,

 
Novosti

 
 
 
 
Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente
20.10.2020.

Zagrebačka županija raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2020./2021. za učenike i studente.

OPŠIRNIJE...


ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU
2.10.2020.

opcinaNa temelju članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15) i članka 32. i 33. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Dubravica ("Službeni glasnik Općine Dubravica" br. 4/15), Općinski načelnik Općine Dubravica, dana 02. listopada 2020. godine, donosi ODLUKU O DODJELI JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2020. GODINU.

ODLUKA / OPŠIRNIJE

OBAVIJEST VLASNICIMA PRIVATNIH ŠUMA O OBVEZNIM RADNJAMA PRILIKOM SJEČE STABALA
25.9.2020.

PRVI KORAK: PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DOZNAKU STABALA

o mali i srednji šumoposjednici podnose zahtjev Ministarstvu poljoprivrede na obrascu ZD uz predočenje osobne iskaznice i Iskaznice privatnog šumoposjednika ako je šumoposjednik upisan u Upisnik šumoposjednika. Ako niste upisani u Upisnik šumoposjednika, potrebno je uz zahtjev priložiti izvadak iz zemljišne knjige i posjedovni list. Ako vlasnik i posjednik nisu ista osoba, potrebno je uz zahtjev priložiti ovjerenu presliku ugovora o zakupu ili izjavu vlasnika o suglasnosti za izvođenje sječe ovjerene kod javnog bilježnika. Ako ima više suvlasnika na nekretnine, podnositelj Zahtjeva mora priložiti izjavu o suglasnosti ostalih suvlasnika za izvođenje sječe stabala ovjerenu kod javnog bilježnika.

DRUGI KORAK: DOZNAKA STABALA

o nakon podnošenja zahtjeva, javiti će Vam se stručna osoba koja radi doznaku radi dogovora o vremenu izlaska na teren; kada dođete na teren, obavezni ste pokazati doznačivaču granice svog šumskog posjeda. Postupkom doznake odabiru se stabla koja se trebaju sječi, obilježavaju se žigom doznačnog čekića te se mjeri promjer debla i obračunava drvna masa (obračun drvnog sječivog obujma). Doznaka vrijedi 3 godine.

TREĆI KORAK: RJEŠENJE o izvršenoj doznaci I DOZNAČNA KNJIŽICA

o nakon izvršene doznake stabala, šumoposjednik će dobiti od Ministarstva poljoprivrede:

o Rješenje o izvršenoj doznaci bez programa i presliku Obrasca za doznaku bez programa gospodarenja (za šume koje nisu u Programu gospodarenja), obrazac DBP ili o Presliku doznačne knjižice (za šume koje su obuhvaćene Programom gospodarenja) i Elaborat sa smjernicama gospodarenja

Navedeni dokumenti su OSNOVA ZA SJEČU DOZNAČENIH STABALA.

Za TRANSPORT POSJEČENIH DRVNIH SORTIMENATA potreban je TERETNI LIST (POPRATNICA) ZA DRVNE SORTIMENTE, koja služi za evidentiranje i LEGALNO STAVLJANJE DRVNIH PROIZVODA U PROMET koji su posječeni u šumi ili izvan šume. Usko je vezana uz obilježavanje izrađenog drva na propisan način. Popratnica se ovjerava faksimilom koji mora biti istovjetan žigu koji se koristio za obilježavanje drva. Popratnica vrijedi 24 sata i za jednom propisano obilježena drva ne može se naknadno izdati nova. U slučaju daljnjeg, ponovnog transporta ili prodaje uz druge dokumente koji prate roku u prometu (račun, otpremnica), mora čuvati i kopija prvi put izdane popratnice.
U šumama privatnih šumoposjednika teretni list (popratnica) za drvne šumske proizvode izdaje licencirani izvođač radova kojemu privatni šumoposjednik predočuje rješenje o izvršenoj doznaci bez programa.

NAPOMENA:
Izvoditelj šumarskih radova mora biti licencirani izvođač na temelju rješenja o izdavanju odgovarajuće licencije kojeg izdaje Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (licenca za fazu izvođenja i nadzora radova doznake stabala (inženjer šumarstva), licenca za fazu nadzora radova pridobivanja drva iz šume te vođenja privatnog šumoposjeda).

Stavljanje u promet, trženje, pohranjivanje ili prijevoz nepropisno obilježenog, neobilježenog drva ili drva za koje nije izdana popratnica SMATRA SE PREKRŠAJEM.

Šumoposjednik je osobno odgovoran za eventualne povrede granica tuđeg posjeda, povrede prava vlasništva ili iznošenje drugih pogrešnih podataka priliko stavljanja drva u promet.

Šumski red – postupci zaštite šumske infrastrukture tijekom radova te sanacija nastalih oštećenja i popravak stanja po završetku radova, dužne su uspostaviti i održavati za šume privatnih šumoposjednika, privatni šumoposjednici tijekom provođenja radova gospodarenja šumama, a najkasnije u roku 3 mjeseca po završetku radova

Detaljnije informacije možete dobiti uvidom u Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu ("Narodne novine" broj 71/19) i Zakon o šumama ("Narodne novine" 68/18, 115/18, 98/19, 32/20).

PREKRŠAJNE ODREDBE:

Prekršajne odredbe, propisane čl. 84. Zakona o šumama, su novčane kazne u iznosu od 10.000 do 20.000 kn za malog šumoposjednika ako šumarske radove ne izvodi registrirani i licencirani izvođač, a stručne poslove ne obavlja ovlašteni inženjer te u iznosu od 7.000 do 15.000 kn ako izvrši ili dopusti sječu nedoznačenih stabala, šumske proizvode transportira neobilježeno i za koje nema izdan propisani teretni list.

Također je propisana i novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kn za fizičku osobu te novčana kazna u iznosu od 30.000 do 70.000 kn za pravnu osobu koja nije šumoposjednik ako izvrši sječu nedoznačenih stabala i ako šumske proizvode transportira neobilježeno i za koje nema izdan propisani teretni list.

Predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje navedenih prekršaja sukladno čl. 94. Zakona o šumama BITI ĆE ODUZETI, čak i ako nisu u vlasništvu počinitelja.


OPĆINA DUBRAVICA

POČETAK RADA PRODUŽENOG BORAVKA U PODRUČNOJ ŠKOLI PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICA sa danom 05.10.2020. godine
24.9.2020.

Na temelju Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., objavljeno dana 03.09.2020. godine na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, na poveznici: https://mzo.gov.hr/vijesti/modeli-i-preporuke-za-rad-u-uvjetima-povezanima-s-bolesti-covid-19-u-pedagoskoj-skolskoj-godini-2020-2021/3916 , točke II. i III. Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 ("Narodne novine" broj 99/2020) i članka 38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica broj 01/2020) općinski načelnik Općine Dubravica donosi

ODLUKU o početku rada produženog boravka u Područnoj školi Pavla Štoosa u Dubravici

Članak 1.
Ovom Odlukom, i uz suglasnost Stožera civilne zaštite Općine Dubravica te ravnatelja Osnovne škole Pušća, Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici, započinje rad produženog boravka u Područnoj školi Pavla Štoosa u Dubravici sa danom 05. listopada 2020. godine za učenike 1. i 2. razreda osnovne škole.

Područna škola Pavla Štoosa u Dubravici dužna je u organizaciji rada produženog boravka pridržavati se svih epidemioloških mjera propisanim Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021., Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., Ministarstva znanosti i obrazovanja te Odlukom Vlade Republike Hrvatske o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u uvjetima epidemije COVID-19 ("Narodne novine" broj 99/2020).

Članak 2.
Financiranje rada zaposlenika u produženom boravku u Područnoj školi Pavla Štoosa u Dubravici provesti će Općina Dubravica te su sredstva za navedeno osigurana u proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Dubravica i vrijedi do promjene okolnosti navedenih u ovoj Odluci i donošenja Odluke o stavljanju iste izvan snage.

NAČELNIK
Marin Štritof

Objavljena Odluka donesena je na temelju Modela i preporuka za rad u uvjetima povezanima s bolesti COVID-19 u pedagoškoj/školskoj godini 2020./2021., Ministarstva znanosti i obrazovanja

Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
22.9.2020.Zakonska obaveza kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
- BROŠURA

Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske


Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, na prijedlog stožera civilne zaštite Zagrebačke županije, donio je novu Odluku.

Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije

1. izmjena Odluke o nužnim mjerama - Zagrebačka županija

NOVI VOZNI RED OD 14.09.2020. godine do kraja šk.god. 2020./2021. – MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ d.o.o.
11.9.2020.
Više informacija na web stranici Meštrović prijevoz d.o.o. http://www.mpz.hr/rasporedi-voznje/

Obavijest korisnicima zapuštenih grobnih mjesta na groblju u Rozgi
9.9.2020.
2. Natječaj za TO 1.1.1. LAG-a "SAVA" - OTVOREN
4.9.2020.

Lokalna akcijska grupa "SAVA" objavljuje drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" sukladno "Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe "SAVA" a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020".

Prihvatljivi prijavitelji su SOPG,OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga s područja LAG obuhvata kojeg čine:

općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik

gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić

Podnošenje zahtjeva za potporu (prijava) na ovaj Natječaj traje od 21. rujna do 23. listopada 2020. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 16. listopada 2020. isključivo na e-mail adresu LAG-a "SAVA" (info@lagsava.hr) sukladno tekstu Natječaja.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta (korisnika), projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta (korisnici) mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba biti jasno postavljeno s jasnom poveznicom na predmetni Natječaj.

Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsava.hr.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.897.072,50 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 112.912,5 HRK, intenziteta potpore 100%.

OPŠIRNIJE...

NOVI VOZNI RED MEŠTROVIĆ PRIJEVOZ d.o.o. OD 07.09.2020. do kraja školske godine 2020./2021.
2.9.2020.
Sve informacije o novom voznom redu te cijenama karata možete pronaći na web stranice Meštrović prijevoz d.o.o. na linku.: http://www.mpz.hr/rasporedi-voznje/

Nove Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
31.8.2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je donio Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske kojom se produžuje rok primjene do 15. rujna 2020.

ODLUKA

- Odluku o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske


Tehnički pregled traktora
24.8.2020.

Tehnički pregled traktora održati će se: 09. i 10.09.2020.u vremenu od 09 - 15 h. DVD dom, Rozganska c. 2.

Zbog nastale situacije sa COVID-19, molimo drage sugrađane da se pridržavaju uputa Stožera o nošenju zaštitnih maski, rukavica kao i da drže propisanu distancu.

Dražen Pršir

Javni poziv za udruge
24.8.2020.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 07/2019) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica za 2020. godinu ("Službeni glasnik Općine Dubravica" broj 04/2020) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren od 24.08.2020. godine do 24.09.2020. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

OBAVIJEST O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA (LAPTOPA) UČENICIMA 5. c RAZREDA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI
18.8.2020.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica besplatno dodjeljivati prijenosna računala (laptope) svim učenicima 5. c razreda Područne škole u Dubravici.

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST O SUFINANCIRANJU NABAVE ŠKOLSKIH PAPUČA/ŠKOLSKIH TENISICA SVIM UČENICIMA PODRUČNE ŠKOLE PAVLA ŠTOOSA U DUBRAVICI
18.8.2020.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je općinski načelnik Općine Dubravica donio Odluku o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici temeljem koje će Općina Dubravica sufinancirati nabavu školskih papuča/školskih tenisica u iznosu od 100,00 kuna po učeniku isplatom gotovog novca osobno roditelju učenika uz predočenje računa o kupnji školskih papuča/školskih tenisica.

Račun o kupnji školskih papuča/školskih tenisica ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka izvršenja isplate iznosa sufinanciranja.

Izvršenje isplate iznosa sufinanciranja započinje od 01.09.2020. godine u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim radom od 08:00 do 15:00 sati te završava sa danom 30.09.2020. godine.

Zbog situacije sa pojavom korona virusa (COVID 19) mole se roditelji da pri ulazu u zgradu općine nazovu broj 01/3399-360 u gore navedenu svrhu uz OBAVEZNO NOŠENJE MASKE I DEZINFEKCIJU RUKU NA ULAZU.

OPĆINA DUBRAVICA

Otvoren Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove kuća
18.8.2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost otvorio je Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.

Tekst Javnog poziva objavljen je na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zajedno sa potrebnom dokumentacijom.

https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
4.8.2020.
Odluka o stavljanju na javni uvid prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
3.8.2020.
Uklanjanje spremnika za tekstil sa zelenih otoka
22.7.2020.

OBAVIJEST - ZAPREŠIĆ d.o.o.


OBAVIJEST
22.7.2020.

Obavještavamo roditelje i učenike PŠ Pavla Štoosa u Dubravici da Općina Dubravica na temelju I. izmjene i dopune Programa školskog obrazovanja za 2020. godinu financira sljedeće:

1. Financiranje bruto plaće učiteljice u produženom boravku za školsku godinu 2020./2021.
2. Općina Dubravica u potpunosti nastavlja financirati prehranu za sve učenike u školskoj godini 2020./2021.
3. Sufinanciranje nabave školskih papuča/školskih tenisica u iznosu od 100 kuna po učeniku uz predočenje računa o kupnji istih (isplata u rujnu)
4. Općina Dubravica u potpunosti financira nabavu prijenosnih računala za učenike petog razreda
5. Nabava poklon paketa za svu djecu povodom Sv.Nikole
6. Izvannastavne športske aktivnosti sukladno Programu škole (škola u prirodi, škola plivanja, školsko zvono, športska natjecanja učenika područne škole Dubravica)

NAČELNIK OPĆINE DUBRAVICA
Marin Štritof


Odluke Stožera civilne zaštite
13.7.2020.

12. listopada 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, donio je 3 odluke kojima je propisao znatno više slučajeva kada je obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te dodatno postrožio uvjete za prijavljivanje i organiziranje društvenih i javnih okupljanja:

- Odluku o ograničavanju društvenih okupljanja

- Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

- Odluku o izmjenama Odluke o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19- Odluka o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski

- Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski

- Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja


Udruga «IVANČICA» iz Zaprešića
8.7.2020.

Udruga za promicanje kvalitete života osoba s posebnim potrebama «IVANČICA» iz Zaprešića djeluje na širem prostoru Grada Zaprešića od 2005. Godine.

Članovi Udruge su osobe u potrebi s različitim razinama invaliditeta i članovi njihovih obitelji.
U sklopu Udruge djeluje više radionica: likovna, kazališna, sportska i glazbena radionica. Kroz rad svih radionica promiče se podizanje razine kvalitete života osoba u potrebi i njihovih obitelji, samoostvarenje kroz aktivnosti radionica i prezentacija Udruge. Rock skupina Drugo srce Ivančice, kraće D.S.I., dio je projekta radionica i izvodi popularnu i rock glazbu stranih i domaćih autora.

Ove godine nam prijeti gašenje radionica zbog manjka sredstava koja inače dobivamo participiranjem na natječajima. Svjesni smo kako je danas teško doći do bilo kakvih sredstava.
Unatoč situaciji, molim gospodarstvenike koji bi mogli pomoći radu Udruge te na taj način omogućiti nesmetano odvijanje svih predviđenih aktivnosti.

IBAN za uplatu sredstava je: HR8323600001101828763 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.
Vjerujem kako ćete prepoznati osjetljivost situacije i potrebe te nam pomoći u radu.

Unaprijed hvala!
Andrej Peklić, predsjednik Udruge

OBAVIJEST
3.7.2020.
OBAVIJEST
1.7.2020.
OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA
KORONA VIRUS (COVID 19)
26.6.2020.

opcinaOPĆINA DUBRAVICA OBAVJEŠTAVA SVE MJEŠTANE DA OPĆINSKE SLUŽBE OPĆINE DUBRAVICA NORMALNO RADE, RADI OPASNOSTI OD ŠIRENJA VIRUSA NEPOSREDNIM KONTAKTOM,

MOLIMO SVE MJEŠTANE DA NE DOLAZE OSOBNO U PROSTORIJU OPĆINSKE ZGRADE, VEĆ DA
UPITE POSTAVLJAJU TELEFONSKIM PUTEM (01/3399-360) ILI PODNESKE DOSTAVLJAJU e-mailom na: opcina@dubravica.hr.

MOLIMO DA SE APELA PRIDRŽAVAJU SVI DO DALJNJEGA, ODNOSNO DOK TRAJU IZVANREDNE MJERE RADI SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONA VIRUSA (COVID-19).

OPĆINA DUBRAVICA

Postani popisivač
4.6.2020.
IZMJENA GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA
29.5.2020.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana 29. svibnja 2020. godine donosi IZMJENU GODIŠNJEG PLANA raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...


Ponovljeni javni natječaj za prodaju dijela nekretnine
26.5.2020.
Ponovljeni javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda

OPŠIRNIJE...Kreću prijave za liječnički pregled prvašića
18.5.2020.

Prijave za liječnički pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole u ispostavama Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije započinju u ponedjeljak, 18. svibnja 2020. godine.

S obzirom na epidemiološku situaciju, pregled djeteta prethodno se prijavljuje telefonski ili e-mailom u vremenu od 13:00 do 14:00 sati odnosno od 18:30 do 20:00 sati, ovisno radi li nadležni tim školske medicine u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni. Nakon što se prijave, roditelji će dobiti konkretan termin kada trebaju dovesti dijete na pregled.


OPŠIRNIJE...

Solidarnost: anketa  

Lokalna akcijska grupa "SAVA" poziva sve građane i građanke bez obzira na dob, trenutno mjesto boravišta i prebivalište, da se priključe ispunjavanju ankete o solidarnosti.

Zašto smo kreirali anketu?

Živimo u vrlo promjenjivom vremenu u kojem se mnogo toga događa u svijetu i u zajednicama u kojima živimo. Situacija u kojoj se nalazimo (pandemija) potakla nas je u udruzi da istražimo što je za ljude u Hrvatskoj i šire solidarnost i kako je iskazuju.

Cilj nam je uvidjeti što smatrate važnim i potrebnim za solidarnost, kako vi gledate na ovu temu te prikupiti inspirativne primjere.

Kako je anketa nastala?

Anketa je izrađena i provodi se u okviru rada u mentorskoj grupi na Mirovnim studijima CMS-a u suradnji sa LAG-om "SAVA".

Što ćemo učiniti s prikupljenim podacima?

Prikupljene informacije ćemo analizirati te objaviti i podijeliti na svojim stranicama, Youtubeu i drugim kanalima koji se pokažu važnima. Podaci će ujedno poslužiti za izradu završnog rada na Mirovnim studijima Centra za mirovne studije (CMS).

Prikupljene podatke svi će moći slobodno koristiti (udruge, jedinicine lokalne samouprave, javne institucije, građani) za svoje ciljeve i svrhe bez ikakve naknade. Važno nam je samo da navodite u izvorima odakle ste ih preuzeli.

Zašto je važno da i ja ispunim anketu?

Svaki glas je važan. Svaka osoba promišlja na drugačiji način. Htjeli bismo skupiti što više različitih mišljenja kako bismo svi zajedno znali gdje smo trenutno (što mislimo o solidarnosti, što činimo) i gdje želimo biti (koje potrebe postoje, kako ih riješiti). Stoga je Vaše mišljenje važno jer pomaže otkrivanju pojava u društvu koje možda netko drugi ne vidi, a važne su.

OPŠIRNIJE...

OD 11.05.2020. GODINE (PONEDJELJAK) OMOGUĆAVA SE PRIJEVOZ PUTNIKA NA RELACIJI DUBRAVICA – ZAPREŠIĆ
8.5.2020.

Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da se od 11.05.2020. godine (ponedjeljak) omogućava prijevoz putnika na relaciji DUBRAVICA – ZAPREŠIĆ, putem prijevozničke tvrtke Meštrović prijevoz d.o.o. prema VOZNOM REDU, kojeg možete pogledati ovdje. Linije voznog reda su u smanjenom opsegu tj. približno voznom redu subotom.

08.05.2020. održan je sastanak između prijevoznika i jedinica lokalne samouprave (uključujući i Zagrebačku županiju) na kojem su dogovorene nove (niže) cijene za putnike, tj. na snazi je novi cjenik s popustima koji bi omogućili jeftinije putovanje s obzirom da i mještani Općine Dubravica osjećaju posljedice krize COVID-19.

Dana 11.05.2020. (ponedjeljak) i 12.05.2020. (utorak) je prijevoz besplatan za sve putnike, tako da u tom periodu radnici mogu izraditi mjesečne pokaze, koje će za mjesec svibanj moći dobiti s dodatnih 30% popusta u odnosu na već snižene cijene.

Od 11.05.2020.-31.05.2020. za sve osobe starije od 65 godina iz Općine Dubravica je prijevoz besplatan uz predočenje osobne iskaznice. Izrada pokaza za korištenje besplatnog prijevoza nakon 1.6. kreće prema slijedećem rasporedu:

• Dubravica, Marija Gorica i Pušća od 13.5.2020.
• Brdovec od 18.5.2020.

Vozni red Zaprešić-Pušća-Dubravica-Klanjec-Kumrovec je dostupan ovdje.
Vozni red Zaprešić-Harmica-Kraj Gornji je dostupan ovdje.

Novi cjenik je dostupan ovdje.

Molimo sve putnike da se pridržavaju preporuka kriznog stožera i imaju obzira prema svojim sugrađanima i zaposlenicima prijevoznika.

OPĆINA DUBRAVICA

Obavijest o liječničkim pregledima djece
8.5.2020.

Obavještavamo roditelje djece koja upisuju prvi razred osnovne škole da od 18.5.2020. počinju prijave za liječnički pregled djece koja do sada nisu obavila liječnički pregled.

Kontakt koji se zove za termin od 18.5.2020. je 01/331 0530.

PROPUSNICE NISU POTREBNE
20.4.2020.

PROPUSNICE NISU POTREBNE
za kretanje mještana/građana za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba


Poštovani mještani Općine Dubravica,

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 19.04.2020. godine Odluku o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, koju možete vidjeti ovdje, kojom je omogućeno kretanje mještana/građana unutar područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije BEZ PROPUSNICA

Za kretanje mještana/građana izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije i dalje je potrebna e-Propusnicapodnošenjem zahtjeva putem sustava e-Propusnice na adresi:

https://epropusnice.gov.hr

Svi naši stanovnici koji nisu u mogućnosti zatražiti propusnicu na takav način i dalje će moći poslati zahtjev elektronskim putem na e-mail adresu opcina@dubravica.hr ili ručno popuniti obrazac zahtjeva koji mogu preuzeti na web stranici www.dubravica.hr ili u prizemlju općinske zgrade radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, samo  iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, koje se obavljaju izvan područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije.


Stožer civilne zaštite Općine Dubravica


---------------------------------------------------------------------------------------

PROPUSNICE NISU POTREBNE
9.4.2020.

PROPUSNICE NISU POTREBNE
za kretanje mještana/građana između područja: Grad Zaprešić i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka


Poštovani mještani Općine Dubravica,

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 08.04.2020. godine Odluku o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, koju možete vidjeti ovdje, temeljem zaključenog Sporazuma između gradonačenika/načelnika Grada Zaprešića i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka čime je omogućeno kretanje mještana/građana unutar granica potpisnica sporazuma BEZ PROPUSNICA

Za kretanje mještana/građana izvan granica Grada Zaprešića i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka i dalje je potrebna e-Propusnica podnošenjem zahtjeva putem sustava e-Propusnice na adresi:

https://epropusnice.gov.hr

Svi naši stanovnici koji nisu u mogućnosti zatražiti propusnicu na takav način i dalje će moći poslati zahtjev elektronskim putem na e-mail adresu opcina@dubravica.hr ili ručno popuniti obrazac zahtjeva koji mogu preuzeti na web stranici www.dubravica.hr ili u prizemlju općinske zgrade radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 09:00 do 10:00 sati, samo  iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, koje se obavljaju izvan granica Grada Zaprešića i općina Brdovec, Bistra, Marija Gorica, Jakovlje, Dubravica, Pušća i Luka.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica

Obavijest za poljoprivrednike
7.4.2020.

Radi izvanredne situacije uzrokovane COVID-19 virusom obavještavaju se poljoprivrednici da se za pomoć pri ispunjavanju Zahtjeva za izravna plaćanja (poticaje) mogu javiti službeniku Ministarstva poljoprivrede na e-mail: manuel.cicko@mps.hr

Na navedeni mail potrebno je dostaviti MIBPG, korisničko ime i zaporku za korištenje AGRONET aplikacije, kontakt broj te popis ARKOD parcela i zasijanih kultura.

Zahtjev je potrebno isprintati te potpisanog poslati putem pošte u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Srdačan pozdrav,

Manuel Čičko, dipl.ing.agr.
091/4882-962


OBAVIJEST O IZDAVANJU E-PROPUSNICA
6.4.2020.
Poštovani stanovnici Općine Dubravica,

od 6. travnja 2020. godine na snagu stupa obavezno korištenje e-Propusnica u svrhu napuštanja mjesta prebivališta iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, koje izdaje Stožer civilne zaštite Općine Dubravica.

Propusnicu je potrebno zatražiti preko sustava e-Propusnice na sljedećoj adresi: https://epropusnice.gov.hr te će ista, ukoliko bude odobrena, izravno pristići na Vašu e-mail adresu. Svi naši stanovnici koji nisu u mogućnosti zatražiti propusnicu na takav način i dalje će moći poslati zahtjev elektronskim putem na e-mail adresu opcina@dubravica.hr ili ručno popuniti obrazac zahtjeva koji mogu preuzeti na web stranici www.dubravica.hr ili u prizemlju općinske zgrade radnim danom (ponedjeljak-petak) u vremenu od 8:00 do 10:00 sati.

Nakon što Zahtjev ispunite isti predate dežurnom članu Stožera civilne zaštite Općine Dubravica u prije spomenutom vremenu. Zahtjev će Stožer obraditi u roku 24 sata te se Propusnica može podići sljedeći radni dan u vremenu od 8:00 do 10:00 sati na mjestu predaje zahtjeva dan prije.
Molimo da se poštuje procedura zaprimanja Zahtjeva kako bismo izbjegli nepotrebne gužve. VAŽNO je planirati predaju Zahtjeva dan prije nego što vam je potrebna Propusnica. Osobe koje su do sada podnijele zahtjev te su im iste još uvijek na snazi, svoje propusnice mogu zamijeniti za e-Propusnice također radnim danom od 8:00 do 10:00 sati.

Molimo Vas, propusnicu zatražite isključivo zbog nužnih obiteljskih razloga!

Stožer civilne zaštite
Općine Dubravica


Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini
3.4.2020.

Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju dijela nekretnine u javno-poslovnoj građevini u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

PREDMET PRODAJE (adresa i opis):

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
3.4.2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 01. travnja 2020. godine donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj.

Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je od 06. travnja 2020. godine samo s e-Propusnicama izdanim sukladno navedenoj Odluci.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj - OPŠIRNIJE

Predstavljena usluga e-propusnice
2.4.2020.

Predstavljena je usluga "e-Propusnica", kojom će se ubrzati i digitalizirati cijeli proces te evidentirati sve izdane propusnice.

Sustav je namijenjen građanima u dijelu zahtjeva prema obiteljskim liječnicima, stožerima civilne zaštite te po potrebi poslodavcima. U dijelu izdavanja propusnica sustav je namijenjen pravnim osobama, liječnicima te ovlaštenim osobama u stožerima civilne zaštite.

OPŠIRNIJE

Sustav "e-Propusnice" javno je dostupan na sljedećoj adresi: https://epropusnice.gov.hr

Video materijali s više informacije nalaze se na poveznici : https://bit.ly/2JrSifn


Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica
1.4.2020.

opcinaPovjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica dana 01.04.2020. godine raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Dubravica

Rok je 30 dana, zaključno sa danom 04.05.2020. godine do 14:00 sati.

Javna priznanja dodjeljuju se prigodom obilježavanja Dana Općine Dubravica, u pravilu na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
1.4.2020.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 24. sjednici održanoj dana 12. veljače 2020. godine objavljuje Ponovljeni javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica.

Predmet ponovljenog javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica, na području katastarske općine Dubravica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica predviđeno za zakup.

Ponovljeni Javni natječaj

Odluku Općinskog vijeća o raspisivanju Ponovljenog Javnog natječaja

Obrasci za natječaj

Obrazac ponude

JAVNI POZIV za prijavu štete na imovini

opcinaNa temelju članka 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/2019) i Odluke župana Zagrebačke županije o proglašenju prirodne nepogode potres (KLASA: 92o 01 / 2A-02 / 01, URBROJ: 238/1 03 20-02 od 27. ožujka 2020. godine) općinski načelnik Općine Dubravica, dana 27. ožujka 2020. godine, objavljuje

JAVNI POZIV za prijavu štete na imovini

Župan Zagrebačke županije dana 27. ožujka 2020. godine proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu potresom za područje Općine Dubravica kojom je nanijeta velika šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima dana 22. ožujka 2020. godine.

Pozivaju se oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta od prirodnih nepogoda da prijave štetu na imovini Općinskom povjerenstvu Općine Dubravica za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u pisanom obliku, na propisanom obrascu.

Oštećenici (fizičke i pravne osobe) mogu Obrazac PN popuniti, potpisati i poslati elektronskim putem na opcina@dubravica.hr

Obrazac se može preuzeti na i službenoj mrežnoj stranici Općine Dubravica www.dubravica.hr ili u zgradi općine, Pavla Štoosa 3, radnim danom u uredovno radno vrijeme od 09.00 do 12.00 sati.

Prijave šteta mogu se podnijeti na propisanom Obrascu PN zaključno sa 06.04.2020.

Obrazac PN (word)

U nastavku možete preuzeti Pravilnik o registru šteta, kao i tekst Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda:

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda


Načelnik Općine Dubravica
Marin Štritof


Ministarstvo poljoprivrede će u suradnji s Nacionalnim stožerom izdavati propusnice poljoprivrednicima
26.3.2020.
Odlukom o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj koji je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 23. ožujka 2020. godine dovodi se u pitanje nesmetano obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Poljoprivredna proizvodnja se mora, bez obzira na pojavu pandemije korona virusa, odvijati svojim tijekom te je prije svega prioritet kontinuitet proizvodnje dovoljne količine hrane odnosno kontinuitet obavljanja poljoprivrednih radova. Iz navedenih razloga od iznimne je važnosti mogućnost da poljoprivrednici imaju pristup svojim nasadima, usjevima, pčelinjacima i farmama na kojima imaju žive životinje.

Uzevši u obzir navedeno, poljoprivrednim proizvođačima koji imaju poljoprivredne površine, objekte za poljoprivrednu proizvodnju, preradu i skladištenje propusnice će izdavati službenici Ministarstva poljoprivrede, s ciljem smanjenja nepotrebnog putovanja do stožera te izlaganja nepotrebnim socijalnim kontaktima. Službenici Ministarstva poljoprivrede uključit će se u rad lokalnih stožera civilne zaštite, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje svih potrebnih aktivnosti, ali uz poštivanje visokih mjera sigurnosti i predostrožnosti po pitanju sprečavanja širenja zaraze COVID-19 virusom.

OPŠIRNIJE...

POSTUPAK IZDAVANJA PROPUSNICA
25..3.2020.
Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da zahtjev za izdavanje propusnica za ulazak i izlazak s područja Općine Dubravica samo za odlazak iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština možete preuzeti ovdje:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICA

Ispunjeni Zahtjev molimo popuniti i poslati na elektroničku poštu Općine Dubravica opcina@dubravica.hr, u svrhu izdavanja Propusnice.

Propusnica će se povratno izdati na elektroničku poštu s koje je upućen Zahtjev za izdavanje propusnice u najkraćem mogućem roku ukoliko je isti osnovan.

Oni niste u mogućnosti zahtjev popuniti i predati elektroničkom poštom, isti možete popuniti u zgradi Općine Dubravica gdje Stožer civilne zaštite Općine Dubravica izdaje propusnice radnim danom od ponedjeljka do petka, od 07:30 do 12:00 sati.

U izvanrednim i hitnim slučajevima omogućeno je dežurstvo članova Stožera civilne zaštite Općine Dubravica za izdavanje propusnica od 12:00 do 07:30 sati i to:

MARIN ŠTRITOF od 12:00 do 15:00 sati
broj mobitela: 099/3399-356

KRUNO STIPERSKI od 15:00 do 23:00 sata
broj mobitela: 098/956-0631

TOMISLAV HORVAT od 23:00 do 07:30 sati
broj mobitela: 098/9048-135

PRI DOLASKU U ZGRADU OPĆINE MOLIMO DRŽATI SE NA UDALJENOSTI 2 METRA JEDAN OD DRUGOG UZ OBAVEZNO NOŠENJE RUKAVICA I ZAŠTITNIH MASKI NA LICU!!!!

Preporuka Stožera civilne zaštite Općine Dubravica je da, ukoliko nema potrebe i nužde za napuštanje mjesta prebivališta/stalnog boravka, OSTANETE DOMA!!!


Stožer civilne zaštite Općine Dubravica


Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore
24.3.2020.
Opće mjere prevencije uključuju:

Čestu higijenu ruku sredstvima koja sadrže 70 % alkohola: protrljajte ruke ako vam ruke nisu vidno prljave ili operite sapunom i vodom ako su ruke prljave i to u trajanju 20tak sekundi
Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa i usta
Čuvanje higijene zraka unutarnjeg prostora čestim provjetravanjem prostora te kašljanjem ili kihanjem u savinuti lakat ili papirnatu maramicu te odmah potom bacite papirnatu maramicu u kantu za otpatke koja ima poklopac
Nošenje medicinske maske ili prekrivanje nosa i usta papirnatom maramicom obvezno je za one koji imaju respiratorne simptome
Nakon uklanjanja maske s lica obvezno je provesti higijenu ruku a masku odložiti u kantu za otpatke s poklopcem, isto vrijedi i za papirnatu maramicu
Održavanje distance u društvenom kontaktu između osoba najmanje 1 metar ukoliko osoba ima neki od respiratornih simptoma
Informirajte se o lokalnoj epidemijskoj situaciji, ali pratite provjerene izvore informiranja poput internetskih stranica Vlade RH (www.koronavirus.hr), Ministarstva zdravstva (www.miz.hr) ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr).

Preporuke za kućanstva i zatvorene prostore tijekom epidemije COVID-19:

OPŠIRNIJE...

Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
23.3.2020.

POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE DUBRAVICA,

Obavještavamo Vas da je Stožer civilne zaštite RH donio Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, koju možete pročitati ovdje.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica izdavati će propusnice za ulazak i izlazak s područja Općine Dubravica samo za odlazak iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Propusnice izdaju članovi Stožera civilne zaštite Općine Dubravica prema sljedećem dežurstvu:

MARIN ŠTRITOF od 07:30 – 15:00 sati, broj telefona: 099/3399-356

KRUNO STIPERSKI od 15:00 – 23:00 sata, broj telefona: 098/956-0631

TOMISLAV HORVAT od 23:00 – 07:30 sati, broj telefona: 098/9048-135

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica Vas moli da OSTANETE DOMA radi smanjenja mogućnosti daljnjeg širenja bolesti COVID-19.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE DUBRAVICA

POSTUPAK IZDAVANJA PROPUSNICA U ZGRADI OPĆINE DUBRAVICA

ZAHTJEV za izdavanje propusnice


Obavijest poljoprivrednicima
23.3.2020.

u Narodnim novinama objavljena ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA (NN 32/2020) .

"Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe."

Produžen je rok za podnošenje potpora u poljoprivredi
18.3.2020.

Ministarstvo poljoprivrede je u ime Republike Hrvatske Europskoj komisiji podnijelo zahtjev za produljenje roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu.

Europska komisija dozvolila je državama članicama da se rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu može produljiti do 15. lipnja 2020.

OPŠIRNIJE...


VAŽNA OBAVIJEST - IZMJENA VOZNIH REDOVA ZA VRIJEME KRIZE COVID-19 OD 18.3.2020.
17.3.2020.


 

Odluka o radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica te drugih objekata u vlasništvu Općine Dubravica
za vrijeme izvanredne situacije pojave korona virusa
16.3.2020.

opcinaOvom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na adresi Pavla Štoosa 3, radi u urednovnom radnom vremenu, svaki radni dan od 07.00-15.00 sati, u kojem, zbog izvanredne situacije pojave korona virusa, neće primati stranke, već će se komunikacija s strankama odvijati isključivo telefonskim putem, pozivom na broj 01/3399-360 i putem elektroničke pošte na adresu opcina@dubravica.hr .

Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine određuje se rad od kuće za pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica.

Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine svi službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica dužni su se pridržavati svih mjera zaštite određenih naputcima Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Uputi premijera Vlade RH.

Ovom Odlukom od dana 16. ožujka 2020. godine određuje se zatvaranje objekta stare škole, na adresi Pavla Štoosa 38, ista dana na korištenje udrugama sa područja Općine Dubravica, uz zabranu bilo kakvih oblika okupljanja, sastanaka i održavanja proba članova udruga.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do primitka daljnjeg naputka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te drugih nadležnih državnih tijela, a objaviti će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici www.dubravica.hr .

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Odluka o privremenom zatvaranju dječjeg vrtića »Smokvica« u Dubravici
16.3.2020.

opcinaDječji vrtić Smokvica u Dubravica, Pavla Štoosa 26, privremeno se zatvara u potpunosti od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. iz razloga proglašenja pandemije korona virusa (COVID-19).

Dječji vrtić Smokvica u Pojatnom, Matije Gupca 92, kao centralni vrtić, biti će otvoren za djecu roditelja sa područja Općine Dubravica kojima je vrtić neophodan i koji nisu u mogućnosti organizirati čuvanje djece kod kuće.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

OBAVIJEST
16.3.2020.

 

Obavijest Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije
12.3.2020.
Aktualni podatci i preporuke vezani uz sigurnost i zaštitu stanovništva
5.3.2020.OPŠIRNIJE / Aktualni podatci i preporuke vezani uz sigurnost i zaštitu stanovništva - KLIKNI

 

Poljoprivrednici, od danas možete podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja
2.3.2020.

Od danas u podružnicama Agencije za plaćanja možete podnijeti Jedinstveni zahtjev za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu. Krajnji rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva je 15. svibnja, a kao i uvijek na raspolaganju za sva vaša pitanja i pomoć su djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu možete pronaći ovdje.

ROK ZA PODNOŠENJE JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORU (POTICAJ)
02.03. – 15.05.2020.
POMOĆ PRI POPUNJAVANJU ZAHTJEVA PRUŽAMO:
URED PUŠĆA – ČETVRTAK
8,00-15,00
URED ZAPREŠIĆ - UTORAK, UL. BANA J. JELAČIĆA 48
8,00-12,00
URED BISTRA - SRIJEDA, STUBIČKA 509
8,00-12,00

Manuel Čičko, dipl.ing.agr.


OBAVIJEST O OBVEZI SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2019.
14.2.2020.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske podsjeća političke stranke, nezavisne zastupnike i nezavisne vijećnike o obvezi dostave godišnjih financijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O PROVOĐENJU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA
14.2.2020.

Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju u periodu od 18. do 22. veljače 2020. godine (ovisno o vremenskim prilikama), u vremenu od 8.30 do 15.30 sati provoditi obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području Općine Dubravica.

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji Dubravički
10.Bobovec Rozganski

Također naglašavamo da se DERATIZACIJA SE NE NAPLAĆUJE!

OPĆINA DUBRAVICA

OBILJEŽAVANJE DANA EUROPSKOG BROJA 112 ZA HITNE SLUŽBE
11.2.2020.

Dana 11. veljače obilježava se Dan Europskog broja 112. U državama Europske unije broj 112 koristi se temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112.

OPŠIRNIJE...Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske
7.2.2020.

Poštovani,

u okviru projekta "Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM) Republike Hrvatske", Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Svrha provođenja ankete je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a. Ažurirani prometni model koristit će se kao alat za izradu raznih prometnih projekata, studija i raznih simulacija i kao takav koristit će širem hrvatskom društvu i gospodarstvu.

Anketa se sastoji od seta kratkih pitanja kojima se nastoje prikupiti podaci o načinu putovanja stanovnika Republike Hrvatske.

Vaše nam je sudjelovanje bitno te Vas molimo da izdvojite samo pet minuta vremena i iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Svojim odgovorima imate priliku doprinijeti postupku prikupljanja prometnih podataka i izravno biti uključeni u sami projekt, time i razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj.

Anketi možete pristupiti putem veze: bit.ly/SurveyNTM

Unaprijed zahvaljujemo na Vašoj suradnji!

Obavijest
4.2.2020.

Poštovani roditelji,

opcinaObzirom da izdane Potvrde o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u DV "Smokvica" u Dubravici u 2019. godini vrijede do 01.03.2020. godine, obavještavamo Vas da će Općina Dubravica od 02.03.2020. godine (radnim danom od 07:00 do 15:00 sati) početi izdavati nove Potvrde o sufinanciranju sa rokom važenja od godinu dana odnosno do 01.03.2021.

Uz zahtjev za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u DV Smokvica od strane Općine Dubravica, koji možete preuzeti ovdje , morate priložiti:

1. uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) jednog roditelja/skrbnika
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta (ili preslika osobne iskaznice djeteta)
3. potvrda o zaposlenju jednog ili oba roditelja
4. preslika ugovora sklopljenim sa dječjim vrtićem "Smokvica"
5. izjava (privola) o davanju osobnih podataka, koju možete preuzeti ovdje
6. preslika dokumenta kojim se dokazuje status hrvatskog branitelja

Pozivamo Vas da od 02.03.2020. godine dođete u Općinu Dubravica sa svim navedenim dokumentima u svrhu izdavanja Potvrde o sufinanciranju troškova smještaja djeteta u Dječji vrtić "Smokvica" u Dubravici.

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini
16.1.2019.

pozdravOpćinski načelnik Općine Dubravica donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Dubravica.
OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

RADNO VRIJEME I UREDOVNI DANI LAG-a SAVA
10.1.2020.

LAG SAVA uveo je uredovne dane na podrucju Grada Svete Nedelje, te je uveo određene izmjene u radnom vremenu te radu sa strankama.

GLAVNI URED ZAPREŠIC, Ulica bana Josipa Jelacica 48
Mob: 095 5937 630
RADNO VRIJEME I UREDOVNI DANI LAG-a SAVA

Radno vrijeme:
ponedjeljak: 07:00-15:00
utorak :07:00-15:00
Napomena- od 08:00-12:00 sati uredovni dan u LAG-u održava Ministarstvo poljoprivrede (Savjetodavna služba)
srijeda: 07:00-15:00
cetvrtak: 07:00-20:00
petak: 07:00-15:00
Rad sa strankama je svakog dana u razdoblju radnog vremena, no radi dinamike rada koja ukljucuje i terenski rad, ljubazno molimo stranke da dogovore svoj termin na kontakt mob: 095 5937 630

UREDOVNI DANI JASTREBARSKO, Dom obrtnika, Ulica Tadije Smiciklasa 3
Kontakt mob: 095 4433 226

Petak: 08:00-15:00

SVETA NEDELJA - Ministarstvo poljoprivrede (Savjetodavna služba), Ulica Marijana Stilinovica 17
Kontakt mob: 095 4433 226

Utorak: 08:00-15:00

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Dubravica
16.12.2019.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine DubravicaSVETI NIKOLA DOLAZI U ŠKOLU
3.12.2019.


   
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta
2.12.2019.

Općinsko vijeće Općine Dubravica na svojoj 20. sjednici održanoj dana 04. studenog 2019. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica.

Predmet javnog natječaja je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Dubravica, na području katastarske općine Dubravica, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica predviđeno za zakup.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

ODLUKA O RASPISIVANJ JAVNOG NATJEČAJA

OBRASCI ZA NATJEČAJ

OBRAZAC PONUDE

Prijedlog liste za stipendije za 2019./2020.
26.11.2019.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija Zagrebačke županije, na sjednici održanoj 25. studenoga 2019. godine, utvrdilo je Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku godinu 2019./2020.

U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama gradova i općina te internet stranicama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu, zaključno sa srijedom, 4. prosinca 2019. godine. Prigovor se dostavlja isključivo u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj za stipendije – PRIGOVOR". Nakon isteka roka od 8 dana, Župan će donijeti odluku o prigovorima, a Povjerenstvo utvrditi Konačnu listu za dodjelu stipendija.

Prema Odluci Župana o raspisivanju natječaja dodijelit će se 45 stipendija za učenike i 30 stipendija za studente.

Od ukupno 45 stipendija za učenike dodijelit će se:
a) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 20 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) učenicima prema socijalnom kriteriju 25 stipendija, od čega 10 stipendija za deficitarna zanimanja.

Od ukupno 30 studentskih stipendija dodijelit će se:
a) studentima prema kriteriju izvrsnosti 15 stipendija, od toga 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera
b) studentima prema socijalnom kriteriju 15 stipendija.

Prijedlog liste za dodjelu stipendija Zagrebačke županije možete vidjeti ovdje.

Podsjećamo u ovoj školskoj godini Zagrebačka županija povećala je broj novih stipendija s prijašnjih 50 na 75, ali i iznose stipendija za studente na 14.400 kn godišnje, a za učenike na 7.200 kn godišnje.

Besplatne dvodnevne radionice za nezaposlene žene
22.11.2019.

Na projektu JobCollege SAVA, partnerska organizacija ODRAZ organizira 2-dnevne radionice za nezaposlene žene na kojima im se nudi prilika da otkriju ključeve psihologije uspjeha, postavljanja ciljeva i promišljanja vlastite karijere.

Odlična je ovo prilika za nezaposlene žene na području Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća da u prostorijama LAG-a SAVA dobiju temelje za pokretanje vlastite ideje i njezino uspješno provođenje u praksu. Detalje poziva možete pronaći ovdje, a detalje programa ovdje.

Prijave: Jednostavno! Ispunite ovaj online obrazac ili se javite e-mailom na marijana.janjic@lagsava.hr. Mjesto možete rezervirati i telefonom na 095-386-2246.

Podarite sebi ovog prosinca vrijeme za nove početke u 2020., upoznajte sebe i druge, propitajte svoje ideje.

Radionice traju 2. i 3. 12. u LAG-u SAVA na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 48, u Zaprešiću. Okrepa za ručak bit će osigurana.

Nakon sudjelovanja na motivacijsko-edukacijskim radionicama, sudionice imaju mogućnost razviti znanja i vještine potrebne za aktivno traženje zaposlenja kroz besplatne radionice Klubova za zapošljavanje.

JobCollege SAVA projekt je udruge Eduka – centar lokalnog razvoja koji provodi u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om SAVA, udrugom ODRAZ te Gradom Jastrebarsko i Gradom Zaprešićem.

Veselimo se druženjima na zajedničkim radionicama!

Natječaj za direktora TZ "Savsko-sutlanska dolina i brigi"
20.11.2019.

1. Tekst natječaja Turističkog vijeća Turističke zajednice "Savsko-sutlanska dolina i brigi" objavljen 20.11.2019.

2. Natječaj za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice "Savsko-sutlanska dolina i brigi" objavljen na web stranici Općine Brdovec

3. Oglas na stranici Narodnih novina


Energetska obnova zgrade Općine Dubravica
12.11.2019.
U Općini Dubravici u tijeku je provedba projekta "Energetska obnova zgrade Općine Dubravica na adresi Pavla Štoosa 3, Dubravica".

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 454.647,89 kuna, a EU sufinanciranje projekta iznosi 255.134,51 kn.

Korisnik projekta je Općina Dubravica, a razdoblje provedbe projekta je od 01. siječnja 2014. do 31. prosinca 2022. godine. Izvođač radova energetske obnove je Zidarsko - fasaderska radnja Stjepan Mikuljan, Zaprešić, a nadzor radova izvodi Gradnja Krapina d.o.o., Krapina.
Zgrada Općine Dubravica sagrađena je 1926. godine, te rekonstruirana dogradnjom 1995. godine. U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade planirano je kao rješenje koje se sastoji iz: rekonstrukcije (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja, rekonstrukcije (toplinska izolacija) stropa prema negrijanom potkrovlju, te kosog krova, zamjena vanjske bravarije, te drvene stolarije. Grijanje je uz pomoć bojlera, energent je prirodni plin, ogrjevna tijela su radijatori s ručno reguliranim ventilima. Energetskom obnovom predviđa se ugradnja kondenzacijskog bojlera na prirodni plin, te zamjena sadašnjih ventila u termostatske.

Realizacijom projekta pridonijet će se uštedi toplinske energije za grijanje za 76% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije provedbe navedenih mjera. Zgrada iz energetskog razreda G prelazi u energetski razred C; emisije CO2 nakon obnove smanjit će se za 80%.NEĆE BITI OPSKRBE VODOM!
30.10.2019.Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji
20.9.2019.


S ciljem unapređenje peradarske proizvodnje i podizanja konkurentnosti OPG-ova koji se bave uzgojem peradi, Zagrebačka županija pokrenula je projekt pod nazivom „Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Zagrebačkoj županiji“ koji će tijekom 2019. i 2020. godine provoditi stručnjaci Hrvatskog veterinarskog instituta i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Projekt će započeti održavanjem 7 informativnih radionica koje će se održati na području Zagrebačke županije putem kojih će uzgajivači peradi biti informirani o sadržaju projekta i načinu na koji se mogu uključiti u njegovu provedbu.
Informativne radionice će se održati prema slijedećem rasporedu:

R. br.

Datum

Lokacija

Vrijeme

1

27. rujna 2019.

Društveni dom Općine Pušća
Kumrovečka 107, 10294 Donja Pušća

10.00 – 13.00 sati

2

30. rujna 2019.

Općinska vijećnica Križ
Trg svetog Križa 5, 10314 Križ

10.00 – 13.00 sati

3

2. listopada 2019.

Općina Rakovec
Rakovec 54, 10347 Rakovec

10.00 – 13.00 sati

4

10. listopada 2019.

Općina Gradec
Gradec 134, 10345 Gradec

10.00 – 13.00 sati

5

14. listopada 2019.

Društveni dom Klinča Sela
Kolodvorska 4, 10450 Klinča Sela

10.00 – 13.00 sati

6

16. listopada 2019.

Društveni dom Vukovina
Stara cesta bb, 10419 Vukovina

10.00 – 13.00 sati

7

18. listopada 2019.

Gradska vijećnica Sveta Nedelja
Trg A. Starčevića 5,  10431 Sveta Nedelja

10.00 – 13.00 sati

Kako bi stekli uvid u trenutno stanje peradarske proizvodnje na području  Zagrebačke županije, pozivamo uzgajivače peradi da ispune anketni upitnik koji je dostupan ovdje i dostave ga u Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije elektroničkom poštom na d.rukavina@zagrebacka-zupanija.hr

Upitnik će također biti dostupan na informativnim radionicama.

ANKETNI UPITNIK

FOTO GALERIJA - Proslava Dana Općine Dubravica 2019.  
Fotografije s proslave dana Općine Dubravica možete pogledati OVDJE.


OBAVIJEST
27.8.2019.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da je donesena Odluka o sufinanciranju nabave školskih papuča/školskih tenisica svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici.

Nabava školskih papuča/školskih tenisica sufinancira se u iznosu od 100,00 kuna.

Molimo Vas da po kupnji školskih papuča/školskih tenisica sačuvate račun.

Isplata iznosa sufinanciranja započinje od 10.09.2019. godine u sjedište Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, uz predočenje računa o kupnji školskih papuča/školskih tenisica.

Račun o kupnji školskih papuča/školskih tenisica ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana početka izvršenja isplate iznosa sufinanciranja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marin Štritof


ODLUKA

Tehnički pregled traktora
13.8.2019.

Tehnički pregled traktora održati će se:

11. i 12. 09. 2019. od 08:00 - 14:00 sati.

Voditelj stanice za tehnički pregled Zaprešić - Dražen Pršir


PRORAČUNSKA TRANSPARENTNOST
6.8.2019.

Prema podacima o proračunskoj transparentnosti županija, gradova i općina u razdoblju studeni 2018.- ožujak 2019., koje je 03.07.2019. godine objavio Institut za javne financije te Općinu Dubravica svrstao u skupinu najtrasparetnijih u Hrvatskoj i posebno ju pohvalio za veliki napredak, odnosno proglasio kao općinu "odlikaša" koja je na svojim web stranicama objavila sve ključne dokumente temeljem kojih Institut analizira i ocjenjuje transparentnost svih županija, gradova i općina u RH.

Razina proračunske transparentnosti ocjenjena je u rasponu od 0 do 5, a Općina Dubravica svrstana je u najvišu razinu 5, što samo potvrđuje kako općinska uprava uhodano i u kontinuitetu ispunjava sve propise koji proizlaze iz Zakona o proračunu i Zakona o pravu na pristup informacijama. Dani Općine Dubravica i blagdan sv. Ane u Rozgi
16.07.2019.
Zelena čistka - World Cleanup Day 2019.
3.7.2019.

Jedan dan. Jedan planet. Jedan cilj.

World Cleanup Day započinje 21. rujna 2019. godine u 10 sati u Novom Zelandu, a s izlaskom Sunca u svakoj vremenskoj zoni volonteri će prenositi zeleni val u svojim zemljama. Akcija će obuhvatiti sve 24 vremenske zone i završiti 36 sati kasnije na Havajima.

Očistimo li svi svoj mali kutak okoliša, očistili smo svijet!

Cilj akcije je okupiti 5% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske, utjecati na podizanje svijesti građana o problemu neodgovornog odnosa prema okolišu i očistiti čitavu Lijepu našu u samo jedan dan.

Očistite i Vi svoj zeleni kutak i postanimo dio najveće svjetske građanske inicijative! Dosadašnjih sedam akcija okupilo je 357 932 volontera iz svih krajeva Lijepe naše, koji su zajedničkim snagama očistili ilegalna odlagališta otpada i utjecali na podizanje razine svijesti o odgovornom ponašanju prema prirodi koja nas okružuje.

Pogledajte govor mlade petnaestogodišnje aktivistice Grete Thunberg i njenu poruku svijetu. Zemlje u okruženju imaju izuzetno jake timove i predane volontere pa vjerujemo da će nas i to potaknuti na zajedništvo i sudjelovanje u akciji čišćenja otpada iz okoliša. World Cleanup Day 15. rujna 2018. okupio je 18 milijuna volontera iz 157 zemalja diljem svijeta te postao najveća akcija prikupljanja otpada u povijesti čovječanstva.

Naša djeca će nas pitati gdje smo bili 21. rujna 2019. Rezervirajte si taj datum! Pozovite prijatelje, turiste, alpiniste, ronioce, očistimo mora, planine, jezera i rijeke, naše gore i ravnice, jer spašavamo sebe i buduće generacije!

OPŠIRNIJE...


Odluka o dodjeli potpora u poljoprivredi u 2019. godini  

pozdrav

Odluka o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2019. godini

   
Pokrenut Kutak za zapošljavanje u Općini Dubravica
18.6.2019.

U sklopu projekta JobCollege SAVA koji provodi udruga Eduka s partnerima opremljen je Kutak za zapošljavanje. U Kutku se nalaze računalo i pisač koje mogu koristiti nezaposlene osobe s područja naše Općine za traženje novih radnih mjesta, pisanje životopisa i molbi za zaposlenje i printanje istih.

Kutak za zapošljavanje nalazi se u ZGRADI STARE ŠKOLE, Pavla Štoosa 38, Dubravica, a nezaposlene osobe mogu doći i upotrebljavati opremu:
PONEDJELJAK: od 08:00-14:00 sati
ČETVRTAK: od 08:00-14:00 sati

Ključeve za otvaranje zgrade stare škole, Pavla Štoosa 38, Dubravica možete zatražiti u Općini Dubravica.

Projekt traje do siječnja 2020. godine. Nadamo se da će ova inicijativa pomoći nezaposlenima s našega područja da brže i lakše dođu do novoga zaposlenja.

JobCollege Sava projekt je udruge Eduka – centra lokalnog razvoja u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om Sava, udrugom Odraz, te gradovima Jastrebarsko i Zaprešić. Projekt se provodi na području LAG-a Sava koje osim gradova Jastrebarsko i Zaprešić uključuje i gradove Samobor i Sveta Nedelja te općine Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik.
Ukupna vrijednost projekta je 1.025.125,72HRK od čega je 999.451,73HRK sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Više o projektu možete pronaći na internetskoj stranici udruge Eduka (www.eduka.hr).

Otvoreno e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II"
17.6.2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II““.

U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 15. srpnja 2019. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10908.

Opis savjetovanja: Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 1. „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, Investicijskog prioriteta 1b „Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, posebno razvoja proizvoda i usluga,tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu“, specifičnog cilja 1b1 „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

OPŠIRNIJE...

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
11.6.2019.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2019. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2019. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva
5. Sektor mljekarstva
6. Sektor ratarstva

Potpora se dodjeljuje u iznosu do 30% dokumentiranih troškova, a najviše 15.000,00 kn po korisniku. Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti fizičke i pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju upisane u ARKOD, evidentirane su kao obveznici plaćanja komunalne naknade za proizvodne objekte u koje se ulaže, upisane u Upisnik poljoprivrednika (poljoprivrednih gospodarstava) pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te koje su podmirile sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: 15 dana od dana objave Natječaj na internetskoj stranici Općine Dubravica odnosno do 26.06.2019. godine

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi". Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu
10.6.2019.
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu / OPŠIRNIJE


JAVNI POZIV
10.6.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima su izvedene nerazvrstane ceste:
1. Kumrovečka cesta (k.č.br. 2294 i dr. k.o. Dubravica)
2. II. Odv. Sv. Vida (k.č.br. 2258/2, 2281 i dr. k.o. Dubravica)
3. Vinogradski put (k.č.br. 2297, 2298 i dr. k.o. Dubravica)
4. II. Sutlanska cesta (k.č.br. 1300 i dr. k.o. Prosinec)
5. Rozganska cesta (k.č.br. 536/6 k.o. Dubravica)
6. Ulica Matije Gupca (k.č.br. 3469/3 k.o. Kraj)
7. Vinski put (k.č.br. 2275 k.o. Dubravica)
o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Vinogradski put-Rozganska u naselju Rozga
3.6.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Vinogradski put-Rozganska u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga
17.5.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga u k.o. Kraj o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST o provedbi posebnih mjera zaštite od požara
13.5.2019.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini (NN 35/2019) daje sljedeće priopćenje:

S dolaskom ljepšeg vremena, počinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom, u koje spadaju spaljivanje korova, suhog raslinja, grana i sl., što je u posljednjih nekoliko godina i izazvalo požare.

Stožer civilne zaštite Općine Dubravica podsjeća i upozorava da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzrokovati požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga

8.5.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta I odvojak Rozganske u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Poziv na besplatne edukacije za nezaposlene žene

3.5.2019.

Na projektu JobCollege SAVA, partnerska organizacija ODRAZ organizira 7-dnevne radionice za nezaposlene žene na kojima im se nudi prilika da otkriju ključeve psihologije uspjeha, postavljanja ciljeva i promišljanja vlastite karijere.

Odlična je ovo prilika za nezaposlene žene na području Zaprešića i općina Brdovec, Dubravica, Luka, Marija Gorica i Pušća da u prostorijama LAG-a SAVA dobiju temelje za pokretanje vlastite ideje i njezino uspješno provođenje u praksu.

OPŠIRNIJE...

Javni poziv za udruge
23.4.2019.
opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/18) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 23. svibnja 2019. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA


Počele prijave za besplatne radionice za nezaposlene žene u Zaprešiću
18.4.2019.

LAG SAVA je danas otvorio prijave za besplatne motivacijsko-edukacijske radionice za nezaposlene žene.

Radionice provode kolege i kolegice iz udruge ODRAZ, a cilj je osnažiti nezaposlene žene s idejom kako da svoje ideje o budućnosti i karijeri pokrenu prema ostvarivanju.

Prijave su otvorene do 30. 4., a sve informacije (raspored radionica + njihov sadržaj i link na online prijavnicu) možete pronaći na LINKU.

Početak radionica: 8. 5. 2019. u prostorijama LAG-a, Ulica bana Josipa Jelačića 48, Zaprešić.

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja
17.4.2019.

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2019. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

OPŠIRNIJE...


Edukacija – ključ uspjeha u turizmu
10.4.2019.

Prijavi se za sudjelovanje u besplatnim programima obrazovanja i praksu u Jadranka hotelima iz Malog Lošinja.

Pučko otvoreno učilište Andragog i Jadranka hoteli d.o.o. iz Malog Lošinja provode projekt "Edukacija – ključ uspjeha u turizmu" u sklopu kojeg je nezaposlenim mladim osobama omogućeno sudjelovanje u besplatnim obrazovnim programima za zanimanja barmen/ica, djelatnik/ca hotelskog domaćinstva, kuhar/ica specijalist za dijetetska jela, konobar/ica i programu voditelj/ice socijalnog turizma.

Obrazovanje za gore navedene programe će se provoditi inovativnom kombinacijom klasične nastave u učionici i on line prijenosa nastave u stvarnom vremenu na 3 lokacije:

Zagreb (Trg Petra Svačića 6)
Osijek (Radićeva 25)
Vinkovci (Ljudevita Gaja 18)

Nakon završenog teorijskog dijela programa polaznici će biti uključeni u stjecanje praktičnih znanja u Jadranka hotelima d.o.o. iz Malog Lošinja s mogućnošću zapošljavanja tijekom sezone 2019. godine.

OPŠIRNIJE...

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica - Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu
8.4.2019.
Objava biračima
5.4.2019.
OBJAVA BIRAČIMA Ministarstva uprave o održavanju izbora za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

OPŠIRNIJE...
Javna rasprava
4.4.2019.

opcinaOpćina Dubravica objavila je Ponovnu javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...
POZIV NEZAPOSLENIMA
15.3.2019.

Pozivamo nezaposlene žene s područja gradova Jastrebarskog, Samobora i Zaprešića te općina Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća i Stupnik i ostalih područja ZGB županije da sudjeluju na besplatnim poludnevnim edukacijama koje će se održati u razdoblju od ožujka do travnja 2019. u prostoru Udruženja obrtnika Jastrebarsko (Smičiklasova ulica 3).

Datumi i teme radionica:

4. Postavljanje ciljeva // 28.03.2019.
5. Donošenje odluka // 29.03.2019.
6. Organiziranje zajednice // 02.04.2019.
7. Od ideje do projekta // 03.04.2019

Prijavite se najkasnije do 27. ožujka 2019. na mail: eduka@eduka.hr

Nakon sudjelovanja na motivacijsko-edukacijskim radionicama, sudionice imaju mogućnost uključiti se u programe obrazovanja za tražena zanimanja na tržištu rada (ECDL operater, knjigovođa, dadilja, radnik u otpremi robe (m/ž) te razviti znanja i vještine potrebne za aktivno traženje zaposlenja kroz Klubove za zapošljavanje.

JobCollege SAVA projekt je udruge Eduka – centar lokalnog razvoja koji provodi u partnerstvu s Institutom za razvoj tržišta rada, LAG-om SAVA, udrugom ODRAZ te Gradom Jastrebarsko i Gradom Zaprešićem.

Veselimo se susretu s vama na našim radionicama!

PLAKAT

POZIV

PROGRAM

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Vatrogasna ulica u naselju Prosinec-Donji Čemehovec
 

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se
JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Vatrogasna ulica u naselju Prosinec-Donji Čemehovec u k.o. Prosinec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Prijave za besplatno usavršavanje za nezaposlene na području JLS-ova i LAG-a
15.3.2019.
Nezaposlena ste osoba? Živite na području OPĆINE DUBRAVICA? Htjeli biste steći još neka znanja i vještine da možete pronaći bolji posao? Prijavite se za besplatno usavršavanje na projektu JobCollege SAVA.

Troškovi sudjelovanja su pokriveni: usavršavanje + putni troškovi.

Početak usavršavanja: travanj 2019. Više informacija i način prijave potražite u POZIVU.


7. Uskrsni sajam OPG-ova i udruga
14.3.2019.

Obaviještavamo Vas da će se 7. Uskrsni sajam OPG-a i Udruga održati 13. travnja 2019. godine u športskoj dvorani Područne škole u Dubravici (Pavla Štoosa 38) s početkom u 13:00h. Uz brojne izlagače, manifestaciju će popratiti niz nastupa KUD-ova i ostalih izvođača ovoga kraja, dok će vinari imati posebna ocijenjivanja vina.

Prijavu molimo izvršiti u što kraćem vremenu, najkasnije do 10.4.2019., te Vas molimo da nas obavijestite da li ćete biti još s nekim na štandu. Ispunjeni prijavni list potrebno je poslati na opcina@dubravica.hr

Preuzmi prijavni list

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i veselimo se zajedničkom druženju.

VAŽNO: Broj štandova je ograničen, prijave se primaju do popunjenja mjesta.

Općina Dubravica

PLAKAT / PROGRAM


OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA
13.3.2019.

Općina Dubravica obavještava svoje mještane o pozivu na sudjelovanje u najvećoj nacionalnoj kampanji zaštite okoliša - Zelena čistka 2019. u okviru europske kampanje Let’s clean up Europe! kojom ćemo kao uvod u obilježavanje Dana planeta Zemlje čistiti divlja odlagališta u subotu, 13. travnja 2019., diljem Lijepe naše.

Mole se zainteresirani mještani Općine Dubravica da nas telefonskim putem obavijeste o prihvaćanju volontiranja, na broj telefona 01/3399-360

OPŠIRNIJE - detaljne informacije


JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta I odvojak Lukavečke u naselju Lukavec Sutlanski
7.3.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta I odvojak Lukavečke u naselju Lukavec Sutlanski u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...


Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju
5.3.2019.
Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju - OPŠIRNIJE

Oprez pri spaljivanju biljnog otpada!
1.3.2019.Zbog poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada i ove godine bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora kao i velik broj vatrogasnih intervencija.

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira. Ukoliko se pojedinci ipak odluče na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno odluci njihove općine, grada i županije kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad.

OPŠIRNIJE...


Zakonske obaveze skrbnika pasa
28.2.2019.Poziv na informativnu radionicu
27.2.2019.
Javni poziv - nerazvrstana cesta Lukavečka ulica u naselju Lukavec Sutlanski
25.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Lukavečka ulica u naselju Lukavec Sutlanski u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Odvojak Kumrovečke u naselju Bobovec Rozganski
19.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Odvojak Kumrovečke u naselju Bobovec Rozganski u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Obavijest o provođenju preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica
15.2.2019.

Obavještavamo Vas da će djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju u periodu od 18. do 22. veljače 2019. godine (ovisno je i o vremenskim prilikama), te u vremenu od 8.30 do 15.00 sati provoditi obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području Općine Dubravica.

Sustavna deratizacija provodit će se po naseljima sljedećim redoslijedom:

1.Lukavec Sutlanski
2.Donji Čemehovec
3.Prosinec
4.Vučilčevo
5.Lugarski Breg
6.Dubravica
7.Rozga
8.Pologi
9.Kraj Gornji
10.Bobovec

Deratizacija stanovnicima sa područja općine Dubravica se ne naplaćuje.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica
14.2.2019.
opcina - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVILAG NATJEČAJ -TO 1.1.2.
13.2.2019.

Upravni odbor LAG-a SAVA na svojoj 32. Sjednici održanoj 12. veljače 2019. godine u Svetoj Nedelji, donio je odluku o prihvaćanju konačnog teksta LAG natječaja za TO 1.1.2. ''Potpora razvoju i modernizaciji poljoprivrednih gospodarstava'' s pripadajućom dokumentacijom.

Predmet natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a SAVA, zavisno od organizacijskog oblika.

Svrha: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Raspoloživa sredstva: 1.129.095,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 10.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 30.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

OPŠIRNIJE...


JAVNI POZIV - nerazvrstana cesta Lušački put u naselju Rozga
12.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Lušački put u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Obilježavanje Dana europskog broja 112
8.2.2019.

U ponedjeljak 11. veljače obilježava se Dan europskog broja 112. U državama Europske temeljem Odluke Vijeća Europskih zajednica o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe od 29. srpnja 1991. koristi se broj 112.

Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je ustanovljen 11. veljače kao Dan europskog broja 112.

U Republici Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe 112 uveden je 11. veljače 2005. godine, te je uspostavljen jedinstveni sustav kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Županijski centri 112 zaprimaju pozive upućene na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 neprekidno i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija. 2018. godine zaprimili su 1.487.042 poziva na broj 112 od kojih je 61,3% bilo namjenskih, 38,3% nenamjenskih i 0,4% zlonamjernih poziva.

OPŠIRNIJE...

Otvoren natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/cu!
8.2.2019.

Otvoren je natječaj za izbor najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika/poljoprivrednicu kojega četvrtu godinu zaredom organizira hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu i ambasadorica projekta za Hrvatsku iz redova Europske pučke stranke (EPP) Marijana Petir.

Na natječaj, koji je otvoren od 1. do 28. veljače 2019. godine, mogu se prijaviti mladi poljoprivrednici/ce koji su nositelji OPG-a i imaju do 40 godina života sa svojim projektima/operativnim konceptima, koji su tijekom 2018. godine ili završeni ili u provedbi.

Medijski pokrovitelj izbora je Jutarnji list, a glavni sponzor Erste banka koja će pobjednika/cu nagraditi novčanom nagradom u iznosu od 15 tisuća kuna. Za pobjednika/cu natječaja, kao i za deset najboljih poljoprivrednika/ca zastupnica Petir će osigurati put u Bruxelles i posjet Europskom parlamentu.

OPŠIRNIJE...

Isplata prve rate izravnih plaćanja kreće 15. veljače

5.2.2019.

Od sljedećeg petka, 15. veljače 2019. godine, započinje isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi kuna.

Bit će isplaćena sredstva obračunata po površini poljoprivrednog zemljišta i to za osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje. Također, isplatit će se i proizvodno vezane potpore za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, voće, povrće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve. Dodatna potpora potpora u iznosu od 43,6 milijuna kuna namijenjena je mladim poljoprivrednicima, dok će 127,4 milijuna kuna potpora male vrijednosti biti isplaćeno za maslinovo ulje, duhan, mliječne krave, rasplodne krmače te očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara.

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV - Ulica Krč u naselju Rozga
4.2.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Ulica Krč u naselju Rozga u k.o. Dubravica, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

Upisi djece sa područja Općine Dubravica u dječji vrtić „Smokvica“
1.2.2019.

Poštovani roditelji,

obavještavamo Vas da su u tijeku upisi djece sa područja Općine Dubravica u dječji vrtić „Smokvica“ u Dubravici, od 12 mjeseci života djeteta do polaska u osnovnu školu.

Sve obavijesti o upisu možete dobiti iz letka kojeg možete vidjeti OVDJE, ili na broj telefona dječjeg vrtića „Smokvica“ (01/ 3393-471).

Zahtjevu za sufinanciranje troškova smještaja djece od strane Općine Dubravica, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) jednog od roditelja/skrbnika iz kojeg je vidljivo da najmanje godinu dana prebiva na području Općine Dubravica, ne starije od 6 mjeseci
2. uvjerenje o prebivalištu djeteta (ili preslika osobne iskaznice djeteta), ne starije od 6 mjeseci
3. potvrda o zaposlenju barem jednog roditelja
4. preslika ugovora sklopljenim sa dječjim vrtićem „Smokvica“
5. dokaz da su ispunjene sve obveze prema Općini Dubravica (provjera će se vršiti prilikom podnošenja zahtjeva u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica)
6. izjava (privola) o davanju osobnih podataka
7. preslika dokumenta kojim se dokazuje status hrvatskog branitelja

Zahtjev za sufinanciranje možete podignuti OVDJE ili ispuniti u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica.

Izjavu (privolu) o davanju osobnih podataka možete podignuti OVDJE ili ispuniti u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica.

Odluku o sufinanciranju i postupku sufinanciranja troškova smještaja djece u dječji vrtić „SMOKVICA“ u Dubravici, možete pronaći na OVDJE

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice

28.1.2019.

Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 152/08), članaka 1. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec, broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisuje: NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 21 i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 152/08) te člankom 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenim u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

OPŠIRNIJE...

Javni poziv - Željeznička cesta u naselju Donji Čemehovec
22.1.2019.

opcinaNa temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta Željeznička cesta u naselju Donji Čemehovec u k.o. Prosinec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se nerazvrstane ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE...

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dubravica - Prijedlog plana za javnu raspravu
17.1.2019.
JAVNA RASPRAVA
11.1.2019.

opcinaNačelnik Općine Dubravica objavio je Javnu raspravu o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dubravica.

OPŠIRNIJE - JAVNA RASPRAVA

Obavijest poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja turističke članarine
31.12.2018.

Svi poslovni subjekti koji su obveznici plaćanja turističke članarine prema Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama - NN 152/08

https://www.zakon.hr/z/341/Zakon-o-%C4%8Dlanarinama-u-turisti%C4%8Dkim-zajednicama

dužni su članarine uplatiti na račune turističkih zajednica tamo gdje one postoje. U Zakonu ćete naći i raspored po skupinama i razredima.

Molimo sve subjekte koji plaćaju članarinu da usporede račune na koje plaćaju turističku članarinu!

za poslovne subjekte u DUBRAVICI

201001005-1754927154

svi koji žele mogu se informirati o plaćanju TČ u našem uredu ili na info@tzssdib.hr

REZULTATI JAVNOG (POZIVA) NATJEČAJA ZA ORGANIZIRANJE RADA DJEČJEG VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE DUBRAVICA I DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
21.12.2018.
Poštovani mještani Općine Dubravica,

obavještavamo Vas da je donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja DJEČJI VRTIĆ SMOKVICA, Matije Gupca 92, Pojatno, 10290 Zaprešić, za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Dubravica i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Dubravica u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića.

Odluku o odabiru možete pogledati OVDJE.

Nakon pribavljanja svih potrebnih suglasnosti i dozvola za rad dječjeg vrtića u Dubravici, Dječji vrtić Smokvica će raspisivati natječaj za upis djece u dječji vrtić.

Sukladno ponudi Dječjeg vrtića Smokvica ukupan broj upisane djece biti će raspoređen u dvije odgojne skupine:

1. jaslice – do 17 djece u dobi od 1. do 3. godine
2. vrtić – do 28 djece u dobi od 4. do 7. godine

Ukupno radno vrijeme vrtića od 11,5 sati dnevno biti će raspoređeno u vremenu od 6:00 do 17:30.

O svim ostalim pitanjima programa rada Dječjeg vrtića Smokvica biti ćete obaviješteni prilikom upisa djece.


Učitelji iz Austrije, Finske i Portugala posjetili Općinu Dubravica
10.12.2018.

Učitelji iz Austrije, Finske i Portugala su 21. studenoga 2018., u sklopu projekta Be Well Teach Well Learn Well, posjetili Općinu Dubravica i Područnu školu Pavla Štoosa. Tom je prigodom načelnik Martin Štritof sudionike projekta upoznao sa zanimljivostima o općini te budućim planovima i investicijama na njezinome području. Načelnik je sudionicima uručio prigodne darove, a nakon susreta iskazan je obostran interes za nastavkom suradnje.

Projekt Be Well Teach Well Learn Well provodi se u okviru programa Erasmus +, a uz osnovne škole iz Austrije, Finske i Portugala, uključena je i Osnovna škola Pušća. Posjet je Pušći i Dubravici prvi u nizu posjeta koji će se provoditi tijekom 2019. godine., a krajnji je cilj projekta usvajanje novih metoda poučavanja i njihova primjena u svakodnevnome radu u školi.

FOTO GALERIJA

Sveti Nikola
29.11.2018.

Dodjela poklon paketa za Sv. Nikolu, održava u PŠ Pavla Štoosa 38, 10 293 Dubravica.

Provedba Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine
26.11.2018.

Akcijski plan SRUAZ za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine – usklađivanje za 2018. godinu


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“
16.11.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 15. studenog 2018. Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihova poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.

Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna. Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

OPŠIRNIJE...

JAVNI POZIV (NATJEČAJ)
31.10.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica objavljuje dana 31. listopada 2018. godine JAVNI POZIV (NATJEČAJ) za organiziranje rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja) na području Općine Dubravica i davanje u zakup poslovnog prostora dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Dubravica u svrhu organiziranja rada dječjeg vrtića (redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja)

OPŠIRNIJE...

Ministarstvo gospodarstva povećalo alokaciju za internacionalizaciju s 58 milijuna kuna na 134 milijuna kuna
29.10.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Poziv na nacionalnu konferenciju
12.9.2018.

Hrvatski lovački savez i Općina Pisarovina Vas pozivaju na nacionalnu konferenciju na temu „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“ u sklopu Erasmus+ projekta.

U okviru Ključne aktivnosti 3 - Podrška reformi politika, kroz aktivnost 'Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih (Strukturirani dijalog)' promiče se aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu te se komunikacijom između mladih i donositelja odluka utječe na razvoj znanja i politika za mlade na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Opći cilj ovog projekta je osvijestiti važnost sudjelovanja mladih i donositelja odluka u procesu strukturiranog dijaloga te time:
• povećati broj mladih i donositelja odluka koji će biti uključeni u proces strukturiranog dijaloga na lokalnoj i nacionalnoj razini,
• potaknuti mlade i donositelje odluka na međusobnu komunikaciju i suradnju kroz proces strukturiranog dijaloga,
• potaknuti mlade i donositelje odluka s ruralnih područja na umrežavanje s drugim ruralnim područjima u Hrvatskoj¸ što je važna poruka zajedništva na istim ciljevima.
Konferencija se održava u Zagrebu u prostorima Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb, a traje dva dana, od 20. do 21. rujna 2018.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA
11.9.2018.

Općina Dubravica obavještava svoje mještane o pozivu na sudjelovanje u najvećoj nacionalnoj kampanji zaštite okoliša - Zelena čistka 2018. u svrhu volontiranja u sklopu Svjetskog dana čišćenja (World CleanUp Day), odnosno čišćenja otpada iz okoliša.

World Cleanup Day započinje 15. rujna 2018. godine u 10 sati u Novom Zelandu.

Mole se zainteresirani mještani Općine Dubravica da nas telefonskim putem obavijeste o prihvaćanju volontiranja, na broj telefona 01/3399-360 najkasnije do četvrtka, 13.09.2018. godine do 14.00 sati.

OPŠIRNIJE - detaljne informacije


JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
3.9.2018.
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), Zaključka Općinskog vijeća Općine Dubravica o davanju suglasnosti za pokretanje postupka prodaje zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica (KLASA:021-05/18-01/4,URBROJ:238/40-02-18-21) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Prodaje se nekretnina izvan građevinskog područja u katastarskoj općini Dubravica u naselju: Bobovec Rozganski i to zemljište oznake:

1. k.č.br. 1429/1 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: oranica krč u Bobovcu, površine 2 jutra i 195 čhv, 3054 m2
2. k.č.br. 1420 k.o. Dubravica, oznaka zemljišta: pašnjak krč u Bobovcu, površine 457 čhv, 230 m2

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljene traktor kosilice
3.9.2018.

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Odluke načelnika Općine Dubravica o prodaji rabljene traktor kosilice u vlasništvu Općine Dubravica (KLASA:022-01/18-01/1,URBROJ:238/40-01-18-73 od dana 23. kolovoza 2018. godine) objavljuje se JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljene traktor kosilice u vlasništvu OPĆINE DUBRAVICA
prikupljanjem pisanih ponuda

1. Predmet prodaje je:
• RADNI STROJ TRAKTOR-KOSILICA, tip Jonsered LT 2115, broj šasije 960110122 011906C002474, crvene boje, motor i gorivo Kohler 3629004653, snage 11,2 kw, godina proizvodnje 2006., neregistriran.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Tehnički pregled traktora
29.8.2018.

Tehnički pregled traktora održati će se:

12. i 13. 09. 2018. od 08:00 - 15:00 sati.

Voditelj stanice za tehnički pregled Zaprešić - Dražen Pršir


„Uvjeti zaštite i dobrobiti u uzgoju svinja“
27.8.2018.

POZIV na jednodnevno stručno osposobljavanje pod nazivom

„Uvjeti zaštite i dobrobiti u uzgoju svinja“

koje će se održati u četvrtak 06. rujna 2o18. godine s početkom u 9,oo sati u Dubravici, u Vijećnici općine Dubravica, ul. Pavla Štoosa 3 .

Za korisnike potpora za izravna plaćanja koji imaju prijavljene svinje u uzgoju ili tovu u JRDŽ-u od ove godine stupa na snagu uvjet Višestruke sukladnosti SMR 12 – Standardi za zaštitu svinja i moguće su kontrole poštivanja tih uvjeta nakon podnošenja zahtjeva za potporu.

Želimo Vas educirati o tim uvjetima da se možete na vrijeme pripremiti.

Osposobljavanje obuhvaća 9 prezentacija i trajat će od 9.oo do 14.oo sati, a svi polaznici dobivaju potvrdu o osposobljavanju.

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak na telefon: 091/4882-962, zbog pravodobne pripreme papirologije.

Srdačan pozdrav,

Manuel Čičko, dipl.ing.agr.

PROVEDBENI PLAN

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna
3.8.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „WWW vaučeri za MSP-ove“ i „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Cilj Poziva „WWW vaučeri za MSP-ove“ je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 15.200.000,00 kuna.

Cilj Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 28. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna.

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

WWW vaučeri za MSP-ove - https://www.youtube.com/watch?v=Atp4ZXFB_WM

Pitanja i odgovori  - https://www.youtube.com/watch?v=O64WqE4yDPE

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - https://www.youtube.com/watch?v=yZyDOMTV0MI

Pitanja i odgovori - https://www.youtube.com/watch?v=aUZaioFIF-4


Odluka o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2018. godini

2.8.2018.

opcinaNačelnik Općine Dubravica donio je Odluku o odobrenju potpora u poljoprivredi u 2018. godini.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Dani općine Dubravica 2018.
20.7.2018.

Dani općine Dubravica kreću od 25.7.2018. i traju do 29.7.2018. Očekuje Vas ponovno bogat program, natjecanje u spremanju najbolje Kotlovine, biciklijada, alka, malonogometni turnir te puno zabave.

PROGRAM:

Srijeda, 25. srpnja 2018.


Svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Dubravica
Lovački dom „Vidra“ Dubravica – 13:00 sati

Petak, 27. srpnja 2018.

Malonogometni noćni turnir Mjesnih odbora Općine Dubravica
Igralište kod škole – 18:00 sati

Subota, 28. srpnja 2018.

Natjecanje u pripremanju kotlovine uz sudjelovanje svih Mjesnih odbora Općine
Dubravica te MO susjednih općina

Igralište kod škole – od 15:00 sati

Bicilijada područjem Općine Dubravica
Polazak od općinske zgrade u 17:00 sati

Biciklistička alka

Igralište kod škole – 19:00 sati
Zabavni program

Igralište kod škole – 18:00 sati
Živa glazba

Gosti večeri band: ZEMLJA ZRAK

Nedjelja 29. srpnja 2018.

Župna crkva Sv. Ana-Rozga
Sv. Misa u 11 sati
Tradicionalno proštenje
Poslije mise živa glazba u vat.domu u Dubravici - Organizator DVD Dubravica

PLAKAT / NAJAVA

Općina Dubravica osvojila maksimalan broj bodova za transparentnost
18.7.2018.

Institut za javne financije (IJF) nedavno je objavio podatke o proračunskoj transparentnosti županija, gradova i općina, zaključno do ožujka 2018. godine. Općina Dubravica našla se u samome vrhu kao jedna od najtransparentnijih općina u državi. Potvrda tome je i priznanje koje je Općina Dubravica dobila od Instituta za javne financije.

U priznanju upućenom općinskom načelniku Marinu Štritofu stoji:

„Institut za javne financije predstavio je 2. srpnja 2018. rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna županije, gradova i općina. Istraživanjem je obuhvaćeno svih 576 lokalnih proračuna u Republici Hrvatskoj. Istraživanjem se željelo utvrditi količinu i pravovremenost objavljenih dokumenata, te kvalitetu službenih internetskih stranica lokalnih jedinica. Otvorenost je mjerena brijem objavljenih proračunskih dokumenata na službenim internetskim stranicama lokalnih jedinica u razdoblju od studenog 2017. do ožujka 2018., a to su: godišnje izvršenje proračuna u 2016.; polugodišnje izvršenje proračuna za 2017.; prijedlog proračuna za 2018.; izglasani proračun za 2018. i proračun za građane za 2018. Budući da se promatrala dostupnost pet proračunskih dokumenata, razina otvorenosti može se kretati od 0 do 5.

Kako je Vaša Općina osvojila maksimalan broj bodova, u ime Instituta za javne financije čestitam Vam na osvojenom priznanju za transparentnost općinskog proračuna.

Detaljna analiza i metodologija istraživanja objavljena je u newsletteru „Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2017. – ožujak 2018.“, a rezultati su dostupni i putem interaktivne karte koja se nalazi na web stranici www.ijf.hr/transparentnost.“

PRIZNANJE

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
17.7.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Lugarska ulica II , Lugarski Breg)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
11.7.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Otovačka ulica, Pologi)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

53 milijuna kuna za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije
10.7.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem snažnijeg poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok je za srednja poduzeća intenzitet 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 53.200.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Zagreb, 10. srpnja 2018.

S poštovanjem,

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
javnost@mingo.hr


OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
10.7.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Ulica svetog Vida I odvojak, Bobovec Rozganski)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE/OBAVIJEST

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

28.06.2018.

opcinaOpćina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene ceste (Vinogradski put, Bobovec Rozganski, Otovačka ulica, Pologi) o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OBAVIJEST 1

OBAVIJEST 2

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME  NA RADNO MJESTOSPREMAČICE (1 IZVRŠITELJ/ICA)

21.06.2018.

opcinaObavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto SPREMAČICE, koji je objavljen u Narodnim novinama 13.06.2018. godine, da će se testiranje održati

dana 27. lipnja 2018. godine (srijeda) s početkom u 09,00 sati
u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE

 

Odluka o stavljanju na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica
18.6.2018.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravica dana 29. svibnja 2018. godine donio je Odluku o stavljanju na Javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dubravica održati će se u periodu od 21. lipnja 2018. godine do 05. srpnja 2018. godine, u kojem zainteresirane osobe mogu dati prigovore.

OPŠIRNIJE / ODLUKA


Prikaz raspolaganja po česticama-tabela


Obrazac ProgramaIzvod iz katastarskog planaNa Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive certifikacije i inovacijskih vaučera
18.6.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 11. lipnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za pozive „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Inovacijski vaučeri za MPS-ove“, a cjelokupan sadržaj radionica dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva:

Certifikacijom proizvoda do tržišta - video možete pogledati ovdje

Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Inovacijski vaučeri za MPS-ove - video možete pogledati ovdje

Pitanja i odgovori - video možete pogledati ovdje

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Pozive od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Odluke načelnika
14.6.2018.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravicav donio je Odluku o dodjeli besplatnih školskih papuča svim učenicima Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici i Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5. c razreda Područne škole Pavla Štoosa u Dubravici.

ODLUKE

Izvješće - Gospodarenje otpadom
14.6.2018.
OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA
za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICA
13.6.2018.

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno)

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) na radno mjesto SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 13. lipnja 2018. godine.

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

OPŠIRNIJE...


OBAVIJEST
12.6.2018.

ZBOG RADOVA NA VODOVODNOJ MREŽI 13. lipanj /srijeda / 2018. godine, od 08,00 do 17,00 sati NEĆE BITI OPSKRBE VODOM NA PODRUČJU OPĆINA:

MARIJA GORICA
PUŠĆA - NASELJA : MARIJA MAGDALENA, HRUŠEVEC PUŠĆANSKI, DUBRAVA PUŠĆANSKA – dio visoke zone Gornja Pušća
DUBRAVICA – NASELJA: POLOGI, BOBOVEC – Zagrebačka ulica sa odvojcima,
GRAD ZAPREŠIĆ – NASELJE: HRUŠEVCEC KUPLJENSKI – gornja zona

OPSKRBA VODE VRŠITI ĆE SE POMOĆU AUTO CISTERNE

MOLIMO CIJENJENE GRAĐANE DA NAKON PONOVNE USPOSTAVE VODOOPSKRBE OČISTE MREŽICE NA SLAVINAMA

Zahvaljujemo na razumijevanju

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje
12.6.2018.
"Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje", za razdoblje od 12. do 15.06.2018.

Prema preporuci HZJZ ukoliko je za vaše klimatsko područje označeno ŽUTO, NARANČASTO ili CRVENO, pratite naputke za zaštitu od vrućina OVDJE i prilagodite svoje ponašanje.Odobren projekt za Dječji vrtić "Vrtuljak"
8.6.2018.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je rezultate Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/ dječjim vrtićima u 2018. godini.

Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.

Općini Dubravica odobren je projekt "Adaptacija Dječjeg vrtića "Vrtuljak", a koji će ministarstvo sufinancirati sa 105.082,00 kuna.


Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremačice
7.6.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto spremačice.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

300.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju Izgradnja Kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici
28.5.2018.

Općina Dubravica po zaprimanju službene obavijesti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije za projekt "Izgradnja Kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici" isti je u srijedu 23. svibnja 2018. službeno potpisao načelnik Marin Štritof u prisustvu ministrice Gabrijele Žalac.

Projekt je prijavljen na raspisani natječaj prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, a ministarstvo će projekt "Izgradnja Kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici" sufinancirati sa 300.000,00 kn.

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
25.5.2018.

Općina Dubravivica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2018. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2018. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva
5. Sektor mljekarstva
6. Sektor ratarstva

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku. Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2018. godine

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu
22.5.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu kojom se utvrđuju iznosi sredstava jednokratnih financijskih potpora udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu, a koji je objavljen 4. travnja 2018. godine.

OPŠIRNIJE / ODLUKA


Općina Dubravica uspješno se prijavila na program “WiFi4EU”
22.5.2018.

Općina Dubravica uspješno se je prijavila na program “WiFi4EU” koje provodi Europska komisija, a koji je namijenjen svim zemljama članicama EU, a odnosi se na 100%-tno sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice lokalne samouprave na lokacijama kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravstveni centri…

Potpora će se dijeliti u obliku vaučera vrijednosti 15.000 EUR po prijavitelju kojim će se plaćati izgradnja i oprema, a Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču opreme, koji će biti registriran na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu.

Komisija će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera.

Tijekom sljedeće dvije godine objavit će se još četiri poziva na podnošenje prijava u okviru programa WiFi4EU.

Općini Dubravica 250.000,00 kn bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
18.5.2018.

Dobra vijest iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU; Općina Dubravica potpisala Ugovor te će povući 250.000,00 kn bespovratnih sredstava za projekt „Dogradnja vodovodne mreže" za naselje Bobovec Rozganski prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Listi od ukupno odabranih 374 projekata iz cijele Hrvatske među kojima je i projekt Općine Dubravica, na svečanosti potpisivanja 16.05.2018. godine bio je i načelnik Općine Dubravica.

Ova potpora će, uz vlastita proračunska sredstva, omogućiti nastavak izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Dubravica.

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
15.5.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – Lovački put, Dubravica)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Novi natječaji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
11.5.2018.

Ministarstvo poljoprivrede omogućilo je korištenje nove mjere Programa ruralnog razvoja RH (M14) – Dobrobit životinja i to za govedarstvo, svinjogojstvo i peradarstvo. Cilj mjere je osigurati poboljšane standarde u hranidbi, uvjetima smještaja, pristup ispaši i ispustu u uzgoju životinja. Pravo na potporu za mjeru 14 - Dobrobit životinja ostvaruju poljoprivrednici koji imaju minimalno 4 uvjetna grla goveda, odnosno 5 uvjetnih grla peradi i svinja.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 42/18 od 9. svibnja novi natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018., sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. Korisnici mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina su poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave). Razina potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova i ovisi o veličini podnositelja (za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50%, za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 25 % dok za ostala velika poduzeća potpora iznosi 24%.

Također, u Narodnim novinama broj 42/18 objavljen je i novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Korisnici mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja su stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna i privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore (de minimis potpora ). Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000 EUR.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz podmjere 8.5 „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“. Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode. Vrijednost potpore je od 5.000 eura do 100.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Odluka - Nacrt Plana gospodarenja otpadom
11.5.2018.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana 10. svibnja 2018. godine donio je Odluku o stavljanju na Javni uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2018. - 2023. godine.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE

ODLUKA NAČELNIKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DUBRAVICA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA
za prijam u službu na radno mjesto – SPREMAČICA
10.5.2018.

1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno)

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je natječaj za prijam u službu na neodređeno, nepuno radno vrijeme (32 sata mjesečno) na radno mjesto SPREMAČICA, 1 izvršitelj/ica.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 09. svibnja 2018. godine.

Tekst natječaja možete pogledati OVDJE.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći


OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
8.5.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Jablanska ulica, Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
20.4.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV (Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Horvatov brijeg, Bobovec Rozganski)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Otvoren natječaj za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije
19.4.2018.

Zagrebačka županija dodijelit će i u ovoj godini javna priznanja pojedincima i pravnim osobama, ustanovama, udrugama, zaslužnima za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Zagrebačke županije te njena promicanja u zemlji i svijetu. Natječaj za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 31. svibnja 2018. godine.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije mogu podnijeti članovi Županijske skupštine, radna tijela, Župan Zagrebačke županije, građani, udruge građana, poduzeća, vjerske zajednice, kulturne, športske i druge ustanove.

Potencijalni kandidati mogu biti pojedinci ili pravne osobe koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i postigli izuzetne rezultate na unaprjeđenju stanja i razvitka pojedinih djelatnosti te njenoj međunarodnoj promidžbi. Također, budući dobitnik javnog priznanja treba u svojoj sredini uživati ugled uzorna djelatnika i stručnjaka. Kao jedan od kriterija navodi se i ostvaren rezultat u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Zagrebačke županije.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mora sadržavati životopis predloženog kandidata za dodjelu javnog priznanja, točan naziv trgovačkog društva, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja je predložena za dodjelu javnih priznanja uz temeljito obrazloženje razloga predlaganja, odgovarajuću dokumentaciju i podatke o predlagatelju.

Gotovi prijedlozi podnose se Zagrebačkoj županiji, Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja na adresu: Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb u zatvorenoj omotnici s napomenom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Zagrebačke županije u 2018. godini“.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj odnosno da kandidiraju potencijalne dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja do 31. svibnja 2018. godine.

Više o natječaju saznajte ovdje.

POZIV NA BESPLATNU RADIONICU „Vidljivost na WEB-u - kako osigurati bolju poslovnu budućnost“
18.4.2018.

Pozivamo Vas na besplatnu radionicu „Vidljivost na WEB-u - kako osigurati bolju poslovnu budućnost“ u organizaciji LAG-a SAVA, Upoznajmo.hr i PEPA NET j.d.o.o.

Radionica će se održati u zgradi Komunalnog poduzeća u Zaprešiću, Zelengaj 15, dana 25. travnja 2018. s početkom u 17 sati. Tema radionice pokriva područje internet oglašavanja, boljeg pozicioniranja na tražilicama, društvenih mreža, e-mail marketinga, izrade poslovnog plan i ostalih tema vezanih za povećanja prihoda.

Radionica je namijenjena OPG-ovima, obrtnicima, vlasnicima poduzeća, budućim poslovnim subjektima, načelnicima općina i gradonačelnicima, te svima ostalima koji se žele pridružiti.

Dođite i saznajte na koje sve načine možete povećati svoje prihode povećanjem svoje vidljivosti na tržištu.

Voditeljica LAG-a SAVA
Maja Čičko, mag. ing. agr.

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA PREMA POZIVU GRAĐANA
13.4.2018.
Odvoz krupnog (glomaznog) otpada u 2018. godini više se neće, kao proteklih godina, obavljati na način da građani glomazni otpad dovoze u određene dane na određena mjesta (tzv. mobilna reciklažna dvorišta). Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske (NN 50/2017), te Odlukom Grada Zaprešića o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, svaki korisnik usluge odvoza kućnog otpada Zaprešić d.o.o. ima pravo bez naknade na jedan odvoz glomaznog otpada u kalendarskoj godini. Glomazni otpad prikupljati će se na obračunskom mjestu (lokaciji) korisnika po prethodno predanom zahtjevu i dogovorenom terminu odvoza.

Korisnici koji imaju potrebu za odvozom glomaznog otpada mogu naručiti i dogovoriti termin telefonom : 3310-315, 3310-789 ili putem e-mail adrese: zsluzbe@komunalno-zapresic.hr .

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
11.4.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV
(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – Selska ulica , Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Javni poziv za udruge
4.4.2018.

Načelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/17) te I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2018. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 04. svibnja 2018. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2018. godini iz proračuna Općine Dubravica
3.4.2018.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravica dana, 05. siječnja 2018. godine, donio je Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2018. godini iz proračuna Općine Dubravica.

Planom se definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2018. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.

Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2018. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
30.3.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Ulica Pavla Štoosa, Dubravica)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE - OBAVIJEST

Poziv vlasnicima nekretnina na podnošenje zahtjeva za priključenje komunalnih vodnih usluga na nerazvrstanoj cesti Vinski put u naselju Pologi
28.3.2018.

Kontrolom na terenu i usporedbom s našim podacima, utvrdili smo da određene nekretnine nisu imale mogućnost, odnosno da nisu priključene na sustav javne vodoopskrbe.

Općina Dubravica planira u prvoj polovini, a s planom završetka u drugoj polovini ove godine, izgradnju ceste Vinski put u naselju Pologi u sklopu koje je predviđena i dogradnja sustava vodoopskrbe.

Iz tog razloga pozivamo mještane da se jave u prostorije javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., Zelengaj 15, Zaprešić, u referadu za priključke ( pon. – čet. 7,00-15.00h ), te pravodobno podnesu zahtjev za priključenje na sustav javne vodoopskrbe.

OPŠIRNIJE / POZIV

Poziv - potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
27.3.2018.

U srijedu, 28. ožujka 2018. godine u prostoriji vijećnice Općine Dubravica s početkom u 18.00 sati održat će se radionica LAG-a "SAVA".

Prezentaciju će održati voditeljica Lokalne akcijske grupe (LAG SAVA), gđa. Maja Čičko, mag.ing.agr. Glavna tema radionice bit će predstavljanje tipa operacije 1.1.1. (Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava uz razne druge teme.

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
27.3.2017.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Jablanska ulica II , Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBJAVLJEN PRVI LAG NATJEČAJ
21.3.2018.

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u ukupnom iznosu od 1.116.780,00 HRK.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 6. travnja do 8. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 29.travnja isključivo na e-mail adresu LAG-a SAVA (info@lagsava.hr) sukladno tekstu natječaja.

Iznos potpore po korisniku je 111.678,00 HRK, a intenzitet potpore 100%.

Raspored radionica kao i sva potrebna dokumentacija dostupna je na web stranici LAG-a SAVA.


POZIV NA PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA ZA MALE POLJOPRIVREDNIKE
21.3.2018

Lokalna akcijska grupa (LAG) SAVA poziva sve zainteresirane poljoprivrednike s područja obuhvata LAG-a SAVA na besplatne radionicu koja će se održati 28.3. (srijeda) u Dubravici na adresi P.Štoosa 3 (vijećnica) u 18 sati.

Kako je LAG SAVA osigurao sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj koja su namijenjena za razvoj ruralnog područja koje obuhvaća, 21.3.2018. raspisuje prvi vlastiti natječaj za tip operacije (TO) 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja na nacionalnoj razini, namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj biti će moguće u razdoblju od 6. travnja do 8. svibnja 2018. godine, a sva pitanja mogu se postavljati 10 dana prije zatvaranja natječaja isključivo na e-mail adresu LAG-a SAVA (info@lagsava.hr) sukladno tekstu natječaja.

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
14.3.2018.
Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Jablanska ulica, Kraj Gornji Dubravički )

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OD PONEDJELJKA MOŽETE PODNIJETI ZAHTJEV ZA POTPORU ZA 2018. GODINU
5.3.2018.

Objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu, a zaprimanje Jedinstvenih zahtjeva za potporu kreće od ponedjeljka, 5. ožujka 2018. godine.

Svoj zahtjev poljoprivrednici mogu podnijeti i/ili popuniti u svim podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, područnim uredima Hrvatske poljoprivredne agencije i Hrvatske poljoprivredno - šumarske savjetodavne službe. Popunjen i ispisan jedinstveni zahtjev korisnik vlastoručno potpisuje i dostavlja neposredno ili poštom podružnici Agencije za plaćanja u kojoj je upisan u Upisnik poljoprivrednika.

Ovogodišnji Pravilnik donosi i neke novine u odnosu na prethodni od kojih izdvajamo:

OPŠIRNIJE...

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
1.3.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste - Poljski put, Kraj Gornji Dubravički)

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Odluka o dodjeli financijske pomoći
27.2.2018.

opcinaNačelnik Općine Dubravica donio je Odluku o dodjeli financijske pomoći crkvi Sv. Ane u Rozgi u 2018. godini.

OPŠIRNIJE / ODLUKAVAŽNA OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNIKE
22.2.2018.

Molimo Vas da provjerite svoju ekonomsku veličinu te sve eventualne promjene koje planirate kako bi bili prihvatljivi na natječaju LAG-a učinite do kraja ovog mjeseca.

Podsjećam kako je izrađen novi Kalkulator koji možete pronaći na poveznici.

U prilogu možete pronaći Dodatak 6. Strategije LAG-a. U dodatku 6 prva tablica odnosi se na navedenu mjeru te prema njoj možete već sada izračunati Vaše bodove.

Također u prilogu je i Dodatak 1 u kojem su sva naselja unutar JLS LAG-a razvrstana u 4 kategorije suklado kojima ćemo dodjeljivati bodove prilikom dodjeljivanja bodova.

Što se tiće uvjeta prihvatljivosti napominjem kako je potrebno da prijavitelj ima prebivalište na području LAG-a te da se ulaganje također provodi na području tog istog LAG-a.

Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju.
S poštovanjem,

Maja Čičko, mag. ing. agr.
voditeljica LAG-a Sava

DODATAK 6

DODATAK 1

OBAVIJEST O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE
20.2.2018.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), načelnik općine Dubravica objavljuje

JAVNI POZIV

(Obavijest o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste – Sutlanska cesta III , Vučilčevo – )

Općina Dubravica obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o početku postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u katastarskom operatu i upisu u zemljišne knjige u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

ZAPOČINJE ISPLATA IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA
19.2.2018.

Isplata prve rate izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje u ponedjeljak 19. veljače 2018. godine. Za isplatu je osigurano 1.073.655.324,13 kuna, a primit će ih oko 100 tisuća poljoprivrednih gospodarstva koja su podnijela Jedinstveni zahtjev u 2017. godini te prošla kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Izravna plaćanja dodjeljuju se samo aktivnim poljoprivrednicima koji imaju najmanje jedan hektar poljoprivrednog zemljišta i koji se u obavljanju poljoprivredne djelatnosti pridržavaju postupaka kojima se štiti okoliš, zdravlje ljudi, životinja i bilja.

Podsjećamo, u studenom prošle godine poljoprivrednicima je isplaćeno 948 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2017. godinu. U prvom dijelu isplate koja započinje u ponedjeljak, isplatit će se ukupno 1.073.655.324,13 kuna. Sredstva su namijenjena za sljedeće potpore: osnovno plaćanje, zeleno plaćanje, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezana plaćanja za: krave u proizvodnji mlijeka, krave dojilje, ovce i koze, povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinske usjeve.

Isplata potpora za osjetljive sektore (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje) započet će u ožujku, a u svibnju će započeti isplata potpora za IAKS mjere ruralnog razvoj (Mjera 10 - Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, Mjera 11 - Ekološki uzgoj, Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima) te preostali iznos za izravna plaćanja.

Prije isplate provest će se prijeboj potpora s poreznim dugom, ali samo na iznosima koji se financiraju iz proračuna RH. Poljoprivrednici koji su prijavili, pored redovnih, zaštićene račune dobit će iznos potpore do 50.000,00 kn na zaštićeni račun, a ostali iznos potpore na redovni račun.

Nakon što isplata završi, poljoprivrednici mogu dobiti informaciju o isplaćenim potporama telefonskim pozivom u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili e-poštom na info@apprrr.hr uz predočenje svog Matičnog identifikacijskog broja poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG).

Tablica dinamike isplata

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA O ZAPOČINJENJU POSTUPKA IZRADE IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE DUBRAVICA
16.2.2018.
Poštovani mještani Općine Dubravica,

Ovim putem Vas obavještavamo o početku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Dubravica. Obavijest o izradi pogledajte
ovdje.

Putem zahtjeva za prenamjenu zemljišta, kojeg možete ispuniti temeljem
Obrasca ili osobnim dolaskom u sjedište Općine Dubravica, možete podnijeti zahtjev/zamolbu za prenamjenu zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zahtjevu je potrebno priložiti kopiju katastarskog plana.

Zahtjevi za prenamjenu zemljišta se mogu predati osobno, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati ili putem pošte na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPĆINA DUBRAVICA


Obavijest o početku kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.
13.2.2018.

POŠTOVANI MJEŠTANI OPĆINE DUBRAVICA,

obavještavamo Vas da u ime Ministarstva poljoprivrede počinje kampanja za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1.“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Temeljem navedenog možete se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem

POVEZNICE ZA M6 i POVEZNICE ZA M4

Ujedno vas pozivamo da se pridružite na gore spomenutim radionicama.

Zahvaljujemo.

OPĆINA DUBRAVICA

OBAVIJEST
5.1.2018.
anonimnom podnositelju zamolbe o povećanju sufinanciranja prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta.

Poštovani,

zamolba upućena Općini Dubravica dana 21. 11. 2017. godine o povećanju sufinanciranja prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta bila je na dnevnom redu 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Dubravica, održane dana 21. prosinca 2017. godine.

Odgovor vijećnika Općinskog vijeća Općine Dubravica na gore navedenu zamolbu biti će objavljen na oglasnoj ploči Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, u periodu od 08. siječnja 2018. godine do 12. siječnja 2018. godine.

S poštovanjem,
OPĆINA DUBRAVICA


OBAVIJEST O INTERVJUU KANDIDATA
12.12.2017.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.11.2017. godine, da će se INTERVJU pred Povjerenstvom održati dana 18. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati
u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA
8.12.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA).

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen u na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.11.2017. godine, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati dana 15. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 09,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

OBAVIJEST - o objavi oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice
5.12.2017.

u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme na radno mjesto-VIŠI REFERENT

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je oglas za prijam u službu službenika na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT, 1 izvršitelj/ica.
Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. studenog 2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u visini od 5.211,02 kn, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.

Koeficijent za obračun plaće višeg referenta Jedinstvenog upravnog odjela određen je u visini od 1,5 sukladno Odluci o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 03/2017).

Opširnije...

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme
01.12.2017.

Općina Dubravica objavila je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: VIŠI REFERENT.

OPŠIRNIJE / OGLAS

Odluka o poništenju oglasa
29.11.2017.

Na temelju zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi načelnik Općine Dubravica donio je Odluku o poništenju oglasa.

Poništava se oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: viši referent.

OPŠIRNIJE / ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA

OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJUU KANDIDATA
15.11.2017.

OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJUU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME NA RADNO MJESTO

VIŠI REFERENT (1 IZVRŠITELJ/ICA)

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i rodiljni dopust) u Općinu Dubravica, Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto VIŠI REFERENT, koji je objavljen u na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 30.10.2017. godine, da će se prethodna provjera znanja (pisani test) održati

dana 21. studenog 2017. godine (utorak) s početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Obavijest o provođenju obvezne preventivne sustavne deratizacije na području Općine Dubravica
6.11.2017.

Djelatnici tvrtke Sanvet d.o.o. za sanitarnu zaštitu i ekologiju, prema Ugovoru sa Općinom Dubravica, provodit će obveznu preventivnu sustavnu deratizaciju na području općine Dubravica.

Akcija deratizacije provodit će se u periodu od 07. studenog do 10. studenog 2017., u vremenu od 8.30 do 15.30 sati.

Napomena: sustavna deratizacija stanovnicima Općine Dubravica se ne naplaćuje!

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU - OBAVIJEST
2.11.2017.

o objavi oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica.

1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme na radno mjesto-VIŠI REFERENT

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica objavila je oglas za prijam u službu službenika na određeno, puno radno vrijeme na radno mjesto VIŠI REFERENT, 1 izvršitelj/ica.

Oglas je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 30. listopada 2017. godine.

Tekst oglasa možete pogledati ovdje.

Na temelju članka 19. stavka 6. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Općina Dubravica obavještava kandidate:

I. Podaci o plaći

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaće u visini od 5.211,02 kn, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnoga staža.
Koeficijent za obračun plaće višeg referenta Jedinstvenog upravnog odjela određen je u visini od 1,5 sukladno Odluci o visini osnovice i koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ 03/2017).

OPŠIRNIJE...

Oglas za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
31.10.2017.

Općina Dubravica objavila je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice (bolovanje i porodiljni dopust) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica na radno mjesto: VIŠI REFERENT.

Posebni stručni uvjeti:

- sveučilišni ili stručni prvostupnik struke upravno-pravnog ili ekonomsko-financijskog smjera
- položen državni stručni ispit
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu

Prijave na oglas podnose se na adresu:
Općina Dubravica, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u roku od osam (8) dana od dana objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, s obveznom naznakom «Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – VIŠI REFERENT».

OPŠIRNIJE / OGLAS

OBAVIJEST - OBUSTAVLJA SE POSTUPAK PREDAJE OBRAZACA ZA POREZ NA NEKRETNINE
26.10.2017.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o lokalnim porezima 20. listopada 2017. godine (objavljen u Narodnim novinama br. 101/2017 dana 12. 10. 2017. godine) kojim su brisani članci Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16) u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, Općina Dubravica od navedenog datuma više nije ovlaštena na prikupljanje Obrazaca od poreznih obveznika u svrhu poreza na nekretnine.

Stoga obavještavamo mještane Općine Dubravica da se obustavlja postupak prikupljanja navedenih Obrazaca.

Općina Dubravica


JAVNI POZIV  

opcinaObjavljen je Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste – nerazvrstane ceste i putovi na području katastarskih općina Kraj, Dubravica i Prosinec.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste, navedene u prilogu ovog teksta, da mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta u prostorijama općine Dubravica dana 11. listopada 2017. u vremenu od 10:00 sati do 12:00 sati.

Izlaganje geodetskih elaborata izvršit će ovlaštene osobe iz tvrtke GEOVID uz stručnu pomoć geodeta Antuna Vidovića, koji je izradio geodetske elaborate izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

Dan neovisnosti
06.10.2017..
Dana 8. listopada u Hrvatskoj se kao državni blagdan obilježava Dan neovisnosti, u sjećanje na dan kada je Sabor Republike Hrvatske 1991. godine jednoglasno donio Odluku o raskidu svih državnopravnih veza Republike Hrvatske s bivšom državom SFRJ.

Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više, kao takva, ne postoji.

Današnji je dan, stoga, prigoda da izrazimo duboku zahvalnost svima koji su se u domovinskoj i iseljenoj Hrvatskoj angažirali u obrani Domovine, u prvom redu hrvatskim braniteljima, od kojih su mnogi dali svoje živote za hrvatsku slobodu i neovisnost.

Svim svojim mještanima Općina Dubravica upućuje iskrene i srdačne čestitke povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske.


LAG SAVA poziva Vas da se uključite u izradu Prve izmjene Lokalne razvojne strategije
4.10.2017.

Nacrt LRS (odabrani tipovi operacija, broj korisnika, iznosi alokacija i kriteriji odabira) izrađen je sukladno rezultatima ankete te konzultacijama na sastancima održanima u svim JLS LAG-a SAVA.

LRS kao i dodatke možete preuzeti na web stranici LAG-a Sava: http://www.lagsava.hr/dokumenti.html

Pozivamo Vas da dostavite svoje komentare izrađenog nacrta LRS na mail maja.cicko@lagsava.hr, po mogućnosti kao komentare u word dokumentu ili jasno navedene u tekstu maila.

Rok za dostavu komentara i prijedloga je ponedjeljak 16.10.2017.

Obavijest o nastavljanju prikupljanja Obrazaca od Poreznih obveznika
19.92017.

opcinaPoštovani mještani (porezni obveznici) Općine Dubravica,

bez obzira na najavu odgode primjene Zakona o lokalnim porezima, u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, podaci o nekretninama i njihovim vlasnicima/korisnicama koji su prikupljeni temeljem upitnika/obrazaca koje su općine i gradovi u proteklom razdoblju dostavljali vlasnicima nekretnina na svom području, koristit će jedinicama lokalne samouprave za naplatu javnih davanja koja su u njihovoj nadležnosti.

Ažuriranje baza podataka je posao koje jedinice lokalne samouprave trebaju i nadalje kontinuirano obavljati radi naplate javnih davanja, kao što su komunalna naknada i porez na kuće za odmor.

Stoga molimo da i dalje pristupite predaji Obrazaca iz razloga ažuriranja postojeće baze podataka.

Priopćenje javnosti dostupno je na web stranici Porezne uprave.

Obrasce možete predati osobno u sljedeće dane:

UTORAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
ČETVRTAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
PETAK – od 08,00 do 11,00 sati (osim 11.08.2017.)

ili putem pošte na adresu Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

Ili putem Internet stranice www.dubravica.hr, sa mogućnošću ispisa Obrasca te iste poslati na elektroničku poštu Općine Dubravica: opcina@dubravica.hr

Općina Dubravica

JAVNI POZIV
7.8.2017.

opcinaJAVNI POZIV Nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene javne ceste – nerazvrstane ceste i putovi na području katastarskih općina Kraj, Dubravica i Prosinec.

Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene lokalne ceste, da će Općina Dubravica, kao upravitelj, započeti s postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta i putova, u katastarskim općinama Kraj, Dubravica i Prosinec.

Radovi započinju 07.08.2017 i od toga datuma će Općina Dubravica, započeti sa obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene predmetne ceste u suradnji sa ovlaštenim inženjerom geodezije.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenim cestama i putovima moći će naknadno izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja. O datumu i mjestu izlaganja geodetskog elaborata bit će naknadno obaviješteni.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBAVIJEST - POREZ NA NEKRETNINE
3.8.2017.

Poštovani mještani (porezni obveznici) Općine Dubravica, temeljem čl. 20. st. 2. Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16, dalje u tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Dubravica, dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Obavještavamo Vas o dužnosti Općine Dubravica u vođenju Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine, u svrhu početka naplate poreza na nekretnine sa danom 1.1.2018. godine te izdavanja Rješenja. Novi porez na nekretnine zamjenjuje dosadašnju komunalnu naknadu, porez na kuće za odmor te spomeničku rentu, uz uvođenje dva nova koeficijenta: koeficijent stanja i koeficijent dobi.

U prilogu ove obavijesti primili ste 3 obrasca: Obrazac o stambenom prostoru, Obrazac o poslovnom prostoru i Obrazac o neizgrađenom građevinskom zemljištu te upute za popunjavanje.

Stoga se ovim putem pozivaju vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Dubravica da radi pravilnog i pravovremenog utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje Rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanje obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 15. rujna 2017. godine dostave osobno Općini Dubravica podatke o nekretninama i poreznim obveznicima na priloženim obrascima u sljedeće dane:

UTORAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
ČETVRTAK – od 08,00 do 14,00 sati (pauza: 11,00-11,30)
PETAK – od 08,00 do 11,00 sati (osim 11.08.2017.)
ili putem pošte na adresu Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST


OBRASCI:


- STAMBENI PROSTOR

- POSLOVNI PROSTOR

- NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Obilježen Dan Općine Dubravica
1.8.2017.

Protekli tjedan u Općini Dubravica obilježen je Dan općine. Uz svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Dubravica održano je niz manifestacija; Malonogometni noćni turnir Mjesnih odbora Općine Dubravica, natjecanje u pripremanju kotlovine, Biciklijada, Biciklistička alka, te zabavni program.

Kako je bilo na spomenutim manifestacijama možete vidjeti u FOTOGALERIJI.

DANI OPĆINE DUBRAVICA

SVEČANA SJEDNICA

MALONOGOMETNI TURNIR

MEĐUNARODNI FESTIVAL PUHAČKIH ORKESTARA
28.7.2017.

Puhački orkestar Rozga organizirao je proslavu povodom 115. obljetnice djelovanja.

Proslava je započela otvorenjem izložbe slika i druge građe 30.6.2017. godine u galeriji Ogranka Matice Hrvatske u Zaprešiću. Puhački orkestar Rozga Dobrotvor je Matice Hrvatske od 2002. godine te je izložba nastavak dugogodišnje suradnje. O izložbi i suradnji govorio je Dragutin Grgas, ak. kipar, predsjednik MH Zaprešića, a o POR-u je govorila u ime Hrvatskog sabora kulture Sandra Vrsalović, muzikologinja i prof. povijesti glazbe.

Drugi dio proslave održan je 2.7.2017. u sportskoj dvorani u Dubravici. Povodom 115. obljetnice organiziran je 5. Međunarodni festival puhačkih orkestara (MFPO). MFPO održava se od 2009. godine. Cilj održavanja manifestacije je, kroz promicanje tradicije sviranja puhačkih instrumenata, dodatna popularizacija „limene glazbe“ među mladima unutar Općine i Županije i razvijanje međunarodne kulturne suradnje.

Ove godine na MFPO-u predstavili su se:

• Pihalni orkester Kapele – Slovenija
• Gradska glazba „Barcs“ – Mađarska
• Limena glazba Lira – Hrvatska

Posebni gosti:

• Adam Končić
• Vid Balog
• Mirko Švenda Žiga
• Zdenka Kovačiček
• Miroslav Živković
• Zbor Ivan pl. Zajc

Ovogodišnji MFPO organiziran je pod svečanim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde grabar Kitarović, Ministarstva Kulture, generalni pokrovitelj Općina Dubravica.
Također, Festival je bio humanitarnog karaktera, sav prihod od ulaznica namijenjen je za djevojčici Martini Masnjak.

Za kraj slavljeničke godine, u pripremi je opsežna monografija o djelovanju Puhačkog orkestra Rozga uz potporu Zagrebačke županije.

OPŠIRNIJE....


Odluke o dodjeli besplatnih prijenosnih računala i besplatnih tenisica učenicima
12.7.2017.

opcinaOpćinski načelnik donio je Odluku o dodjeli besplatnih prijenosnih računala učenicima 5.c razreda Područne škole Dubravica i Odluku o dodjeli besplatnih tenisica svim učenicima Područne škole Dubravica.ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH PRIJENOSNIH RAČUNALA

ODLUKA O DODJELI BESPLATNIH TENISICA


Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2017/2018
30.6.2017.

Temeljem Odluke o kriterijima dodjele besplatnih udžbenika za učenike područne škole Dubravica u školskoj godini 2017./18., zahtjevi za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima područne škole Dubravica za školsku godinu 2017/2018. zaprimati će se do 15. srpnja 2017. godine i to u Jedinstvenom upravnom odjelu svakim radnim danom od 08.00 do 14.30 sati.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU.

Obrasce Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Dubravica ili na internetskim stranicama Općine Dubravica.

ODLUKA 1

ODLUKA 2

ZAHTJEV

MEĐUNARODNI FESTIVAL PUHAČKIH ORKESTARA
30.6.2017.

Puhački orkestar Rozga povodom 115. obljetnice djelovanja organizira 5. Međunarodni festival puhačkih orkestara (MFPO).
MFPO se organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Općine Dubravica, Zagrebačke županije, Turističke zajednice grada Zagreba, Turističke organizacije savsko-sutlanske doline i brigi, a ove godine i pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske.

U okviru obilježavanja 115. obljetnice predviđen je program:
1. Izložba povodom 115. obljetnice u suradnji sa Maticom Hrvatskom, ogranak Zaprešić, 30. 6. 2017. s početkom u 20.00 sati
2. Međunarodni festival puhačkih orkestara, Dubravica 2. 7. 2017. s početkom u 16.00 sati

2017. godine na Festivalu sudjelovat će:
• Pihalni orkester Kapele – Slovenija
• Gradska glazba „Barcs“ – Mađarska
• Limena glazba Lira – Hrvatska
Posebni gosti:
• Adam Končić
• Vid Balog
• Mirko Švenda Žiga
• Zdenka Kovačiček
• Miroslav Živković
• Zbor Ivan pl. Zajc

Cilj održavanja manifestacije je, kroz promicanje tradicije sviranja puhačkih instrumenata, dodatna popularizacija “limene glazbe“ među mladima unutar Općine i Županije i razvijanje međunarodne kulturne suradnje.

Veselimo se vašem dolasku!

PLAKAT

POZIVNICA IZLOŽBA

Obavijest mještanima Općine Dubavica
 

OVIM PUTEM VAS OBAVJEŠTAVAMO DA UDRUGA ŠAPICA ORGANIZIRA AKCIJU BESPLATNE KASTRACIJE ŽENKI PASA KOJE IMAJU VLASNIKA. AKCIJA SE FINANCIRA IZ DONACIJA I TRAJE DO ISTEKA ZALIHE OSIGURANIH SREDSTAVA ZA TU NAMJENU.

ZA PRIJAVU KASTRACIJE I DODATNA PITANJA KONTAKTIRATI NA:
Udruga Šapica
Mob: 095 926 3234
Mob: 098 521 803
E mail: sapica@sapica.hr


Rezultati drugog kruga izbora za vijeće mjesnog odbora Kraj Gornji Dubravički - Pologi
6.6.2017.
Rezultati drugog kruga izbora za vijeće mjesnog odbora Kraj Gornji Dubravički - Pologi

Izabrani članovi vijeća Mjesnog odbora

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“
5.6.2017.

Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisalo je NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

KONAČNI REZULTATI IZBORA
26.5.2017.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICAPrva konferencija o ekološkoj poljoprivredi u Zaprešiću
24.5.2017.

LAG Sava u suradnji s Poljoprivrednom Zadrugom Berry Organica, 9. lipnja 2017. s početkom u 10h u dvorcu Lužnica kraj Zaprešića, po prvi put na svom području djelovanja organizira Konferenciju o ekološkoj poljoprivredi, koja će ugostiti mnoge dionike, od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i struke do predstavnika tržišta, kontrolnih tijela, Savjetodavne službe i proizvođača.

Sudjelovanje na konferenciji je besplatno.

Dnevni red konferencije:

10:00 – Otvorenje konferencije - Konferenciju otvara pomoćnik ministra gospodin Krešimir Ivančić
10:30 – Okrugli stol na temu ''Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj – stanje, problematika i mogućnosti'' - Sudionici okruglog stola:
Krešimir Ivančić, dipl. ing. agr. – pomoćnik ministra poljoprivrede
doc. dr. sc. Božidar Benko– docent na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
Ana Marušić Lisac, dipl. ing. – osnivačica i direktorica kontrolnog tijela BIOTEHNICON-a
mr.sc. Marija Ševar– Savjetodavna služba
Jelena Petrov, mag. oec. – Javna ustanova ReraSD
Konrad Hauptfleisch – voditelj IFOAM akademije
Anita Bočkor – BIOVEGA
Božica Žeželj – OPG Žeželj
Moderator: Ivan Stupnišek, mag. ing. agr. – urednik Gospodarskog lista
12:00 – Pauza za kavu
12:30 – Predavanja na temu EKO poljoprivrede
doc. dr. sc. Božidar Benko– Opći pojmovi ekološke poljoprivrede
Matija Cetinić Frankos – OPG u ekološkoj poljoprivredi
Ana Marušić Lisac, dipl. ing – Primjeri dobre i loše prakse u ekološkoj poljoprivredi
Anita Bočkor – Tržišni zahtjevi i potrebe za EKO proizvodima
mr.sc. Marija Ševar– Potpore i savjetovanje EKO proizvođača
15:00 – Primjer dobre prakse
OPG Cetinić - Radionica na imanju OPG Cetinić u Kraju Donjem, Općina Marija Gorica

*organizatori zadržavaju pravo promjene programa

Više informacija o konferenciji te prijave za sudjelovanje dostupne su na web stranici konferencije.

Rezultati izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Općine Dubravica
23.5.2017.


MO BOBOVEC ROZGANSKI

MO DUBRAVICA - ROZGA

MO LUKAVEC - LUGARSKI BREG

MO PROSINEC - DONJI ČEMEHOVEC

MO VUČILČEVO

OBAVIJEST KRAJ GORNJI DUBRAVIČKI - POLOGI

ZBIRNO - REZULTATI


REZULTATI IZBORA
22.5.2017.

REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DUBRAVICA

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DUBRAVICAROK ZA PODNOŠENJE JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA POTPORE PRODULJEN DO 29. SVIBNJA 2017. GODINE  
Pravilnikom o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjerama ruralnog razvoja za 2017. godinu bit će produljen  rok za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva za potpore. Krajnji rok za predaju Jedinstvenog zahtjeva je 29. svibnja 2017. godine. Istovremeno se produljuje i rok za izmjene i dopune zahtjeva do 15. lipnja 2017. godine, a rok za zakašnjele zahtjeve do 23. lipnja 2017.   

Pravilnik je donesen sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 2017/807 оd 11. svibnja 2017. o odstupanju od Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu konačnog datuma za podnošenje jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu ili zahtjeva za plaćanje, konačnog datuma za prijavu izmjena jedinstvenog zahtjeva ili zahtjeva za plaćanje i konačnog datuma za podnošenje zahtjeva za dodjelu prava na plaćanje ili povećanje vrijednosti prava na plaćanje u okviru programa osnovnog plaćanja za godinu 2017. 

Podsjećamo da jedinstveni zahtjev poljoprivredni proizvođači ispunjavaju elektronički kroz AGRONET sustav, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno u podružnicama Agencije za plaćanja u županijama. Svi koji nisu u mogućnosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u, pomoć mogu dobiti u:

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
2.5.2017.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 28.4.2017. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza za područje Općine Dubravica, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE.

OPŠIRNIJE...

OBRAZAC EN-4

OBRAZAC EN-7

OBRAZAC EN-P

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
25.4.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme objavilo je POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i usmeni intervju).

Dana 04. svibnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) te istoga dana usmeni intervju pred Povjerenstvom s početkom u 10,00 sati sa kandidatima za obavljanje poslova radnog mjesta voditelj računovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica,

POZIV / OPŠIRNIJE

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
19.4.2017.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu službenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto referenta-komunalnog redara/komunalnog djelatnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme objavilo je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i usmeni intervju).

Dana 25. travnja 2017. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održati će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) te istoga dana usmeni intervju pred Povjerenstvom s početkom u 10,00 sati sa kandidatima za obavljanje poslova radnog mjesta referenta-komunalnog redara/komunalnog djelatnika, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a temeljem javnog natječaja za prijam u službu objavljenog u Narodnim novinama broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica.

POZIV

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto voditelj računovodstva
7.4.2017.

Pročelnica JUO Općine Dubravica raspisala je natječaj za prijam u službu službenika na radno mjesto voditelj računovodstva u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, a prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 05. travnja 2017. godine, Općina Dubravica obavještava kandidate:

OPŠIRNIJE

JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto referenta–komunalnog redara/komunalnog djelatnika
7.4.2017.

Pročelnica JUO Općine Dubravica raspisala je natječaj za prijam u službu službenika na radno mjesto referenta – komunalnog redara/komunalnog djelatnika u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 31/2017 od 05. travnja 2017. godine, a prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11) i raspisanog natječaja u Narodnim novinama od 05. travnja 2017. godine, Općina Dubravica obavještava kandidate:

OPŠIRNIJE

JAVNI NATJEČAJ

Javni poziv za udruge
28.3.2017.

Načelnik Općine Dubravica objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu.

U Proračunu Općine Dubravica za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 4/16) osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 28. travnja 2017. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, - za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / DOKUMENTACIJA

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
3.3.2017.

Općina Dubravica donijela je Odluku o raspisivanju Natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dubravica.

Predmet natječaja je obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:
- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana.

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA“.

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 15.03.2017. godine u 11;00 sati u prostorijama Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik.

ODLUKA

Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
21.2.2017.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2017. godini.

PREDMET NATJEČAJA:
Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2017. godini obuhvaća sljedeće: Sektor voćarstva, Sektor povrtlarstva, Sektor vinogradarstva i vinarstva, Sektor pčelarstva.

Potpora se dodijeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini.

Vrijeme trajanja natječaja: rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2017. godine.

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr.

Informacije: Općina Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-14.00 sati.

OPŠIRNIJE / NATJEČAJ

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Obavijest o rezultatima pisanog testiranja kandidata i poziv na intervju
16.2.2016.

opcinaPovjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica na neodređeno vrijeme u pola radnog vremena/20 sati tjedno objavilo je Obavijest o rezultatima pisanog testiranja kandidata i poziv na intervju.

Povjerenstvo utvrđuje da su na pisanom testiranju održanom dana 15.2.2017. godine ostvarili više od 50% bodova sljedeći kandidati:

1. Klepić Novalija Martina,
2. Kostanjšek Silvana,

Navedeni su time ostvarili pravo na pristup intervjuu koji će se održati u utorak, 21.02.2017. godine i to:

1. Klepić Novalija Martina u 10:00 h
2. Kostanjšek Silvana u 11:00 h

u zgradi općinske uprave Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Dubravica
16.2.2017.

Općinski načelnik Općine Dubravica dana, 30. prosinca 2016. godine, donio je Godišnji plan Raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2017. godini iz proračuna Općine Dubravica.

Planom se definiraju natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2017. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja, rok na koji se ostvaruje financijska podrška te okvirni datum ugovaranja projekata.

Sredstva za provedbu natječaja i javnih poziva osigurana su u Proračunu Općine Dubravica za 2017. godinu, a Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva definira se u tablici u prilogu, koja je sastavni dio ove Odluke.

OPŠIRNIJE / ODLUKA

Upute za neprofitne organizacije - financijska izvješća za udruge
10.2.2017.
opcinaObzirom na velik broj upita, vezano uz obveze koje proizlaze iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), u prilogu teksta objavljujemo upute/priopćenja Ministarstva financija iz prosinca 2016., te od 25. siječnja 2017.

OBAVIJEST NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

UPUTA ZA IZRADU I PREDAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
8.2.2017.

opcinaPovjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto pročelnik/cea Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica na neodređeno vrijeme u pola radnog vremena/20 sati tjedno objavljuje: Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje).

Dana 15. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u sjedištu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, održat će se postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubravica a temeljem objavljenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 5/17. od 18. siječnja 2017. godine, oglasnoj ploči Općine Dubravica i na web stranici Općine Dubravica, http://www.dubravica.hr/.

OPŠIRNIJE / POZIV

Radovi na području Općine Dubravica
8.2.2017.
U protekloj godini intenzivno se radilo na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukture na više lokacija na području Općine Dubravica.

Od mnogobrojnih radova za istaknuti je: asfaltiranje županijskih cesta, izmjena pokrova na vatrogasnom domu Bobovec, početak izgradnje dječjeg igrališta, početak sanacije župnog dvora, izmjena neispravnih svjetiljki javne rasvjete.

Spomenuti radovi samo su dio planiranih investicija s kojim Općina Dubravica uvelike poboljšava kvalitetu življenja za sve svoje stanovnike.

FOTO GALERIJA

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA
7.2.2017.

Općina Dubravica donijela je Odluku o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Dubravica.

Predmet natječaja:
Obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Rok za predaju ponuda:
Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA“.

Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:
Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 01.03.2017. godine u 11;00 sati u prostorijama Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi općinski načelnik.

Općinski načelnik zadržava pravo poništenja natječaja, bez odabira najpovoljnije ponude.

ODLUKA / NATJEČAJ

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA OPERACIJU 6.3.1 – POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
31.1.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Korisnici ove potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, a potpora iznosi 113.389,50 kuna po korisniku (15.000 EUR-a po korisniku u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju eura utvrđenom od Europske komisije, objavljenom na mrežnoj stranici Europske komisije:http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm) za mjesec u kojem je objavljen natječaj).

Zahtjev za potporu podnosi se u elektronskom obliku putem AGRONET-a, a po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno na adrese podružnica Agencije za plaćanja, ovisno o lokaciji ulaganja.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 27. veljače 2017. godine od 12:00:00 sati do 27. ožujka 2017. godine do 23:59:59 sati.

Sve detalje i tekst natječaja možete pogledati ovdje.

OBAVIJEST O RASPISANOM NATJEČAJU ZA DIREKTORA TURISTIČKOG UREDA TZ „SAVSKO-SUTLANSKA DOLINA I BRIGI“
30.1.2017.

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 152/08), članaka 2. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN br. 42/14, 114/14) i čl. 26. i 45. Statuta Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ (Glasnik Općine Brdovec broj 01/11) Turističko vijeće Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ raspisalo jeNATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 8 od 27.01.2017. godine i na službenim internet stranicama općina Brdovec, Marija Gorica i Dubravica.


NATJEČAJ

OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU i NATJEČAJ
18.1.2017.
opcinaU Narodnim novinama broj 5/2017 od 18. siječnja 2017. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto pročelnik/ca jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, na nepuno radno vrijeme (pola radnog vremena/20 sati tjedno).

Tekst natječaja dostupan je ispod ove obavijesti.

Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ

Zagrebačka županija - Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2016/2017.
29.11.2016.

Zagrebačka županija objavila je privremenu listu kandidata za dodjelu stipendija, te Obavijest o podnošenju prigovora.

PRIVREMENA LISTA

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PRIGOVORA

JAVNI POZIV za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica
2.11.2016.
Općina Dubravica objavila je Javni poziv za prijam polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica.

U cilju provedbe programa, odnosno korištenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ objavljuje se javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje jednog polaznika/polaznice za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Polaznik/polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa prima se na vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) u Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica na radno mjesto upravnog referenta.

Prijave se podnose preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica sa naznakom „Stručno osposobljavanje za rad – upravni referent“, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici HZZ-a.

OPŠIRNIJE – JAVNI POZIV


OBAVIJEST SVIM RODITELJIMA DJECE I MJEŠTANIMA OPĆINE DUBRAVICA VEZANO UZ SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I FAKULTETA
29.9.2016.

opcinaObavještavaju se svi roditelji djece i mještani Općine Dubravica koji su se obratili Općinskom vijeću Općine Dubravica zamolbom od 29.08.2016. godine za povećanjem prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta sa 80,00 kn na 25% da je Općinsko vijeće Općine Dubravice na svojoj 29. sjednici održanoj dana 13. rujna 2016. godine donijelo Zaključak o neuvažavanju zamolbe za povećanjem sufinanciranja prijevoza učenika srednjoškolskog obrazovanja i fakulteta, jer za navedenu namjenu nema osiguranih sredstava u Proračunu Općine Dubravica za 2016. godinu.

U zamolbi stoji da su djeca s područja Općine Dubravica morali dodatno plaćati prijevoz, a da su ostale Općine podmirivale u cijelosti prijevoz, odnosno 25% (Općina Pušća, Općina Marija Gorica, Općina Kraljevec na Sutli, Općina Brdovec…). Nadalje, piše da je Općina Dubravica donijela Odluku o 100%-tnom sufinanciranju prijevoza starijih osoba, te da nije u redu da se za prijevoz starijih iz proračuna izdvaja puno više nego za prijevoz učenika srednjih škola i fakulteta.

OPŠIRNIJE / OBAVIJEST

RASPORED ODRŽAVANJA RADIONICA LAG SAVA / priopćenje za javnost i medije
15.9.2016.

Lokalna akcijska grupa ''SAVA'' koja djeluje na području Općina: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica i Pušća te gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprešić organizira besplatna predavanja za poljoprivrednike, gospodarstvenike i organizacije civilnog društva sa svog područja.

Na predavanjima će sudionici saznati sve potrebne informacije o Mjerama Ruralnog razvoja; što i kako prijaviti te na koju Mjeru aplicirati, naučit će kako napisati poslovni plan, kako se upisati u upisnik poljoprivrednih proizvođača te mnoštvo drugih iznimno korisnik i zanimljivih podataka.

Predavanja će se održavati u zgradi komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o. na adresi Zelengaj 15, Zaprešić, prema sljedećem rasporedu:

OPŠIRNIJE...

LAG SAVA i Program E-misija organiziraju besplatnu radionicu ''Od ideje do projekta''
12.9.2016.

Lag SAVA i Program E-misija 24.rujna 2016. godine organiziraju radionicu pod nazivom ''Od ideje do projekta''.

Radionica će se održati u Zaprešiću u zgradi komunalnog poduzeća na adresi Zelengaj 15 s početkom u 9:00 sati.

Cilj radionice je proširiti znanje predstavnika organizacija civilnoga društva s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije osnovama izrade projektnog prijedloga koji se ne upućuju na Europske fondove nego domaće donatore, tijela državne uprave, zaklade, tvrtke, banke, veleposlanstva u RH i slično. Tijekom radionice obuhvatit ćemo strukturu projektnog prijedloga, način popunjavanja opisnog obrasca i obrasca proračuna, korake u izradi projektnog prijedloga, te definiranje ciljeva, rezultata i aktivnosti.

Radionicu će voditi djelatnici Centra za civilne inicijative. Broj sudionika je ograničen na 20. Radionica je organizirana u sklopu programa E-misija. Predviđeno vrijeme trajanja radionice je od 9:00-15:00 sati.

Molimo vas da prijavu pošaljete najkasnije do petka 23.09.2016. u 12.00 sati na e-mail: gordana@cci.hr ili da svoj dolazak najavite na telefon 095 44 44 819 (Gordana Ramač)

Kriterij odabira polaznika za radionicu bit će redoslijed prijave za radionicu. Svi prijavljeni na radionicu dobit će obavijest da li je njihova prijava prihvaćena ili ne.

Kod prijave molimo vas da nam pošaljete slijedeće podatke: Ime i prezime prijavitelja, naziv organizacije iz koje dolazite, kontakt telefon i e-mail adresu. Ovi podaci potrebni su za pravovremeno ažuriranje baze podataka.

Tehnički pregled traktora
9.9.2016.

Tehnički pregled traktora održati će se:

16.09.2016. (petak) Dubravica, 13-19h Vatrogasni dom

17.09.2016. (subota) Dubravica, 08-13h Vatrogasni dom

Voditelj stanice za tehnički pregled Zaprešić - Dražen Pršir

Poziv na VI. tradicionalnu berbu
 


Poziv na prezentaciju Lokalne razvojne strategije LAG "Sava"  

Lokalna akcijska grupa Sava održat će sveukupno 11 prezentacija Lokalne Razvojne strategije Počevši od 30. kolovoza pa sve do 9.rujna u svakoj od jedinica lokalne samouprave, članice LAG-a.

Predstavit će se planovi, vizije i ciljevi razvoja područja LAG-a SAVA kao i Mjere kroz koje se vizija i ciljevi namjeravaju ostvariti.

LAG SAVA će u periodu do 2022. godine kroz Mjere financirati sveukupno 70 različitih projekata iznosima od 2.500,00 do 50.000,00 EUR-a na cjelokupnom području LAG-a SAVA.

Naglasak je stavljen na razvoj poljoprivrede i turizma pa će tako najviše sredstava biti dodijeljeno upravo tim sektorima. Pozivamo sve poljoprivrednike, gospodarstvenike i predstavnike civilnih društva da nam se pridruže na predavanju i saznaju kako i na koji način preko LAG-a SAVA mogu ostvariti sredstva EU za razvoj svojih projekata i unaprjeđenje svog poslovanja.

TERMINI PREZENTACIJA:

30.8.- Brdovec - Kino dvorana - 18:00 h
31.8.- Pušća - Vijećnica - 19:00 h
1.9. - Stupnik - Vijećnica - 18:00 h
2.9. - Klinča Sela-društveni dom -18:00
3.9. - Dubravica - vijećnica u 10:00 sati
3.9. - Sveta Nedelja- u sklopu fišijade
5.9. - Jastrebarsko - -18:00 h
6.9. - Marija Gorica - Općina- 19:00 h
7.9. - Luka - Društveni dom - 19:00 h
8.9. - Zaprešić- Gradska vijećnica-18:00
9.9. - Samobor - Mala dvorana pučkog otvorenog učilišta - 18:00 h

PREZENTACIJA

Poziv na prezentaciju Lokalne razvojne Strategije LAG "Sava" 29.8.2016.

 

POZIVAMO VAS NA PREZENTACIJU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A SAVA KOJA ĆE SE ODRŽATI:
3.9.2016., U SUBOTU, U PROSTORIJAMA OPĆINE DUBRAVICA S POČETKOM U 10:00 SATI

   
NATJEČAJ za NAJUZORNIJU SEOSKU ŽENU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE za 2016. godinu
23.8.2016.
Žene sa ruralnih područja su vrijedne, uporne i snalažljive, uspješno savladavaju brojne obveze i vješto igraju nekoliko uloga istovremeno. One su aktivne poljoprivrednice i poduzetnice, one su domaćice, supruge i majke. Angažirane su gotovo 24 sata na gospodarstvu i u obitelji, a uspijevaju odvojiti i pokoji trenutak za sebe baveći se onim što ih opušta i veseli.

Ipak, uloga seoske žene nedovoljno je cijenjena i priznata te njihov doprinos cjelokupnom društvu uglavnom prolazi nezapaženo.

Ovim projektom želimo skrenuti pozornost čitavom društvu koliko seoske žene zapravo doprinose i kolika je njihova uloga u održavanju i oživljavanju ruralnih područja. Također, želimo promovirati tu važnu ulogu žena na selu s ciljem afirmacije i podizanja kvalitete življenja na hrvatskom selu, očuvanju obitelji i kulturne baštine.

Diljem svijeta svake se godine obilježava 15. listopad kao Svjetski dan seoske žene, od 2000. godine se taj značajan datum obilježava i u Republici Hrvatskoj, a projekt je započeo upravo u Zagrebačkoj županiji.


OPŠIRNIJE...

Objavljen novi pravilnik za Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja
17.8.2016.
U Narodnim novinama broj 71 od 03. kolovoza 2016. objavljen je Pravilnik o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru Mjere 7. potpora se dodjeljuje kroz sljedeće podmjere:

Podmjera 7.1. – Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti,

Podmjera 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije,

Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Pravilnik možete preuzeti na sljedećem linku:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1694.html

   
   
DANI OPĆINE DUBRAVICA I BLAGDAN SV. ANE U ROZGI
20.7.2016.
Odluka o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu
19.7.2016.

opcinaOpćinski načelnik Općine Dubravica, dana 15. srpnja 2016. godine, donio je Odluku o dodjeli jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava jednokratnih financijskih potpora udrugama koje su se javile na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu, a koji je objavljen 16. ožujka 2016. godine.

U 2016. godini iz Proračuna općine Dubravica financirat će se provedba programa/aktivnosti udruga od interesa za opće dobro u ukupnom iznosu od 68.000,00 kn.

OPŠIRNIJE...

Strateški program gospodarskog razvoja Općine Dubravica
11.7.2016.
- Strateški program gospodarskog razvoja Općine Dubravica (Izmjene i dopune 2016.) - PDF


Zaprimanje zahtjeva za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima osnovnih škola za školsku godinu 2016/2017
5.7.2016.

Temeljem Odluke o kriterijima dodjele besplatnih udžbenika za učenike područne škole Dubravica u školskoj godini 2016./17., zahtjevi za dodjelom besplatnih udžbenika učenicima područne škole Dubravica za školsku godinu 2016/2017. zaprimati će se do 15. srpnja 2016. godine i to u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica do 15. srpnja 2016. godine svakim radinim danom od 08.00 do 14.30 sati.

ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI ISKLJUČIVO U NAZNAČENOM RAZDOBLJU.

Obrasce Zahtjeva s popisom dokumentacije koju treba priložiti uz Zahtjeve moguće je preuzeti u Općini Dubravica ili na internetskim stranicama Općine Dubravica.

ODLUKA

ZAHTJEV

JAVNI POZIV
27.6.2016.

opcinaOpćina Dubravica objavila je Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste i to: Otovačka ulica duljine 2.335,58 m k.o. Dubravica, Ulica Matije Gupca duljine 800,35 m k.o. Kraj, I. odvojak Zagrebačke duljine 447,57 m k.o. Pušća i Dubravica, II. odvojak Zagrebačke duljine 296,27 m k.o. Dubravica i II. Lugarska duljine 790,31 m k.o. Dubravica, da započinje postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Općina Dubravica će dana 07.07.2016. godine započeti s radovima obilježavanja granica zemljišta na kojem su izvedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Antuna Vidovića, dipl.ing.geod. (ovl.Br.GEO 1153) iz tvrtke Geovid d.o.o., Poljanička 6c, Poljanica Bistranska, OIB:71716609839, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta dana 14.07.2016. godine u radnom vremenu od 12,00-14,00 sati u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, Dubravica.

JAVNI POZIV

POZIV NA ISPITIVANJE UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA (TRAKTORSKE PRSKALICE I RASPRŠIVAČI)
31.5.2016.

Svi uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja moraju biti ispitani sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN. 14/2014) do kraja 2016.g. Ispitivanje mogu provoditi ovlaštene stanice Ministarstva poljoprivrede.

Nakon pregleda svaki uređaj dobiva potvrdu i naljepnicu na kojoj je označeno važenje izdanog certifikata. (Nadzor uređaja vrši Poljoprivredna inspekcija, a sukladno Pravilniku o višestrukoj sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (NN 32/15), od 01.01.2016. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi nadzor provedbe standarda za zaštitu bilja.)

Novi uređaji su uređaji proizvedeni i kupljeni nakon 01.01.2013., za njih je potreban samo unos podataka u bazu Ministarstva pri čemu se prilaže račun i valjanost znaka iznosi 5 godina od dana kupnje. Svi ostali uređaji moraju pristupiti redovitom pregledu, valjanost znaka je 3 god.

OPŠIRNIJE...

NATJEČAJ ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE U OPĆINI DUBRAVICA U 2016. GODINI
30.5.2016.

Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici Općine Dubravica da prijave svoje okućnice na natječaj za izbor najljepše okućnice. Prijaviti se mogu svi zainteresirani stanovnici koja imaju stalno prebivalište, odnosno boravište na području Općine Dubravica.

Nagrada za najljepšu okućnicu, određuje se u vrijednosti od 1.000,00 kn za prvo mjesto, 700,00 kuna za drugo mjesto i 300,00 kuna za treće mjesto, a Odluku o izboru najljepše okućnice donosi načelnik Općine Dubravica na prijedlog imenovanog Povjerenstva.
Odluka o izboru najljepše uređene okućnice objaviti će se u sklopu „Dana Općine Dubravica“.

Kriteriji za odabir prijavljenih okućnica su:
- hortikulturno uređenje i održavanje privatnog dvorišta;
- originalnost i urednost;
- cvjetnost-raznovrsnost bilja;
- ukupan estetski dojam.

Prijave se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica do 12. lipnja 2016. godine putem obrasca koji se može dobiti u Općini ili preuzeti sa web stranice Općine Dubravica www.dubravica.hr.

NATJEČAJ

OBRAZAC

LAG SAVA uselio u nove prostorije
11.5.2016.
LAG SAVA uselio je u nove prostorije na adresi: Zelengaj 15, 10290 Zaprešić (Nova zgrada komunalnog poduzeća).

Radno vrijeme LAG-a SAVA: 07:00-15:00

Rad sa strankama: 09:00-13:00. Molimo stranke za prethodnu najavu dolaska na broj : 01 4008-135 ili 095 5937-629

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
3.5.2016.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine br. 96/98), te Odluci Župana od 02.5.2016. o proglašenju elementarne nepogode uslijed mraza za područje Općine Dubravica, obavještavamo građane o postupku podnošenja PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Rokovi za prijavljivanje štete

Oštećeni štetu prijavljuje do 05.05.2016. (četvrtak) godine. Šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.

Šteta fizičkih i pravnih osoba prijavljuje se na obrascima propisanim Metodologijom.

Ako postoje zakonom predviđeni uvjeti za odobravanje pomoći iz državnog proračuna županijsko povjerenstvo obrađene podatke o šteti dostavlja Državnom povjerenstvu u zakonom propisanom roku, tj. šezdeset dana od početka elementarne nepogode.

OPŠIRNIJE...

OBRAZAC EN-4

OBRAZAC EN-7

OBRAZAC EN-P

Novo zapošljavanje u LAG-u SAVA
3.5.2016.

Mladi ste, obrazovani, bez posla i želite naučiti ponešto o EU projektima?

LAG SAVA traži suradnika/cu za rad na EU projektima (mjera aktivne politike-Mladi za EU).

Oglas je objavljen na stranicama HZZ-a, a sve do 11.5. javiti se možete molbom i životopisom na mail : maja.cicko@lagsava.hr

LINK: OGLAS HZZ

Započela isplata prvog dijela izravne potpore poljoprivrednicima
11.4.2016.

Nakon što je poljoprivrednicima u studenom prošle godine isplaćeno 750 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2015. godinu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je započela s isplatom prvog dijela izravne potpore za 2015. godinu.

U sljedećim danima na račune gotovo 100.000 poljoprivrednih gospodarstava ukupno će biti uplaćeno 944 milijuna kuna izravnih plaćanja. Inače, za proizvodnu 2015. godinu ove je godine na raspolaganju ukupno 3,4 milijarde kuna (iz RH i EU proračuna) za izravnu potporu poljoprivrednicima:

• 2,65 milijardi kuna - izravna plaćanja
• 596,4 milijuna kuna - IAKS mjere ruralnog razvoja (Agrookoliš, Ekološka poljoprivreda i Područja s posebnim ograničenjima)
• 27,4 milijuna kuna - EU interventna potpora stočarima za krave u proizvodnji mlijeka
• 138,6 milijuna kuna - osjetljivi sektori (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje).

U drugom dijelu isplate, koja će završiti do 30. lipnja 2016. godine, poljoprivrednicima će biti isplaćen ostatak novca za izravnu potporu (za sve vrste potpora). Isto tako, poljoprivrednicima će krajem godine biti isplaćen i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna.

Za sve korisnike izravnih potpora koji imaju porezni dug ili su im računi pod ovrhom dajemo sljedeću informaciju.

OPŠIRNIJE...

LAG Sava pokenuo je facebook profil
8.4.2016.

LAG Sava pokenuo je facebook profil. Sva zbivanja, događanja i natječaje sada možete pratiti i preko najpopularnije društvene mreže.

https://www.facebook.com/lagsava/Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi
4.4.2016.

Općina Dubravica raspisala je Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2016. godini.

Dodjela potpora u poljoprivredi u Općini Dubravica u 2016. godini obuhvaća sljedeće:

1. Sektor voćarstva
2. Sektor povrtlarstva
3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
4. Sektor pčelarstva

Potpora se dodijeljuje u iznosu od 30% dokumentiranih troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku.

Pravo za korištenje potpore mogu ostvariti pravne osobe s područja Općine Dubravica (OPG, obrt, tvrtka) koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže potporu na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema Općini;

Korisnik može predati zahtjev samo za jedan sektor iz točke I. ovog natječaja;

Rok za podnošenje zahtjeva je 01.07.2016. godine.

Način podnošenja zahtjeva: osobno ili poštom na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica s naznakom "Zahtjev za potporu u poljoprivredi“. Zahtjevi se podnose na obrascu koji će zainteresiranim korisnicima biti dostupan u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, kao i na službenoj web stranici Općine Dubravica - www.dubravica.hr ;

Informacije: Općina Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-14.00 sati.

NATJEČAJ

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama
16.3.2016.

U Proračunu Općine Dubravica za 2016. godinu osigurana su financijska sredstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2016. godinu za:

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
- donacije i sponzorstva;
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično;
- jačanje kapaciteta udruga (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu).

Javni poziv je otvoren do 20. lipnja 2016. godine.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: OPĆINA DUBRAVICA, za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora, Pavla Štoosa 3, 10 293 Dubravica.

OPŠIRNIJE / JAVNI POZIV

OBRASCI

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZRAVNU POTPORU 2016. – POČINJE U PONEDJELJAK 7. OŽUJKA
7.3.2016.

Obavještavamo poljoprivrednike da podnošenje jedinstvenog zahtjeva za potporu ove godine počinje 7. ožujka i traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem jedinstvenog zahtjeva moguće je zatražiti potporu za:

- izravna plaćanja iz Programa izravnih plaćanja;

- plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima – mliječne krave, rasplodne krmače, djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje i duhan;

- IAKS mjere ruralnog razvoja:

- Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
- Mjera 11 – Ekološki uzgoj
- Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima
- Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja.

Svim aktivnim poljoprivrednicima prošle (referentne) godine dodijeljena su prava na plaćanja po principu „jedan prihvatljivi hektar - jedno pravo na plaćanja“, pa od ove godine poljoprivrednici mogu ostvariti nova prava na plaćanja isključivo iz Nacionalne rezerve ili prijenosom prava od drugog poljoprivrednika.

OPŠIRNIJE...

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica
25.2.2016.

Općina Dubravica objavila je Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica prikupljanjem pisanih ponuda.

Prodaje se građevinsko zemljište u katastarskoj općini Kraj u naselju: Kraj i to zemljište oznake: 1. k.č.br. 3476 k.o. Kraj put pod Lederovom kućom u Kraju Gornjem površine 174 m². Namjena zemljišta određena je Prostornim planom uređenja Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“, broj 01/06, 02/09, 3/12, 4/15). Zemljište se prodaje u zatečenom stanju, po načelu „viđeno-kupljeno“.

Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Rok za dostavu ponuda je 10 dana od dana objave na oglasnim pločama Općine Dubravica i na web stranici Općine www.dubravica.hr. Ponude se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposredno u zgradu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, u zatvorenom omotu s naznakom „ za javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Dubravica – ne otvaraj.“ Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja je najviša ponuđena cijena.

Otvaranje ponuda obavit će se 7. ožujka 2016. godine u 11.00 sati u zgradi Općine Dubravica. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji osobno ili opunomoćene osobe ponuditelja uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti ponuditelja. O rezultatima će svi sudionici natječaja biti obaviješteni pismenim putem. S najpovoljnijim ponuditeljem, zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Uvid u dokumentaciju vezanu uz prodaju zemljišta te druge informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica ili na telefon: 01/ 3399 360 svaki radni dan od 8:00 do 14:00 sati.

OPŠIRNIJE / JAVNI NATJEČAJ


Održana prva radionica LAG-a „Sava“
17.2.2016.
Lokalna akcijska grupa „SAVA“ održala je svoju prvu radionicu u ponedjeljak 15.02.2016. u 17,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dubravica za sve zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike općine, poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća, obrta, udruga, mjesnih odbora, općinskog vijeća i sve ostale zainteresirane s područja općine DUBRAVICA.


FOTO GALERIJA...

Natječaj - voditelj/ica LAG-a „Sava“
16.2.2016.

Upravni odbor LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „SAVA“ objavio je Natječaj za voditelj/icu LAG-a „Sava“.

Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme do 2 godine, uz probni rok od 6 mjeseci, s mogućnošću produljenja Ugovora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj WEB stranici LAG-a Sava, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i službenim WEB stranicama jedinica lokalne samouprave koje su članovi LAG-a Sava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom šalju se u zatvorenoj omotnici poštom (dan predaje pošti smatra se danom predaje) ili dostavljaju osobno na adresu: Općina Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec, 10291 Prigorje Brdovečko, s naznakom „Za natječaj – voditelj LAG-a Sava“.

Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Natječajno povjerenstvo, dok će Odluku o odabiru donijeti Upravni odbor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni putem objave na službenoj Web stranici LAG-a Sava, uz zadržavanje prava Upravnog odbora LAG-a Sava na poništenje natječaja bez posebnog obrazloženja.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

OPŠIRNIJE...

Poziv na radionicu
11.2.2016.
Lokalna akcijska grupa „SAVA“ poziva sve zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike općine, poljoprivrednih gospodarstava, poduzeća, obrta, udruga, mjesnih odbora, općinskog vijeća i sve ostale zainteresirane sa područja općine DUBRAVICA na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „SAVA“ za razdoblje 2014.-2020. koje će se održati u ponedjeljak, 15.02.2016. u 17,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dubravica.

Cilj radionica je utvrditi najznačajnije potencijale i probleme područja općine, definirati ciljeve i prioritete razvoja, definirati mjere iz Programa ruralnog razvoja za koje će LAG u razdoblju do 2020. moći raspisivati natječaje te izraditi bazu projektnih ideja i financijski plan provedbe projektnih prijedloga u narednom razdoblju.

Na radionici će predstavnici LAG-a, održati prezentaciju potencijalnih mjera koje će se financirati putem LAG-a, te prezentirati obrazac upitnika, koji će služiti za dostavu pojektnih ideja.


Pregled - MJERA PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 2014-2020 za LEADER

Odluka o imenovanju predstavnika u Skupstinu LAG-a Sava

Odluka o pristupanju LAG-u Sava-Civil

Odluka o pristupanju LAG-u Sava-TD-Obrt-OPG

Pristupnica-LAG-u Sava

Statut- LAG-a Sava


Javni uvid o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2016.-2021. godine
2.2.2016.

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2016.-2021. godine održati će se u periodu od 02.02.2016. do 03.03.2016. godine organiziranjem javnog uvida.

Javni uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Dubravica za razdoblje 2016.–2021. godine biti će svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 11:00 sati u prostorijama Općine, Pavla Štoosa 3, a isti će biti objavljen i na službenim stranicama Općine Dubravica (www.dubravica.hr).

Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti, tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrt Plana koja moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Dubravica zaključno s danom 03.03.2016. godine.

Ako u navedenom roku javnost ne dostavi svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe smatrat će se da su isti suglasni sa izloženim nacrtom Plana.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - NACRT

Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini
21.1.2016.
Općinski načelnik Općine Dubravica dana, 19. siječnja 2016. godine donio je Godišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini.

Spomenutim Planom definiraju se natječaji i javni pozivi za dodjelu financijskih sredstava koje će raspisivati Općina Dubravica u 2016. godini, ukupna vrijednost natječaja, okvirni broj planiranih ugovora, okvirni datum raspisivanja natječaja. Rok na koji se ostvaruje financijska podrška, te okvirni datum ugovaranja projekata.

Plan raspisivanja natječaja i javnih poziva okvirnog je karaktera i podložan promjenama, te će
prema potrebi Općina Dubravica raspisati i dodatne natječaje ili javne pozive, ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava.

OPŠIRNIJE / GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA

DODIJELJEN PLAVI DIZEL ZA 2016. GODINU NA KARTICE 85.184 POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA
13.1.2016.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odobrila je pravo na potrošnju „plavog goriva“ za 2016. godinu, temeljem podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za izravna plaćanja u 2015. godini, sukladno Pravilniku o primjeni zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojeno plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 156/13).

Odobrene količine plavog goriva dostupne su poljoprivrednicima na karticama od petka, 8. siječnja 2016. godine. Godišnju kvotu na karticama za plavi dizel poljoprivrednici mogu iskoristiti do 31.12. svake godine, a nova kvota im se dodjeljuje u siječnju sljedeće godine. Pravo na potrošnju „plavog goriva“ za 2016. godinu odobreno je za 85.184 poljoprivredna gospodarstva, a ukupna dodijeljena količina plavog goriva iznosi: 171.334.381,07 litara.

Sve o uvjetima korištenja „plavog goriva“ možete pogledati ovdje.

 
 
 
 
 
Gospodarenje otpadom
Registri Općine Dubravica

 
 
 
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica