj i link na online prijavnicu) možete pronaći na LINKU.

Početak radionica: 8. 5. 2019. u prostorijama LAG-a, Ulica bana Josipa Jelačića 48, Zaprešić.

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja
17.4.2019.

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2019. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

OPŠIRNIJE...


Edukacija – ključ uspjeha u turizmu
10.4.2019.

Prijavi se za sudjelovanje u besplatnim programima obrazovanja i praksu u Jadranka hotelima iz Malog Lošinja.

Pučko otvoreno učilište Andragog i Jadranka hoteli d.o.o. iz Malog Lošinja provode projekt "Edukacija – ključ uspjeha u turizmu" u sklopu kojeg je nezaposlenim mladim osobama omogućeno sudjelovanje u besplatnim obrazovnim programima za zanimanja barmen/ica, djelatnik/ca hotelskog domaćinstva, kuhar/ica specijalist za dijetetska jela, konobar/ica i programu voditelj/ice socijalnog turizma.

Obrazovanje za gore navedene programe će se provoditi inovativnom kombinacijom klasične nastave u učionici i on line prijenosa nastave u stvarnom vremenu na 3 lokacije:

Zagreb (Trg Petra Svačića 6)
Osijek (Radićeva 25)
Vinkovci (Ljudevita Gaja 18)

Nakon završenog teorijskog dijela programa polaznici će biti uključeni u stjecanje praktičnih znanja u Jadranka hotelima d.o.o. iz Malog Lošinja s mogućnošću zapošljavanja tijekom sezone 2019. godine.

OPŠIRNIJE...

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica - Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu
8.4.2019.
Objava biračima
5.4.2019.
OBJAVA BIRAČIMA Ministarstva uprave o održavanju izbora za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

OPŠIRNIJE...
Javna rasprava
4.4.2019.

opcinaOpćina Dubravica objavila je Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...
POZIV NEZAPOSLENIMA
15.3.2019.

Pozivamo nezaposlene žene s područja gradova Jastrebarskog, Samobora i Zaprešića te općina Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća i Stupnik i ostalih područja ZGB županije da sudjeluju na besplatnim poludnevnim edukacijama koje će se održati u razdoblju od ožujka do travnja 2019. u prostoru Udruženja obrtnika Jastrebarsko (Smičiklasova ulica 3).

Datumi i teme radionica:

4. Postavljanje ciljeva // 28.03.2019.
5. Donošenje odluka // 29.03.2019.
6. Organiziranje zajednice // 02.04.2019.
7. Od ideje do projekta // 03.04.2019

Prijavite se najkasnije do 27. ožujka 2019. na mail: eduka@eduka.hr

Nakon sudjelovanja na motivacijsko-edukacijskim radionicama, sudionice imaju mogućnost uključiti se u programe obrazovanja za tražena zanimanja na tržištu rada (ECDL operater, knjigovođa, dadilja, radnik u otpremi robe (m/ž) te razviti znanja i vještine potrebne za aktivno traženje zaposlenja kroz Klubove za zapošljavanje.

JobCollege SAVA projekt je udruge Eduka – centar lokalnog razvoja koji provodi u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om SAVA, udrugom ODRAZ te Gradom Jastrebarsko i Gradom Zaprešićem.

Veselimo se susretu s vama na našim radionicama!

PLAKAT

POZIV

PROGRAM

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Vatrogasna ulica u naselju Prosinec-Donji Čemehovec
 

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se
JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Vatrogasna ulica u naselju Prosinec-Donji Čemehovec u k.o. Prosinec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Prijave za besplatno usavršavanje za nezaposlene na području JLS-ova i LAG-a
15.3.2019.
Nezaposlena ste osoba? Živite na području OPĆINE DUBRAVICA? Htjeli biste steći još neka znanja i vještine da možete pronaći bolji posao? Prijavite se za besplatno usavršavanje na projektu JobCollege SAVA.

Troškovi sudjelovanja su pokriveni: usavršavanje + putni troškovi.

Početak usavršavanja: travanj 2019. Više informacija i način prijave potražite u POZIVU.


7. Uskrsni sajam OPG-ova i udruga
14.3.2019.

Obaviještavamo Vas da će se 7. Uskrsni sajam OPG-a i Udruga održati 13. travnja 2019. godine u športskoj dvorani Područne škole u Dubravici (Pavla Štoosa 38) s početkom u 13:00h. Uz brojne izlagače, manifestaciju će popratiti niz nastupa KUD-ova i ostalih izvođača ovoga kraja, dok će vinari imati posebna ocijenjivanja vina.

Prijavu molimo izvršiti u što kraćem vremenu, najkasnije do 10.4.2019., te Vas molimo da nas obavijestite da li ćete biti još s nekim na štandu. Ispunjeni prijavni list potrebno je poslati na opcina@dubravica.hr

Preuzmi prijavni list

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i veselimo se zajedničkom druženju.

VAŽNO: Broj štandova je ograničen, prijave se primaju do popunjenja mjesta.

Općina Dubravica

PLAKAT / PROGRAM


OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA
13.3.2019.

Općina Dubravica obavještava svoje mještane o pozivu na sudjelovanje u najvećoj nacionalnoj kampanji zaštite okoliša - Zelena čistka 2019. u okviru europske kampanje Let’s clean up Europe! kojom ćemo kao uvod u obilježavanje Dana planeta Zemlje čistiti divlja odlagališta u subotu, 13. travnja 2019., diljem Lijepe naše.

Mole se zainteresirani mještani Općine Dubravica da nas telefonskim putem obavijeste o prihvaćanju volontiranja, na broj telefona 01/3399-360

OPŠIRNIJE - detaljne informacije


JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta I odvojak Lukavečke u naselju Lukavec Sutlanski
7.3.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta I odvojak Lukavečke u naselju Lukavec Sutlanski u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...


Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju
5.3.2019.
Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju - OPŠIRNIJE

Oprez pri spaljivanju biljnog otpada!
1.3.2019.Zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada i ove godine bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora kao i velik broj vatrogasnih intervencija.

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

OPŠIRNIJE...


Zakonske obaveze skrbnika pasa
28.2.2019.Poziv na informativnu radionicu
27.2.2019.
Javni poziv - nerazvrstana cesta Lukavečka ulica u naselju Lukavec Sutlanski
25.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Lukavečka ulica u naselju Lukavec Sutlanski u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Odvojak Kumrovečke u naselju Bobovec Rozganski
19.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Odvojak Kumrovečke u naselju Bobovec Rozganski u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Obavijest o provođenju preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica
15.2.2019.

Obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju u periodu od 18. do 22. veljače 2019. godine (ovisno je i o vremenskim prilikama), te u vremenu od 8.30 do 15.00 sati provoditi obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području Općine Dubravica.

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji
10.Bobovec

Deratizacija stanovnicima sa područja općine Dubravica se ne naplaćuje.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
14.2.2019.
opcina - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVILAG NATJEČAJ -TO 1.1.2.
13.2.2019.

Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici održanoj 12. veljače 2019. godine u Svetoj Nedelji, donio je odluku o prihvaćanju konačnog teksta LAG natječaja za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' s pripadajućom dokumentacijom.

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a SAVA, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 1.129.095,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

OPŠIRNIJE...


JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Lušački put u naselju Rozga
12.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Lušački put u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Obilježavanje Dana europskog broja 112
8.2.2019.

U ponedjeljak 11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe od 29. srpnja 1991. koristi se broj 112.

Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112.

U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine, te je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Županijski centri 112 zaprimaju pozive upućene na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 neprekidno i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija. 2018. godine zaprimili su 1.487.042 poziva na broj 112 od kojih je 61,3% bilo namjenskih, 38,3% nenamjenskih i 0,4% zlonamjernih poziva.

OPŠIRNIJE...

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu!
8.2.2019.

Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu kojega četvrtu godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova Europske pučke stranke (EPP) Marijana Petir.

Na natječaj, koji je otvoren od 1. do 28. veljače 2019. godine, mogu se prijaviti mladi poljoprivrednici/ce koji su nositelji OPG-a i imaju do 40 godina života sa svojim projektima/operativnim konceptima, koji su tijekom 2018. godine ili završeni ili u provedbi.

Medijski pokrovitelj izbora je Jutarnji list, a glavni sponzor Erste banka koja će pobjednika/cu nagraditi novčanom nagradom u iznosu od 15 tisuća kuna. Za pobjednika/cu natječaja, kao i za deset najboljih poljoprivrednika/ca zastupnica Petir će osigurati put u Bruxelles i posjet Europskom parlamentu.

OPŠIRNIJE...

Isplata prve rate izravnih plaćanja kreće 15. veljače

5.2.2019.

Od sljedećeg petka, 15. veljače 2019. godine, započinje isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi kuna.

Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini poljoprivrednog zemljišta i to za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje. Također, isplatit će se i proizvodno vezane potpore za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, voće, povrće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve. Dodatna potpora potpora u iznosu od 43,6 milijuna kuna namijenjena je mladim poljoprivrednicima, dok će 127,4 milijuna kuna potpora male vrijednosti biti isplaćeno za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače te očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - Ulica Krč u naselju Rozga
4.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Ulica Krč u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Upisi djece sa područja Općine Dubravica u dječji vrtić „Smokvica“
1.2.2019.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da su u tijeku upisi djece sa područja Općine Dubravica u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravici, od 12 mjeseci života djeteta do polaska u osnovnu školu.

Sve obavijesti o upisu možete dobiti iz letka kojeg možete vidjeti OVDJE, ili na broj telefona dječjeg vrtića „Smokvica“ (01/ 3393-471).

Zahtjevu za sufinanciranje troškova smještaja djece od strane Općine Dubravica, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) jednog od roditelja/skrbnika iz kojeg je vidljivo da najmanje godinu dana prebiva na području Općine Dubravica, ne starije od 6 mjeseci
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta (ili preslika osobne iskaznice djeteta), ne starije od 6 mjeseci
3. potvrda o zaposlenju barem jednog roditelja
4. preslika ugovora sklopljenim sa dječjim vrtićem „Smokvica“
5. dokaz da su ispunjene sve obveze prema Općini Dubravica (provjera će se vršiti prilikom podnošenja zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica)
6. izjava (privola) o davanju osobnih podataka
7. preslika dokumenta kojim se dokazuje status hrvatskog branitelja

Zahtjev za sufinanciranje možete podignuti OVDJE ili ispuniti u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica.

Izjavu (privolu) o davanju osobnih podataka možete podignuti OVDJE ili ispuniti u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica.

Odluku o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici, možete pronaći na OVDJE

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice

28.1.2019.

Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članaka 1. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec, broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje: NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21 i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenim u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

OPŠIRNIJE...

Javni poziv - Željeznička cesta u naselju Donji Čemehovec
22.1.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Željeznička cesta u naselju Donji Čemehovec u k.o. Prosinec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica - Prijedlog plana za javnu raspravu
17.1.2019.
JAVNA RASPRAVA
11.1.2019.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE - JAVNA RASPRAVA

Obavijest poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja turističke članarine
31.12.2018.

Svi poslovni subjekti koji su obveznici plaćanja turističke članarine prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama - NN 152/08

https://www.zakon.hr/z/341/Zakon-o-%C4%8Dlanarinama-u-turisti%C4%8Dkim-zajednicama

dužni su članarine uplatiti na račune turističkih zajednica tamo gdje one postoje. U Zakonu ćete naći i raspored po skupinama i razredima.

Molimo sve subjekte koji plaćaju članarinu da usporede račune na koje plaćaju turističku članarinu!

za poslovne subjekte u DUBRAVICI

201001005-1754927154

svi koji žele mogu se informirati o plaćanju TČ u našem uredu ili na info@tzssdib.hr

REZULTATI JAVNOG (POZIVA) NATJEČAJA ZA ORGANIZIRANJE RADA DJEČJEG VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA I DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
21.12.2018.
Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da je donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA, Matije Gupca 92, Pojatno, 10290 Zaprešić, za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Dubravica i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Dubravica u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića.

Odluku o odabiru možete pogledati OVDJE.

Nakon pribavljanja svih potrebnih suglasnosti i dozvola za rad dječjeg vrtića u Dubravici, Dječji vrtić Smokvica će raspisivati natječaj za upis djece u dječji vrtić.

Sukladno ponudi Dječjeg vrtića Smokvica ukupan broj upisane djece biti će raspoređen u dvije odgojne skupine:

1. jaslice – do 17 djece u dobi od 1. do 3. godine
2. vrtić – do 28 djece u dobi od 4. do 7. godine

Ukupno radno vrijeme vrtića od 11,5 sati dnevno biti će raspoređeno u vremenu od 6:00 do 17:30.

O svim ostalim pitanjima programa rada Dječjeg vrtića Smokvica biti ćete obaviješteni prilikom upisa djece.


Učitelji iz Austrije, Finske i Portugala posjetili Općinu Dubravica
10.12.2018.

Učitelji iz Austrije, Finske i Portugala su 21. studenoga 2018., u sklopu projekta Be Well Teach Well Learn Well, posjetili Općinu Dubravica i Područnu školu Pavla Štoosa. Tom je prigodom načelnik Martin Štritof sudionike projekta upoznao sa zanimljivostima o općini te budućim planovima i investicijama na njezinome području. Načelnik je sudionicima uručio prigodne darove, a nakon susreta iskazan je obostran interes za nastavkom suradnje.

Projekt Be Well Teach Well Learn Well provodi se u okviru programa Erasmus +, a uz osnovne škole iz Austrije, Finske i Portugala, uključena je i Osnovna škola Pušća. Posjet je Pušći i Dubravici prvi u nizu posjeta koji će se provoditi tijekom 2019. godine., a krajnji je cilj projekta usvajanje novih metoda poučavanja i njihova primjena u svakodnevnome radu u školi.

FOTO GALERIJA

Sveti Nikola
29.11.2018.

Dodjela poklon paketa za Sv. Nikolu, održava u PŠ Pavla Štoosa 38, 10 293 Dubravica.

Provedba Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine
26.11.2018.

Akcijski plan SRUAZ za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“
16.11.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihova poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.

Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV (NATJEČAJ)
31.10.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje dana 31. listopada 2018. godine JAVNI POZIV (NATJEČAJ) za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Dubravica i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Dubravica u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja)

OPŠIRNIJE...

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna
29.10.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Poziv na nacionalnu konferenciju
12.9.2018.

Hrvatski lovački savez i Općina Pisarovina Vas pozivaju na nacionalnu konferenciju na temu „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“ u sklopu Erasmus+ projekta.

U okviru Ključne aktivnosti 3 - Podrška reformi politika, kroz aktivnost 'Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih (Strukturirani dijalog)' promiče se aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu te se komunikacijom između mladih i donositelja odluka utječe na razvoj znanja i politika za mlade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Opći cilj ovog projekta je osvijestiti važnost sudjelovanja mladih i donositelja odluka u procesu strukturiranog dijaloga te time:
• povećati broj mladih i donositelja odluka koji će biti uključeni u proces strukturiranog dijaloga na lokalnoj i nacionalnoj razini,
• potaknuti mlade i donositelje odluka na međusobnu komunikaciju i suradnju kroz proces strukturiranog dijaloga,
• potaknuti mlade i donositelje odluka s ruralnih područja na umrežavanje s drugim ruralnim područjima u Hrvatskoj¸ što je važna poruka zajedništva na istim ciljevima.
Konferencija se održava u Zagrebu u prostorima Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb, a traje dva dana, od 20. do 21. rujna 2018.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA
11.9.2018.

Općina Dubravica obavještava svoje mještane o pozivu na sudjelovanje u najvećoj nacionalnoj kampanji zaštite okoliša - Zelena čistka 2018. u svrhu volontiranja u sklopu Svjetskog dana čišćenja (World CleanUp Day), odnosno čišćenja otpada iz okoliša.

World Cleanup Day započinje 15. rujna 2018. godine u 10 sati u Novom Zelandu.

Mole se zainteresirani mještani Općine Dubravica da nas telefonskim putem obavijeste o prihvaćanju volontiranja, na broj telefona 01/3399-360 najkasnije do četvrtka, 13.09.2018. godine do 14.00 sati.

OPŠIRNIJE - detaljne informacije


JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
3.9.2018.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zaključka Općinskog vijeća Općine Dubravica o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica (KLASA:021-05/18-01/4,URBROJ:238/40-02-18-21) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Prodaje se nekretnina izvan građevinskog područja u katastarskoj općini Dubravica u naselju: Bobovec Rozganski i to zemljište oznake:

1. k.č.br. 1429/1 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: oranica krč u Bobovcu, površine 2 jutra i 195 čhv, 3054 m2
2. k.č.br. 1420 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: pašnjak krč u Bobovcu, površine 457 čhv, 230 m2

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljene traktor kosilice
3.9.2018.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke načelnika Općine Dubravica o prodaji rabljene traktor kosilice u vlasništvu Općine Dubravica (KLASA:022-01/18-01/1,URBROJ:238/40-01-18-73 od dana 23. kolovoza 2018. godine) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljene traktor kosilice u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet prodaje je:
• RADNI STROJ TRAKTOR-KOSILICA, tip Jonsered LT 2115, broj šasije 960110122 011906C002474, crvene boje, motor i gorivo Kohler 3629004653, snage 11,2 kw, godina proizvodnje 2006., neregistriran.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Tehnički pregled traktora
29.8.2018.

Tehnički pregled traktora održati će se:

12. i 13. 09. 2018. od 08:00 - 15:00 sati.

Voditelj stanice za tehnički pregled Zaprešić - Dražen Pršir


„Uvjeti zaštite i dobrobiti u uzgoju svinja“
27.8.2018.

POZIV na jednodnevno stručno osposobljavanje pod nazivom

„Uvjeti zaštite i dobrobiti u uzgoju svinja“

koje će se održati u četvrtak 06. rujna 2o18. godine s početkom u 9,oo sati u Dubravici, u Vijećnici općine Dubravica, ul. Pavla Štoosa 3 .

Za korisnike potpora za izravna plaćanja koji imaju prijavljene svinje u uzgoju ili tovu u JRDŽ-u od ove godine stupa na snagu uvjet Višestruke sukladnosti SMR 12 – Standardi za zaštitu svinja i moguće su kontrole poštivanja tih uvjeta nakon podnošenja zahtjeva za potporu.

Želimo Vas educirati o tim uvjetima da se možete na vrijeme pripremiti.

Osposobljavanje obuhvaća 9 prezentacija i trajat će od 9.oo do 14.oo sati, a svi polaznici dobivaju potvrdu o osposobljavanju.

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na telefon: 091/4882-962, zbog pravodobne pripreme papirologije.

Srdačan pozdrav,

Manuel Čičko, dipl.ing.agr.

PROVEDBENI PLAN

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna
3.8.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj Poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“ je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 15.200.000,00 kuna.

Cilj Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 28. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna.

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

WWW vaučeri za MSP-ove - https://www.youtube.com/watch?v=Atp4ZXFB_WM

Pitanja i odgovori  - https://www.youtube.com/watch?v=O64WqE4yDPE

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - https://www.youtube.com/watch?v=yZyDOMTV0MI

Pitanja i odgovori - https://www.youtube.com/watch?v=aUZaioFIF-4


Odluka o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2018. godini

2.8.2018.

opcinaNačelnik Općine Dubravica donio je Odluku o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2018. godini.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Dani općine Dubravica 2018.
20.7.2018.

Dani općine Dubravica kreću od 25.7.2018. i traju do 29.7.2018. Očekuje Vas ponovno bogat program, natjecanje u spremanju najbolje Kotlovine, biciklijada, alka, malonogometni turnir te puno zabave.

PROGRAM:

Srijeda, 25. srpnja 2018.


Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Dubravica
Lovački dom „Vidra“ Dubravica – 13:00 sati

Petak, 27. srpnja 2018.

Malonogometni noćni turnir Mjesnih odbora Općine Dubravica
Igralište kod škole – 18:00 sati

Subota, 28. srpnja 2018.

Natjecanje u pripremanju kotlovine uz sudjelovanje svih Mjesnih odbora Općine
Dubravica te MO susjednih općina

Igralište kod škole – od 15:00 sati

Bicilijada područjem Općine Dubravica
Polazak od općinske zgrade u 17:00 sati

Biciklistička alka

Igralište kod škole – 19:00 sati
Zabavni program

Igralište kod škole – 18:00 sati
Živa glazba

Gosti večeri band: ZEMLJA ZRAK

Nedjelja 29. srpnja 2018.

Župna crkva Sv. Ana-Rozga
Sv. Misa u 11 sati
Tradicionalno proštenje
Poslije mise živa glazba u vat.domu u Dubravici - Organizator DVD Dubravica

PLAKAT / NAJAVA

Općina Dubravica osvojila maksimalan broj bodova za transparentnost
18.7.2018.

Institut za javne financije (IJF) nedavno je objavio podatke o proračunskoj transparentnosti županija, gradova i općina, zaključno do ožujka 2018. godine. Općina Dubravica našla se u samome vrhu kao jedna od najtransparentnijih općina u državi. Potvrda tome je i priznanje koje je Općina Dubravica dobila od Instituta za javne financije.

U priznanju upućenom općinskom načelniku Marinu Štritofu stoji:

„Institut za javne financije predstavio je 2. srpnja 2018. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županije, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Istraživanjem se željelo utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brijem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim internetskim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2017. do ožujka 2018., a to su: godišnje izvršenje proračuna u 2016.; polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.; prijedlog proračuna za 2018.; izglasani proračun za 2018. i proračun za građane za 2018. Budući da se promatrala dostupnost pet proračunskih dokumenata, razina otvorenosti može se kretati od 0 do 5.

Kako je Vaša Općina osvojila maksimalan broj bodova, u ime Instituta za javne financije čestitam Vam na osvojenom priznanju za transparentnost općinskog proračuna.

Detaljna analiza i metodologija istraživanja objavljena je u newsletteru „Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2017. – ožujak 2018.“, a rezultati su dostupni i putem interaktivne karte koja se nalazi na web stranici www.ijf.hr/transparentnost.“

PRIZNANJE

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
17.7.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Lugarska ulica II , Lugarski Breg)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
11.7.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Otovačka ulica, Pologi)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

53 milijuna kuna za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije
10.7.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Zagreb, 10. srpnja 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
javnost@mingo.hr


OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
10.7.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Ulica svetog Vida I odvojak, Bobovec Rozganski)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE/OBAVIJEST

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

28.06.2018.

opcinaOpćina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste (Vinogradski put, Bobovec Rozganski, Otovačka ulica, Pologi) o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OBAVIJEST 1

OBAVIJEST 2

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTOSPREMAČICE (1 IZVRŠITELJ/ICA)

21.06.2018.

opcinaObavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto SPREMAČICE, koji je objavljen u Narodnim novinama 13.06.2018. godine, da će se testiranje održati

dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati
u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE

 

Odluka o stavljanju na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica
18.6.2018.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravica dana 29. svibnja 2018. godine donio je Odluku o stavljanju na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica održati će se u periodu od 21. lipnja 2018. godine do 05. srpnja 2018. godine, u kojem zainteresirane osobe mogu dati prigovore.

OPŠIRNIJE / ODLUKA


Prikaz raspolaganja po česticama-tabela


Obrazac ProgramaIzvod iz katastarskog planaNa Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera
18.6.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje

Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje

Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Odluke načelnika
14.6.2018.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravicav donio je Odluku o dodjeli besplatnih školskih papuča svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici i Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici.

ODLUKE

Izvješće - Gospodarenje otpadom
14.6.2018.
OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA
za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICA
13.6.2018.

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno)

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) na radno mjesto SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 13. lipnja 2018. godine.

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

OPŠIRNIJE...


OBAVIJEST
12.6.2018.

ZBOG RADOVA NA VODOVODNOJ MREŽI 13. lipanj /srijeda / 2018. godine, od 08,00 do 17,00 sati NEĆE BITI OPSKRBE VODOM NA PODRUČJU OPĆINA:

MARIJA GORICA
PUŠĆA - NASELJA : MARIJA MAGDALENA, HRUŠEVEC PUŠĆANSKI, DUBRAVA PUŠĆANSKA – dio visoke zone Gornja Pušća
DUBRAVICA – NASELJA: POLOGI, BOBOVEC – Zagrebačka ulica sa odvojcima,
GRAD ZAPREŠIĆ – NASELJE: HRUŠEVCEC KUPLJENSKI – gornja zona

OPSKRBA VODE VRŠITI ĆE SE POMOĆU AUTO CISTERNE

MOLIMO CIJENJENE GRAĐANE DA NAKON PONOVNE USPOSTAVE VODOOPSKRBE OČISTE MREŽICE NA SLAVINAMA

Zahvaljujemo na razumijevanju

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje
12.6.2018.
"Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje", za razdoblje od 12. do 15.06.2018.

Prema preporuci HZJZ ukoliko je za vaše klimatsko područje označeno ŽUTO, NARANČASTO ili CRVENO, pratite naputke za zaštitu od vrućina OVDJE i prilagodite svoje ponašanje.Odobren projekt za Dječji vrtić "Vrtuljak"
8.6.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je rezultate Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.

Općini Dubravica odobren je projekt "Adaptacija Dječjeg vrtića "Vrtuljak", a koji će ministarstvo sufinancirati sa 105.082,00 kuna.


Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremačice
7.6.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremačice.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju Izgradnja Kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici
28.5.2018.

Općina Dubravica po zaprimanju službene obavijesti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije za projekt "Izgradnja Kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici" isti je u srijedu 23. svibnja 2018. službeno potpisao načelnik Marin Štritof u prisustvu ministrice Gabrijele Žalac.

Projekt je prijavljen na raspisani natječaj prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, a ministarstvo će projekt "Izgradnja Kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici" sufinancirati sa 300.000,00 kn.

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
25.5.2018.

Općina Dubravivica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2018. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2018. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva
5. Sektor mljekarstva
6. Sektor ratarstva

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku. Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2018. godine

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu
22.5.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu kojom se utvrđuju iznosi sredstava jednokratnih financijskih potpora udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu, a koji je objavljen 4. travnja 2018. godine.

OPŠIRNIJE / ODLUKA


Općina Dubravica uspješno se prijavila na program “WiFi4EU”
22.5.2018.

Općina Dubravica uspješno se je prijavila na program “WiFi4EU” koje provodi Europska komisija, a koji je namijenjen svim zemljama članicama EU, a odnosi se na 100%-tno sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice lokalne samouprave na lokacijama kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravstveni centri…

Potpora će se dijeliti u obliku vaučera vrijednosti 15.000 EUR po prijavitelju kojim će se plaćati izgradnja i oprema, a Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču opreme, koji će biti registriran na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu.

Komisija će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera.

Tijekom sljedeće dvije godine objavit će se još četiri poziva na podnošenje prijava u okviru programa WiFi4EU.

Općini Dubravica 250.000,00 kn bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
18.5.2018.

Dobra vijest iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU; Općina Dubravica potpisala Ugovor te će povući 250.000,00 kn bespovratnih sredstava za projekt „Dogradnja vodovodne mreže" za naselje Bobovec Rozganski prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Listi od ukupno odabranih 374 projekata iz cijele Hrvatske među kojima je i projekt Općine Dubravica, na svečanosti potpisivanja 16.05.2018. godine bio je i načelnik Općine Dubravica.

Ova potpora će, uz vlastita proračunska sredstva, omogućiti nastavak izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica.

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
15.5.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – Lovački put, Dubravica)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Novi natječaji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
11.5.2018.

Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je korištenje nove mjere Programa ruralnog razvoja RH (M14) – Dobrobit životinja i to za govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja. Pravo na potporu za mjeru 14 - Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna grla goveda, odnosno 5 uvjetnih grla peradi i svinja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 42/18 od 9. svibnja novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave). Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Također, u Narodnim novinama broj 42/18 objavljen je i novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000 EUR.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Vrijednost potpore je od 5.000 eura do 100.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Odluka - Nacrt Plana gospodarenja otpadom
11.5.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana 10. svibnja 2018. godine donio je Odluku o stavljanju na Javni uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2018. - 2023. godine.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE

ODLUKA NAČELNIKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA
za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICA
10.5.2018.

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno)

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) na radno mjesto SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 09. svibnja 2018. godine.

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći


OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
8.5.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Jablanska ulica, Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
20.4.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Horvatov brijeg, Bobovec Rozganski)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije
19.4.2018.

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2018. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju.

Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2018. godini“.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj odnosno da kandidiraju potencijalne dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja do 31. svibnja 2018. godine.

Više o natječaju saznajte ovdje.

POZIV NA BESPLATNU RADIONICU „Vidljivost na WEB-u - kako osigurati bolju poslovnu budućnost“
18.4.2018.

Pozivamo Vas na besplatnu radionicu „Vidljivost na WEB-u - kako osigurati bolju poslovnu budućnost“ u organizaciji LAG-a SAVA, Upoznajmo.hr i PEPA NET j.d.o.o.

Radionica će se održati u zgradi Komunalnog poduzeća u Zaprešiću, Zelengaj 15, dana 25. travnja 2018. s početkom u 17 sati. Tema radionice pokriva područje internet oglašavanja, boljeg pozicioniranja na tražilicama, društvenih mreža, e-mail marketinga, izrade poslovnog plan i ostalih tema vezanih za povećanja prihoda.

Radionica je namijenjena OPG-ovima, obrtnicima, vlasnicima poduzeća, budućim poslovnim subjektima, načelnicima općina i gradonačelnicima, te svima ostalima koji se žele pridružiti.

Dođite i saznajte na koje sve načine možete povećati svoje prihode povećanjem svoje vidljivosti na tržištu.

Voditeljica LAG-a SAVA
Maja Čičko, mag. ing. agr.

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA PREMA POZIVU GRAĐANA
13.4.2018.
Odvoz krupnog (glomaznog) otpada u 2018. godini više se neće, kao proteklih godina, obavljati na način da građani glomazni otpad dovoze u određene dane na određena mjesta (tzv. mobilna reciklažna dvorišta). Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske (NN 50/2017), te Odlukom Grada Zaprešića o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, svaki korisnik usluge odvoza kućnog otpada Zaprešić d.o.o. ima pravo bez naknade na jedan odvoz glomaznog otpada u kalendarskoj godini. Glomazni otpad prikupljati će se na obračunskom mjestu (lokaciji) korisnika po prethodno predanom zahtjevu i dogovorenom terminu odvoza.

Korisnici koji imaju potrebu za odvozom glomaznog otpada mogu naručiti i dogovoriti termin telefonom : 3310-315, 3310-789 ili putem e-mail adrese: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr .

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
11.4.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – Selska ulica , Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Javni poziv za udruge
4.4.2018.

Načelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/17) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 04. svibnja 2018. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2018. godini iz proračuna Općine Dubravica
3.4.2018.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravica dana, 05. siječnja 2018. godine, donio je Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2018. godini iz proračuna Općine Dubravica.

Planom se definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2018. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.

Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2018. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
30.3.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Ulica Pavla Štoosa, Dubravica)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE - OBAVIJEST

Poziv vlasnicima nekretnina na podnošenje zahtjeva za priključenje komunalnih vodnih usluga na nerazvrstanoj cesti Vinski put u naselju Pologi
28.3.2018.

Kontrolom na terenu i usporedbom s našim podacima, utvrdili smo da određene nekretnine nisu imale mogućnost, odnosno da nisu priključene na sustav javne vodoopskrbe.

Općina Dubravica planira u prvoj polovini, a s planom završetka u drugoj polovini ove godine, izgradnju ceste Vinski put u naselju Pologi u sklopu koje je predviđena i dogradnja sustava vodoopskrbe.

Iz tog razloga pozivamo mještane da se jave u prostorije javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić, u referadu za priključke ( pon. – čet. 7,00-15.00h ), te pravodobno podnesu zahtjev za priključenje na sustav javne vodoopskrbe.

OPŠIRNIJE / POZIV

Poziv - potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
27.3.2018.

U srijedu, 28. ožujka 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Dubravica s početkom u 18.00 sati održat će se radionica LAG-a "SAVA".

Prezentaciju će održati voditeljica Lokalne akcijske grupe (LAG SAVA), gđa. Maja Čičko, mag.ing.agr. Glavna tema radionice bit će predstavljanje tipa operacije 1.1.1. (Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava uz razne druge teme.

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
27.3.2017.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Jablanska ulica II , Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ
21.3.2018.

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u ukupnom iznosu od 1.116.780,00 HRK.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 6. travnja do 8. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 29.travnja isključivo na e-mail adresu LAG-a SAVA (info@lagsava.hr) sukladno tekstu natječaja.

Iznos potpore po korisniku je 111.678,00 HRK, a intenzitet potpore 100%.

Raspored radionica kao i sva potrebna dokumentacija dostupna je na web stranici LAG-a SAVA.


POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE
21.3.2018

Lokalna akcijska grupa (LAG) SAVA poziva sve zainteresirane poljoprivrednike s područja obuhvata LAG-a SAVA na besplatne radionicu koja će se održati 28.3. (srijeda) u Dubravici na adresi P.Štoosa 3 (vijećnica) u 18 sati.

Kako je LAG SAVA osigurao sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj koja su namijenjena za razvoj ruralnog područja koje obuhvaća, 21.3.2018. raspisuje prvi vlastiti natječaj za tip operacije (TO) 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja na nacionalnoj razini, namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj biti će moguće u razdoblju od 6. travnja do 8. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati 10 dana prije zatvaranja natječaja isključivo na e-mail adresu LAG-a SAVA (info@lagsava.hr) sukladno tekstu natječaja.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
14.3.2018.
Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Jablanska ulica, Kraj Gornji Dubravički )

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OD PONEDJELJKA MOŽETE PODNIJETI ZAHTJEV ZA POTPORU ZA 2018. GODINU
5.3.2018.

Objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu, a zaprimanje Jedinstvenih zahtjeva za potporu kreće od ponedjeljka, 5. ožujka 2018. godine.

Svoj zahtjev poljoprivrednici mogu podnijeti i/ili popuniti u svim podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, područnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe. Popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika.

Ovogodišnji Pravilnik donosi i neke novine u odnosu na prethodni od kojih izdvajamo:

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
1.3.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Poljski put, Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Odluka o dodjeli financijske pomoći
27.2.2018.

opcinaNačelnik Općine Dubravica donio je Odluku o dodjeli financijske pomoći crkvi Sv. Ane u Rozgi u 2018. godini.

OPŠIRNIJE / ODLUKAVAŽNA OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE
22.2.2018.

Molimo Vas da provjerite svoju ekonomsku veličinu te sve eventualne promjene koje planirate kako bi bili prihvatljivi na natječaju LAG-a učinite do kraja ovog mjeseca.

Podsjećam kako je izrađen novi Kalkulator koji možete pronaći na poveznici.

U prilogu možete pronaći Dodatak 6. Strategije LAG-a. U dodatku 6 prva tablica odnosi se na navedenu mjeru te prema njoj možete već sada izračunati Vaše bodove.

Također u prilogu je i Dodatak 1 u kojem su sva naselja unutar JLS LAG-a razvrstana u 4 kategorije suklado kojima ćemo dodjeljivati bodove prilikom dodjeljivanja bodova.

Što se tiće uvjeta prihvatljivosti napominjem kako je potrebno da prijavitelj ima prebivalište na području LAG-a te da se ulaganje također provodi na području tog istog LAG-a.

Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju.
S poštovanjem,

Maja Čičko, mag. ing. agr.
voditeljica LAG-a Sava

DODATAK 6

DODATAK 1

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
20.2.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – Sutlanska cesta III , Vučilčevo – )

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

ZAPOČINJE ISPLATA IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA
19.2.2018.

Isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje u ponedjeljak 19. veljače 2018. godine. Za isplatu je osigurano 1.073.655.324,13 kuna, a primit će ih oko 100 tisuća poljoprivrednih gospodarstva koja su podnijela Jedinstveni zahtjev u 2017. godini te prošla kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izravna plaćanja dodjeljuju se samo aktivnim poljoprivrednicima koji imaju najmanje jedan hektar poljoprivrednog zemljišta i koji se u obavljanju poljoprivredne djelatnosti pridržavaju postupaka kojima se štiti okoliš, zdravlje ljudi, životinja i bilja.

Podsjećamo, u studenom prošle godine poljoprivrednicima je isplaćeno 948 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2017. godinu. U prvom dijelu isplate koja započinje u ponedjeljak, isplatit će se ukupno 1.073.655.324,13 kuna. Sredstva su namijenjena za sljedeće potpore: osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezana plaćanja za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve.

Isplata potpora za osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje) započet će u ožujku, a u svibnju će započeti isplata potpora za IAKS mjere ruralnog razvoj (Mjera 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 11 - Ekološki uzgoj, Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima) te preostali iznos za izravna plaćanja.

Prije isplate provest će se prijeboj potpora s poreznim dugom, ali samo na iznosima koji se financiraju iz proračuna RH. Poljoprivrednici koji su prijavili, pored redovnih, zaštićene račune dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore na redovni račun.

Nakon što isplata završi, poljoprivrednici mogu dobiti informaciju o isplaćenim potporama telefonskim pozivom u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili e-poštom na info@apprrr.hr uz predočenje svog Matičnog identifikacijskog broja poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG).

Tablica dinamike isplata

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA O ZAPOČINJENJU POSTUPKA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE DUBRAVICA
16.2.2018.
Poštovani mještani Općine Dubravica,

Ovim putem Vas obavještavamo o početku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Dubravica. Obavijest o izradi pogledajte
ovdje.

Putem zahtjeva za prenamjenu zemljišta, kojeg možete ispuniti temeljem
Obrasca ili osobnim dolaskom u sjedište Općine Dubravica, možete podnijeti zahtjev/zamolbu za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zahtjevu je potrebno priložiti kopiju katastarskog plana.

Zahtjevi za prenamjenu zemljišta se mogu predati osobno, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati ili putem pošte na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPĆINA DUBRAVICA


Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
13.2.2018.

POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE DUBRAVICA,

obavještavamo Vas da u ime Ministarstva poljoprivrede počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Temeljem navedenog možete se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem

POVEZNICE ZA M6 i POVEZNICE ZA M4

Ujedno vas pozivamo da se pridružite na gore spomenutim radionicama.

Zahvaljujemo.

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST
5.1.2018.
anonimnom podnositelju zamolbe o povećanju sufinanciranja prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta.

Poštovani,

zamolba upućena Općini Dubravica dana 21. 11. 2017. godine o povećanju sufinanciranja prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta bila je na dnevnom redu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Dubravica, održane dana 21. prosinca 2017. godine.

Odgovor vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubravica na gore navedenu zamolbu biti će objavljen na oglasnoj ploči Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, u periodu od 08. siječnja 2018. godine do 12. siječnja 2018. godine.

S poštovanjem,
OPĆINA DUBRAVICA


OBAVIJEST O INTERVJUU KANDIDATA
12.12.2017.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.11.2017. godine, da će se INTERVJU pred Povjerenstvom održati dana 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati
u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
8.12.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA).

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen u na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.11.2017. godine, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati dana 15. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST - o objavi oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice
5.12.2017.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme na radno mjesto-VIŠI REFERENT

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je oglas za prijam u službu službenika na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT, 1 izvršitelj/ica.
Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. studenog 2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u visini od 5.211,02 kn, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.

Koeficijent za obračun plaće višeg referenta Jedinstvenog upravnog odjela određen je u visini od 1,5 sukladno Odluci o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 03/2017).

Opširnije...

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
01.12.2017.

Općina Dubravica objavila je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: VIŠI REFERENT.

OPŠIRNIJE / OGLAS

Odluka o poništenju oglasa
29.11.2017.

Na temelju zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o poništenju oglasa.

Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: viši referent.

OPŠIRNIJE / ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJUU KANDIDATA
15.11.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJUU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO

VIŠI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA)

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen u na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.10.2017. godine, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 21. studenog 2017. godine (utorak) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica
6.11.2017.

Djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju, prema Ugovoru sa Općinom Dubravica, provodit će obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području općine Dubravica.

Akcija deratizacije provodit će se u periodu od 07. studenog do 10. studenog 2017., u vremenu od 8.30 do 15.30 sati.

Napomena: sustavna deratizacija stanovnicima Općine Dubravica se ne naplaćuje!

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU - OBAVIJEST
2.11.2017.

o objavi oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica.

1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme na radno mjesto-VIŠI REFERENT

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je oglas za prijam u službu službenika na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT, 1 izvršitelj/ica.

Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. listopada 2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u visini od 5.211,02 kn, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.
Koeficijent za obračun plaće višeg referenta Jedinstvenog upravnog odjela određen je u visini od 1,5 sukladno Odluci o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 03/2017).

OPŠIRNIJE...

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
31.10.2017.

Općina Dubravica objavila je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: VIŠI REFERENT.

Posebni stručni uvjeti:

- sveučilišni ili stručni prvostupnik struke upravno-pravnog ili ekonomsko-financijskog smjera
- položen državni stručni ispit
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu

Prijave na oglas podnose se na adresu:
Općina Dubravica, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u roku od osam (8) dana od dana objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s obveznom naznakom «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – VIŠI REFERENT».

OPŠIRNIJE / OGLAS

OBAVIJEST - OBUSTAVLJA SE POSTUPAK PREDAJE OBRAZACA ZA POREZ NA NEKRETNINE
26.10.2017.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima 20. listopada 2017. godine (objavljen u Narodnim novinama br. 101/2017 dana 12. 10. 2017. godine) kojim su brisani članci Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, Općina Dubravica od navedenog datuma više nije ovlaštena na prikupljanje Obrazaca od poreznih obveznika u svrhu poreza na nekretnine.

Stoga obavještavamo mještane Općine Dubravica da se obustavlja postupak prikupljanja navedenih Obrazaca.

Općina Dubravica


JAVNI POZIV  

opcinaObjavljen je Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste – nerazvrstane ceste i putovi na području katastarskih općina Kraj, Dubravica i Prosinec.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste, navedene u prilogu ovog teksta, da mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta u prostorijama općine Dubravica dana 11. listopada 2017. u vremenu od 10:00 sati do 12:00 sati.

Izlaganje geodetskih elaborata izvršit će ovlaštene osobe iz tvrtke GEOVID uz stručnu pomoć geodeta Antuna Vidovića, koji je izradio geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Dan neovisnosti
06.10.2017..
Dana 8. listopada u Hrvatskoj se kao državni blagdan obilježava Dan neovisnosti, u sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ.

Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više, kao takva, ne postoji.

Današnji je dan, stoga, prigoda da izrazimo duboku zahvalnost svima koji su se u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj angažirali u obrani Domovine, u prvom redu hrvatskim braniteljima, od kojih su mnogi dali svoje živote za hrvatsku slobodu i neovisnost.

Svim svojim mještanima Općina Dubravica upućuje iskrene i srdačne čestitke povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske.


LAG SAVA poziva Vas da se uključite u izradu Prve izmjene Lokalne razvojne strategije
4.10.2017.

Nacrt LRS (odabrani tipovi operacija, broj korisnika, iznosi alokacija i kriteriji odabira) izrađen je sukladno rezultatima ankete te konzultacijama na sastancima održanima u svim JLS LAG-a SAVA.

LRS kao i dodatke možete preuzeti na web stranici LAG-a Sava: http://www.lagsava.hr/dokumenti.html

Pozivamo Vas da dostavite svoje komentare izrađenog nacrta LRS na mail maja.cicko@lagsava.hr, po mogućnosti kao komentare u word dokumentu ili jasno navedene u tekstu maila.

Rok za dostavu komentara i prijedloga je ponedjeljak 16.10.2017.

Obavijest o nastavljanju prikupljanja Obrazaca od Poreznih obveznika
19.92017.

opcinaPoštovani mještani (porezni obveznici) Općine Dubravica,

bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u proteklom razdoblju dostavljali vlasnicima nekretnina na svom području, koristit će jedinicama lokalne samouprave za naplatu javnih davanja koja su u njihovoj nadležnosti.

Ažuriranje baza podataka je posao koje jedinice lokalne samouprave trebaju i nadalje kontinuirano obavljati radi naplate javnih davanja, kao što su komunalna naknada i porez na kuće za odmor.

Stoga molimo da i dalje pristupite predaji Obrazaca iz razloga ažuriranja postojeće baze podataka.

Priopćenje javnosti dostupno je na web stranici Porezne uprave.

Obrasce možete predati osobno u sljedeće dane:

UTORAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
ČETVRTAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
PETAK – od 08,00 do 11,00 sati (osim 11.08.2017.)

ili putem pošte na adresu Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Ili putem Internet stranice www.dubravica.hr, sa mogućnošću ispisa Obrasca te iste poslati na elektroničku poštu Općine Dubravica: opcina@dubravica.hr

Općina Dubravica

JAVNI POZIV
7.8.2017.

opcinaJAVNI POZIV Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste – nerazvrstane ceste i putovi na području katastarskih općina Kraj, Dubravica i Prosinec.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene lokalne ceste, da će Općina Dubravica, kao upravitelj, započeti s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta i putova, u katastarskim općinama Kraj, Dubravica i Prosinec.

Radovi započinju 07.08.2017 i od toga datuma će Općina Dubravica, započeti sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene predmetne ceste u suradnji sa ovlaštenim inženjerom geodezije.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim cestama i putovima moći će naknadno izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata bit će naknadno obaviješteni.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBAVIJEST - POREZ NA NEKRETNINE
3.8.2017.

Poštovani mještani (porezni obveznici) Općine Dubravica, temeljem čl. 20. st. 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, dalje u tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Dubravica, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Obavještavamo Vas o dužnosti Općine Dubravica u vođenju Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, u svrhu početka naplate poreza na nekretnine sa danom 1.1.2018. godine te izdavanja Rješenja. Novi porez na nekretnine zamjenjuje dosadašnju komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor te spomeničku rentu, uz uvođenje dva nova koeficijenta: koeficijent stanja i koeficijent dobi.

U prilogu ove obavijesti primili ste 3 obrasca: Obrazac o stambenom prostoru, Obrazac o poslovnom prostoru i Obrazac o neizgrađenom građevinskom zemljištu te upute za popunjavanje.

Stoga se ovim putem pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Dubravica da radi pravilnog i pravovremenog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje Rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanje obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 15. rujna 2017. godine dostave osobno Općini Dubravica podatke o nekretninama i poreznim obveznicima na priloženim obrascima u sljedeće dane:

UTORAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
ČETVRTAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
PETAK – od 08,00 do 11,00 sati (osim 11.08.2017.)
ili putem pošte na adresu Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST


OBRASCI:


- STAMBENI PROSTOR

- POSLOVNI PROSTOR

- NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Obilježen Dan Općine Dubravica
1.8.2017.

Protekli tjedan u Općini Dubravica obilježen je Dan općine. Uz svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica održano je niz manifestacija; Malonogometni noćni turnir Mjesnih odbora Općine Dubravica, natjecanje u pripremanju kotlovine, Biciklijada, Biciklistička alka, te zabavni program.

Kako je bilo na spomenutim manifestacijama možete vidjeti u FOTOGALERIJI.

DANI OPĆINE DUBRAVICA

SVEČANA SJEDNICA

MALONOGOMETNI TURNIR

MEĐUNARODNI FESTIVAL PUHAČKIH ORKESTARA
28.7.2017.

Puhački orkestar Rozga organizirao je proslavu povodom 115. obljetnice djelovanja.

Proslava je započela otvorenjem izložbe slika i druge građe 30.6.2017. godine u galeriji Ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću. Puhački orkestar Rozga Dobrotvor je Matice Hrvatske od 2002. godine te je izložba nastavak dugogodišnje suradnje. O izložbi i suradnji govorio je Dragutin Grgas, ak. kipar, predsjednik MH Zaprešića, a o POR-u je govorila u ime Hrvatskog sabora kulture Sandra Vrsalović, muzikologinja i prof. povijesti glazbe.

Drugi dio proslave održan je 2.7.2017. u sportskoj dvorani u Dubravici. Povodom 115. obljetnice organiziran je 5. Međunarodni festival puhačkih orkestara (MFPO). MFPO održava se od 2009. godine. Cilj održavanja manifestacije je, kroz promicanje tradicije sviranja puhačkih instrumenata, dodatna popularizacija „limene glazbe“ među mladima unutar Općine i Županije i razvijanje međunarodne kulturne suradnje.

Ove godine na MFPO-u predstavili su se:

• Pihalni orkester Kapele – Slovenija
• Gradska glazba „Barcs“ – Mađarska
• Limena glazba Lira – Hrvatska

Posebni gosti:

• Adam Končić
• Vid Balog
• Mirko Švenda Žiga
• Zdenka Kovačiček
• Miroslav Živković
• Zbor Ivan pl. Zajc

Ovogodišnji MFPO organiziran je pod svečanim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde grabar Kitarović, Ministarstva Kulture, generalni pokrovitelj Općina Dubravica.
Također, Festival je bio humanitarnog karaktera, sav prihod od ulaznica namijenjen je za djevojčici Martini Masnjak.

Za kraj slavljeničke godine, u pripremi je opsežna monografija o djelovanju Puhačkog orkestra Rozga uz potporu Zagrebačke županije.

OPŠIRNIJE....


Odluke o dodjeli besplatnih prijenosnih računala i besplatnih tenisica učenicima
12.7.2017.

opcinaOpćinski načelnik donio je Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5.c razreda Područne škole Dubravica i Odluku o dodjeli besplatnih tenisica svim učenicima Područne škole Dubravica.ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA

ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH TENISICA


Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2017/2018
30.6.2017.

Temeljem Odluke o kriterijima dodjele besplatnih udžbenika za učenike područne škole Dubravica u školskoj godini 2017./18., zahtjevi za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima područne škole Dubravica za školsku godinu 2017/2018. zaprimati će se do 15. srpnja 2017. godine i to u Jedinstvenom upravnom odjelu svakim radnim danom od 08.00 do 14.30 sati.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU.

Obrasce Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Dubravica ili na internetskim stranicama Općine Dubravica.

ODLUKA 1

ODLUKA 2

ZAHTJEV

MEĐUNARODNI FESTIVAL PUHAČKIH ORKESTARA
30.6.2017.

Puhački orkestar Rozga povodom 115. obljetnice djelovanja organizira 5. Međunarodni festival puhačkih orkestara (MFPO).
MFPO se organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Općine Dubravica, Zagrebačke županije, Turističke zajednice grada Zagreba, Turističke organizacije savsko-sutlanske doline i brigi, a ove godine i pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske.

U okviru obilježavanja 115. obljetnice predviđen je program:
1. Izložba povodom 115. obljetnice u suradnji sa Maticom Hrvatskom, ogranak Zaprešić, 30. 6. 2017. s početkom u 20.00 sati
2. Međunarodni festival puhačkih orkestara, Dubravica 2. 7. 2017. s početkom u 16.00 sati

2017. godine na Festivalu sudjelovat će:
• Pihalni orkester Kapele – Slovenija
• Gradska glazba „Barcs“ – Mađarska
• Limena glazba Lira – Hrvatska
Posebni gosti:
• Adam Končić
• Vid Balog
• Mirko Švenda Žiga
• Zdenka Kovačiček
• Miroslav Živković
• Zbor Ivan pl. Zajc

Cilj održavanja manifestacije je, kroz promicanje tradicije sviranja puhačkih instrumenata, dodatna popularizacija “limene glazbe“ među mladima unutar Općine i Županije i razvijanje međunarodne kulturne suradnje.

Veselimo se vašem dolasku!

PLAKAT

POZIVNICA IZLOŽBA

Obavijest mještanima Općine Dubavica
 

OVIM PUTEM VAS OBAVJEŠTAVAMO DA UDRUGA ŠAPICA ORGANIZIRA AKCIJU BESPLATNE KASTRACIJE ŽENKI PASA KOJE IMAJU VLASNIKA. AKCIJA SE FINANCIRA IZ DONACIJA I TRAJE DO ISTEKA ZALIHE OSIGURANIH SREDSTAVA ZA TU NAMJENU.

ZA PRIJAVU KASTRACIJE I DODATNA PITANJA KONTAKTIRATI NA:
Udruga Šapica
Mob: 095 926 3234
Mob: 098 521 803
E mail: sapica@sapica.hr


Rezultati drugog kruga izbora za vijeće mjesnog odbora Kraj Gornji Dubravički - Pologi
6.6.2017.
Rezultati drugog kruga izbora za vijeće mjesnog odbora Kraj Gornji Dubravički - Pologi

Izabrani članovi vijeća Mjesnog odbora

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
5.6.2017.

Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisalo je NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

KONAČNI REZULTATI IZBORA
26.5.2017.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICAPrva konferencija o ekološkoj poljoprivredi u Zaprešiću
24.5.2017.

LAG Sava u suradnji s Poljoprivrednom Zadrugom Berry Organica, 9. lipnja 2017. s početkom u 10h u dvorcu Lužnica kraj Zaprešića, po prvi put na svom području djelovanja organizira Konferenciju o ekološkoj poljoprivredi, koja će ugostiti mnoge dionike, od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i struke do predstavnika tržišta, kontrolnih tijela, Savjetodavne službe i proizvođača.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Dnevni red konferencije:

10:00 – Otvorenje konferencije - Konferenciju otvara pomoćnik ministra gospodin Krešimir Ivančić
10:30 – Okrugli stol na temu ''Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj – stanje, problematika i mogućnosti'' - Sudionici okruglog stola:
Krešimir Ivančić, dipl. ing. agr. – pomoćnik ministra poljoprivrede
doc. dr. sc. Božidar Benko– docent na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
Ana Marušić Lisac, dipl. ing. – osnivačica i direktorica kontrolnog tijela BIOTEHNICON-a
mr.sc. Marija Ševar– Savjetodavna služba
Jelena Petrov, mag. oec. – Javna ustanova ReraSD
Konrad Hauptfleisch – voditelj IFOAM akademije
Anita Bočkor – BIOVEGA
Božica Žeželj – OPG Žeželj
Moderator: Ivan Stupnišek, mag. ing. agr. – urednik Gospodarskog lista
12:00 – Pauza za kavu
12:30 – Predavanja na temu EKO poljoprivrede
doc. dr. sc. Božidar Benko– Opći pojmovi ekološke poljoprivrede
Matija Cetinić Frankos – OPG u ekološkoj poljoprivredi
Ana Marušić Lisac, dipl. ing – Primjeri dobre i loše prakse u ekološkoj poljoprivredi
Anita Bočkor – Tržišni zahtjevi i potrebe za EKO proizvodima
mr.sc. Marija Ševar– Potpore i savjetovanje EKO proizvođača
15:00 – Primjer dobre prakse
OPG Cetinić - Radionica na imanju OPG Cetinić u Kraju Donjem, Općina Marija Gorica

*organizatori zadržavaju pravo promjene programa

Više informacija o konferenciji te prijave za sudjelovanje dostupne su na web stranici konferencije.

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Dubravica
23.5.2017.


MO BOBOVEC ROZGANSKI

MO DUBRAVICA - ROZGA

MO LUKAVEC - LUGARSKI BREG

MO PROSINEC - DONJI ČEMEHOVEC

MO VUČILČEVO

OBAVIJEST KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI - POLOGI

ZBIRNO - REZULTATI


REZULTATI IZBORA
22.5.2017.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICAROK ZA PODNOŠENJE JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORE PRODULJEN DO 29. SVIBNJA 2017. GODINE  
Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjerama ruralnog razvoja za 2017. godinu bit će produljen  rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potpore. Krajnji rok za predaju Jedinstvenog zahtjeva je 29. svibnja 2017. godine. Istovremeno se produljuje i rok za izmjene i dopune zahtjeva do 15. lipnja 2017. godine, a rok za zakašnjele zahtjeve do 23. lipnja 2017.   

Pravilnik je donesen sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2017/807 оd 11. svibnja 2017. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2017. 

Podsjećamo da jedinstveni zahtjev poljoprivredni proizvođači ispunjavaju elektronički kroz AGRONET sustav, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno u podružnicama Agencije za plaćanja u županijama. Svi koji nisu u mogućnosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u, pomoć mogu dobiti u:

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
2.5.2017.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 28.4.2017. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza za područje Općine Dubravica, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

OPŠIRNIJE...

OBRAZAC EN-4

OBRAZAC EN-7

OBRAZAC EN-P

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
25.4.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme objavilo je POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i usmeni intervju).

Dana 04. svibnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) te istoga dana usmeni intervju pred Povjerenstvom s početkom u 10,00 sati sa kandidatima za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica,

POZIV / OPŠIRNIJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
19.4.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto referenta-komunalnog redara/komunalnog djelatnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme objavilo je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i usmeni intervju).

Dana 25. travnja 2017. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) te istoga dana usmeni intervju pred Povjerenstvom s početkom u 10,00 sati sa kandidatima za obavljanje poslova radnog mjesta referenta-komunalnog redara/komunalnog djelatnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica.

POZIV

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto voditelj računovodstva
7.4.2017.

Pročelnica JUO Općine Dubravica raspisala je natječaj za prijam u službu službenika na radno mjesto voditelj računovodstva u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, a prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 05. travnja 2017. godine, Općina Dubravica obavještava kandidate:

OPŠIRNIJE

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto referenta–komunalnog redara/komunalnog djelatnika
7.4.2017.

Pročelnica JUO Općine Dubravica raspisala je natječaj za prijam u službu službenika na radno mjesto referenta – komunalnog redara/komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, a prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 05. travnja 2017. godine, Općina Dubravica obavještava kandidate:

OPŠIRNIJE

JAVNI NATJEČAJ

Javni poziv za udruge
28.3.2017.

Načelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/16) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 28. travnja 2017. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
3.3.2017.

Općina Dubravica donijela je Odluku o raspisivanju Natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dubravica.

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:
- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA“.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 15.03.2017. godine u 11;00 sati u prostorijama Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik.

ODLUKA

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
21.2.2017.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2017. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2017. godini obuhvaća sljedeće: Sektor voćarstva, Sektor povrtlarstva, Sektor vinogradarstva i vinarstva, Sektor pčelarstva.

Potpora se dodijeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2017. godine.

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr.

Informacije: Općina Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-14.00 sati.

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja kandidata i poziv na intervju
16.2.2016.

opcinaPovjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica na neodređeno vrijeme u pola radnog vremena/20 sati tjedno objavilo je Obavijest o rezultatima pisanog testiranja kandidata i poziv na intervju.

Povjerenstvo utvrđuje da su na pisanom testiranju održanom dana 15.2.2017. godine ostvarili više od 50% bodova sljedeći kandidati:

1. Klepić Novalija Martina,
2. Kostanjšek Silvana,

Navedeni su time ostvarili pravo na pristup intervjuu koji će se održati u utorak, 21.02.2017. godine i to:

1. Klepić Novalija Martina u 10:00 h
2. Kostanjšek Silvana u 11:00 h

u zgradi općinske uprave Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Dubravica
16.2.2017.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana, 30. prosinca 2016. godine, donio je Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Dubravica.

Planom se definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2017. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.

Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2017. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Upute za neprofitne organizacije - financijska izvješća za udruge
10.2.2017.
opcinaObzirom na velik broj upita, vezano uz obveze koje proizlaze iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), u prilogu teksta objavljujemo upute/priopćenja Ministarstva financija iz prosinca 2016., te od 25. siječnja 2017.

OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

UPUTA ZA IZRADU I PREDAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
8.2.2017.

opcinaPovjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik/cea Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica na neodređeno vrijeme u pola radnog vremena/20 sati tjedno objavljuje: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje).

Dana 15. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 5/17. od 18. siječnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica, http://www.dubravica.hr/.

OPŠIRNIJE / POZIV

Radovi na području Općine Dubravica
8.2.2017.
U protekloj godini intenzivno se radilo na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture na više lokacija na području Općine Dubravica.

Od mnogobrojnih radova za istaknuti je: asfaltiranje županijskih cesta, izmjena pokrova na vatrogasnom domu Bobovec, početak izgradnje dječjeg igrališta, početak sanacije župnog dvora, izmjena neispravnih svjetiljki javne rasvjete.

Spomenuti radovi samo su dio planiranih investicija s kojim Općina Dubravica uvelike poboljšava kvalitetu življenja za sve svoje stanovnike.

FOTO GALERIJA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
7.2.2017.

Općina Dubravica donijela je Odluku o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dubravica.

Predmet natječaja:
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Rok za predaju ponuda:
Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA“.

Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 01.03.2017. godine u 11;00 sati u prostorijama Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja, bez odabira najpovoljnije ponude.

ODLUKA / NATJEČAJ

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA OPERACIJU 6.3.1 – POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
31.1.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TZ „SAVSKO-SUTLANSKA DOLINA I BRIGI“
30.1.2017.

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08), članaka 2. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 42/14, 114/14) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisalo jeNATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 8 od 27.01.2017. godine i na službenim internet stranicama općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica.


NATJEČAJ

OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU i NATJEČAJ
18.1.2017.
opcinaU Narodnim novinama broj 5/2017 od 18. siječnja 2017. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto pročelnik/ca jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena/20 sati tjedno).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove obavijesti.

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Zagrebačka županija - Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016/2017.
29.11.2016.

Zagrebačka županija objavila je privremenu listu kandidata za dodjelu stipendija, te Obavijest o podnošenju prigovora.

PRIVREMENA LISTA

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
2.11.2016.
Općina Dubravica objavila je Javni poziv za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ objavljuje se javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje jednog polaznika/polaznice za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto upravnog referenta.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad – upravni referent“, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici HZZ-a.

OPŠIRNIJE – JAVNI POZIV


OBAVIJEST SVIM RODITELJIMA DJECE I MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA VEZANO UZ SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I FAKULTETA
29.9.2016.

opcinaObavještavaju se svi roditelji djece i mještani Općine Dubravica koji su se obratili Općinskom vijeću Općine Dubravica zamolbom od 29.08.2016. godine za povećanjem prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta sa 80,00 kn na 25% da je Općinsko vijeće Općine Dubravice na svojoj 29. sjednici održanoj dana 13. rujna 2016. godine donijelo Zaključak o neuvažavanju zamolbe za povećanjem sufinanciranja prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta, jer za navedenu namjenu nema osiguranih sredstava u Proračunu Općine Dubravica za 2016. godinu.

U zamolbi stoji da su djeca s područja Općine Dubravica morali dodatno plaćati prijevoz, a da su ostale Općine podmirivale u cijelosti prijevoz, odnosno 25% (Općina Pušća, Općina Marija Gorica, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Brdovec…). Nadalje, piše da je Općina Dubravica donijela Odluku o 100%-tnom sufinanciranju prijevoza starijih osoba, te da nije u redu da se za prijevoz starijih iz proračuna izdvaja puno više nego za prijevoz učenika srednjih škola i fakulteta.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

RASPORED ODRŽAVANJA RADIONICA LAG SAVA / priopćenje za javnost i medije
15.9.2016.

Lokalna akcijska grupa ''SAVA'' koja djeluje na području Općina: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica i Pušća te gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić organizira besplatna predavanja za poljoprivrednike, gospodarstvenike i organizacije civilnog društva sa svog područja.

Na predavanjima će sudionici saznati sve potrebne informacije o Mjerama Ruralnog razvoja; što i kako prijaviti te na koju Mjeru aplicirati, naučit će kako napisati poslovni plan, kako se upisati u upisnik poljoprivrednih proizvođača te mnoštvo drugih iznimno korisnik i zanimljivih podataka.

Predavanja će se održavati u zgradi komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. na adresi Zelengaj 15, Zaprešić, prema sljedećem rasporedu:

OPŠIRNIJE...

LAG SAVA i Program E-misija organiziraju besplatnu radionicu ''Od ideje do projekta''
12.9.2016.

Lag SAVA i Program E-misija 24.rujna 2016. godine organiziraju radionicu pod nazivom ''Od ideje do projekta''.

Radionica će se održati u Zaprešiću u zgradi komunalnog poduzeća na adresi Zelengaj 15 s početkom u 9:00 sati.

Cilj radionice je proširiti znanje predstavnika organizacija civilnoga društva s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije osnovama izrade projektnog prijedloga koji se ne upućuju na Europske fondove nego domaće donatore, tijela državne uprave, zaklade, tvrtke, banke, veleposlanstva u RH i slično. Tijekom radionice obuhvatit ćemo strukturu projektnog prijedloga, način popunjavanja opisnog obrasca i obrasca proračuna, korake u izradi projektnog prijedloga, te definiranje ciljeva, rezultata i aktivnosti.

Radionicu će voditi djelatnici Centra za civilne inicijative. Broj sudionika je ograničen na 20. Radionica je organizirana u sklopu programa E-misija. Predviđeno vrijeme trajanja radionice je od 9:00-15:00 sati.

Molimo vas da prijavu pošaljete najkasnije do petka 23.09.2016. u 12.00 sati na e-mail: gordana@cci.hr ili da svoj dolazak najavite na telefon 095 44 44 819 (Gordana Ramač)

Kriterij odabira polaznika za radionicu bit će redoslijed prijave za radionicu. Svi prijavljeni na radionicu dobit će obavijest da li je njihova prijava prihvaćena ili ne.

Kod prijave molimo vas da nam pošaljete slijedeće podatke: Ime i prezime prijavitelja, naziv organizacije iz koje dolazite, kontakt telefon i e-mail adresu. Ovi podaci potrebni su za pravovremeno ažuriranje baze podataka.

Tehnički pregled traktora
9.9.2016.

Tehnički pregled traktora održati će se:

16.09.2016. (petak) Dubravica, 13-19h Vatrogasni dom

17.09.2016. (subota) Dubravica, 08-13h Vatrogasni dom

Voditelj stanice za tehnički pregled Zaprešić - Dražen Pršir

Poziv na VI. tradicionalnu berbu
 


Poziv na prezentaciju Lokalne razvojne strategije LAG "Sava"  

Lokalna akcijska grupa Sava održat će sveukupno 11 prezentacija Lokalne Razvojne strategije Počevši od 30. kolovoza pa sve do 9.rujna u svakoj od jedinica lokalne samouprave, članice LAG-a.

Predstavit će se planovi, vizije i ciljevi razvoja područja LAG-a SAVA kao i Mjere kroz koje se vizija i ciljevi namjeravaju ostvariti.

LAG SAVA će u periodu do 2022. godine kroz Mjere financirati sveukupno 70 različitih projekata iznosima od 2.500,00 do 50.000,00 EUR-a na cjelokupnom području LAG-a SAVA.

Naglasak je stavljen na razvoj poljoprivrede i turizma pa će tako najviše sredstava biti dodijeljeno upravo tim sektorima. Pozivamo sve poljoprivrednike, gospodarstvenike i predstavnike civilnih društva da nam se pridruže na predavanju i saznaju kako i na koji način preko LAG-a SAVA mogu ostvariti sredstva EU za razvoj svojih projekata i unaprjeđenje svog poslovanja.

TERMINI PREZENTACIJA:

30.8.- Brdovec - Kino dvorana - 18:00 h
31.8.- Pušća - Vijećnica - 19:00 h
1.9. - Stupnik - Vijećnica - 18:00 h
2.9. - Klinča Sela-društveni dom -18:00
3.9. - Dubravica - vijećnica u 10:00 sati
3.9. - Sveta Nedelja- u sklopu fišijade
5.9. - Jastrebarsko - -18:00 h
6.9. - Marija Gorica - Općina- 19:00 h
7.9. - Luka - Društveni dom - 19:00 h
8.9. - Zaprešić- Gradska vijećnica-18:00
9.9. - Samobor - Mala dvorana pučkog otvorenog učilišta - 18:00 h

PREZENTACIJA

Poziv na prezentaciju Lokalne razvojne Strategije LAG "Sava" 29.8.2016.

 

POZIVAMO VAS NA PREZENTACIJU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A SAVA KOJA ĆE SE ODRŽATI:
3.9.2016., U SUBOTU, U PROSTORIJAMA OPĆINE DUBRAVICA S POČETKOM U 10:00 SATI

   
NATJEČAJ za NAJUZORNIJU SEOSKU ŽENU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za 2016. godinu
23.8.2016.
Žene sa ruralnih područja su vrijedne, uporne i snalažljive, uspješno savladavaju brojne obveze i vješto igraju nekoliko uloga istovremeno. One su aktivne poljoprivrednice i poduzetnice, one su domaćice, supruge i majke. Angažirane su gotovo 24 sata na gospodarstvu i u obitelji, a uspijevaju odvojiti i pokoji trenutak za sebe baveći se onim što ih opušta i veseli.

Ipak, uloga seoske žene nedovoljno je cijenjena i priznata te njihov doprinos cjelokupnom društvu uglavnom prolazi nezapaženo.

Ovim projektom želimo skrenuti pozornost čitavom društvu koliko seoske žene zapravo doprinose i kolika je njihova uloga u održavanju i oživljavanju ruralnih područja. Također, želimo promovirati tu važnu ulogu žena na selu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na hrvatskom selu, očuvanju obitelji i kulturne baštine.

Diljem svijeta svake se godine obilježava 15. listopad kao Svjetski dan seoske žene, od 2000. godine se taj značajan datum obilježava i u Republici Hrvatskoj, a projekt je započeo upravo u Zagrebačkoj županiji.


OPŠIRNIJE...

Objavljen novi pravilnik za Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja
17.8.2016.
U Narodnim novinama broj 71 od 03. kolovoza 2016. objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru Mjere 7. potpora se dodjeljuje kroz sljedeće podmjere:

Podmjera 7.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti,

Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije,

Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1694.html

   
   
DANI OPĆINE DUBRAVICA I BLAGDAN SV. ANE U ROZGI
20.7.2016.
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu
19.7.2016.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravica, dana 15. srpnja 2016. godine, donio je Odluku o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava jednokratnih financijskih potpora udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu, a koji je objavljen 16. ožujka 2016. godine.

U 2016. godini iz Proračuna općine Dubravica financirat će se provedba programa/aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 68.000,00 kn.

OPŠIRNIJE...

Strateški program gospodarskog razvoja Općine Dubravica
11.7.2016.
- Strateški program gospodarskog razvoja Općine Dubravica (Izmjene i dopune 2016.) - PDF


Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017
5.7.2016.

Temeljem Odluke o kriterijima dodjele besplatnih udžbenika za učenike područne škole Dubravica u školskoj godini 2016./17., zahtjevi za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima područne škole Dubravica za školsku godinu 2016/2017. zaprimati će se do 15. srpnja 2016. godine i to u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica do 15. srpnja 2016. godine svakim radinim danom od 08.00 do 14.30 sati.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU.

Obrasce Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Dubravica ili na internetskim stranicama Općine Dubravica.

ODLUKA

ZAHTJEV

JAVNI POZIV
27.6.2016.

opcinaOpćina Dubravica objavila je Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste i to: Otovačka ulica duljine 2.335,58 m k.o. Dubravica, Ulica Matije Gupca duljine 800,35 m k.o. Kraj, I. odvojak Zagrebačke duljine 447,57 m k.o. Pušća i Dubravica, II. odvojak Zagrebačke duljine 296,27 m k.o. Dubravica i II. Lugarska duljine 790,31 m k.o. Dubravica, da započinje postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Općina Dubravica će dana 07.07.2016. godine započeti s radovima obilježavanja granica zemljišta na kojem su izvedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Antuna Vidovića, dipl.ing.geod. (ovl.Br.GEO 1153) iz tvrtke Geovid d.o.o., Poljanička 6c, Poljanica Bistranska, OIB:71716609839, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta dana 14.07.2016. godine u radnom vremenu od 12,00-14,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica.

JAVNI POZIV

POZIV NA ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA (TRAKTORSKE PRSKALICE I RASPRŠIVAČI)
31.5.2016.

Svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju biti ispitani sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014) do kraja 2016.g. Ispitivanje mogu provoditi ovlaštene stanice Ministarstva poljoprivrede.

Nakon pregleda svaki uređaj dobiva potvrdu i naljepnicu na kojoj je označeno važenje izdanog certifikata. (Nadzor uređaja vrši Poljoprivredna inspekcija, a sukladno Pravilniku o višestrukoj sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (NN 32/15), od 01.01.2016. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi nadzor provedbe standarda za zaštitu bilja.)

Novi uređaji su uređaji proizvedeni i kupljeni nakon 01.01.2013., za njih je potreban samo unos podataka u bazu Ministarstva pri čemu se prilaže račun i valjanost znaka iznosi 5 godina od dana kupnje. Svi ostali uređaji moraju pristupiti redovitom pregledu, valjanost znaka je 3 god.

OPŠIRNIJE...

NATJEČAJ ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE U OPĆINI DUBRAVICA U 2016. GODINI
30.5.2016.

Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici Općine Dubravica da prijave svoje okućnice na natječaj za izbor najljepše okućnice. Prijaviti se mogu svi zainteresirani stanovnici koja imaju stalno prebivalište, odnosno boravište na području Općine Dubravica.

Nagrada za najljepšu okućnicu, određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn za prvo mjesto, 700,00 kuna za drugo mjesto i 300,00 kuna za treće mjesto, a Odluku o izboru najljepše okućnice donosi načelnik Općine Dubravica na prijedlog imenovanog Povjerenstva.
Odluka o izboru najljepše uređene okućnice objaviti će se u sklopu „Dana Općine Dubravica“.

Kriteriji za odabir prijavljenih okućnica su:
- hortikulturno uređenje i održavanje privatnog dvorišta;
- originalnost i urednost;
- cvjetnost-raznovrsnost bilja;
- ukupan estetski dojam.

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica do 12. lipnja 2016. godine putem obrasca koji se može dobiti u Općini ili preuzeti sa web stranice Općine Dubravica www.dubravica.hr.

NATJEČAJ

OBRAZAC

LAG SAVA uselio u nove prostorije
11.5.2016.
LAG SAVA uselio je u nove prostorije na adresi: Zelengaj 15, 10290 Zaprešić (Nova zgrada komunalnog poduzeća).

Radno vrijeme LAG-a SAVA: 07:00-15:00

Rad sa strankama: 09:00-13:00. Molimo stranke za prethodnu najavu dolaska na broj : 01 4008-135 ili 095 5937-629

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
3.5.2016.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 02.5.2016. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza za područje Općine Dubravica, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Rokovi za prijavljivanje štete

Oštećeni štetu prijavljuje do 05.05.2016. (četvrtak) godine. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom.

Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

OPŠIRNIJE...

OBRAZAC EN-4

OBRAZAC EN-7

OBRAZAC EN-P

Novo zapošljavanje u LAG-u SAVA
3.5.2016.

Mladi ste, obrazovani, bez posla i želite naučiti ponešto o EU projektima?

LAG SAVA traži suradnika/cu za rad na EU projektima (mjera aktivne politike-Mladi za EU).

Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a, a sve do 11.5. javiti se možete molbom i životopisom na mail : maja.cicko@lagsava.hr

LINK: OGLAS HZZ

Započela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima
11.4.2016.

Nakon što je poljoprivrednicima u studenom prošle godine isplaćeno 750 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je započela s isplatom prvog dijela izravne potpore za 2015. godinu.

U sljedećim danima na račune gotovo 100.000 poljoprivrednih gospodarstava ukupno će biti uplaćeno 944 milijuna kuna izravnih plaćanja. Inače, za proizvodnu 2015. godinu ove je godine na raspolaganju ukupno 3,4 milijarde kuna (iz RH i EU proračuna) za izravnu potporu poljoprivrednicima:

• 2,65 milijardi kuna - izravna plaćanja
• 596,4 milijuna kuna - IAKS mjere ruralnog razvoja (Agrookoliš, Ekološka poljoprivreda i Područja s posebnim ograničenjima)
• 27,4 milijuna kuna - EU interventna potpora stočarima za krave u proizvodnji mlijeka
• 138,6 milijuna kuna - osjetljivi sektori (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje).

U drugom dijelu isplate, koja će završiti do 30. lipnja 2016. godine, poljoprivrednicima će biti isplaćen ostatak novca za izravnu potporu (za sve vrste potpora). Isto tako, poljoprivrednicima će krajem godine biti isplaćen i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna.

Za sve korisnike izravnih potpora koji imaju porezni dug ili su im računi pod ovrhom dajemo sljedeću informaciju.

OPŠIRNIJE...

LAG Sava pokenuo je facebook profil
8.4.2016.

LAG Sava pokenuo je facebook profil. Sva zbivanja, događanja i natječaje sada možete pratiti i preko najpopularnije društvene mreže.

https://www.facebook.com/lagsava/Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
4.4.2016.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2016. godini.

Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2016. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva

Potpora se dodijeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini;

Korisnik može predati zahtjev samo za jedan sektor iz točke I. ovog natječaja;

Rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2016. godine.

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr ;

Informacije: Općina Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-14.00 sati.

NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama
16.3.2016.

U Proračunu Općine Dubravica za 2016. godinu osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 20. lipnja 2016. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBRASCI

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZRAVNU POTPORU 2016. – POČINJE U PONEDJELJAK 7. OŽUJKA
7.3.2016.

Obavještavamo poljoprivrednike da podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu ove godine počinje 7. ožujka i traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem jedinstvenog zahtjeva moguće je zatražiti potporu za:

- izravna plaćanja iz Programa izravnih plaćanja;

- plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima – mliječne krave, rasplodne krmače, djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje i duhan;

- IAKS mjere ruralnog razvoja:

- Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
- Mjera 11 – Ekološki uzgoj
- Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima
- Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja.

Svim aktivnim poljoprivrednicima prošle (referentne) godine dodijeljena su prava na plaćanja po principu „jedan prihvatljivi hektar - jedno pravo na plaćanja“, pa od ove godine poljoprivrednici mogu ostvariti nova prava na plaćanja isključivo iz Nacionalne rezerve ili prijenosom prava od drugog poljoprivrednika.

OPŠIRNIJE...

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica
25.2.2016.

Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

Prodaje se građevinsko zemljište u katastarskoj općini Kraj u naselju: Kraj i to zemljište oznake: 1. k.č.br. 3476 k.o. Kraj put pod Lederovom kućom u Kraju Gornjem površine 174 m². Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“, broj 01/06, 02/09, 3/12, 4/15). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave na oglasnim pločama Općine Dubravica i na web stranici Općine www.dubravica.hr. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u zatvorenom omotu s naznakom „ za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica – ne otvaraj.“ Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

Otvaranje ponuda obavit će se 7. ožujka 2016. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem. S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica ili na telefon: 01/ 3399 360 svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ


Održana prva radionica LAG-a „Sava“
17.2.2016.
Lokalna akcijska grupa „SAVA“ održala je svoju prvu radionicu u ponedjeljak 15.02.2016. u 17,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dubravica za sve zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike općine, poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća, obrta, udruga, mjesnih odbora, općinskog vijeća i sve ostale zainteresirane s područja općine DUBRAVICA.


FOTO GALERIJA...

Natječaj - voditelj/ica LAG-a „Sava“
16.2.2016.

Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „SAVA“ objavio je Natječaj za voditelj/icu LAG-a „Sava“.

Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme do 2 godine, uz probni rok od 6 mjeseci, s mogućnošću produljenja Ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj WEB stranici LAG-a Sava, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i službenim WEB stranicama jedinica lokalne samouprave koje su članovi LAG-a Sava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom šalju se u zatvorenoj omotnici poštom (dan predaje pošti smatra se danom predaje) ili dostavljaju osobno na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom „Za natječaj – voditelj LAG-a Sava“.

Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Natječajno povjerenstvo, dok će Odluku o odabiru donijeti Upravni odbor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem objave na službenoj Web stranici LAG-a Sava, uz zadržavanje prava Upravnog odbora LAG-a Sava na poništenje natječaja bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPŠIRNIJE...

Poziv na radionicu
11.2.2016.
Lokalna akcijska grupa „SAVA“ poziva sve zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike općine, poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća, obrta, udruga, mjesnih odbora, općinskog vijeća i sve ostale zainteresirane sa područja općine DUBRAVICA na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „SAVA“ za razdoblje 2014.-2020. koje će se održati u ponedjeljak, 15.02.2016. u 17,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dubravica.

Cilj radionica je utvrditi najznačajnije potencijale i probleme područja općine, definirati ciljeve i prioritete razvoja, definirati mjere iz Programa ruralnog razvoja za koje će LAG u razdoblju do 2020. moći raspisivati natječaje te izraditi bazu projektnih ideja i financijski plan provedbe projektnih prijedloga u narednom razdoblju.

Na radionici će predstavnici LAG-a, održati prezentaciju potencijalnih mjera koje će se financirati putem LAG-a, te prezentirati obrazac upitnika, koji će služiti za dostavu pojektnih ideja.


Pregled - MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014-2020 za LEADER

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupstinu LAG-a Sava

Odluka o pristupanju LAG-u Sava-Civil

Odluka o pristupanju LAG-u Sava-TD-Obrt-OPG

Pristupnica-LAG-u Sava

Statut- LAG-a Sava


Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2016.-2021. godine
2.2.2016.

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2016.-2021. godine održati će se u periodu od 02.02.2016. do 03.03.2016. godine organiziranjem javnog uvida.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2016.–2021. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine, Pavla Štoosa 3, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Dubravica (www.dubravica.hr).

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Dubravica zaključno s danom 03.03.2016. godine.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - NACRT

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini
21.1.2016.
Općinski načelnik Općine Dubravica dana, 19. siječnja 2016. godine donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini.

Spomenutim Planom definiraju se natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2016. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja. Rok na koji se ostvaruje financijska podrška, te okvirni datum ugovaranja projekata.

Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama, te će
prema potrebi Općina Dubravica raspisati i dodatne natječaje ili javne pozive, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

DODIJELJEN PLAVI DIZEL ZA 2016. GODINU NA KARTICE 85.184 POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
13.1.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je pravo na potrošnju „plavog goriva“ za 2016. godinu, temeljem podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za izravna plaćanja u 2015. godini, sukladno Pravilniku o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 156/13).

Odobrene količine plavog goriva dostupne su poljoprivrednicima na karticama od petka, 8. siječnja 2016. godine. Godišnju kvotu na karticama za plavi dizel poljoprivrednici mogu iskoristiti do 31.12. svake godine, a nova kvota im se dodjeljuje u siječnju sljedeće godine. Pravo na potrošnju „plavog goriva“ za 2016. godinu odobreno je za 85.184 poljoprivredna gospodarstva, a ukupna dodijeljena količina plavog goriva iznosi: 171.334.381,07 litara.

Sve o uvjetima korištenja „plavog goriva“ možete pogledati ovdje.

 
 
 
 
 
O načelniku
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica
Sredstva donacije – obnova potresom stradale zgrade crkve Sv. Ane u Rozgi

 

  
 
 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica