Infrastrukturna mreža
 
Vodoopskrba
Općina Dubravica u velikom dijelu ima izgrađen vodoopskrbni sustav koji se redovito održava i nadograđuje, te se vodoopskrba na području općine vrši putem vodoopskrbnog sustava "Zaprešić". Ovaj vodoopskrbni sustav temelji se na korištenju vodocrpilišta "Šibice" smještenog jugozapadno od Zaprešića na području savskog aluvija, kojim se zadovoljavaju sve potrebe neposredno gravitirajućih područja, pa tako i Općine Dubravica. Današnje potrebe Općine Dubravica za pitkom vodom iznose 246,3 m3/dan. Opskrbljenost stanovništva općine putem vodoopskrbnog sustava Zaprešić iznosi 92 %.

Današnji kapacitet vodocrpilišta "Šibice" iznosi oko 450 l/s. Zahvaćena voda se putem crpki i cjevovoda Ø 500 mm doprema do lokacije "Veliki Vrh", gdje su za potrebe vodovoda "Zaprešić" izvedena dva vodospremnika volumena 2800 m3. Izveden je i novi cjevovod od crpilišta "Šibica" do lokacije "Veliki Vrh" promjera Ø 600 mm, međutim, do danas još nije ostvarena i pogonska integracija ove magistralne veze. S obzirom na reljef terena, raspored naselja po području obuhvata te uspostavljene distribucijske odnose unutar pojedinih lokacija, vodoopskrbni sustav "Zaprešić" podijeljen je na nekoliko zona. Općina Dubravica nalazi se u "trećoj" zoni (zona "Pušća – Milić Selo - Dubravica"). Vodoopskrba "treće" zone pa tako i Općine Dubravica ostvaruje se povezivanjem na cjevovod "prve" zone (Ø 200 mm) koji je izveden od lokacije "Veliki Vrh" do precrpne stanice "Pušća" kapaciteta 16 l/s.

Precrpnicom "Pušća" i pripadnim dovodno opskrbnim cjevovodom Ø 150 mm postiže se veza s vodospremnikom "Milić Selo" kapaciteta 800 m3 na nadmorskoj visini 246 m iz kojeg se provodi daljnja distribucija vode na područje Općine Dubravica cjevovodom Ø 200 mm uz prometnicu prema Zagorskoj županiji sa kojeg se kod naselja Dubravica odvaja cjevovod Ø 125 mm prema Kraju Donjem.
Daljnjim razvitkom vodoopskrbe na području vodoopskrbnog sustava "Zaprešić" predviđeno je povećanje kapaciteta crpilišta "Šibice" uz izvedbu novih zdenaca čime bi se postigla iskoristiva izdašnost crpilišta i omogućio nesmetan daljnji razvitak vodoopskrbe na ovom području.
Odvodnja otpadnih i oborinskih voda
Na području općine nema izvedene javne kanalizacije, već je odvodnja otpadnih voda riješena putem individualnih sabirnih jama pa i uz slučajeve ispuštanja u obližnje vodotoke. Sabirne jame ne zadovoljavaju ni minimalne uvjete sanitacije područja, te su potpuno neprikladne za upotrebu jer ne mogu osigurati učinkovitu zaštitu okoliša i zdravlja ljudi.

S obzirom da je vodoopskrba Općine Dubravica riješena priključenjem na javni vodoopskrbni sustav Grada Zaprešića, kao prioritet se nameće rješavanje problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda svih naselja općine.
Cestovni promet

Mrežu cesta na području Općine Dubravica čine dvije županijske i dvije lokalne ceste. Županijske ceste imaju ulogu povezivanja gradova, središta općina i većih naselja na području županije, dok lokalne ceste povezuju naselja na području općine.

Županijske ceste:
- županijska cesta Ž-2186: granica Općine Pušća – Bobovec Rozganski – Dubravica – granica Općine Kraljevec na Sutli (5,5 km)
- županijska cesta Ž-3005: Dubravica – Rozga – Kraj Gornji – granica Općine Marija Gorica (2,5 km)

Lokalne ceste:
- lokalna cesta L-31010: Dubravica – Vučilčevo – Prosinec – Donji Čemehovec – granica Općine Kraljevec na Sutli (3,7 km)
- lokalna cesta L-31011: Lukavec Sutlanski – Lugarski Breg (2,0 km)
Stanje cestovne mreže na pojedinim dionicama nije zadovoljavajuće, te je potreban popravak i proširenje postojećih kolnika.

Elektroopskrba
Područje Općine Dubravica električnom energijom snabdijeva DP Elektra Zagreb Pogon Zaprešić. Sustav opskrbe područja Pogona Zaprešić napajan je na pojnim točkama:

- TS 110/20 kV Zaprešić
- TS 35/20/10 kV Novi Dvori

Elektroopskrbna mreža je funkcionalno i tehnički u dobrom stanju, a da bi se osiguralo rezervno napajanje u slučaju potrebe, potrebno je povezati elektroopskrbnu mrežu sa susjednim područjima (Pogon Zagreb i Pogon Samobor). Distribucija električne energije unutar općine provodi se preko dalekovoda 20 kV. U naseljima je izvedeno 14 transformatorskih stanica od kojih se vodi niskonaponski razvod do potrošača, a planirana je izgradnja još dvije.
Plinoopskrba
Plinska mreža izgrađena je na većem dijelu područja općine, a distribuira se preko Gradske plinare Zagreb i ispostave plinare Krapinsko – zagorske županije.
 
 

OPĆINA DUBRAVICA
Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica

OIB: 89243140464
MB: 2681587

Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak-Petak
7.00-15.00
Rad sa strankama
Utorak i Četvrtak
9.00-11.00
Pauza
11.00-11.30

NAČELNIK OPĆINE
Marin Štritof
Tel: 01/ 3399 356

ZAMJENIK NAČELNIKA
Kruno Stiperski

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE DUBRAVICA

Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Pročelnica
Tel: 01/3399 360
Fax: 01/3399 707
E-mail: procelnica-opcina@dubravica.hr

Dragica Stiperski
Voditeljica računovodstva
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina-dubravica@zg.t-com.hr

SLUŽBENICA ZA INFORMIRANJE
(sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama)
Silvana Kostanjšek, mag.iur.
Tel: 01/ 3399 360
Fax: 01/ 3399 707
E-mail: opcina@dubravica.hr

 
 
 
 
Copyright (C) 2010 Općina Dubravica