OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
POSTUPCI NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

 

 
 
 
2015. GODINA
 

1/15 –IZMJENA POKROVA NA VATROGASNOM DOMU

Općina Dubravica je poslala poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova izmjene pokrova na vatrogasnom domu u Dubravici. Rok za dostavu ponuda je 09.02.2015. do 11:00 sati.

Odluku o početku postupka možete preuzeti  ovdje.  

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja možete preuzeti  ovdje.  2/15 –ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U 2015. GODINI

Općina Dubravica je poslala poziv za dostavu ponuda za održavanje objekata javne rasvjete na području Općine Dubravica u 2015. godini. Rok za dostavu ponuda je 08.05.2015. do 11:00 sati.

Odluku o početku postupka možete preuzeti ovdje

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja možete preuzeti   ovdje3/15 –POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U 2015. GODINI

Općina Dubravica je poslala poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta u 2015. godini. Rok za dostavu ponuda je 15.06.2015. do 10:00 sati.

Odluku o početku postupka možete preuzeti ovdje

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja možete preuzeti   ovdje


4/15 – OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Općina Dubravica je poslala poziv za dostavu ponuda za opskrbu električnom energijom za razdoblje od 12. mjeseci. Rok za dostavu ponuda je 15.06.2015. do 10:00 sati.

Odluku o početku postupka možete preuzeti ovdje

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja možete preuzeti   ovdje


5/ 15 – I. FAZA PROŠIRENJA GROBLJA U ROZGI

Općina Dubravica je poslala poziv za izvođenje radova I. faze proširenja groblja u Rozgi. Rok za dostavu ponuda je 04.08.2015. do 10:00 sati.

Odluku o početku postupka možete preuzeti ovdje

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja možete preuzeti   ovdje 
 
 
 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica